Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Elazığ İli Gastronomi Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 31.12.2021

Öz

Bir bölgenin tanıtılması, yöresel ürünlerinin pazarlanması ve kimliğinin oluşabilmesi gibi faktörler gastronomi turizmi açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Elazığ ilinin zengin bir mutfak kültürünün bulunması, alternatif turizm türlerine uygun imkanların varlığı, coğrafi işaret almış ürüne sahip olması gibi faktörler bölgenin gastronomi turizmi potansiyelinin detaylı olarak incelenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Elazığ ilinin gastronomi turizmi potansiyelini belirleyerek konu ile alakalı sorunlara çözüm önerileri getirmek amaçlanmıştır. Çalışmada ikincil kaynaklardan yararlanılarak (dergi, bilimsel makale, broşür, katalog, web siteleri) SWOT analizi gerçekleştirilip konu ile alakalı güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgulara göre Elazığ’ın coğrafi konumunun avantajları, yöresel ürünlerin çeşitliliği, yemeklerin günümüzde hala yoğun olarak tüketiliyor olması, ihracat yapılabilecek potansiyelde ürünlere sahip olması gibi unsurlar güçlü yönler ve fırsatlar olarak karşımıza çıkarken, tanıtım eksikliği, gastronomi turizmi bilincinin yerleşmemiş olması, seminer, fuar, eğitim gibi faaliyetlerin yapılmayışı, ekonomik anlamda komşu illerden geride kalması gibi unsurlar da zayıf yönler ve tehditler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu bulgulardan yola çıkarak Elazığ gastronomisinin geliştirilmesinin önündeki olumsuz durumlar değerlendirilerek, bu olumsuzlukların ortadan kaldırılmasına yönelik öneriler sonuç kısmında ele alınmıştır.

