Olgu Sunumu
BibTex RIS Kaynak Göster

Turizm İşletmelerinde Proaktif İletişim Mantığı

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 2, 61 - 76, 27.03.2023

Öz

Turizm faaliyetlerinin öz değerini sürdürülebilir iletişim aktiviteleri oluşturmaktadır. Bu doğrultuda turizm faaliyetleri, bir kentin doğal güzelliklerinin kent içindeki kurumlarla ortak bir örgütlenme ve sinerji potansiyelinin dışarıda bırakılmadan, mevcut iletişim stratejilerinin etkin ve yerinde kullanımı ile ortak hedef ve misyonlar ölçüsünde değerlendirme ve kıymetlendirme çabalarından oluşmaktadır. Bu kıymetlendirme faaliyetleri kurumlar arasındaki ortak bir misyon ve vizyon ölçütünün öne alınması ve uyumlaştırma çabaları, turizm şirketleri ile yerel yönetimler arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması, işletmeler ve toplum arasındaki yönetimsel eylem birlikteliğinin bir arada tutundurulması ile mümkün olabilmektedir. Bu doğrultuda turizm faaliyetlerinin ya da çabalarının başarıya ulaşabilmesi proaktife edilen inanç ve amaçlarla oluşabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; turizm faaliyetlerini ana katalizörü olan turizm işletmelerinin proaktif iletişim stratejilerinin önemine değinerek literatüre farklı bir bakış açısını sunmaktır. Bu çalışma ile turizm faaliyeti içerisinde yer alan ve pazardaki konumlandırma açısından bazı belirsizliklerin giderilmesi açısından iletişim temelli bir okuma gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Araştırma betimleyici bir nitelik taşıyarak literatüre katkı sağlamayı amaç edinmektedir

Teşekkür

Teşekkür ederim.

