Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Conceptual View to Functionally of Individuals and Social Values at Social Work Practices

Yıl 2021, Cilt 32, Sayı 1, 357 - 382, 28.01.2021
https://doi.org/10.33417/tsh.768479

Öz

The purpose of this study is to explain the effectiveness of individual and social values in protective, preventive and intervening social work practices conceptually. The study aimed to reveal how functional the values are/can be in social work practices. In this context; the study tried to explain the definition, extent, functions and qualities of value, classification of values, structure and functions of individual and social values and the correlation between the values of the social work profession and social values. Values that transform attitudes into actions and give meaning to socio-cultural differences in society, are accepted as one of the most important social dynamics enabling us to understand “individual” (micro) and “society” (macro) in social work practices. Social work practices focus on the relationship between individual and environment and are conducted on the basis of professional values, as well as individual and social values. In order for the individual to get stronger, an intervention plan is created using the values the person possesses and cares about. Thus it is important to give an extensive place to the subjects related to individual, social and professional values in social service training, approaches, models and applications and to functionally increase the utilization practice of the members of the profession in the areas of protecting, preventing and intervening the values. 

Kaynakça

 • Abbott, A. A. (2002). Measuring Social Work Values: A Cross-Cultural Challenge for Global Practice. International Social Work, 42(4), 455-40.
 • Adams, R., Dominelli, L., & Payne, M. (2015). Eleştirel Bir Sosyal Hizmet Anlayışına Doğru. R. Adams, L. Dominelli, & M. Payne içinde, Sosyal Hizmet: Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar (S. Yağcıoğlu, Çev., s. 33-41). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Bahar, H. İ. (2009). Sosyoloji. Ankara: USAK Yayınları.
 • Banks, S. (1995). Ethics and Values in Social Work. Hampshire: Macmillian Press.
 • Banks, S. (2002). Professional Values and Accountabilities. R. Adams, L. Domienelli, & M. Payne içinde, Criticial Practice in Social Work (s. 28-37). New York: Palgrave.
 • Bardi, A., & Schwartz, S. H. (2003). Values and Behavior: Strength and Structure of Relations. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(10), 1207-1220.
 • Barker, R. L. (1995). The Social Work Dictionary (3. Edition b.). NASW Press.
 • Berns, R. M. (2007). Child, Family, School, Community: Socialization and Support (8. Edition b.). Belmont (USA): Wadsworth Cengage Learning.
 • Bilsky, W., & Schwartz, S. H. (1994). Values and personality. Eurpoean Jounal of Personality, 8(3), 163-181.
 • Bradshaw, Y. W., Healey, J. F., & Smith, R. (2001). Sociology for a New Century. California: SAGE Publications: Pine Forge Press.
 • Büyükdüvenci, S. (2002). Değerin Değeri Üzerine. Bilgi ve Değer: Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyum Bildirileri (s. 249-253). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Canatan, A. (2008). Toplumsal Değerler ve Yaşlılar. Yaşlı Sorunları Araştırması Dergisi, 1, 62-1.
 • Cevizci, A. (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Derezotes, D. S. (2000). Advanced Generalist Social Work Practise. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Dilmaç, B., Deniz, M., & Deniz, E. M. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışıları İle Değer Tercihlerinin İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 9-24.
 • Dominelli, L. (2002). Values in Social Work: Contested Entities with Enduring Qualities. R. Adams, L. Dominelli, & M. Payne içinde, Criticial Practice in Social Work (s. 15-27). New York: Palgrave.
 • Duane, B. (2002). The Role of Work and Cultural Values in Occupational Choice, Satisfaction, and Success: A Theorical Statement. Journal of Counseling and Development, 80, 48-56.
 • Duyan, V. (2016). Sosyal Hizmet. Ankara: Sosyal Çalışma.
 • Eyel, C. Ş. (2018). Bireysel Değerlerin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: İstanbul'daki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Fernandes, L. (1999). Value Personalisation: A Base for Value Education. International Conference on Teacher Education (s. 1-24). Israel: Beit Berl College.
 • Fichter, J. (2006). Sosyoloji Nedir. (N. Çelebi, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Golden, J. P. (2016). Values Arrangement List - Understanding Your Personal Values: A Clarification Companion Guide to the Values Arrangement List™ Assessment. VAL (Golden LLC).
