Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Sessizlik Algıları Arasındaki İlişki

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 415 - 430, 31.12.2021

Öz

Bu araştırmada öğretmenlerin örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik algılarının düzeylerinin belirlenerek bu iki kavram arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Kahramanmaraş ili merkez ilçelerinde görev yapmakta olan 8957 öğretmen oluşturmaktadır. Bu evren göz önüne alınarak araştırmanın örneklemi basit seçkisiz örnekleme tekniğiyle 384 katılımcıdan oluşmuştur. Araştırmada veri toplamak üzere örgütsel sinizm ve örgütsel sessizlik ölçekleri ile araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 26.0 programı aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde t-Testi, ANOVA ve Tukey testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının düşük düzeyde olduğu, örgütsel sessizlik algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları cinsiyet ve mezun olunan fakülte değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermezken, mezuniyet durumu değişkenine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Örgütsel sessizlik algıları ise cinsiyet, mezuniyet durumu ve mezun olunan fakülte değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin örgütsel sinizm algıları ile örgütsel sessizlik algıları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Örgütsel sinizmin örgütsel sessizliğin anlamlı bir yordayıcısı olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: Bases and consequences. Generic,Social And General Psychology Monographs, 126(3), 269‐292.
 • Acaray, A. & Yildirim, S. (2017). The impact of personality traits on organizational cynicism in the education sector. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 13(1), 65-76. https://doi.org/10.1108/WJEMSD-12-2015-0051
 • Akin, U. (2015). The relationship between organizational cynicism and trust in schools: A research on teachers. Egitim ve Bilim, 40(181), 175-189.
 • Akin, U. & Ulusoy, T. (2016). The relationship between organizational silence and burnout among academicians: A Research on Universities in Turkey. International Journal of Higher Education, 5(2), 46-58.
 • Alanoğlu, M. & Karabatak, S. (2021). Öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının yordayıcıları olarak sosyal bağlılık, şükran ve demografik değişkenler. Uluslararası Çevrimiçi Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), 884-903.
 • Alqarni, S. A. Y. (2020). How school climate predicts teachers organizational silence. International. Journal of Educational Administration and Policy Studies, 12(1), 12-27.
 • Alparslan, A. & Kayalar, M. (2012). Örgütsel sessizlik: Sessizlik davranışları, örgütsel ve bireysel etkileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(4), 136-147.
 • Altinöz, M., Çöp, S. & Sığındı, T. (2011). Algılanan örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm ilişkisi: Ankara’daki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(21), 285-316.
 • Andersson, L. (1996). Employee cynicism: An examination using a contract violation framework. Human Relations, 49, 1395-1418. http://doi: 10.1177/001872679604901102
 • Andersson, L .M. & Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the workplace: Some causes and effects. The Journal of Organizational Behavior, 18, 449-470.
 • Aydın, F. (2016). Ortaokul yöneticilerinin kullandıkları örgütsel güç türleri ve öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Balkan-Akan, B. & Oran, F. Ç. (2017). Akademisyenlerin örgütsel sessizlik algıları: Konuya ilişkin bir uygulama. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(5), 72-90.
 • Brandes, P., Dharwadkar, R., & Dean, J. W. (1999). Does organizational cynicism matter? Employee and supervisor perspectives on work outcomes. Eastern Academy of Management Proceedings (pp. 150-153). Outstanding Empirical Paper Award
 • Breen, V., Fetzer, R., Howard, L. & Preziosi, R. (2005). Consensus problem-solving increases perceived communication openness in organizations. Employee Responsibilities and Rights Journal, 17(4), 215-229.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Byrne, Z. S. & Hochwarter, W. A. (2007). Perceived organizational support and performance relationships across levels of organizational cynicism. Journal of Managerial Psychology, 23(1), 54-72.
 • Cemaloğlu, N., Kalkan, F., Dağlı, E. & Çilek, A. (2014). Examining the relation between humor acts of school principals and teachers’ exposure level to mobbing and organizational cynicism based on the perceptions of teachers. International Journal of Teaching and Education, 2(1), 2-17.
 • Clapham, S. E., & Cooper, R. W. (2005). Factors of employees’ effective voice in corporate goverance. Journal of Management & Governance, 9(3), 287-313.
 • Çakıcı, A. (2007). Örgütlerde sessizlik: Sessizliğin teorik temelleri ve dinamikleri. Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences, 16(1), 145-162.
 • Dağlar, H. (2020). Beş faktör kişilik özelliklerinin örgütsel sessizlik üzerine etkisi: öğretmenler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2487-2500.
 • Dean, J. W., Brandes, P. & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy Of Management Review, 23(2), 341‐352
