Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Thinking Relationship Between Politics and Social Work for Turkey

Yıl 2020, Cilt: 31 Sayı: 1, 261 - 278, 29.01.2020
https://doi.org/10.33417/tsh.630507

Öz

Although it has been suggested  that there is a relationship between social work and politics since the emergence of the social work profession, there is a controversy as to the nature and context  of this relationship. The transformation of the social work profession, due to changing social and economic conditions due to globalization, makes it necessary to understand the relationship between politics and social work, and to demonstrate how social work could also function in the  political arena. In this context, this manuscript aims to demonstrate how social work could also be conceptualized as a political practice in Turkey.

Kaynakça

 • Acar, H.(2001) Sosyal Hizmete Radikal Yaklaşımlar. Prof. Dr. Nihal Turan’a Armağan İçinde, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını
 • Andrews, J., & Reisch, M. (2002). The radical voices of social workers: Some lessons for the future. Journal of Progressive Human Services. https://doi.org/10.1300/J059v13n01_02
 • Barker,L.R.(1988). Social Work Dictionary. National Associations of Social Workers. Silver Spring, Maryland.
 • Brueggemann, W. G. (2014). The Practice of Macro Social Work (Vol. 4) . England: Cengage Learning.
 • Çetingök, M. (2016). Politik Sosyal Hizmet. Ankara: SHUDER.
 • Caymaz, B. (2015) “Mücadele Alanı Olarak Parti Gençlik Kolları:AKP Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları’nda “Gençlik”. İleti-ş-im. 22. 31-61.
 • Cem, E. (1974). Siyaset Kavramı Hakkında Bir Deneme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. https://doi.org/10.1501/sbfder_0000000983
 • DeBoer, D., Reisch, M., & Andrews, J. (2003). The Road Not Taken: A History of Radical Social Work in the United States. Teaching Sociology. https://doi.org/10.2307/3211430
 • Devlet Memurları Kanunu (14 /7/1965). Remi Gazete (Sayı:12056 ). Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf
 • Dunlap, K. M. (1993). A History of Research in Social Work Education: 1915-1991. Journal of Social Work Education, 29(3), 293-301.
 • Duarte,F.(2017). Reshaping Political Ideology in Social Work. A Critical Perspective Aotearoa New Zealand Social Work 29(2)
 • Domanski, D. M. (1998). Prototypes of Social Work Political Participation: An Empirical Model. Journal of Social Work. 43(2)
 • Freire, P.(2006) Ezilenlerin Pedagojisi, çev. Dilek Hattatoğlu-Erol Özbek, Ayrıntı Yayınları, 5.Basım, İstanbul
 • Fisher, R. (1995). Political Social Work: Journal of Social Work Education. 31(2)
 • Gray, M. , Rooyen van C. , Rennie, G., Gaha, J. (2002). The Political Participation of Social Workers: A Comparative Study. International Journal of Social Welfare 11(2)
 • Gwirth, Al. ;çev. Keksin, A. (2011). Siyaset Felsefesi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52(1), SS:349-379
 • Haynes, J. E. (1975). The “Rank and File Movement’ in Private Social Work. Labor History. https://doi.org/10.1080/00236567508584323Heywood, A. (2006). Siyaset. İstanbul: Liberte Yayınları
 • Hunter, R.W.(1999).Voices of our past: the rank and file movement in social work, 1931-1950" (1999). Dissertations and Theses. Paper 1602.
 • Lane,R.S (2011). Political Content in Social Work Education as Reported by Elected Social Work. Journal of Social Work Education, 47(1)
 • Lane, R.S., Suzanne, P. (2018). Political Social Work: Using Power to Create Social Change. Springer.