 • Gordon, J., & Mackay, G. (2017). The Practice Pyramid: A model for integrating social work values, theory and practice. Journal of Practice Teaching & Learning, 14(3), 64-80.
 • Gordon, W. E. (1965). Knowledge and Value: Their Distinction and Relationship in Clarifying Social Work Practice. Social Work, 10(3), 32-39.
 • Gökkaya, H. (2019). Bireysel Değerler ve Örgüt Kültürünün Bireysel Yaratıcılık Üzerindeki Etkileri. Koccaeli: Kocaeli Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Greene, R. R. (2008a). Human Behavior Theory, Person-in-Environment, and Social Work Method. R. R. Greene içinde, Human Behavior Theory & Social Work Practice (s. 1-26). New York: Taylor & Francis.
 • Greene, R. R. (2008b). Human Behavior Theory and Professional Social Work Practice. R. R. Greene içinde, Human Behavior Theory and Social Work Practice (s. 27-56). New York: Taylor & Francis.
 • Guttmann, D. (2012). Ethics in Social Work: A Context of Caring. New York: Routledge.
 • Güngör, E. (1993a). Değer Psikolojisi Üzerine Araştırmalar: Ahlâk Psikolojisi, Ahlâki Değerler ve Ahlâki Gelişme. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Güngör, E. (1993b). Değerler Psikolojisi: Ahlâk Psikolojisi, Ahlaki Değerler ve Ahlâki Gelişme. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yayınları.
 • Hançerlioğlu, O. (2005). Felsefe Ansiklopedisi Kavramlar ve Akımlar (Cilt 1). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hills, M. D. (2002). Kluckhohn and Strodtbeck's Values Orientation Theory. Online Readings in Psychology and Culture, 4(4), 1-14.
 • Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2014). Sosyal Psikoloji. (İ. Yıldız, & A. Gelmez, Çev.) Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Horne, M. (2018). Values in Social Work. New York: Routledge.
 • Hostetter, S. (2003). Instituonal Culture in the Bible College and Its Relationship to Organizational Member’s Values. Unpublished Doctorate Dissertation. U.S.A.: Trinity Evangelical Divinity School.
 • Hugman, R. (2013). Culture, Values and Ethics in Social Work: Embracing Diversity. New York: Routledge.
 • IFSW. (2014). Report to the IFSW 2014 General Meeting on the review of the Global Definition of Social Work. http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_94359-2.pdf adresinden alındı
 • Johnson, L. C., & Yanca, S. J. (2007). Social Work Practice : A Generalist Approach . Boston: Pearson.
 • Karabekir, H. M. (2010). Yetiştirme Yurtları Örneğinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Hizmet Değerlerini Mesleki Uygulamalarına Aktarışı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bİlimler Enstitüsü.
 • Karabekir, H. M. (2018). Sosyal Hizmet Değerleri Eğitimi. Ö. Altındağ, & A. Aykara içinde, Sosyal Hizmet Eğitimi (s. 351-416). Ankara: Gee Kitaplığı.
 • Kilby, R. W. (1993). The study of human values. University Press of America.
 • Kirst-Ashman, K. K., & Hull, Jr., G. H. (2018). Understanding Generalist Practice: Empowerment Series (8. Edition b.). Boston: Cengage Learning.
 • Kluckhohn, C. (1962). Values and Value-Orientations in the Theory of Action: An Exploration in Definition and Classification. T. Parsons, & E. A. Shils içinde, Toward a General Theory of Action (s. 388-433). Cambridge: Harvard University Press.
 • Levy, C. S. (1973). The Value Base of Social Work. Journal of Education for Social Work, 9(1), 34-42.
 • Macionis, J. J. (2015). Sosyoloji. (V. Akan, Çev.) Ankara: Nobel Akademik.
 • NASW. (1982). Standarts for the Classification of Social Work Practice. Silver Spring: NASW Press.
 • NASW. (2008). Code of Ethics. Washington, The United States: NASW. 12 02, 2019 tarihinde https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=KZmmbz15evc%3D&portalid=0 adresinden alındı
 • NASW. (2017). Read the Code of Ethics. 12 01, 2019 tarihinde National Association off Social Workers (NASW): https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-English adresinden alındı
 • Özateş, Ö. S., & Hatipoğlu Eren, B. (2016). Sosyal Hizmet Etiğinin Felsefi Temelleri. M. Altunoğlu (Dü.) içinde, Sosyal Hizmet Etiği (s. 26-48). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Özden, M. S. (2007). 20-24 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinin ve Nevrotik Öğrencilerin Değerler Açısından Karşılaştırılması. İstanbul: Maltepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özensel, E. (2014). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer. S. Y. Zavalsız içinde, Değerler Eğitimi (s. 14-3). İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Özgökbel Bilis, P. (2011). Çizgi Filmlerde Temsil Edilen Toplumsal Değerler Sistemi. İzmir: Ege Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özlem, D. (2002). Değerler Sorununda Nesnelcilik/Mutlakçılık ve Öznelcilik/Rölativizm Tartışmazı Üzerine. Ş. Yalçın (Dü.), Bilgi ve Değer: Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyum Bildirileri içinde (s. 282-312). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Özmete, E. (2007). İş Yaşamında Değerler. İstanbul: Kedim Yayınları.
