Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İHA FOTOGRAMETRİSİNİN ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARINA KATKILARININ İNCELENMESİ

Yıl 2021, Sayı 28, 175 - 186, 14.09.2021
https://doi.org/10.22520/tubaar.2021.28.009

Öz

Anadolu’nun Bereketli Hilal olarak tanımlanan bölgesinde yerleşik hayata geçmeye başlayan insanoğlunun gelişimi büyük bir ivme kazanmış ve bu coğrafyada sayısız eser bırakmıştır. Bu eserlerden elde edilecek olan binlerce yıllık bilgi ve birikimin orijinal özelliklerinin korunarak belgelendirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda arkeolojik alanların ortaya çıkarılması için ilk olarak uygulanacak yöntemlerden biri yüzey araştırmasıdır. Yüzey araştırmalarında seramik, cam, metal, sikke gibi küçük buluntuların yanı sıra alandaki yapıya dair mimari öğeler de el edilebilmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte son yıllarda yüzey araştırmaları için yeni bir veri toplama platformu olan İnsansız Hava Aracı (İHA) fotogrametrisi sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yöntemle, çalışma bölgesine ait koordinat bilgisine sahip ortofoto, sayısal yüzey modeli, eş yükselti eğrileri, en kesit ve boy kesit gibi ürünler elde edilebilmektedir. Bu çalışmada, Şanlıurfa’nın 80 km güneyinde yer alan ve Şuayip Şehri olarak bilinen bölgede İHA fotogrametrisi kullanılarak yukarıda sayılan topografik ürünler elde edilmiş ve bu ürünlerin yüzey araştırmasına katkıları incelenmiştir.

Kaynakça

 • BINTLIFF, J. 2000. “Beyond dots on the Map; Future Directions for Surface Artefact Survey in Greece”, (der. J. Bintliff, M. Kuna, N. Venclová), The Future of Surface Artefact Survey in Europe, Sheffield, 3-20.
 • CHİABRANDO, F., D'ANDRİA, F., SAMMARTANO, G., and SPANÒ, A. 2018. “UAV photogrammetry for archaeological site survey. 3D models at the Hierapolis in Phrygia (Turkey).” Virtual Archaeology Review, 9(18), 28-43.
 • COLOMINA, I – P. MOLINA, 2014. “Unmanned Aerial Systems for Photogrammetry and Remote Sensing: A Review”, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 92.0: 79-97. Doi:10.1016/j.jsprsjprs.2014.02.013.
 • DEMİRKESEN, A.C., ÖZLÜDEMİR, M.T. ve DEMİR, H.M. 2005. “Kapadokya örneğinde tarihi ve kültürel mirasın korunması ve bu işlemlerde harita mühendislerinin yetki ve sorumlulukları.” TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara
 • GEORGOPOULOS A. and IOANNİDİS G. 2004. “Photogrammetric and surveying methods for the geometric recording of archaeological monuments.” Archaeological Surveys, FIG Working Week 2004 Athens, Greece, May 22– 27.
 • GİARDİNO J. M., 2011. “A history of NASA remote sensing contributions to archaeology.” Journal of Archaeological Science 38(9), pp. 2003-2009.
 • GÜLER, S. E. 2016. “Urfa Tarihinden Sayfalar,” Eyyübiye Bel. Yayınları, Ankara.
 • KALAYCI, T. 2018. "Arkeolojide Mekansal Teknolojiler: Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri", Arkeolojide Temel Yöntemler (Ed. S. Ünlüsoy, C. Çakırlar, Ç. Çilingiroğlu), Ege Yayınları, İstanbul, ss. 69-107.
 • KOPARAL, E. 2018. “Arkeolojide Yüzey Araştırmaları: Yöntem, Tarihçe ve Uygulama”, Arkeolojide Temel Yöntemler, (Ed. S. Ünlüsoy, C. Çakırlar, Ç. Çilingiroğlu), Ege Yayınları, İstanbul, ss. 109-155.
 • LASAPONARA R., MASİNİ N., 2011. “Satellite remote sensing in archaeology: past, present and future perspectives”, Journal of Archaeological Science 38 (9), pp. 1995-2002.
 • LİPİNSKİ, E. 2000. “The Aramaeans: Their Ancient History Culture”, Religion, (Orientalia Lovaniensia Analecta), Peeters.
 • ÖZDOĞAN, M. 2014. “50 Soruda Arkeoloji”, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul.
 • SİEBERT, S. TEİZER, J. 2014. “Mobile 3D mapping for surveying earthwork projects using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) system”. Autom Constr. 1–14.
 • SİNCLAİR, T.A. 1990. “Eastern Turkey: An Architectural and Archaeological Survey, Vol.IV”, The Lindar Press, Londos, ss. 189-190. UNESCO, 1972. “Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage: adopted by the General conference at its seventeenth session”, Paris, 16 November 1972, Unesco, p.
 • URL-1 https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44798/turkiye-geneli-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-varlig-.html (Erişim tarihi: 11.02.2021)
 • URL-2 https://arachne.unikoeln.de/arachne/index.php?view[layout]=search_result_overview&view[caller][project]=&view[category]=overview&view[section]=uebersicht&search[data]=ALL&search[mode]=meta&search[match]=similar&view[active_tab]=overview&search[constraints]=Schu%E2%80%99eb%20Schar (Erişim tarihi: 11.02.2021)
 • USLU, A., POLAT, N., TOPRAK A.S. and UYSAL, M. 2016. “Kültürel Mirasın Fotogrametrik Yöntemle 3B Modellenmesi Örneği.” Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Vol 8, No. 2, pp. (165-176)

