Amaç ve Kapsam

Türk ve Türkiye Tarihi ile ilgili özgün araştırmalar ve yeni çalışmaların ilmi makaleler şeklinde bilim camiasına sunulmasını sağlamaktır

Belleten Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında, yılda üç sayı yayımlanır. Dergimizde, özgün araştırma-inceleme makaleleri, çeviri, kitap tanıtma, kongre-sempozyum haberleri  ve vefat yazıları (nekroloji) yayımlanır. Yazıların bilimsel araştırma ölçütlerine uyması, alana bir yenilik getirmesi ve başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiriler, yayımlanmamış olmak kaydıyla kabul edilebilir. Yayım kararı çıksa dahi başka bir yerde yayımlandığı tespit edilen yazılar yayım listesinden çıkarılır.

- Kurumumuz süreli yayınının dili Türkçedir. Gerektiğinde yaygın Avrupa dillerinde makale yayımlanabilir

- Türkçe makalelerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.

- Kurumumuz sureli yayınları için yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış yazıların başvurusu, YAYIN TAKİP SİSTEMİ üzerinden (https://yaysis.ayk.gov.tr web sitesine üye olunmak suretiyle) yapılır. Başvurusu yapılan çalışmaların süreçleri Yayın Takip Sistemi üzerinden yürütüleceği için sisteme yüklenecek nüshalarda (PDF ve Microsoft Word formatında) yazarların/mütercimlerin isimlerinin olmamasına dikkat edilmelidir.

- Yazılara eklenmesi istenen resim, çizim, harita veya belgeler (PDF, JPG, TİFF gibi formatlarda) başvuru esnasında Yayın Takip Sistemi üzerindeki ilgili alana yüklenmelidir. Tüm materyaller numaralandırılmalı ve altına açıklamaları yazılmalıdır.

- Kurumumuz süreli yayını olan Belleten’e gönderilecek makalelerde kelime sayısı aralığı 3000-10000 olmalıdır. (Belirtilen aralığı aşan başvurular ön inceleme sonucunda yazara iade edilecektir)

- Çevirilerde, mütercim, orijinal makalenin yazarından alınan izin yazısını Yayın Takip Sistemi üzerinden ibraz etmelidir. Bu durumda, makale yazarına telif ücreti ödenmez.

- Makale ve çevirilerde, metinden bağımsız olarak 150-250 aralığında kelimeyi aşmayacak Türkçe ve İngilizce özetler ile 5-8 kelime aralığında anahtar kelimeler bulunmalı ve bunlar başvuru esnasında Yayın Takip Sistemi’nde istenen yere ve makalenin ilk sayfasına eklenmelidir. (Belirtilen şartlarda özet içermeyen çalışmalar ön inceleme sonucunda yazara iade edilecektir)

- Makalelerin içeriği ve eklerinin (resim, çizim, harita, belge vb.) sorumluluğu yazara aittir.

- Yayın Takip Sistemine yüklenen yazıların ön incelemesi Kurum uzmanları tarafından yapıldıktan sonra Süreli Yayınlar Komisyonunda görüşülmek üzere komisyon gündemine alınır. Süreli Yayınları Komisyonunda incelenen makaleler, komisyon kararıyla inceletilmeden reddedilebilir ya da konunun uzmanı iki hakemin, gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesine gönderilir. (Değerlendirmeye gönderilen makaleler için hakemlere 1 ay inceleme süresi verilmekte olup gerekli görüldüğü takdirde bu süre 15 gün kadar uzatılmaktadır.) Değerlendirmeye gönderilen çalışmalar hakem raporları ve Süreli Yayın Komisyonunun nihai onayıyla basılır. Süreli Yayınlar Komisyonu, araştırma makaleleri ve çeviriler dışındaki yazıları ı (vefat yazıları/nekroloji, sempozyum, kongre haberleri, kitap tanıtımları vb.) bizzat inceleyip, hakeme göndermeden doğrudan basım kararı verebilir.

- Süreli Yayınlar Komisyonu, gerektiğinde yazıların yazım şekli üzerinde düzeltme ve değişiklikler yapabilir.

- Hakem raporu doğrultusunda düzeltilmek üzere yazarlarına gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra Yayın Takip Sistemi üzerinden en geç bir ay içerisinde Kurum’a iletilmelidir.

- TTK Süreli Yayın Komisyonu ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulunca yayımlanması onaylanan makale ve çeviriler başvuru tarihi dikkate alınarak yayın sırasına alınır. Süreli yayınlarımıza gönderilen makale ve çeviriler yazarın/mütercimin başvuru tarihi dikkate alınarak neşredilmektedir.

- Basılmamasına karar verilen yazılar, varsa hakem raporuyla birlikte, Yayın Takip Sistemi üzerinden yazarına iade edilir.

- Dergide yayımlanan makaleler için yazarlarına, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğine göre telif ücreti ödenir.

- Dergide yayımlanan makalelerin yayın hakkı Kurum’a aittir. Telif hakkı sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar. Yazılar, Kurum’dan izin alınmaksızın, basılı veya elektronik olarak başka bir yerde yayımlanamaz.