Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GENÇLERİN BAĞLANMA STİLLERİ İLE EŞ SEÇİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 17, 98 - 118, 30.06.2021
https://doi.org/10.46218/tshd.900972

Öz

Bu araştırmanın amacı; gençlik merkezlerinden hizmet alan gençlerin bağlanma stilleri ile eş seçmede öncelikleri ve çeşitli sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırma, nicel desende tasarlanmış olup ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. Çalışmanın evreni, Konya Selçuklu ilçesinde bulunan Kılıçarslan ve Talha Bayrakçı Gençlik Merkezlerine gelen gençlerden oluşmaktadır. Basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile 608 katılımcının anketleri değerlendirmeye alınmış ve gerekli analizler yapılmıştır. Araştırmada, korelasyon analizi yapılmış olup ve katılımcıların bağlanma stilleri durumu ile eş seçme öncelikleri arasında pozitif yönden bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca, katılımcıların cinsiyet değişkeni ile güvenli bağlanma alt boyutu toplam puan ortalaması arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Kadınların almış oldukları toplam puanın erkeklerinkine göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Benzer bir sonuç da eş seçmede öncelikler ölçeğinin toplam puan ortalaması ile katılımcıların cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Buna göre, kadınların almış oldukları puan erkeklere göre daha yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak güvenli bağlanmanın, yaşamın bütün süreçleri üzerinde etkisi olduğu gibi özellikle eş seçimi üzerinde de tesirli olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla, bebeklikten itibaren gelişen ve devam eden bağlanma stilleri, özellikle güvenli bağlanmanın kişi ya da kişilerin gelecekte yapacakları her türlü planların yapılmasında, isabetli ve mantıklı kararların verilmesinde oldukça etkili olduğu varsayılmaktadır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, İ. B. (2013). Erasmus Programına Katılan Gençlerin Türkiye'deki ve Gittikleri Ülkelerdeki Gençlere ve Gençlik Hizmetlerine İlişkin Görüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ahmadova, P., & Yavuz, M. (2019). Annenin bağlanma özelliği ile ebeveyn tutumları ve çocukların ruhsal, davranışsal durumu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Dergi Biruni, 12(5), 1-28.
 • Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall S. (1978). Pattern of Attachment: A Psychological Study Of The Strange Situation. Hillsdale, Nj: Erlbaum.
 • Akbaş, M. (2008). Endüstri meslek liselerinde görev yapan öğretmenlerin evlilik uyumları ile öğretmenlik tutumları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Başay, A. C. (2015). Üniversite öğrencilerinin benlik yapısı ve eş seçme kriterleri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Erzen, E. (2016). Üç boyutlu bağlanma stilleri ölçeği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 01-21. DOI: 10.17679/iuefd.17323631
 • Gallo, L. C. & Smith, T. W. (2001). Attachment style in marrige: Adustment and responses to. interaction. Journal of Social & Personal Relationships, 18(2), 263- 299.
 • Hazan, C., & Shaver P. R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. J Personality Social Psychol, 52(3), 511–24.
 • Heaven, P., & Ciarrochi, J. (2008). Parental styles, gender and the development of hope and self-esteem. European Journal of Personality, 22, 707-724.
 • Heaton, T. B.,& Albrech, S. L. (1991). Stable unhappy marriages. Journal of Marriage and the Family. 53(55), 747-758
 • Jöreskog, K. G., & Sorbon, D. (1996). Lisrel 8 reference guide 2. Lincolnwood: Scientific Software International.
 • Karakuş, Ö. (2012). Ergenlerde bağlanma stilleri ve yalnızlık arasındaki ilişki. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 23(2), 33-46.
 • Land, N. L. (2008). The Influence Of Parental Bonding, Male Gender Role Conflict And Affect Regulation On Adult Attachment Avoidance: Predictors Of Men’s Discomfort With Intimacy. Unpublished Doctoral Dissertation. USA: The University of Texas, Austin.
 • Yıldırım, İ. (2007). Üniversite öğrencilerinin eş seçme kriterleri. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(27), 15-30.
 • Yıldız, M. (2012). Bağlanma kuramı açısından yaşlılık dönemine genel bir bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36 (1), 1-30.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Çalışma
Bölüm Research Article
Yazarlar

Rasim BABAHANOĞLU (Sorumlu Yazar)
Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü
0000-0002-6538-0329
Türkiye

Destekleyen Kurum Destekleyen herhangi bir kurum yoktur.
Teşekkür Yok
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 22 Mart 2021
Kabul Tarihi 17 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 17

Kaynak Göster

APA Babahanoğlu, R. (2021). GENÇLERİN BAĞLANMA STİLLERİ İLE EŞ SEÇİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi , 0 (17) , 98-118 . DOI: 10.46218/tshd.900972