 • Reamer, F. G. (1998). The Evolution of Social Work Ethics. Social Work, 43(6), 488-500.
 • Reamer, F. G. (2006). Social Work Values and Ethics.New York:Columbia University Press
 • Reamer, F. G. (2018). Sosyal Hizmet Etiği ve Değerleri. (H. A. Editörü), Çev.) Ankara: Nika Yayınevi.
 • Rokeach, M. (1968). Beliefs, Attitudes and Values: A Theory of Organization and Change. San Francisco: Jossey Bass.
 • Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.
 • Sarı, E. (2005). Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10), 73-88.
 • Schermerborn, J. R. (1993). Management for Prodyctivity. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Schermerhorn, J. R. (2013). Management: Learn - Succeed. United States: John Wiley & Sons, Inc.
 • Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretıcal advances and empirical tests in 20 countries. Advances In Experimental Social Psychology, 25, 1-65.
 • Schwartz, S. H. (1994a). Beyond Individualism-Collectivism: New Cultural Dimensions of Values. U. Kim, H. C. Triandis, C. Kagitçibasi, S. C. Choi, & G. Yoon içinde, Individualism and Collectivisim: Theory, Method and Application (s. 1-50). Newbury Park: Sage Publications.
 • Schwartz, S. H. (1994b). Are There Universal Aspects in the Content and Structure of Values? Journal of Social Issues, 50(4), 19-45.
 • Schwartz, S. H. (1996). Value Priorities and Behavior: Applying a Theory of Integrated Value Systems. C. Seligman, J. M. Olson, & M. P. Zanna (Dü) içinde, The Psychology of Values: The Ontario Symposium Volume 8 (s. 1-24). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Schwartz, S. H. (2005). Basic Human Values: An Overview. Basic Human Values: Theory, Methods, and Applications (s. 1-19). içinde
 • Schwartz, S. H. (2007). A Proposal for Measuring Value Orientations across Nations. Questionnaire Package of the Eurorean Social Survey (s. 259-290). içinde
 • Schwartz, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1-20.
 • Schwartz, S. H., & Bardi, A. (2001). Value Hierarchies Across Cultures: Taking a Similarities Perspective. Journal of Cross-Cultural Psycohology, 268-290.
 • Schwartz, S. H., & Bilsky, W. (1987). Toward A Universal Psychological Structure of Human Values. Journal of ftnonality and Social Psychology, 53(3), 550-562.
 • Shardlow, S. M. (2015). Değerler, Etik ve Sosyal Hizmet. R. Adams, L. Dominelli, & M. Payne içinde, Sosyal Hizmet: Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar (Ç. Öngen, Çev., s. 71-82). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Sheafor, B. W., & Horejsi, C. J. (2016). Sosyal Hizmet Uygulaması: Temel Teknikler ve İlkeler. (D. B. Çiftçi, Çev.) Ankara: Nika Yayınevi.
 • Teater, B. (2015). Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri: Uygulama İçin Bir Giriş. (S. Attepe Özden, Çev.) Ankara: Nika Yayınevi.
 • Theodorson, G. A., & Theodorson, A. G. (1979). A Modern Dictionary of Sociology. New York: Barnes and Noble.
 • Thompson, N. (2017). Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak. (Ö. Cankurtaran Öntaş, & B. Hatipoğlu Eren, Çev.) Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Timms, N. (1983). Social Work Values: An Enquiry. Newyork: Routledge & Kegan Paul.
 • Ünal , C. (1981). Genel Tutumların ve Değerler Psikolojisi Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Vourlekis, B. S. (2008). Cognitive Theory for Social Work Practie. R. R. Greenne içinde, Human Behavior Theory and Social Work Practice (s. 133-164). New York: Taylor & Francis.
 • Watson, D., & West, J. (2006). Social Work Process and Practice: Approaches, Knowledge and Skills. New York: Palgrave Macmillan.
 • Yalom, I. (1999). Varoluşçu Psikoterapi. (Z. İyidoğan Babayiğit, Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Yazıcı, M. (2017). Küreselleşme Çağında Toplumsal Değerler: Merkezini Arayan Dünyada Kaybolan Gerçeklik ve Bireyselliğin Bunalımı. İstanbul: Çıra Akademi.
 • Yılmaz, E. (2009). Öğretmenlerin Değer Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 109-128.
 • Zastrow, C. (2010). Introduction to Social Work and Social Welfare. Borooks/Cole Company

