İnceleme Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kent Markalaşması Üzerine Yapılan Yüksek Lisans Tezleri: Bir Bibliyometrik Değerlendirme (2009-2022)

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 27 - 44, 27.03.2023

Öz

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de kent markalaşması üzerine yapılan lisansüstü tezlerin mevcut durumlarının analizini gerçekleştirmek için tezlerin içerik eğilimleri üzerinden bibliyometrik bir analizi ortaya koymaktır. Bu doğrultuda YÖK Ulusal Tez’de yer alan kent markalaşması ile ilgili 32 yüksek lisans tezi araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırma bulguları Ulusal Tez üzerinden “kent markalaşması”, “kent markalama” ve marka kent anahtar kelimeleri ile bir sorgulama gerçekleştirilmiş ve 32 adet yüksek lisans tezine ulaşılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 32 adet yüksek lisans tezinin sosyal bilimler enstitüleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve bu 32 tez çalışmasının çalışmanın yeterli örneklemini oluşturduğu sonucuna varılmıştır. Ulusal Tez üzerinden yapılan sorgulamalar 2009 ile 2022 yılları arasındaki yüksek lisans tezlerini kapsamaktadır. Araştırmada bibliyometrik analizin gerçekleştirilmesinde kullanılan ölçütler ise şunlardır: yayınlandığı yıl ve üniversite, sayfa sayısı, tercih edilen yöntem, kaynakça sayısı, yapılan tezlerin danışmanlık unvanları ve yapılan yüksek lisans tezlerinin anabilim dallarıdır. Araştırma sonucuna göre; kentlerin markalaşma süreci ile ilgili yüksek lisans tezlerinin sosyal bilimler enstitülerinin çeşitli anabilim dallarında gerçekleştirildiği, Halkla İlişkiler ve İşletme A.B.D eğilim oranlarının daha yüksek olduğu (n=15; %46,875), Turizm A.B.D tarafından gerçekleştirilen yüksek lisans tezlerinin yeterli sayıda olmadıkları (n=3; %9,375), araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinin daha fazla tercih edildiği, (n=16; %50) sonucuna ulaşılmıştır.

Teşekkür

Saygılarımla.