Kaynakça

 • Alagöz, G, ve Dereli, N, A. (2020). Kış Turizmi Koridoru’ndaki Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımlarına İlişkin Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies.8(4): 2802-2824.
 • Alonso-Almeida, M. del M., Bremser, K., & Llach, J. (2015). Proactive and Reactive Strategies Deployed by Restaurants in times of Crisis. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(7), p.1641–1661.
 • Alvanez, D, M, Go, M, F, and Yüksel, A. (2016). Heritage Tourism Destinations. Preservation, Communication and Development. CABI Publishing. USA.
 • Âmin, S, M, A, and Priansah, P. (2019). Marketing Communication Strategy to İmprove Tourism Potenrial. Budapest İnternational Research and Critics İnstitute -Journal (BIRCI Journal). 2, (4): 160-166. DOI: https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.575.
 • Ayhan, A. (2015). Halkla İlişkiler: Tarihçe, Kavram ve Medya İlişkileri.Konya: Literatürk Akademia.
 • Bogan, E. (2014). Communication and Promoting Policy in Tourism Marketing. International Journal of Academic Research in Environment and Geography. 1, (1): pp: 1-6.
 • Bozkurt, H, H. (2014). Halkla İlişkilerde Temel Yaklaşımlar. (Editör: Yrd. Doç. Dr. Hale Bozkurt). İçinde 1: “Sürdürülebilirlik Yönetimine Halkla İlişkiler”. Paradigma Akademi Yayınları: İstanbul.
 • Cambridge Dictionary. (2022). “Destination”. https://dictionary.cambridge.org/ (22.12.2022). adresinden erişildi.
 • Craig, G. (2016). The role of Motivation within Tourism Behaviour and its Effect on the Consumer Decision Making Process. https://www.linkedin.com/pulse/role-motivation-within-tourism-behaviour-its-effect-making-griffiths/ (22.12.2022). adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Crowther, D, and Aras, G. (2008). Corporate Social Responsibility. 1. Baskı. Ventus Publishing.
 • Çalık, Ö, A, vd,; (2015). “Sürdürülebilir Kalkınmada Turizm Odaklı Çalışan İlçe: Nallıhan. 8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı. Ankara.
 • Çınarlı, İ. (2009). Stratejik İletişim Yönetimi. Beta Yayınları: İstanbul.
 • Demirkol, Ş, ve Yozcu, S. (2016). Destinasyon Markalaşması. (Editör: Şehnaz Demirkol). İçinde 2: “Destinasyon Markalaşması. Değişim Yayınları: İstanbul.
 • Demirkol, Ş ve Karayılan, E. (2016). Turizmde Markalaşma. (Editör: Yrd. Doç. Dr. Şehnaz Demirkol). İçinde 1: “Marka ve Turizm”. Değişim Yayınları: İstanbul.
 • Derebaşoğlu, T. (2021). Türkiye Turizm Reklam Görselleri ile Turizm Hedeflerinin Karşılaştırılması. (Danışman: Prof. Dr. Nural Selma Özdipçiner). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. Denizli.
 • Divisekera, S. (2003). Handbook of Tourism Economics. Analysis, New Applications and Case Studies. (Editör: Clement A. Tisdell). (2 İçinde Tourism Demand Models: Concepts and Theories). London: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.
 • Duran,G, Damla, E, ve Konaklıoğlu, E. (2022). Sosyal Medyada Turistlerin İlgisini Ne Çekiyor? Türkiye- Yunanistan Destinasyonları Üzerine Göstergebilimsel Bir Analiz.9(2): 1-13.
 • Eraqi, M. I. (2007). Egypt as a Macro-tourist Destination: Tourism Services Quality and Positioning. International Journal of Services and Operations Management, 3(3): p.297-315.
 • Erdem, A. (2022). Dijitalleşen Dünyada Turizm 4.0: Akıllı Turizm Destinasyonu Oluşturmada Şanlıurfa için Bir Model Önerisi. (Danışman: Prof. Dr. Kâmil Unur). Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi. İstanbul.
 • Ermen, D. (2006). A Framework for a Destination Reputation Management Process: A case Study of three destinations (p. 7). Presented at the Otago Business PhD Colloquium.
 • Eryılmaz, B. (2018). Turizm İletişimi. (Editörler: Serkan Şengül, Şevki Ulama, Oğuz Türkay). İçinde 13: “Sosyal Medya İletişimi”. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Eryılmaz, B, ve Zengin, B. (2014). Butik Otel İşletmelerinin Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Bir İnceleme: Facebook Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2(42): 42-59.
 • Esen, Ö, F ve Kılıç, B. (2019). Turist Rehberi Odalarının Sosyal Medya Kullanımı: Facebook Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 3(4): 1149-1163.
 • Eva Kaján & Jarkko Saarinen (2013): Tourism, climate change and adaptation: a review, Current Issues in Tourism, DOI:10.1080/13683500.2013.774323.
 • Evans, B, Joas, M, Sundback, S, and Theobald, K. (2005). Governing Sustainable Cities. Earthscan: USA.