 • Leighninger,L. Knickmeyer, R.(1976). The Rank and File Movement: The Relevance of Radical Social Work Traditions to Modern Social Work Practice. The Journal of Sociology & Social Welfare. 4(2) Munson, C. (2002). History of Supervision. Handbook of Clinical Social Work Supervision İçinde. New York: The Haworth Social Work Practice Press
 • Kösedağ, E. (2018). Seçim Kazanma Stratejileri: Aday Adaylarına Altın Tavsiyeler. İstanbul: Okur Kitaplığı
 • Gökmen, Y. C. (2017). Türkiye’de Gençlerin Siyasete Katılımı: Parti Gençlik Kolları Örneğinde Bir İnceleme. Ege Üniversitesi.
 • Mıngıone, Enzo. (2011). “Güney Avrupa Refah Modeli ve Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Mücadele”, Sosyal Politika Yazıları, Der: Ayşe Buğra, Çağlar Keyder, İstanbul, İletişim Yayınları, , s.261-286.
 • Ohmer, M. L., Brooks, F. (2013). The Practice of Community Organizing:Comparing and ContrastingConflict and Consensus Approaches. M. Well, M. Reisch, & M. L. Ohmer (Eds.), The Handbook of Community Practice. ABD: Sage.
 • Oğuz, C. M. (2017) . ABD’de “Progressivism” Hareketi ve Woodrow Wilson’un Kurcu Babalar’a İtirazı. Amme İdaresi Dergisi 50(1)
 • Ostrander, J. (2017). To participate or not to participate, that is the question: A critical phenomenological study of clinical social workers and their political participation (PhD Doctoral Dissertation). University of Connecticut, West Hartford, CT.
 • Özalp, Z. (2018). Türkiye’de Muhafazakar Partilerde Kadın Örgütlenmesi ve Kadınların Siyasal Süreçlere Katılımı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Pınarcıoğlu, N . (2017). Eril Siyasette Kadın Temsili (Mi?). Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7 (1/1), 12-24. Erişim Adresi: http://dergipark.org.tr/buyasambid/issue/29808/320567
 • Pyles, L. (2009). ProgressiveCommunityOrganizing:A Critical Approach for a Globalizing World. ABD: Routledge.
 • Polsky, A. J., & Polsky, A. J. J. (1993). The rise of the therapeutic state. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com
 • Powell, F. W. (2001). The politics of social work. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com
 • Rome, S. H., & Hoechstetter, S. (2010). Social work and civic engagement: The political participation of professional social workers. Journal of Sociology & Social Welfare, 37(3), 107-129.
 • SHUDER (2004).Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlke ve Sorumlulukları. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayınları
 • Staniforth, B., Fouché, C., & O’Brien, M. (2011). Still doing what we do: Defining social work in the 21st century. Journal of Social Work. https://doi.org/10.1177/1468017310386697
 • TBMM (2019). Milletvekili Danışmanı Çalıştırılması Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları. Erişim Adresi: https://www.tbmm.gov.tr/genser/e2.html
 • TDK (2019). Siyaset. Erişim Adresi: http://sozluk.gov.tr
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Yürüklükten Kaldırılmış Hükümler (18/10/1982), Resmi Gazete (sayı:16863). Erişim Adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.5.2709.pdf
 • Türk, P. (2010). Kadın ve Siyaset İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Bursa’da AKP ve CHP Kadın Kolları. Anadolu Üniversitesi.
 • Wagner, D. (2009). Radical Social Work as Conceit. Journal of Progressive Human Services. https://doi.org/10.1080/10428230903301576
 • Weil, M. (1997). Introduction: Models of Community Practice in Action Journal of Community Practice, 4(1).
 • Weiss-Gal, I., & Gal, J. (2014). Social workers as policy actors. Journal of Social Policy. https://doi.org/10.1017/S0047279413000603
 • Yanardağ, U. (2019). Toplumla Sosyal Çalışmaya Giriş. Ankara: Maya Yayınları
 • Yanardağ-Zubaroğlu, M., Özmete, E. (2017). Bir mesleki uygulama alanı olarak geçmişten geleceğe klinik sosyal hizmet. Toplum ve Sosyal Hizmet, 28(1), 203-226.