Sosyal Hizmet Uygulamalarında Bireysel ve Toplumsal Değerlerin İşlevselliğine Kavramsal Bakış

Yıl 2021, Cilt 32, Sayı 1, 357 - 382, 28.01.2021
https://doi.org/10.33417/tsh.768479

Öz

Bu çalışmanın amacı; bireysel ve toplumsal değerlerin, koruyucu, önleyici ve müdahale edici sosyal hizmet uygulamalarındaki etkililiğini kavramsal olarak açıklamak ve sosyal hizmet uygulamalarında, değerlerin ne denli işlevsel olduğunu/olabileceğini ortaya koymaktır. Bu kapsamda; değerin tanımı, kapsamı, işlev ve nitelikleri, değerlerin sınıflandırılması, bireysel ve toplumsal değerlerin yapısı ve işlevleri, sosyal hizmet mesleğinin değerleri ile toplumsal değerler arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Tutumların eylemlere dönüşmesini sağlayan ve toplumlarda sosyo-kültürel farklılıklara anlam veren değerler; sosyal hizmet uygulamalarında “birey”i (mikro) ve “toplum”u (makro) anlamada en önemli toplumsal dinamiklerden biri olarak kabul görmektedir. Sosyal hizmet uygulamaları, birey ve çevre arasındaki ilişkiye odaklanarak; mesleki değerlerin yanı sıra bireysel ve toplumsal değerleri merkeze alarak yürütülmektedir. Bireyin güçlenmesi için bireyin sahip olduğu ve önem verdiği değerleri kullanarak müdahale planı oluşturulur. Bu nedenle sosyal hizmet eğitimi, yaklaşımları, modelleri ve uygulamalarında; bireysel, toplumsal ve mesleki değerler ile ilgili konulara geniş bir şekilde yer verilmesi; meslek elemanlarının değerleri koruma, önleme ve müdahale alanlarında işlevsel olarak kullanma pratiklerinin artırılması önemlidir.