AN INVESTIGATION OF THE CONTRIBUTIONS OF UAV PHOTOGRAMMETRY TO ARCHEOLOGICAL SURVEY

Yıl 2021, Sayı 28, 175 - 186, 14.09.2021
https://doi.org/10.22520/tubaar.2021.28.009

Öz

The development of human beings, which started to settle in the region of Anatolia defined as the Fertile Crescent, has gained a great momentum and left countless artifact in this geography. It is critical that thousands of years of knowledge and experience to be obtained from these artifacts are documented by preserving their original features and passed on to future generations. In this context, one of the first methods to be applied to reveal archaeological sites is survey. In the survey, in addition to small findings such as ceramics, glass, metal and coins, architectural elements related to the structure in the area can also be found. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) photogrammetry, which is a new data collection platform for survey, has been used frequently in recent years with the developing technology. With this method, products such as coordinated orthophoto, digital surface model, contour lines, cross section and longitudinal section of the study area can be obtained. In this study, the above-mentioned topographic products were obtained by using UAV photogrammetry in the region known as Suayip City, located 80 km south of Sanliurfa and their contribution to the survey was investigated.

Kaynakça

 • BINTLIFF, J. 2000. “Beyond dots on the Map; Future Directions for Surface Artefact Survey in Greece”, (der. J. Bintliff, M. Kuna, N. Venclová), The Future of Surface Artefact Survey in Europe, Sheffield, 3-20.
 • CHİABRANDO, F., D'ANDRİA, F., SAMMARTANO, G., and SPANÒ, A. 2018. “UAV photogrammetry for archaeological site survey. 3D models at the Hierapolis in Phrygia (Turkey).” Virtual Archaeology Review, 9(18), 28-43.
 • COLOMINA, I – P. MOLINA, 2014. “Unmanned Aerial Systems for Photogrammetry and Remote Sensing: A Review”, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 92.0: 79-97. Doi:10.1016/j.jsprsjprs.2014.02.013.
 • DEMİRKESEN, A.C., ÖZLÜDEMİR, M.T. ve DEMİR, H.M. 2005. “Kapadokya örneğinde tarihi ve kültürel mirasın korunması ve bu işlemlerde harita mühendislerinin yetki ve sorumlulukları.” TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara
 • GEORGOPOULOS A. and IOANNİDİS G. 2004. “Photogrammetric and surveying methods for the geometric recording of archaeological monuments.” Archaeological Surveys, FIG Working Week 2004 Athens, Greece, May 22– 27.
 • GİARDİNO J. M., 2011. “A history of NASA remote sensing contributions to archaeology.” Journal of Archaeological Science 38(9), pp. 2003-2009.
 • GÜLER, S. E. 2016. “Urfa Tarihinden Sayfalar,” Eyyübiye Bel. Yayınları, Ankara.
 • KALAYCI, T. 2018. "Arkeolojide Mekansal Teknolojiler: Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri", Arkeolojide Temel Yöntemler (Ed. S. Ünlüsoy, C. Çakırlar, Ç. Çilingiroğlu), Ege Yayınları, İstanbul, ss. 69-107.
 • KOPARAL, E. 2018. “Arkeolojide Yüzey Araştırmaları: Yöntem, Tarihçe ve Uygulama”, Arkeolojide Temel Yöntemler, (Ed. S. Ünlüsoy, C. Çakırlar, Ç. Çilingiroğlu), Ege Yayınları, İstanbul, ss. 109-155.
 • LASAPONARA R., MASİNİ N., 2011. “Satellite remote sensing in archaeology: past, present and future perspectives”, Journal of Archaeological Science 38 (9), pp. 1995-2002.
 • LİPİNSKİ, E. 2000. “The Aramaeans: Their Ancient History Culture”, Religion, (Orientalia Lovaniensia Analecta), Peeters.
 • ÖZDOĞAN, M. 2014. “50 Soruda Arkeoloji”, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul.
 • SİEBERT, S. TEİZER, J. 2014. “Mobile 3D mapping for surveying earthwork projects using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) system”. Autom Constr. 1–14.
 • SİNCLAİR, T.A. 1990. “Eastern Turkey: An Architectural and Archaeological Survey, Vol.IV”, The Lindar Press, Londos, ss. 189-190. UNESCO, 1972. “Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage: adopted by the General conference at its seventeenth session”, Paris, 16 November 1972, Unesco, p.
 • URL-1 https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44798/turkiye-geneli-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-varlig-.html (Erişim tarihi: 11.02.2021)
 • URL-2 https://arachne.unikoeln.de/arachne/index.php?view[layout]=search_result_overview&view[caller][project]=&view[category]=overview&view[section]=uebersicht&search[data]=ALL&search[mode]=meta&search[match]=similar&view[active_tab]=overview&search[constraints]=Schu%E2%80%99eb%20Schar (Erişim tarihi: 11.02.2021)
 • USLU, A., POLAT, N., TOPRAK A.S. and UYSAL, M. 2016. “Kültürel Mirasın Fotogrametrik Yöntemle 3B Modellenmesi Örneği.” Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Vol 8, No. 2, pp. (165-176)