 • Demir, E., & Cömert, M. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sessizlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49(1), 148-165.
 • Demirtaş, Z., & Nacar, D. (2018). Öğretmenlerin iş doyumu ve örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki. Educational Reflections, 2(1), 13-23.
 • Demirtaş, Z., Özdemir, T. Y., & Küçük, Ö. (2016). Okulların bürokratik yapısı, örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(2), 193-216.
 • Detert, J. R., & Edmondson, A. C. (2011). Implicit voice theories: Taken-for-granted rules of self-censorship at work. Academy of management journal, 54(3), 461-488.
 • Duan, J., Bao, C., Huang, C. & Brinsfield, C. T. (2018). Authoritarian leadership and employee silence in China. Journal of Management and Organization, 24(1), 62.
 • Durrah, O., Chaudhary, M. & Gharib, M. (2019). Organizational cynicism and its impact on organizational pride in industrial organizations. International journal of environmental research and public health, 16(7), 1203.
 • Dyne, L. V., Ang, S. & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of management studies, 40(6), 1359-1392.
 • Feng, J. and Wang, C. (2019), Does abusive supervision always promote employees to hide knowledge? From both reactance and COR perspectives, Journal of Knowledge Management, 23(7),1455-1474. https://doi.org/10.1108/JKM-12-2018-0737
 • Gül, H. & Ağıröz, A. (2011). Mobbing ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiler. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 27-47.
 • Helvacı, M. A. & Çetin, A. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi (Uşak ili örneği). Turkish Studies (Elektronik), 7(3 b), 1475-1497.
 • Hofstede, G. (1980). Motivation, leadership, and organization: Do American theories apply abroad?. Organizational Dynamics, 9(1), 42-63.
 • İşleyici, K. (2015). Örgütsel adalet ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesi (Zonguldak ili örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
 • James, M. S. L. (2005). Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations: An Examination of potantial Positive and Negative Effects on School Systems (Unpublished Doctoral Dissertation). College of Business, The Florida State University, USA.
 • Johnson, J. L. & O’Leary‐Kelly, A. M. (2003). The effects of psychology contract breach and organizational cynicism: Not all social change violations are created equal. Journal of Organizational Behavior, 24, (5), 627‐647.
 • Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, http://kmaras.meb.gov.tr/
 • Kahveci, G. & Demirtaş, Z. (2013). School administrator and teachers' perceptions of organizational silence. Eğitim ve Bilim-Education and Science, 38(167), 50-64.
 • Kalağan, G. (2009). Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya
 • Konan, N., & Cülha, A. (2017). Örgüt sağlığı ve sinizm ilişkisi. Eğitime Farklı Bakış e-Kitabı, EYUDER Yayınları.
 • Korkut, A. & Aslan, M. (2016). Organizational cynicism levels of teachers in secondary schools in Turkey. Online Submission, 7(2), 91-112.
 • Milliken, F. J., Morrison, E. W. & Hewlin, P. F. (2003). An exploratory study of employee silence: Issues that employees don’t communicate upward and why. Journal of management studies, 40(6), 1453-1476.
 • Morrison, E. W. & Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management review, 25(4), 706-725.
 • Panahi, B., Veiseh, S., Divkhar, S., & Kamari, F. (2012). An empirical analysis on influencing factors on organizational silence and its relationship with employee’s organizational commitment. Management Science Letters, 2(3), 735–744.
 • Perlow, L. A., & Repenning, N. P. (2009). The dynamics of silencing conflict. Research in organizational behavior, 29, 195-223. https://doi.org/10.1016/j.riob.2009.06.007
 • Perlow, L., & Williams, S. (2003). Is silence killing your company?. Engineering Management Review, 31(4), 18-23.
 • Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. In Research in personnel and human resources management. Emerald Group Publishing Limited.
 • Sağır, T., & Oğuz, E. (2012). Öğretmenlere yönelik örgütsel sinizm ölçeğinin geliştirilmesi. International Journal of Human Sciences, 9(2), 1094-1106.
 • Sezgin- Nartgün, Ş. & Demirer, S. (2016). Öğretmenlerin örgütsel sessizlik ile iş yaşamında yalnızlık düzeylerine ilişkin görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 139-156.
 • Sirin, Y. E., Aydin, Ö. & Bilir, F. P. (2018). Transformational-transactional leadership and organizational cynicism perception: Physical education and sport teachers sample. Universal Journal of Educational Research, 6(9), 2008-2018.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Pearson.
 • Uçar, R. (2017). Öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(ERTE Özel Sayısı), 209-232.
 • Ünlü, Y., Hamedoğlu, M. A., & Yaman, E. (2015). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ve örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 140-157.
 • Vakola, M. & Bouradas, D. (2005).Antecedents and consequences of organisational silence: an empirical investigation, Employee Relations, 27(5), 441-458.
 • Wang, Y. D., & Hsieh, H. H. (2013). Organızational ethical climate, perceived organizational support and a employee silence: A cross-level investigation. Human Relations, 66(6), 783–802

THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHERS' PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL CYNICISM AND ORGANIZATIONAL SILENCE

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 415 - 430, 31.12.2021

Öz

This study aims to determine the levels of teachers' organizational cynicism and organizational silence perceptions and to reveal the relationship between these two concepts. The research was carried out with relational survey model, one of the quantitative research designs. The population of the research consists of 8957 teachers working in the central districts of Kahramanmaraş in the 2020-2021 academic year. Considering this population, the sample of the study consisted of 384 participants with random sampling technique. A personal information form developed by the researcher, organizational cynicism and organizational silence scales were used to collect data in the research. The analysis of the data was carried out using the SPSS 26.0 program. The t-Test, ANOVA and Tukey test were used in the analysis of the data. It was determined that the teachers' perceptions of organizational cynicism were at a low level and their perceptions of organizational silence were at a moderate level. While teachers' perceptions of organizational cynicism do not differ significantly according to gender and graduated faculty variables, they differ significantly according to graduation status variable. Perceptions of organizational silence do not differ significantly according to gender, graduation status and graduated faculty variables. It has been determined that there is a positive and moderate relationship between teachers' perceptions of organizational cynicism and organizational silence. Organizational cynicism was found to be a significant predictor of organizational silence.

Kaynakça

 • Abraham, R. (2000). Organizational cynicism: Bases and consequences. Generic,Social And General Psychology Monographs, 126(3), 269‐292.
 • Acaray, A. & Yildirim, S. (2017). The impact of personality traits on organizational cynicism in the education sector. World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 13(1), 65-76. https://doi.org/10.1108/WJEMSD-12-2015-0051
 • Akin, U. (2015). The relationship between organizational cynicism and trust in schools: A research on teachers. Egitim ve Bilim, 40(181), 175-189.
 • Akin, U. & Ulusoy, T. (2016). The relationship between organizational silence and burnout among academicians: A Research on Universities in Turkey. International Journal of Higher Education, 5(2), 46-58.
 • Alanoğlu, M. & Karabatak, S. (2021). Öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının yordayıcıları olarak sosyal bağlılık, şükran ve demografik değişkenler. Uluslararası Çevrimiçi Eğitim ve Öğretim Dergisi, 8(2), 884-903.
 • Alqarni, S. A. Y. (2020). How school climate predicts teachers organizational silence. International. Journal of Educational Administration and Policy Studies, 12(1), 12-27.
 • Alparslan, A. & Kayalar, M. (2012). Örgütsel sessizlik: Sessizlik davranışları, örgütsel ve bireysel etkileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(4), 136-147.
 • Altinöz, M., Çöp, S. & Sığındı, T. (2011). Algılanan örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm ilişkisi: Ankara’daki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(21), 285-316.
 • Andersson, L. (1996). Employee cynicism: An examination using a contract violation framework. Human Relations, 49, 1395-1418. http://doi: 10.1177/001872679604901102
 • Andersson, L .M. & Bateman, T. S. (1997). Cynicism in the workplace: Some causes and effects. The Journal of Organizational Behavior, 18, 449-470.
 • Aydın, F. (2016). Ortaokul yöneticilerinin kullandıkları örgütsel güç türleri ve öğretmenlerin örgütsel sessizlik davranışları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Balkan-Akan, B. & Oran, F. Ç. (2017). Akademisyenlerin örgütsel sessizlik algıları: Konuya ilişkin bir uygulama. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(5), 72-90.