Kaynakça

 • Abbott, A. A. (2002). Measuring Social Work Values: A Cross-Cultural Challenge for Global Practice. International Social Work, 42(4), 455-40.
 • Adams, R., Dominelli, L., & Payne, M. (2015). Eleştirel Bir Sosyal Hizmet Anlayışına Doğru. R. Adams, L. Dominelli, & M. Payne içinde, Sosyal Hizmet: Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar (S. Yağcıoğlu, Çev., s. 33-41). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Bahar, H. İ. (2009). Sosyoloji. Ankara: USAK Yayınları.
 • Banks, S. (1995). Ethics and Values in Social Work. Hampshire: Macmillian Press.
 • Banks, S. (2002). Professional Values and Accountabilities. R. Adams, L. Domienelli, & M. Payne içinde, Criticial Practice in Social Work (s. 28-37). New York: Palgrave.
 • Bardi, A., & Schwartz, S. H. (2003). Values and Behavior: Strength and Structure of Relations. Personality and Social Psychology Bulletin, 29(10), 1207-1220.
 • Barker, R. L. (1995). The Social Work Dictionary (3. Edition b.). NASW Press.
 • Berns, R. M. (2007). Child, Family, School, Community: Socialization and Support (8. Edition b.). Belmont (USA): Wadsworth Cengage Learning.
 • Bilsky, W., & Schwartz, S. H. (1994). Values and personality. Eurpoean Jounal of Personality, 8(3), 163-181.
 • Bradshaw, Y. W., Healey, J. F., & Smith, R. (2001). Sociology for a New Century. California: SAGE Publications: Pine Forge Press.
 • Büyükdüvenci, S. (2002). Değerin Değeri Üzerine. Bilgi ve Değer: Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyum Bildirileri (s. 249-253). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Canatan, A. (2008). Toplumsal Değerler ve Yaşlılar. Yaşlı Sorunları Araştırması Dergisi, 1, 62-1.
 • Cevizci, A. (1999). Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Derezotes, D. S. (2000). Advanced Generalist Social Work Practise. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Dilmaç, B., Deniz, M., & Deniz, E. M. (2009). Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayışıları İle Değer Tercihlerinin İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(18), 9-24.
 • Dominelli, L. (2002). Values in Social Work: Contested Entities with Enduring Qualities. R. Adams, L. Dominelli, & M. Payne içinde, Criticial Practice in Social Work (s. 15-27). New York: Palgrave.
 • Duane, B. (2002). The Role of Work and Cultural Values in Occupational Choice, Satisfaction, and Success: A Theorical Statement. Journal of Counseling and Development, 80, 48-56.
 • Duyan, V. (2016). Sosyal Hizmet. Ankara: Sosyal Çalışma.
 • Eyel, C. Ş. (2018). Bireysel Değerlerin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: İstanbul'daki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Fernandes, L. (1999). Value Personalisation: A Base for Value Education. International Conference on Teacher Education (s. 1-24). Israel: Beit Berl College.
 • Fichter, J. (2006). Sosyoloji Nedir. (N. Çelebi, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Golden, J. P. (2016). Values Arrangement List - Understanding Your Personal Values: A Clarification Companion Guide to the Values Arrangement List™ Assessment. VAL (Golden LLC).
 • Gordon, J., & Mackay, G. (2017). The Practice Pyramid: A model for integrating social work values, theory and practice. Journal of Practice Teaching & Learning, 14(3), 64-80.
 • Gordon, W. E. (1965). Knowledge and Value: Their Distinction and Relationship in Clarifying Social Work Practice. Social Work, 10(3), 32-39.
 • Gökkaya, H. (2019). Bireysel Değerler ve Örgüt Kültürünün Bireysel Yaratıcılık Üzerindeki Etkileri. Koccaeli: Kocaeli Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Greene, R. R. (2008a). Human Behavior Theory, Person-in-Environment, and Social Work Method. R. R. Greene içinde, Human Behavior Theory & Social Work Practice (s. 1-26). New York: Taylor & Francis.
 • Greene, R. R. (2008b). Human Behavior Theory and Professional Social Work Practice. R. R. Greene içinde, Human Behavior Theory and Social Work Practice (s. 27-56). New York: Taylor & Francis.
 • Guttmann, D. (2012). Ethics in Social Work: A Context of Caring. New York: Routledge.
 • Güngör, E. (1993a). Değer Psikolojisi Üzerine Araştırmalar: Ahlâk Psikolojisi, Ahlâki Değerler ve Ahlâki Gelişme. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Güngör, E. (1993b). Değerler Psikolojisi: Ahlâk Psikolojisi, Ahlaki Değerler ve Ahlâki Gelişme. Amsterdam: Hollanda Türk Akademisyenler Birliği Vakfı Yayınları.