AN INVESTIGATION OF THE CONTRIBUTIONS OF UAV PHOTOGRAMMETRY TO ARCHEOLOGICAL SURVEY

Yıl 2021, Sayı 28, 175 - 186, 14.09.2021
https://doi.org/10.22520/tubaar.2021.28.009

Öz

The development of human beings, which started to settle in the region of Anatolia defined as the Fertile Crescent, has gained a great momentum and left countless artifact in this geography. It is critical that thousands of years of knowledge and experience to be obtained from these artifacts are documented by preserving their original features and passed on to future generations. In this context, one of the first methods to be applied to reveal archaeological sites is survey. In the survey, in addition to small findings such as ceramics, glass, metal and coins, architectural elements related to the structure in the area can also be found. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) photogrammetry, which is a new data collection platform for survey, has been used frequently in recent years with the developing technology. With this method, products such as coordinated orthophoto, digital surface model, contour lines, cross section and longitudinal section of the study area can be obtained. In this study, the above-mentioned topographic products were obtained by using UAV photogrammetry in the region known as Suayip City, located 80 km south of Sanliurfa and their contribution to the survey was investigated.

Kaynakça

 • BINTLIFF, J. 2000. “Beyond dots on the Map; Future Directions for Surface Artefact Survey in Greece”, (der. J. Bintliff, M. Kuna, N. Venclová), The Future of Surface Artefact Survey in Europe, Sheffield, 3-20.
 • CHİABRANDO, F., D'ANDRİA, F., SAMMARTANO, G., and SPANÒ, A. 2018. “UAV photogrammetry for archaeological site survey. 3D models at the Hierapolis in Phrygia (Turkey).” Virtual Archaeology Review, 9(18), 28-43.
 • COLOMINA, I – P. MOLINA, 2014. “Unmanned Aerial Systems for Photogrammetry and Remote Sensing: A Review”, ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 92.0: 79-97. Doi:10.1016/j.jsprsjprs.2014.02.013.
 • DEMİRKESEN, A.C., ÖZLÜDEMİR, M.T. ve DEMİR, H.M. 2005. “Kapadokya örneğinde tarihi ve kültürel mirasın korunması ve bu işlemlerde harita mühendislerinin yetki ve sorumlulukları.” TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara
 • GEORGOPOULOS A. and IOANNİDİS G. 2004. “Photogrammetric and surveying methods for the geometric recording of archaeological monuments.” Archaeological Surveys, FIG Working Week 2004 Athens, Greece, May 22– 27.
 • GİARDİNO J. M., 2011. “A history of NASA remote sensing contributions to archaeology.” Journal of Archaeological Science 38(9), pp. 2003-2009.
 • GÜLER, S. E. 2016. “Urfa Tarihinden Sayfalar,” Eyyübiye Bel. Yayınları, Ankara.
 • KALAYCI, T. 2018. "Arkeolojide Mekansal Teknolojiler: Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri", Arkeolojide Temel Yöntemler (Ed. S. Ünlüsoy, C. Çakırlar, Ç. Çilingiroğlu), Ege Yayınları, İstanbul, ss. 69-107.