Kaynakça

 • Acar, Y. (2016). Gastronomi turizmi kapsamında Aksaray ili Güzelyurt (Gelveri) yöresel mutfağının unutulmaya yüz tutmuş tatlarının değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 81-86.
 • Aksoy, M. ve Sezgi, G. (2015). Gastronomi turizmi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi gastronomik unsurları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3), 79-89.
 • Akyürek, S. ve Zeybek, H. İ. (2018). Gümüşhane İlinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 4(15), 869-882.
 • Baltacı, A. (201.9). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Batman, O. ve Çınar O. (2008). Turistik ürün çeşitlendirmesi. Kültür Turizmi içinde C. Avcıkurt ve N. Hacıoğlu (Ed.), Ankara: Nobel Yayınevi, 189-208.
 • Bucak, T. ve Aracı, Ü. E. (2013). Türkiye’de gastronomi turizmi üzerine genel bir değerlendirme. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(30), 203-216.
 • Büyükşalvarcı, A., Şapcılar, M. C. ve Yılmaz, G. (2016). Yöresel Yemeklerin Turizm İşletmelerinde Kullanılma Durumu: Konya Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(4), 165-181.
 • Canbolat, E., Keleş, Y. ve Akbaş, Y. Z. (2016). Gastronomi turizmi kapsamında samsun mutfağına özgü turistik bir ürün: Bafra. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(4), 75- 87.
 • Cömert, M. ve Durlu Özkaya, F. (2014). Gastronomi Turizminde Türk Mutfağının Önemi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(2), 62-66.
 • Çalışkan, O. (2013). Destinasyon rekabetçiliği ve seyahat motivasyonu bakımından gastronomik kimlik. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1(2), 39-51.
 • Çatır, O. ve Ay, E. (2018). Yöresel Yemeklerinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi: Uşak, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 211-224.
 • Çelik, S. (2018). Şırnak ilinin gastronomi turizmi potansiyeli. Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 41-51.
 • Elazığ Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği, Erişim adresi https://elaziggastronomidernegi/ Erişim Tarihi [20.06.2021].
 • Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. Mutfak Kültürü ve Yöresel Yemekler 1. Ve 2. Cilt. Erişim adresi https://elazig.ktb.gov.tr/TR-246152/elazig-mutfagi.html. Erişim Tarihi [03.06.2021].
 • Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erişim adresi https://elazig.ktb.gov.tr/TR-246152/elazig-mutfagi.html Erişim Tarihi [08.06.2021].
 • Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı, Erişim adresi http://www.elazigvakfi.org.tr/TR/9_kulturumuz Erişim Tarihi [21.06.2021].
 • Elazığ Valiliği, Erişim adresi http://www.elazig.gov.tr/elazig-harput-mutfagi---yoresel-yemekler Erişim Tarihi [20.06.2021].
 • Ercan, M. O. ve Gülcan, D. (2021). Elazığ Mutfak Kültüründe Yer Alan Yöresel Yemeklerin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), 47-71.
 • Erdoğan, S. ve Özdemir, G. (2018). İzmir Destinasyonu’nda Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Araştırma (A Research on. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(3) 249- 272.
 • Ersoy, Y., Tehci, A. ve Ersoy, B. (2018). Kirsal Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi: Yozgat İli Örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1), 649-664.
 • Eryılmaz G. ve Çömelekli T. (2020). Silifke İlçesinin Agro Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi Kapsamında Değerlendirilmesi. International Rural Tourism and Development Journal, 4(1), 22-33.
 • Gülen, M. (2017). Gastronomi turizm potansiyeli ve geliştirilmesi kapsamında Afyonkarahisar ilinin değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 31-42.
 • Güllü, K. ve Yaşar, M. (2019). Yerel Halkın Alternatif Turizm Potansiyeli Algılaması: Elazığ Örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 33(47), 107-126.
 • Gürsoy, Y. (2017). Giresun Merkez Yöresinde Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Değerlendirme. Journal of International Social Research, 10(51).
 • Hall, C. M. ve Mitchell, R. (2005). Gastronomic Tourism: Comparing Food and Wine Tourism Experiences. Niche Tourism: Contemporary Issues, Trends and Cases, Novelli, M.(Ed.). Wallington: Butterworth- Heinemann, 73-88.
 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri. Manevi temelli sosyal hizmet araştırmaları dergisi, 1(1), 62-80.
 • Kesici, M . (2012). Kırsal Turizme Olan Talepte Yöresel Yiyecek ve İçecek Kültürünün Rolü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2), 33-37.
 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.
 • Küçükkömürler, S., Şirvan, U. N. B. ve Sezgin, A. C. (2018). Dünyada ve Türkiye’de gastronomi turizmi. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, 2(2), 78-85.
 • Mason, M. (2010). Sample Size and Saturation in Phd Studies Using Qualitative Interviews, Forum: Qualitative Social Research, 11(3), 1-19.
 • Ören, V. E. ve Ören, T. Ş. (2019). Gastronomi Turizmi Kapsaminda Sürdürülebilirlik: Ebem Köftesi Örneği. Social Sciences, 14(1), 151-162.
 • Özaltaş Serçek, G. ve Serçek, S. (2015). Destinasyon Markalaşmasında Gastronomi Turizminin Yeri ve Önemi. Journal of Tourism Theory and Research, 1(1), 15–26.
 • Özçelik Bozkurt, H. (2018). Tokat ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin incelenmesi ve geliştirilmesi. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 49-55.
 • Özdemir, G. ve Altıner D. D. (2019). Gastronomi Kavramları ve Gastronomi Turizmi Üzerine Bir İnceleme, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(1), 1-14.
 • Sormaz, Ü., Madenci, B. A. ve Yılmaz, M. (2020). “Konya İli Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 6(28), 115-129.
 • Şahin, G. G. ve Ünver, G. (2015). Destinasyon pazarlama aracı olarak gastronomi turizmi: İstanbul’un gastronomi turizmi potansiyeli üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2), 63-73.
 • Şahin, S. Z. (2019). Çorum Mutfağının Gastronomi Turizmi Potansiyeli. Nevşehir HBV Üniversite, Turizm Fakültesi.
 • Şenocak, E. (2014). Elazığ Yöresi Sofra Adabından Misafir Ağırlamaya Türk Halk Gelenekleri ve İnanışları . AKRA Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, 2(3), 261-267.
 • Şimşek, A. ve Güleç, E . (2020). Gastronomi Turizmi Kapsamında Coğrafi İşaretli Ürün: Elazığ Orciği . Aydın Gastronomy, 4(2), 73-81.
 • Yağar, F. ve Dökme, S. (2018). Niteliksel Araştırmaların Planlanması: Araştırma Soruları, Örneklem Seçimi, Geçerlilik ve Güvenirlilik. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-9.
 • Yavuz, M. ve Özkanlı, O. (2019). Yöresel yiyecek ve içeceklerin gastronomi turizmine etkileri: Gökçeada örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(2), 279-301.
 • Yıldırım, A ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, H. (2008). Turizm Çeşitlendirmesi Kapsamında Ekoturizmin Ürünü Olarak Tatil Çiftlikleri: Türkiye’deki Tatil Çiftliklerine Yönelik Swot Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi SBE.
 • Zengin, B. ve Şeyhanlioğlu, H. Ö. (2019). Destinasyon Pazarlamasının Yerel Kalkınmaya Etkileri: Şanlıurfa Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 2977-2992.
 • Zengin, B., Uyar, H. ve Erkol, G. (2015). Gastronomi Turizmi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Ankara: Gazi Üniversitesi. Ulusal Turizm Kongresi, 511-524.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gamze ERYILMAZ
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0588-8021
Türkiye


Halil Can ORHAN (Sorumlu Yazar)
iskenderun teknik üniversitesi
0000-0003-1820-8339
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Eryılmaz, G. & Orhan, H. C. (2021). Elazığ İli Gastronomi Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi . Turizm Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tucade/issue/67722/985760