Kaynakça

 • Aksöz, E, O. ve Yücel, E. (2020). Engelli Turizmi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi,4(1): 388-404.
 • Andrade, O,F, C, Zorilla, M,P,C and Espinal, A,E. (2020). City Marketing Research: a Bibliometric Analysis. Revista EAN, (89): p. 113-130. Ayhan, A. (2015). Halkla İlişkiler. Tarihçe, Kavram ve Medya İlişkileri. Literatürk Yayınları. Konya.
 • Bal, H, Akça, E, E, ve Bayraktar, M. (2016). The Contribution of Tourism to Economic Growth: A Research on the Turkey. Akademik Yaklaşımlar Dergisi. 7(1): 1-20.
 • Beck, J, Rainoldi, M, and Egger, R. (2019). Virtual reality in tourism: a state-of-the-art review, Tourism Review.74(3): p. 586-612.
 • Beckman, E, Whaley, J.E, Kim, Y, K. (2017). Motivations and experiences of whitewater rafting tourists on the Ocoee River, USA. J. Tour. Res.19, 257–267.
 • Bori, P. (2018). Tourism Discourse in Language Textbooks: A Critical Approach. Komunikacija i kultura online. 9(9): p.1-21.
 • Crippa, J, Silva, G, M, Ribeiro, D,N, and Ruschel, R. (2022). Urban Branding and Circular Economy: a Bibliometric Analysis. Environment, Development and Sustainability.
 • Çiftçi, O, A. (2022). Marka Kent Oluşturma Stratejileri: Selçuklu Belediyesi Örneği. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Hakan Candan). Karaman.
 • Dais, (2020). How to Build a Brand That Connects to Every Stakeholder https://dais.com.au/how-to-build-a-brand-that-connects-to-every-stakeholder/ (21.12.2022). adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Day, J. (2005). Branding Nations as Tourism Destinations in USA.
 • https://www.researchgate.net/publication/277166767_Branding_nations_as_tourism_destinations_in_the_USA (21.12.2022). adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Demirkol, Ş, ve Karayılan, E. (2016). Turizmde Markalaşma. (Editör: Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol). İçinde 1: “Marka ve Turizm. Değişim Yayınları: İstanbul.
 • Değirmen, C, G, Vural, A, B, ve Ulaş, S. (2014). Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar. (Editör: Yrd. Doç. Dr. H. Hale Bozkur). (İçinde 2: “Kurumsal Pazarlama Sürecinde Halkla İlişkilerin Önemi). Paradigma Akademi Yayınları: İstanbul.
 • Ellegaard, O, and Wallin, A, J. (2015). The Bibliometric analysis of scholarly Production. How great is the impact? Scientometrics. 105, (3): DOI: 10.1007/s11192-015-1645-z.
 • Ertürk, Ö, K ve Şeşen, E. (2016). Küreselleşen Dünyada Halkla İlişkiler ve Uzlaşı. Kutupyıldızı Yayınları: İstanbul.
 • Gök, S, H. (2021). Gönüllü Turizm Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi: Scopus Örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2): 1546-1567.
 • Heller, M., Pujolar, J., & Duchêne, A. (2014). Linguistic commodification in tourism. Journal of Sociolinguistics, 18(4): p. 539–566.
 • Herath, N. (2010). Peace Through Tourism. Beyond Intractability.
 • Hoyer, D, W, and Brown, P, S. (1990). Effects of Brand Awareness on Choice for a Common, Repeat-Purchase Product. Journal of Consumer Research. (17): p. 141-148.
 • Hussain, A, and Fatima, N. (2011). A Bibliometric Analysis of the 'Chinese Librarianship: an International Electronic Journal. Chinese Librarianship (2006-2010)'. (31). p.1-14.
 • İnce, C. (2006). Genel Turizm. (Editör: Zeynep Aslan). İçinde 3:” Turizmi Geliştiren Faktörler ve Geleceğe Yönelik Eğilimler”. Grafiker Yayınları: Ankara.
 • Kahyaoğlu, T, Z. (2021). Kent Markalaşmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: İzmit Belediyesi Örneği. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Fatih Akbulut). Kocaeli.
 • Khan, A, Bibi, S, Lorenzo,A, Lyu,J, and Babar, U, Z. (2020). Tourism and Development in Developing Economies: A Policy Implication Perspective. Sustainability.(MDPI). 12(4), 1618; https://doi.org/10.3390/su12041618.
 • Kürklü, S. (2019). Biyoetik Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi; WOS Örneği. 6, (3): 87-99.
 • Lee, U.-K. (2022). Tourism Using Virtual Reality: Media Richness and Information System Successes. Sustainability Journal. (14), 3975. https:// doi.org/10.3390/su14073975.
 • Liu, A, Wall, G. (2006). Planning tourism employment: A developing country perspective. Tour. Manag.(27). p. 159-170.