 • Hançerlioğlu, O. (2005). Felsefe Ansiklopedisi Kavramlar ve Akımlar (Cilt 1). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hills, M. D. (2002). Kluckhohn and Strodtbeck's Values Orientation Theory. Online Readings in Psychology and Culture, 4(4), 1-14.
 • Hogg, M. A., & Vaughan, G. M. (2014). Sosyal Psikoloji. (İ. Yıldız, & A. Gelmez, Çev.) Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Horne, M. (2018). Values in Social Work. New York: Routledge.
 • Hostetter, S. (2003). Instituonal Culture in the Bible College and Its Relationship to Organizational Member’s Values. Unpublished Doctorate Dissertation. U.S.A.: Trinity Evangelical Divinity School.
 • Hugman, R. (2013). Culture, Values and Ethics in Social Work: Embracing Diversity. New York: Routledge.
 • IFSW. (2014). Report to the IFSW 2014 General Meeting on the review of the Global Definition of Social Work. http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_94359-2.pdf adresinden alındı
 • Johnson, L. C., & Yanca, S. J. (2007). Social Work Practice : A Generalist Approach . Boston: Pearson.
 • Karabekir, H. M. (2010). Yetiştirme Yurtları Örneğinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyal Hizmet Değerlerini Mesleki Uygulamalarına Aktarışı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi: Sosyal Bİlimler Enstitüsü.
 • Karabekir, H. M. (2018). Sosyal Hizmet Değerleri Eğitimi. Ö. Altındağ, & A. Aykara içinde, Sosyal Hizmet Eğitimi (s. 351-416). Ankara: Gee Kitaplığı.
 • Kilby, R. W. (1993). The study of human values. University Press of America.
 • Kirst-Ashman, K. K., & Hull, Jr., G. H. (2018). Understanding Generalist Practice: Empowerment Series (8. Edition b.). Boston: Cengage Learning.
 • Kluckhohn, C. (1962). Values and Value-Orientations in the Theory of Action: An Exploration in Definition and Classification. T. Parsons, & E. A. Shils içinde, Toward a General Theory of Action (s. 388-433). Cambridge: Harvard University Press.
 • Levy, C. S. (1973). The Value Base of Social Work. Journal of Education for Social Work, 9(1), 34-42.
 • Macionis, J. J. (2015). Sosyoloji. (V. Akan, Çev.) Ankara: Nobel Akademik.
 • NASW. (1982). Standarts for the Classification of Social Work Practice. Silver Spring: NASW Press.
 • NASW. (2008). Code of Ethics. Washington, The United States: NASW. 12 02, 2019 tarihinde https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx?fileticket=KZmmbz15evc%3D&portalid=0 adresinden alındı
 • NASW. (2017). Read the Code of Ethics. 12 01, 2019 tarihinde National Association off Social Workers (NASW): https://www.socialworkers.org/About/Ethics/Code-of-Ethics/Code-of-Ethics-English adresinden alındı
 • Özateş, Ö. S., & Hatipoğlu Eren, B. (2016). Sosyal Hizmet Etiğinin Felsefi Temelleri. M. Altunoğlu (Dü.) içinde, Sosyal Hizmet Etiği (s. 26-48). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
 • Özden, M. S. (2007). 20-24 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinin ve Nevrotik Öğrencilerin Değerler Açısından Karşılaştırılması. İstanbul: Maltepe Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özensel, E. (2014). Sosyolojik Bir Olgu Olarak Değer. S. Y. Zavalsız içinde, Değerler Eğitimi (s. 14-3). İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Özgökbel Bilis, P. (2011). Çizgi Filmlerde Temsil Edilen Toplumsal Değerler Sistemi. İzmir: Ege Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özlem, D. (2002). Değerler Sorununda Nesnelcilik/Mutlakçılık ve Öznelcilik/Rölativizm Tartışmazı Üzerine. Ş. Yalçın (Dü.), Bilgi ve Değer: Muğla Üniversitesi Felsefe Bölümü Sempozyum Bildirileri içinde (s. 282-312). Ankara: Vadi Yayınları.
 • Özmete, E. (2007). İş Yaşamında Değerler. İstanbul: Kedim Yayınları.
 • Reamer, F. G. (1998). The Evolution of Social Work Ethics. Social Work, 43(6), 488-500.
 • Reamer, F. G. (2006). Social Work Values and Ethics.New York:Columbia University Press
 • Reamer, F. G. (2018). Sosyal Hizmet Etiği ve Değerleri. (H. A. Editörü), Çev.) Ankara: Nika Yayınevi.
 • Rokeach, M. (1968). Beliefs, Attitudes and Values: A Theory of Organization and Change. San Francisco: Jossey Bass.
 • Rokeach, M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.
 • Sarı, E. (2005). Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri: Giresun Eğitim Fakültesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 3(10), 73-88.