 • KOPARAL, E. 2018. “Arkeolojide Yüzey Araştırmaları: Yöntem, Tarihçe ve Uygulama”, Arkeolojide Temel Yöntemler, (Ed. S. Ünlüsoy, C. Çakırlar, Ç. Çilingiroğlu), Ege Yayınları, İstanbul, ss. 109-155.
 • LASAPONARA R., MASİNİ N., 2011. “Satellite remote sensing in archaeology: past, present and future perspectives”, Journal of Archaeological Science 38 (9), pp. 1995-2002.
 • LİPİNSKİ, E. 2000. “The Aramaeans: Their Ancient History Culture”, Religion, (Orientalia Lovaniensia Analecta), Peeters.
 • ÖZDOĞAN, M. 2014. “50 Soruda Arkeoloji”, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul.
 • SİEBERT, S. TEİZER, J. 2014. “Mobile 3D mapping for surveying earthwork projects using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) system”. Autom Constr. 1–14.
 • SİNCLAİR, T.A. 1990. “Eastern Turkey: An Architectural and Archaeological Survey, Vol.IV”, The Lindar Press, Londos, ss. 189-190. UNESCO, 1972. “Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage: adopted by the General conference at its seventeenth session”, Paris, 16 November 1972, Unesco, p.
 • URL-1 https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44798/turkiye-geneli-korunmasi-gerekli-tasinmaz-kultur-varlig-.html (Erişim tarihi: 11.02.2021)
 • URL-2 https://arachne.unikoeln.de/arachne/index.php?view[layout]=search_result_overview&view[caller][project]=&view[category]=overview&view[section]=uebersicht&search[data]=ALL&search[mode]=meta&search[match]=similar&view[active_tab]=overview&search[constraints]=Schu%E2%80%99eb%20Schar (Erişim tarihi: 11.02.2021)
 • USLU, A., POLAT, N., TOPRAK A.S. and UYSAL, M. 2016. “Kültürel Mirasın Fotogrametrik Yöntemle 3B Modellenmesi Örneği.” Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, Vol 8, No. 2, pp. (165-176)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Arkeoloji
Bölüm Articles
Yazarlar

Nizar POLAT>
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PR.
0000-0002-6061-7796
Türkiye


Seçil ÇOKOĞULLU>
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0002-6245-621X
Türkiye


Abdulkadir MEMDUHOĞLU>
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PR.
0000-0002-9072-869X
Türkiye


Mustafa ULUKAVAK>
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ PR.
0000-0003-2092-3075
Türkiye


Halil İbrahim ŞENOL> (Sorumlu Yazar)
HARRAN UNIVERSITY
0000-0003-0235-5764
Türkiye


Muharrem ORAL>
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0001-9749-7794
Türkiye


Mahmut KARAÇİZMELİ>
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ
0000-0001-5465-4710
Türkiye


Özgür MARANGOZ Bu kişi benim
HARRAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0002-3468-7854
Türkiye

Destekleyen Kurum Harran Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi
Proje Numarası 20115
Teşekkür 20115 nolu HUBAP projesi tarafından desteklenmiştir.
Yayımlanma Tarihi 14 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 8 Mart 2021
Kabul Tarihi 14 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 28

