Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ANTANDROS SUR SEKTÖRÜNDE ELE GEÇEN BİR GRUP ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİNİN TİPOLOJİK İNCELEMESİ

Yıl 2021, Sayı 28, 11 - 38, 14.09.2021
https://doi.org/10.22520/tubaar.2021.28.001

Öz

2001 yılından itibaren farklı alanlarda devam eden Antandros Antik Kenti kazılarında, çalışma alanlarından birisi de Sur Sektörü olarak tanımlanan Hellenistik Dönem suru ve üzerinde yer alan geç dönem yapılarıdır. Bu alanda, ilk etapta yerleşim alanlarının yayılımını belirleyebilmek amacıyla, 2006 yılında başlanan kazı çalışmaları 2013 yılına kadar devam etmiştir. Bu süre zarfında, MÖ 4. yüzyıla ait sur duvarı, bu duvarın iç kısmındaki alanda Hellenistik ve daha erken yerleşimlere ait yapılanma izleri ve sur duvarı üzerinde Roma Dönemi’ne ait yapılar belirlenmiştir. Alandan elde edilen malzemelerin en yoğun kısmını Hellenistik ve Roma Dönemi’ne ait seramikler oluşturmaktadır. Geç dönem mimarisi içinde yer alan Roma Dönemi hamamına ait su ile ilişkili yapıların çevresinden ele geçen bir grup Roma seramiği bu makalenin konusunu oluşturmaktadır. Toplam 38 parça içinde Doğu Sigillata A, B, C, Phokaia Kırmızı Astarlı Seramikler, Kandiller, Maşrapalar, Kapalı Kaplar ve Lekaneler vardır. Seramikler, tipolojik açıdan formlarına göre incelenmiştir. Malzemelerin stratigrafik veri sunmayan bir alandan ele geçmiş olması, analojiyle tarihleme yolunu seçmeyi zorunlu kılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, değerlendirilen malzeme grubunun dönemsel aralığının MÖ 1. yüzyıl-MS 6. yüzyılın ortası olduğunu söylenebilir. Bu çalışmayla hem Sur Sektörü hem de Antandros Antik Kenti’nin diğer alanlarında ele geçen Roma seramiğinin dağılımı, tipolojisi, niteliği ve kronolojisiyle ilgili ön sonuçlara ulaşılması hedeflenmektedir.