 • Schermerborn, J. R. (1993). Management for Prodyctivity. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Schermerhorn, J. R. (2013). Management: Learn - Succeed. United States: John Wiley & Sons, Inc.
 • Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretıcal advances and empirical tests in 20 countries. Advances In Experimental Social Psychology, 25, 1-65.
 • Schwartz, S. H. (1994a). Beyond Individualism-Collectivism: New Cultural Dimensions of Values. U. Kim, H. C. Triandis, C. Kagitçibasi, S. C. Choi, & G. Yoon içinde, Individualism and Collectivisim: Theory, Method and Application (s. 1-50). Newbury Park: Sage Publications.
 • Schwartz, S. H. (1994b). Are There Universal Aspects in the Content and Structure of Values? Journal of Social Issues, 50(4), 19-45.
 • Schwartz, S. H. (1996). Value Priorities and Behavior: Applying a Theory of Integrated Value Systems. C. Seligman, J. M. Olson, & M. P. Zanna (Dü) içinde, The Psychology of Values: The Ontario Symposium Volume 8 (s. 1-24). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Schwartz, S. H. (2005). Basic Human Values: An Overview. Basic Human Values: Theory, Methods, and Applications (s. 1-19). içinde
 • Schwartz, S. H. (2007). A Proposal for Measuring Value Orientations across Nations. Questionnaire Package of the Eurorean Social Survey (s. 259-290). içinde
 • Schwartz, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1-20.
 • Schwartz, S. H., & Bardi, A. (2001). Value Hierarchies Across Cultures: Taking a Similarities Perspective. Journal of Cross-Cultural Psycohology, 268-290.
 • Schwartz, S. H., & Bilsky, W. (1987). Toward A Universal Psychological Structure of Human Values. Journal of ftnonality and Social Psychology, 53(3), 550-562.
 • Shardlow, S. M. (2015). Değerler, Etik ve Sosyal Hizmet. R. Adams, L. Dominelli, & M. Payne içinde, Sosyal Hizmet: Temel Alanlar ve Eleştirel Tartışmalar (Ç. Öngen, Çev., s. 71-82). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Sheafor, B. W., & Horejsi, C. J. (2016). Sosyal Hizmet Uygulaması: Temel Teknikler ve İlkeler. (D. B. Çiftçi, Çev.) Ankara: Nika Yayınevi.
 • Teater, B. (2015). Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri: Uygulama İçin Bir Giriş. (S. Attepe Özden, Çev.) Ankara: Nika Yayınevi.
 • Theodorson, G. A., & Theodorson, A. G. (1979). A Modern Dictionary of Sociology. New York: Barnes and Noble.
 • Thompson, N. (2017). Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak. (Ö. Cankurtaran Öntaş, & B. Hatipoğlu Eren, Çev.) Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Timms, N. (1983). Social Work Values: An Enquiry. Newyork: Routledge & Kegan Paul.
 • Ünal , C. (1981). Genel Tutumların ve Değerler Psikolojisi Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Vourlekis, B. S. (2008). Cognitive Theory for Social Work Practie. R. R. Greenne içinde, Human Behavior Theory and Social Work Practice (s. 133-164). New York: Taylor & Francis.
 • Watson, D., & West, J. (2006). Social Work Process and Practice: Approaches, Knowledge and Skills. New York: Palgrave Macmillan.
 • Yalom, I. (1999). Varoluşçu Psikoterapi. (Z. İyidoğan Babayiğit, Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Yazıcı, M. (2017). Küreselleşme Çağında Toplumsal Değerler: Merkezini Arayan Dünyada Kaybolan Gerçeklik ve Bireyselliğin Bunalımı. İstanbul: Çıra Akademi.
 • Yılmaz, E. (2009). Öğretmenlerin Değer Tercihlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 109-128.
 • Zastrow, C. (2010). Introduction to Social Work and Social Welfare. Borooks/Cole Company

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Çalışma
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emine ÖZMETE
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9264-5660
Türkiye


Taner ALGAN (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1668-8965
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ocak 2021
Başvuru Tarihi 12 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 22 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 32, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özmete, E. & Algan, T. (2021). Sosyal Hizmet Uygulamalarında Bireysel ve Toplumsal Değerlerin İşlevselliğine Kavramsal Bakış . Toplum ve Sosyal Hizmet , 32 (1) , 357-382 . DOI: 10.33417/tsh.768479