 • Ma, W, Schraven, Bruijine, M, Jong, M, and Lu, H. (2019). Tracing the Origins of Place Branding Research: Bibliometric Study of Concepts in Use. (1980-2018). Sustainability Journal.11, 2999: DOI: 10.3390/su11112999.
 • Meethan, K. (2006). Tourism Consumption and Representation. Narratives of Place and Self. (Editörler: Kevan Meethan, Alison Anderson and Steve Miles). CABİ. London.
 • Okay, A. (2018). Kurum Kimliği. Derin Yayınları: İstanbul.
 • Olive, D, J,E, vd., (2022). City Brand Evolution Research and Future Agenda: Bibliometric and Science Mapping Analysis. Helliyon Journal. (8):
 • Öcel, Y. (2019). Türkiye’de Marka ile ilgili Yazılan Doktora Tezlerinin Bibliyometrik İncelenmesi. USOBED Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(1): 38-49.
 • Pocock, C. (2006). Tourism Consumption and Representation. Narratives of Place and Self. (Editörler: Kevin Meethan, Alison Anderson, and Steve Miles). (İçinde 5: “Sensing Place, Consuming Space: Changing Visitor Experiences of the Great Barrier Reef.) CABİ: London.
 • Poster, M. (2017). Yeni Medya Kuramcılarından Yeni Medya Kuramları. (Editör: Filiz Aydoğan). İçinde 7: “Postmodern gerçeklikler”. Der Yayınevi: İstanbul.
 • Pritchard, A, and Morgan, N. (2006). Tourism Consumption.and Representation. Narratives of Place and Self. (Editörler: Kevin Meethan, Alison Anderson, and Steve Miles). İçinde 12: “Narratives of Sexuality, İdentity, and Relationship in Leisure and Tourism Places. CABİ Publishing: London.
 • Riley, P, and Riley, A. (2016). Kültürel Kurama Giriş. (Çevirenler: Selime Güzelsarı ve İbrahim Gündoğdu). Dipnot Yayınları: Ankara.
 • Rizzi, P., & Dioli, I. (2009). Strategic Planning, Place Marketing and City Branding: The Italian Case. Journal of Townand City Management. 1(3): p. 300- 317.
 • Salazar, B, N. (2006). Building a ‘Culture of Peace’ through Tourism: Reflexive and analytical notes and queries. Universitas Humanística, núm. (62). p. 319-333.
 • Schmidt, K, and Ludlow, C. (2002). Inclusive Branding the Why and How of a Holistic Approach to Brands. Palgrave Macmillan: New York.
 • Seyran, F. (2001). İşyeri Şiddeti Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 17, (36). 2870-2889.
 • Sezen, M. (2022). Sosyal Medyanın Marka Kent Konumlandırmasındaki Etkisi: Antalya- İzmir Karşılaştırması. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Mert Batu). Antalya.
 • Sharma, P, Charak,S,N, and Kumar, R. (2018). Sustainable Tourism Development and Peace: A Local Community Approach. Journal of Hospitality Application & Research (JOHAR). 13(1): 36-56.
 • Solmaz, C, ve Uyar, M. (2022). Alanya Turizm Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz. Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 10 (3): 2605-2637.
 • Şentürk, E, E, ve Kartal, C. (2020). Türkiye’de Kent Markalaması Alanında Yapılan Akademik Çalışmalar Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi. 4(1): 27-41.
 • Tam, M. (2009). Belediyelerin Stratejik Planlarında Kent Markalaşması: İstanbul’a Yönelik Markalaştırma Stratejisi Önerisi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Doç. Dr. Seda Çakar Mengü). İstanbul.
 • Taylor, P, ve Flint, C. (2000). Political Geography. World-economy, Nation- state and Locality, Prentice Hall: New Jersey.
 • Toksarı, Murat (2022). Marka Aşkının Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-gifder), 10 (2), 700-720.
 • Ünal, A. (2020). Destinasyon Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. 5th International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus). 28-30 Mayıs 2020: Ankara.
 • Williams, P, and Hobson, P. (1995). Virtual reality and tourism: fact or fantasy? Tourism Management Journal. 16 (6): p.423-427
 • Yoloğlu, N. (2021). Dezenformasyon Çağı. (Editör: Dr. Selman Selim Akyüz). (İçinde 1: “Aktüel Enformasyonun Yeni Yol Haritası: Dezenformasyon). Eğitim Yayınevi: Konya.
 • Zengin, B, ve Cengiz, M. (2021). Yavaş Şehir Konusundaki Lisansüstü Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 5 (4): 2235-2253.
Toplam 50 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf Görgülü 0000-0002-8196-0948

Yayımlanma Tarihi 27 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Görgülü, Y. (2023). Kent Markalaşması Üzerine Yapılan Yüksek Lisans Tezleri: Bir Bibliyometrik Değerlendirme (2009-2022). Turizm Çalışmaları Dergisi, 4(2), 27-44.