SİYASET VE SOSYAL ÇALIŞMA İLİŞKİSİNİ TÜRKİYE İÇİN DÜŞÜNMEK

Yıl 2020, Cilt: 31 Sayı: 1, 261 - 278, 29.01.2020
https://doi.org/10.33417/tsh.630507

Öz

Sosyal çalışma mesleği ile siyaset arasında, bu mesleğin uygulanmaya başlanmasından bu yana bir ilişkinin bulunduğunu söylemekmümkünse de bu ilişkinin bağlamının ve niteliğinin ne olduğu konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte değişen sosyal ve ekonomik koşullar çerçevesinde sosyal çalışma mesleğindeki dönüşüm, siyaset ve sosyal çalışma arasındaki ilişkinin anlaşılmasını ve sosyal çalışma uygulamalarının siyasi bir uygulama olarak nasılgerçekleştirilebileceğinin ortaya konulmasını gerekli kılmıştır. Bu doğrultuda sosyal çalışma ve siyaset arasındaki ilişki Türkiye’de siyasi sosyal çalışma uygulamalarının nasıl tasarımlaştırılacağını ortaya koymak amacındadır.

Kaynakça

 • Acar, H.(2001) Sosyal Hizmete Radikal Yaklaşımlar. Prof. Dr. Nihal Turan’a Armağan İçinde, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını
 • Andrews, J., & Reisch, M. (2002). The radical voices of social workers: Some lessons for the future. Journal of Progressive Human Services. https://doi.org/10.1300/J059v13n01_02
 • Barker,L.R.(1988). Social Work Dictionary. National Associations of Social Workers. Silver Spring, Maryland.
 • Brueggemann, W. G. (2014). The Practice of Macro Social Work (Vol. 4) . England: Cengage Learning.
 • Çetingök, M. (2016). Politik Sosyal Hizmet. Ankara: SHUDER.
 • Caymaz, B. (2015) “Mücadele Alanı Olarak Parti Gençlik Kolları:AKP Gençlik Kolları ve Ülkü Ocakları’nda “Gençlik”. İleti-ş-im. 22. 31-61.
 • Cem, E. (1974). Siyaset Kavramı Hakkında Bir Deneme. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. https://doi.org/10.1501/sbfder_0000000983
 • DeBoer, D., Reisch, M., & Andrews, J. (2003). The Road Not Taken: A History of Radical Social Work in the United States. Teaching Sociology. https://doi.org/10.2307/3211430
 • Devlet Memurları Kanunu (14 /7/1965). Remi Gazete (Sayı:12056 ). Erişim Adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.657.pdf
 • Dunlap, K. M. (1993). A History of Research in Social Work Education: 1915-1991. Journal of Social Work Education, 29(3), 293-301.
 • Duarte,F.(2017). Reshaping Political Ideology in Social Work. A Critical Perspective Aotearoa New Zealand Social Work 29(2)
 • Domanski, D. M. (1998). Prototypes of Social Work Political Participation: An Empirical Model. Journal of Social Work. 43(2)
 • Freire, P.(2006) Ezilenlerin Pedagojisi, çev. Dilek Hattatoğlu-Erol Özbek, Ayrıntı Yayınları, 5.Basım, İstanbul
 • Fisher, R. (1995). Political Social Work: Journal of Social Work Education. 31(2)
 • Gray, M. , Rooyen van C. , Rennie, G., Gaha, J. (2002). The Political Participation of Social Workers: A Comparative Study. International Journal of Social Welfare 11(2)
 • Gwirth, Al. ;çev. Keksin, A. (2011). Siyaset Felsefesi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52(1), SS:349-379
 • Haynes, J. E. (1975). The “Rank and File Movement’ in Private Social Work. Labor History. https://doi.org/10.1080/00236567508584323Heywood, A. (2006). Siyaset. İstanbul: Liberte Yayınları
 • Hunter, R.W.(1999).Voices of our past: the rank and file movement in social work, 1931-1950" (1999). Dissertations and Theses. Paper 1602.
 • Lane,R.S (2011). Political Content in Social Work Education as Reported by Elected Social Work. Journal of Social Work Education, 47(1)
 • Lane, R.S., Suzanne, P. (2018). Political Social Work: Using Power to Create Social Change. Springer.
 • Leighninger,L. Knickmeyer, R.(1976). The Rank and File Movement: The Relevance of Radical Social Work Traditions to Modern Social Work Practice. The Journal of Sociology & Social Welfare. 4(2) Munson, C. (2002). History of Supervision. Handbook of Clinical Social Work Supervision İçinde. New York: The Haworth Social Work Practice Press
 • Kösedağ, E. (2018). Seçim Kazanma Stratejileri: Aday Adaylarına Altın Tavsiyeler. İstanbul: Okur Kitaplığı