Kaynakça

 • ABADIE REYNAL, C. 2007. La Céramique Romaine d’Argos: fin du IIe Siècle Avant J-C-fin du IVe Siècle Après J-C. Atina.
 • ABADIE REYNAL, C./SODINI, J.P. 1992. La Céramique Paléochrétienne De Thasos (Aliki, Delkos, Fouilles Anciennes), Études Thasiennes XIII. Athens.
 • AÇAR, E. 2017. Antandros Nekropolü Geç Roma Yerleşimi. Ege Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir.
 • AKTAŞ, R. 2018. Antandros Kazısı Yamaç Ev Roma Dönemi Seramikleri. Ege Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İzmir.
 • AKYÜREK, N.E. 1992. “Terra Sigillata aus dem Heiligtum des Apollon Smintheios”, AMSt 8, Studien zum Antiken Kleinasien II: 125-166.
 • ANDERSON STOJANOVİC, V.R. 1992. Stobi: The Hellenistic and Roman Pottery. Princeton/ New Jersey.
 • ATEŞ, G. 2003. Die Rote Feinkeramik von Aizanoi als Lokaler Kulturträger, Zentrum für Altertumswissenschaften Institut für Klassische Archäologie (Unpublished PhD Thesis). Heidelberg.
 • ANSELMINO, L. / CARANDINI, A. / PAVOLINI, C. / SAGUI, L. / TORTORELLA, S. / TORTORICI,E. 1981. Enciclopedia Dell’arte Antica Classica e Orientale. Atlante delle Forme Ceramiche I, Ceramica Fine Romana nel Bacino Mediterraneo, (Medio E Tardo Impero), Vol. I, Roma.
 • AYAZ, M. 2014. Assos Kuzey Stoası Kırmızı Astarlı Roma Seramiği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale.
 • BAILEY, D. M. 1988. A Catalogue of the Lamps in the British Museum III: Roman Provincial Lamps. London.
 • BARR, R.L. 1996. “Greek and Hellenistic Lamps from Ilion”, Studia Troica 6: 159-200.
 • BERNDT, M. 2003. Funde aus dem Survey auf der Halbinsel von Milet (1992-1999): Kaiserzeitliche und frühbyzantinische Keramik, Internationale Archäologie 79. Rahden.
 • BRUNEAU, P. 1965. Exploration Archéologique de Délos: Faite par l’École Française d’Athènes: Les Lampes Fascicule XXVI. Paris.
 • CHARLESTON, R. J. 1955. Roman Pottery, London.
 • CHRZANOVSKI, L. / ZHURAVLEV, D. 1998. Lamps from Chersonesos in the State Historical Museum-Moscow. Roma.
 • DELLO PREITE, A. 1997. “Sigillata ‘Late Roman C’ (Phocaean Red Slip Ware”, Gortina II: Pretorio il Materiale degli Scavi Colini 1970-1977. (Ed. A. Di Vita-A. Martin), Atina: 155-192.
 • DİKBAŞ, G. 2008. Die Graue Keramik von Aizanoi von der späten Eisen zeit bis zur Spätantiken Zeit, Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades im Fach Klassische Archäologie an der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln.
 • DOKSANALTI, E.M. 2006. Knidos Kap-Kario Kazı Alanı. Selçuk Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı, Klasik Arkeoloji Bilim Dalı (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Konya.
 • EIWANGER, J. 1981. DemetriasIV:KeramikundKleinfundeausderDamokratia- Basilika in Demetrias. Teil I-II, band 25-26. Bonn.
 • ERGÜRER, H.E. 2012. Parion Roma Dönemi Seramiği. Atatürk Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Erzurum.
 • EROL, D. 2007. “Smyrna Devlet Agora Buluntusu Terra Sigillataları”, Byzas 7: Çanak, Akdeniz ve Çevresindeki Arkeolojik Kazılarda Ele Geçen Geç Antik ve Ortaçağ Seramiği ve Mimari Seramiği, (Ed. B. Böhlendorf-Arslan/A.O. Uysal/J. Witte-Orr), İstanbul: 73-96.
 • ETTLINGER, E. / HEDINGER, B. / HOFFMANN, B. / KENRICK P.M. / PUCCI, G. / ROTH-RUBI, K. / SCHNEIDER, G. / SCHNURBEIN, S. / WELLS, C.M. / ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER, S. 1990. Conspectus Formarum Terrae Sigillatae Italico Modo Confectae, Materialien zur Römisch-Germanischen Keramik, heft, 10, Bonn.
 • FIRAT, M. 2011. Phokaia Geç Roma Dönemi Mutfak Kapları. Ege Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İzmir.
 • FULFORD, M.G. / PEACOCK, D.P.S. 1984. Excavations at Carthage: The British Mission; The Avenuedu President Habib Bourguiba, Salammbo: The Pottery and Other Ceramic Objects from the Site, vol. I, 2. Sheffield.
 • FULFORD, M.G. / PEACOCK, D.P.S. 1994. Excavations at Carthage: The British Mission; The Circular Harbour, North Side, The Pottery, Vol. II,2: Oxford.
 • GASSNER, V. 1997. Das Südtor der Tetragonos Agora: Keramik und Kleinfunde, Forschungen in Ephesos XIII/1/1. Wien.
 • GREEN, T. 2010. From Rome to Byzantium: Trade and Continuity in the First Millennium AD. Bristol.
 • GOETHERT POLASCHEK, K. 1985. Katalog der Römischen Lampen des Rheinischen Landes museums Trier, Trierer Grabungen und Forschungen, band XV. Mainz Am Rhein.
 • GÜNGÖR, E. 2005. Metropolis Kenti Ada 7 İçerisindeki Konut Seramiği. Dokuz Eylül Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir.
 • GÜRLER, B. 1987 Anadolu’da Roma Dönemi Evleri, İzmir.
 • HAYES, J. W. 1972. Late Roman Pottery. London.
 • HAYES, J. W. 1980. A Supplement to Late Roman Pottery. London.
 • HAYES, J. W. 1983. “The Villa Dionysos Excavations, Knossos The Pottery”, The Annual of the British School at Athens, Vol. 78: 97-169.
 • HAYES, J. W. 1985. Enciclopedia Dell’arte Antica Classica e Orientale. Atlante dele Forme Ceramiche II, Ceramica Fine Romana nel Bacino Mediterraneo, (Tardo Ellenismo e Primo Impero), Vol. II. Roma.
 • HAYES, J. W. 1991. Paphos III: The Hellenistic And Roman Pottery. Nicosia.
 • FIRAT, M. 2011. Phokaia Geç Roma Dönemi Mutfak Kapları. Ege Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İzmir.
 • FULFORD, M.G. / PEACOCK, D.P.S. 1984. Excavations at Carthage: The British Mission; The Avenuedu President Habib Bourguiba, Salammbo: The Pottery and Other Ceramic Objects from the Site, vol. I, 2. Sheffield.
 • FULFORD, M.G. / PEACOCK, D.P.S. 1994. Excavations at Carthage: The British Mission; The Circular Harbour, North Side, The Pottery, Vol. II,2: Oxford.
 • GASSNER, V. 1997. Das Südtor der Tetragonos Agora: Keramik und Kleinfunde, Forschungen in Ephesos XIII/1/1. Wien.
 • GREEN, T. 2010. From Rome to Byzantium: Trade and Continuity in the First Millennium AD. Bristol.
 • GOETHERT POLASCHEK, K. 1985. Katalog der Römischen Lampen des Rheinischen Landes museums Trier, Trierer Grabungen und Forschungen, band XV. Mainz Am Rhein.
 • GÜNGÖR, E. 2005. Metropolis Kenti Ada 7 İçerisindeki Konut Seramiği. Dokuz Eylül Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir.
 • GÜRLER, B. 1987 Anadolu’da Roma Dönemi Evleri, İzmir.
 • HAYES, J. W. 1972. Late Roman Pottery. London.
 • HAYES, J. W. 1980. A Supplement to Late Roman Pottery. London.
 • HAYES, J. W. 1983. “The Villa Dionysos Excavations, Knossos The Pottery”, The Annual of the British School at Athens, Vol. 78: 97-169.
 • HAYES, J. W. 1985. Enciclopedia Dell’arte Antica Classica e Orientale. Atlante dele Forme Ceramiche II, Ceramica Fine Romana nel Bacino Mediterraneo, (Tardo Ellenismo e Primo Impero), Vol. II. Roma.
 • HAYES, J. W. 1991. Paphos III: The Hellenistic And Roman Pottery. Nicosia.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Arkeoloji
Bölüm Articles
Yazarlar