 • Brandes, P., Dharwadkar, R., & Dean, J. W. (1999). Does organizational cynicism matter? Employee and supervisor perspectives on work outcomes. Eastern Academy of Management Proceedings (pp. 150-153). Outstanding Empirical Paper Award
 • Breen, V., Fetzer, R., Howard, L. & Preziosi, R. (2005). Consensus problem-solving increases perceived communication openness in organizations. Employee Responsibilities and Rights Journal, 17(4), 215-229.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Byrne, Z. S. & Hochwarter, W. A. (2007). Perceived organizational support and performance relationships across levels of organizational cynicism. Journal of Managerial Psychology, 23(1), 54-72.
 • Cemaloğlu, N., Kalkan, F., Dağlı, E. & Çilek, A. (2014). Examining the relation between humor acts of school principals and teachers’ exposure level to mobbing and organizational cynicism based on the perceptions of teachers. International Journal of Teaching and Education, 2(1), 2-17.
 • Clapham, S. E., & Cooper, R. W. (2005). Factors of employees’ effective voice in corporate goverance. Journal of Management & Governance, 9(3), 287-313.
 • Çakıcı, A. (2007). Örgütlerde sessizlik: Sessizliğin teorik temelleri ve dinamikleri. Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences, 16(1), 145-162.
 • Dağlar, H. (2020). Beş faktör kişilik özelliklerinin örgütsel sessizlik üzerine etkisi: öğretmenler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2487-2500.
 • Dean, J. W., Brandes, P. & Dharwadkar, R. (1998). Organizational cynicism. Academy Of Management Review, 23(2), 341‐352
 • Demir, E., & Cömert, M. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel sessizlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49(1), 148-165.
 • Demirtaş, Z., & Nacar, D. (2018). Öğretmenlerin iş doyumu ve örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki. Educational Reflections, 2(1), 13-23.
 • Demirtaş, Z., Özdemir, T. Y., & Küçük, Ö. (2016). Okulların bürokratik yapısı, örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(2), 193-216.
 • Detert, J. R., & Edmondson, A. C. (2011). Implicit voice theories: Taken-for-granted rules of self-censorship at work. Academy of management journal, 54(3), 461-488.
 • Duan, J., Bao, C., Huang, C. & Brinsfield, C. T. (2018). Authoritarian leadership and employee silence in China. Journal of Management and Organization, 24(1), 62.
 • Durrah, O., Chaudhary, M. & Gharib, M. (2019). Organizational cynicism and its impact on organizational pride in industrial organizations. International journal of environmental research and public health, 16(7), 1203.
 • Dyne, L. V., Ang, S. & Botero, I. C. (2003). Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs. Journal of management studies, 40(6), 1359-1392.
 • Feng, J. and Wang, C. (2019), Does abusive supervision always promote employees to hide knowledge? From both reactance and COR perspectives, Journal of Knowledge Management, 23(7),1455-1474. https://doi.org/10.1108/JKM-12-2018-0737
 • Gül, H. & Ağıröz, A. (2011). Mobbing ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiler. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 27-47.
 • Helvacı, M. A. & Çetin, A. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesi (Uşak ili örneği). Turkish Studies (Elektronik), 7(3 b), 1475-1497.
 • Hofstede, G. (1980). Motivation, leadership, and organization: Do American theories apply abroad?. Organizational Dynamics, 9(1), 42-63.
 • İşleyici, K. (2015). Örgütsel adalet ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkinin incelenmesi (Zonguldak ili örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu
 • James, M. S. L. (2005). Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations: An Examination of potantial Positive and Negative Effects on School Systems (Unpublished Doctoral Dissertation). College of Business, The Florida State University, USA.
 • Johnson, J. L. & O’Leary‐Kelly, A. M. (2003). The effects of psychology contract breach and organizational cynicism: Not all social change violations are created equal. Journal of Organizational Behavior, 24, (5), 627‐647.
 • Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, http://kmaras.meb.gov.tr/
 • Kahveci, G. & Demirtaş, Z. (2013). School administrator and teachers' perceptions of organizational silence. Eğitim ve Bilim-Education and Science, 38(167), 50-64.
 • Kalağan, G. (2009). Araştırma görevlilerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya
 • Konan, N., & Cülha, A. (2017). Örgüt sağlığı ve sinizm ilişkisi. Eğitime Farklı Bakış e-Kitabı, EYUDER Yayınları.
 • Korkut, A. & Aslan, M. (2016). Organizational cynicism levels of teachers in secondary schools in Turkey. Online Submission, 7(2), 91-112.
 • Milliken, F. J., Morrison, E. W. & Hewlin, P. F. (2003). An exploratory study of employee silence: Issues that employees don’t communicate upward and why. Journal of management studies, 40(6), 1453-1476.
 • Morrison, E. W. & Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. Academy of Management review, 25(4), 706-725.
 • Panahi, B., Veiseh, S., Divkhar, S., & Kamari, F. (2012). An empirical analysis on influencing factors on organizational silence and its relationship with employee’s organizational commitment. Management Science Letters, 2(3), 735–744.
 • Perlow, L. A., & Repenning, N. P. (2009). The dynamics of silencing conflict. Research in organizational behavior, 29, 195-223. https://doi.org/10.1016/j.riob.2009.06.007
 • Perlow, L., & Williams, S. (2003). Is silence killing your company?. Engineering Management Review, 31(4), 18-23.
 • Pinder, C. C., & Harlos, K. P. (2001). Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice. In Research in personnel and human resources management. Emerald Group Publishing Limited.
 • Sağır, T., & Oğuz, E. (2012). Öğretmenlere yönelik örgütsel sinizm ölçeğinin geliştirilmesi. International Journal of Human Sciences, 9(2), 1094-1106.
 • Sezgin- Nartgün, Ş. & Demirer, S. (2016). Öğretmenlerin örgütsel sessizlik ile iş yaşamında yalnızlık düzeylerine ilişkin görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 139-156.
 • Sirin, Y. E., Aydin, Ö. & Bilir, F. P. (2018). Transformational-transactional leadership and organizational cynicism perception: Physical education and sport teachers sample. Universal Journal of Educational Research, 6(9), 2008-2018.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Pearson.
 • Uçar, R. (2017). Öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(ERTE Özel Sayısı), 209-232.
 • Ünlü, Y., Hamedoğlu, M. A., & Yaman, E. (2015). Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ve örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişki. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 140-157.
 • Vakola, M. & Bouradas, D. (2005).Antecedents and consequences of organisational silence: an empirical investigation, Employee Relations, 27(5), 441-458.
 • Wang, Y. D., & Hsieh, H. H. (2013). Organızational ethical climate, perceived organizational support and a employee silence: A cross-level investigation. Human Relations, 66(6), 783–802

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali CÜLHA> (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-5215-0823
Türkiye


Ahmet KAYA>
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8899-9178
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Cülha, A. & Kaya, A. (2021). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Sessizlik Algıları Arasındaki İlişki . Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi , 6 (2) , 415-430 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubad/issue/67618/975629