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tubaar889810, journal = {TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi}, issn = {1301-8566}, eissn = {2667-5005}, address = {TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27 Çankaya 06690 ANKARA}, publisher = {Türkiye Bilimler Akademisi}, year = {2021}, number = {28}, pages = {175 - 186}, doi = {10.22520/tubaar.2021.28.009}, title = {İHA FOTOGRAMETRİSİNİN ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARINA KATKILARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Polat, Nizar and Çokoğullu, Seçil and Memduhoğlu, Abdulkadir and Ulukavak, Mustafa and Şenol, Halil İbrahim and Oral, Muharrem and Karaçizmeli, Mahmut and Marangoz, Özgür} }
APA Polat, N. , Çokoğullu, S. , Memduhoğlu, A. , Ulukavak, M. , Şenol, H. İ. , Oral, M. , Karaçizmeli, M. & Marangoz, Ö. (2021). İHA FOTOGRAMETRİSİNİN ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARINA KATKILARININ İNCELENMESİ . TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi , (28) , 175-186 . DOI: 10.22520/tubaar.2021.28.009
MLA Polat, N. , Çokoğullu, S. , Memduhoğlu, A. , Ulukavak, M. , Şenol, H. İ. , Oral, M. , Karaçizmeli, M. , Marangoz, Ö. "İHA FOTOGRAMETRİSİNİN ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARINA KATKILARININ İNCELENMESİ" . TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (2021 ): 175-186 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubaar/issue/64893/889810>
Chicago Polat, N. , Çokoğullu, S. , Memduhoğlu, A. , Ulukavak, M. , Şenol, H. İ. , Oral, M. , Karaçizmeli, M. , Marangoz, Ö. "İHA FOTOGRAMETRİSİNİN ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARINA KATKILARININ İNCELENMESİ". TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (2021 ): 175-186
RIS TY - JOUR T1 - İHA FOTOGRAMETRİSİNİN ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARINA KATKILARININ İNCELENMESİ AU - NizarPolat, SeçilÇokoğullu, AbdulkadirMemduhoğlu, MustafaUlukavak, Halil İbrahimŞenol, MuharremOral, MahmutKaraçizmeli, ÖzgürMarangoz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.22520/tubaar.2021.28.009 DO - 10.22520/tubaar.2021.28.009 T2 - TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 186 VL - IS - 28 SN - 1301-8566-2667-5005 M3 - doi: 10.22520/tubaar.2021.28.009 UR - https://doi.org/10.22520/tubaar.2021.28.009 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi İHA FOTOGRAMETRİSİNİN ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARINA KATKILARININ İNCELENMESİ %A Nizar Polat , Seçil Çokoğullu , Abdulkadir Memduhoğlu , Mustafa Ulukavak , Halil İbrahim Şenol , Muharrem Oral , Mahmut Karaçizmeli , Özgür Marangoz %T İHA FOTOGRAMETRİSİNİN ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARINA KATKILARININ İNCELENMESİ %D 2021 %J TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi %P 1301-8566-2667-5005 %V %N 28 %R doi: 10.22520/tubaar.2021.28.009 %U 10.22520/tubaar.2021.28.009
ISNAD Polat, Nizar , Çokoğullu, Seçil , Memduhoğlu, Abdulkadir , Ulukavak, Mustafa , Şenol, Halil İbrahim , Oral, Muharrem , Karaçizmeli, Mahmut , Marangoz, Özgür . "İHA FOTOGRAMETRİSİNİN ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARINA KATKILARININ İNCELENMESİ". TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi / 28 (Eylül 2021): 175-186 . https://doi.org/10.22520/tubaar.2021.28.009
AMA Polat N. , Çokoğullu S. , Memduhoğlu A. , Ulukavak M. , Şenol H. İ. , Oral M. , Karaçizmeli M. , Marangoz Ö. İHA FOTOGRAMETRİSİNİN ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARINA KATKILARININ İNCELENMESİ. TÜBA-AR. 2021; (28): 175-186.
Vancouver Polat N. , Çokoğullu S. , Memduhoğlu A. , Ulukavak M. , Şenol H. İ. , Oral M. , Karaçizmeli M. , Marangoz Ö. İHA FOTOGRAMETRİSİNİN ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARINA KATKILARININ İNCELENMESİ. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi. 2021; (28): 175-186.
IEEE N. Polat , S. Çokoğullu , A. Memduhoğlu , M. Ulukavak , H. İ. Şenol , M. Oral , M. Karaçizmeli ve Ö. Marangoz , "İHA FOTOGRAMETRİSİNİN ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMALARINA KATKILARININ İNCELENMESİ", TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, sayı. 28, ss. 175-186, Eyl. 2021, doi:10.22520/tubaar.2021.28.009

Bu sistemin içeriği ve TÜBA-AR'da yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0" altında lisanslanmıştır.

by-nc-nd.png