Rabia AKTAŞ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5257-9814
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 6 Haziran 2020
Kabul Tarihi 9 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 28

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tubaar995472, journal = {TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi}, issn = {1301-8566}, eissn = {2667-5005}, address = {TÜBA - TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ Piyade Sokak No: 27 Çankaya 06690 ANKARA}, publisher = {Türkiye Bilimler Akademisi}, year = {2021}, number = {28}, pages = {11 - 38}, doi = {10.22520/tubaar.2021.28.001}, title = {ANTANDROS SUR SEKTÖRÜNDE ELE GEÇEN BİR GRUP ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİNİN TİPOLOJİK İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {Aktaş, Rabia} }
APA Aktaş, R. (2021). ANTANDROS SUR SEKTÖRÜNDE ELE GEÇEN BİR GRUP ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİNİN TİPOLOJİK İNCELEMESİ . TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi , (28) , 11-38 . DOI: 10.22520/tubaar.2021.28.001
MLA Aktaş, R. "ANTANDROS SUR SEKTÖRÜNDE ELE GEÇEN BİR GRUP ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİNİN TİPOLOJİK İNCELEMESİ" . TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (2021 ): 11-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubaar/issue/64893/995472>
Chicago Aktaş, R. "ANTANDROS SUR SEKTÖRÜNDE ELE GEÇEN BİR GRUP ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİNİN TİPOLOJİK İNCELEMESİ". TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi (2021 ): 11-38
RIS TY - JOUR T1 - ANTANDROS SUR SEKTÖRÜNDE ELE GEÇEN BİR GRUP ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİNİN TİPOLOJİK İNCELEMESİ AU - RabiaAktaş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.22520/tubaar.2021.28.001 DO - 10.22520/tubaar.2021.28.001 T2 - TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 38 VL - IS - 28 SN - 1301-8566-2667-5005 M3 - doi: 10.22520/tubaar.2021.28.001 UR - https://doi.org/10.22520/tubaar.2021.28.001 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi ANTANDROS SUR SEKTÖRÜNDE ELE GEÇEN BİR GRUP ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİNİN TİPOLOJİK İNCELEMESİ %A Rabia Aktaş %T ANTANDROS SUR SEKTÖRÜNDE ELE GEÇEN BİR GRUP ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİNİN TİPOLOJİK İNCELEMESİ %D 2021 %J TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi %P 1301-8566-2667-5005 %V %N 28 %R doi: 10.22520/tubaar.2021.28.001 %U 10.22520/tubaar.2021.28.001
ISNAD Aktaş, Rabia . "ANTANDROS SUR SEKTÖRÜNDE ELE GEÇEN BİR GRUP ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİNİN TİPOLOJİK İNCELEMESİ". TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi / 28 (Eylül 2021): 11-38 . https://doi.org/10.22520/tubaar.2021.28.001
AMA Aktaş R. ANTANDROS SUR SEKTÖRÜNDE ELE GEÇEN BİR GRUP ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİNİN TİPOLOJİK İNCELEMESİ. TÜBA-AR. 2021; (28): 11-38.
Vancouver Aktaş R. ANTANDROS SUR SEKTÖRÜNDE ELE GEÇEN BİR GRUP ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİNİN TİPOLOJİK İNCELEMESİ. TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi. 2021; (28): 11-38.
IEEE R. Aktaş , "ANTANDROS SUR SEKTÖRÜNDE ELE GEÇEN BİR GRUP ROMA DÖNEMİ SERAMİĞİNİN TİPOLOJİK İNCELEMESİ", TÜBA-AR Türkiye Bilimler Akademisi Arkeoloji Dergisi, sayı. 28, ss. 11-38, Eyl. 2021, doi:10.22520/tubaar.2021.28.001

Bu sistemin içeriği ve TÜBA-AR'da yayınlanan tüm makaleler "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0" altında lisanslanmıştır.

by-nc-nd.png