Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

YETİŞKİN BİREYLERİN EVLENME BOŞANMA DÖNGÜSÜ SÜRECİNDE YARI KARDEŞLİĞİN İNŞASI

Yıl 2024, Cilt: 35 Sayı: 1, 1 - 19, 30.01.2024
https://doi.org/10.33417/tsh.1273391

Öz

Bu çalışmada, yeniden evlenme ve boşanma döngüsünü deneyimlemiş tek ebeveyn bireylerin gerçekleştirdikleri evliliklerinden sahip oldukları çocuklar ile oluşturulmuş yarı kardeşlik ilişkisine odaklanılmaktadır. Çalışmada, tek ebeveynlerin sonraki evliliklerinde çocuk sahibi olma gerekçeleri ve ebeveynlerin gözünden yarı kardeşlerin kardeşlik ilişkileri ele alınmıştır. Çalışma, evlenme boşanma döngüsü doğrultusunda inşa edilen yarı kardeşlik olgusuna yönelik nitel araştırma yöntemi seçilerek gerçekleştirilmiş bir saha araştırmasıdır. Rastlantısal olmayan-amaçlı örneklem içerisinde kartopu-zincirleme örneklemi ile evrene ulaşılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu, gözlem ve doküman-belge incelemesi kullanılarak toplanmıştır. Yapılan görüşmelerde elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile ele alınmış ve elde edilen verilere ilişkin tema ve temalara ilişkin alt kategoriler oluşturularak yorumlanmıştır. Çalışmada mevcut literatüre atıfla kavramsal kısımda; evlenme boşanma döngüsü ve yarı kardeşlik inşası tartışılmıştır. Araştırma bulgularında evlenme boşanma döngüsünü deneyimleyen bireylerin yeniden kurdukları üvey aile yapılarında, ortak bir çocuğun varlığının evliliği güçlendirdiği düşüncesinin baskın olduğu anlaşılmıştır. Üvey ailenin dağılmasından sonra ortak mesken paylaşımının ise yarı kardeşlerin kardeşlik ilişkilerini güçlendirici etkisi belirlenmiştir.

Kaynakça

  • Alp, Y. E. (2018). Alt Sosyo-Ekonomik Düzydeki Boşanmış Bireylerin İkinci Evliliklerine İlişkin Sosyolojik Bir Çalışma-Elazığ Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
  • Anderon, E. R. (1999). Sibling, Half Sibling, and Stepsibling Relationships in Remarried Families. Society for Research in Child Development, 64 (4), 101-126.
  • Amato, P. R. & Booth, A. (2000). A Generation at Risk: Groving Up in an Era of Family Upheaval. (3. Printing). London, First Harvard University Press.

BUILDING A HALF-SIBLING İN THE PROCESS OF MARRİAGE AND DİVORCE FOR ADULTS

Yıl 2024, Cilt: 35 Sayı: 1, 1 - 19, 30.01.2024
https://doi.org/10.33417/tsh.1273391

Öz

In this study, the focus is on the half-siblings relationship formed with the children they have from the marriages of single-parent individuals who have experienced the cycle of remarriage and divorce. In the study, the reasons for having children in the next marriages of single parents and the sibling relationships of half-siblings from the perspective of the parents were discussed. The study is a field research conducted by choosing a qualitative research method for the phenomenon of half-siblings built in line with the marriage-divorce cycle. The universe was reached by snowball-chain sampling within the non-random-purpose sampling. Data were collected using semi-structured interview form, observation and document-document review. The data obtained in the interviews were handled with the descriptive analysis technique and the themes and sub-categories related to the themes were interpreted by forming the data obtained. In the conceptual part of the study, with reference to the existing literature; The marriage divorce cycle and the construction of half-siblings are discussed. In the research findings, it was understood that the idea that the presence of a common child strengthens the marriage is dominant in the step-family structures re-established by the individuals who have experienced the marriage-divorce cycle. After the disintegration of the step-family, the effect of sharing a common residence has been determined to strengthen the fraternal relations of half-siblings.

Kaynakça

  • Alp, Y. E. (2018). Alt Sosyo-Ekonomik Düzydeki Boşanmış Bireylerin İkinci Evliliklerine İlişkin Sosyolojik Bir Çalışma-Elazığ Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.
  • Anderon, E. R. (1999). Sibling, Half Sibling, and Stepsibling Relationships in Remarried Families. Society for Research in Child Development, 64 (4), 101-126.
  • Amato, P. R. & Booth, A. (2000). A Generation at Risk: Groving Up in an Era of Family Upheaval. (3. Printing). London, First Harvard University Press.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

F. Rana Kara 0000-0003-2735-2674

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2024
Gönderilme Tarihi 29 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2024 Cilt: 35 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kara, F. R. (2024). BUILDING A HALF-SIBLING İN THE PROCESS OF MARRİAGE AND DİVORCE FOR ADULTS. Toplum Ve Sosyal Hizmet, 35(1), 1-19. https://doi.org/10.33417/tsh.1273391