 • Gökmen, Y. C. (2017). Türkiye’de Gençlerin Siyasete Katılımı: Parti Gençlik Kolları Örneğinde Bir İnceleme. Ege Üniversitesi.
 • Mıngıone, Enzo. (2011). “Güney Avrupa Refah Modeli ve Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya Karşı Mücadele”, Sosyal Politika Yazıları, Der: Ayşe Buğra, Çağlar Keyder, İstanbul, İletişim Yayınları, , s.261-286.
 • Ohmer, M. L., Brooks, F. (2013). The Practice of Community Organizing:Comparing and ContrastingConflict and Consensus Approaches. M. Well, M. Reisch, & M. L. Ohmer (Eds.), The Handbook of Community Practice. ABD: Sage.
 • Oğuz, C. M. (2017) . ABD’de “Progressivism” Hareketi ve Woodrow Wilson’un Kurcu Babalar’a İtirazı. Amme İdaresi Dergisi 50(1)
 • Ostrander, J. (2017). To participate or not to participate, that is the question: A critical phenomenological study of clinical social workers and their political participation (PhD Doctoral Dissertation). University of Connecticut, West Hartford, CT.
 • Özalp, Z. (2018). Türkiye’de Muhafazakar Partilerde Kadın Örgütlenmesi ve Kadınların Siyasal Süreçlere Katılımı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi.
 • Pınarcıoğlu, N . (2017). Eril Siyasette Kadın Temsili (Mi?). Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7 (1/1), 12-24. Erişim Adresi: http://dergipark.org.tr/buyasambid/issue/29808/320567
 • Pyles, L. (2009). ProgressiveCommunityOrganizing:A Critical Approach for a Globalizing World. ABD: Routledge.
 • Polsky, A. J., & Polsky, A. J. J. (1993). The rise of the therapeutic state. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com
 • Powell, F. W. (2001). The politics of social work. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com
 • Rome, S. H., & Hoechstetter, S. (2010). Social work and civic engagement: The political participation of professional social workers. Journal of Sociology & Social Welfare, 37(3), 107-129.
 • SHUDER (2004).Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik İlke ve Sorumlulukları. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayınları
 • Staniforth, B., Fouché, C., & O’Brien, M. (2011). Still doing what we do: Defining social work in the 21st century. Journal of Social Work. https://doi.org/10.1177/1468017310386697
 • TBMM (2019). Milletvekili Danışmanı Çalıştırılması Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları. Erişim Adresi: https://www.tbmm.gov.tr/genser/e2.html
 • TDK (2019). Siyaset. Erişim Adresi: http://sozluk.gov.tr
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Yürüklükten Kaldırılmış Hükümler (18/10/1982), Resmi Gazete (sayı:16863). Erişim Adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.5.2709.pdf
 • Türk, P. (2010). Kadın ve Siyaset İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Bursa’da AKP ve CHP Kadın Kolları. Anadolu Üniversitesi.
 • Wagner, D. (2009). Radical Social Work as Conceit. Journal of Progressive Human Services. https://doi.org/10.1080/10428230903301576
 • Weil, M. (1997). Introduction: Models of Community Practice in Action Journal of Community Practice, 4(1).
 • Weiss-Gal, I., & Gal, J. (2014). Social workers as policy actors. Journal of Social Policy. https://doi.org/10.1017/S0047279413000603
 • Yanardağ, U. (2019). Toplumla Sosyal Çalışmaya Giriş. Ankara: Maya Yayınları
 • Yanardağ-Zubaroğlu, M., Özmete, E. (2017). Bir mesleki uygulama alanı olarak geçmişten geleceğe klinik sosyal hizmet. Toplum ve Sosyal Hizmet, 28(1), 203-226.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Umut YANARDAĞ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6854-1987
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Ocak 2020
Gönderilme Tarihi 7 Ekim 2019
Kabul Tarihi 25 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 31 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yanardağ, U. (2020). SİYASET VE SOSYAL ÇALIŞMA İLİŞKİSİNİ TÜRKİYE İÇİN DÜŞÜNMEK . Toplum ve Sosyal Hizmet , 31 (1) , 261-278 . DOI: 10.33417/tsh.630507