 • Gardini, A. (2010). Tourism Destination Positioning in the Global Tourism Market: Measuring and Modelling Holiday Destination Selection. Alma Tourism. (1):
 • Hazarhun, E. (2022). Dijital Dönüşüm Sürecinin Turizm Sektörüne Yansımaları: Akıllı Turizm Teknolojileri Kullanımına Yönelik Bir Araştırma. (Danışman: Doç. Dr. Özgür Devrim Yılmaz). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi. İzmir.
 • Hollis, N. (2011). Küresel Marka. Brandage Yayınları.
 • Hsu, L, and Chen, J, Y. (2020). Neuromarketing, subliminal advertising, and hotel selection: An EEG Study. Australasian Marketing Journal.0(28): 200-208.
 • (ILO). International Labor Organization. (2022). Sustainable Tourism: A Driving Force of Job Creation, Economic Growth and Development. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_480824/lang--en/index.htm (Erişim Tarihi: 11.12.2022).
 • James, M. (2014). Positioning Theory and Strategic Communication. A new approach to public relations research and practice. Routledge Taylor & Francis Group: London and New York.
 • Kale, E. (2016). Genel Turizm. 2. Baskı. (Editör: Zeynep Aslan). İçinde 1: “Turizm Kavramı ve Kapsamı” Grafiker Yayınları: Ankara.
 • Kılıçaslan, E. (2017). Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar. Editör:Yrd. Doç. Dr. Hale, H. Bozkurt). İçinde 5: “Kriz İletişimi”. Paradigma Akademi Yayınları: İstanbul.
 • Kohane, B, and Reitter, R. (2002). Corporate and Organizational Identities. (İntegrenating strategy, marketing, communication and organizational perspectives). (Editör: Bertnard Moingeon and Guillaume Soenen). Narractive identity: navigating between “reality” and “fiction” (İçinde 6). New York and London: Routledge.
 • Kucur, B, A. (2022). İletişim ve Medya Alanında Uluslararası Araştırmalar X. (Editör: Doç. Dr. Mete Kazaz). İçinde 10: “Postmodern Tüketim ve Wellness Yaşam. Eğitim Yayınevi: Konya.
 • Kuday, M. (2021). Konaklama İşletmelerinde Sosyal Medya Araçlarının Pazarlama Aracı Olarak Kullanılması Üzerine Bir Çalışma: Bodrum Yarımadası Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. (Danışman: Doç. Dr. Vehbi Uğur Tandoğan). Aydın.
 • Kwortnik, J, R. (2011). Positioning a Place Developing a Compelling Destination Brand. Cornell Hospitality Report.11 (2): p: 5-14.
 • https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/71082/Kwortnik_202011_20Positioning_20a_20place.pdf?sequence=1 (25.12.2022). adresinden erişim sağlanmıştır.
 • León-Gómez, A.; Ruiz-Palomo, D.; Fernández-Gámez, M.A.; García-Revilla, M.R. Sustainable Tourism Development and Economic Growth: Bibliometric Review and Analysis. Sustainability 2021, 13, 2270. https://doi.org/ 10.3390/su13042270.
 • Lim, C (2006). A survey of tourism demand modeling practice: Issues and implications. In International Handbook on the Economics of Tourism. Editörler: L Dwyer and P Forsyth 45–72. Cheltenham, UK and Northampton, Massachusetts. Edward Elgar Publishing: USA.
 • Loker, M, L. (1996). Backpackers in Australia: a motivation-based Segmentation Study. Journal of Travel and Tourism Marketing. 5(4): p. 23–45.
 • Maclaren, V, W. (1999). Urban Sustainability Reporting. Journal of American Plannign Association, 66, (2): 184.
 • Mayerhofer, T. (2010). Positioning of Destinations. https://www.grin.com/document/150789 (21.12.2022). adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Mcluchan, M. and Powers, R. B. (2001). Global Köy. (Çeviren: Bahar Öcal Düzgören). Scala Yayıncılık. İstanbul.
 • Mihalic, T. (2014). Tourism and Economic Development Issues. (Editörler: R. Sharpley and D. Telfer). İçinde: Tourism and Economic Development Issues. Channel View Publications: Toronto.
 • Netchitailova, E. (2017). Yeni Medya Kuramcılarından Yeni Medya Kuramlarına. (Editör: Prof. Dr. Filiz Aydoğan). İçinde 1: “Flaneur, Aylak ve Empatik İşçi. (Çeviren: Filiz Aydoğan). Der Yayınları: İstanbul.
 • (OECD). Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). Policy Statement- Tourism Policies for Sustainable and Inclusive Growth.
 • Okay, A. (2018). Kurum Kimliği. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Pelit, E ve Karaçor, M. (2015). Turizm Öğrencilerinin İletişim Becerileri Üzerine Bir Araştırma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 14(4):847-872.
 • Pocock, C. (2006). Tourism Consumption And Representation. Narratives of Place and Self. (Editörler:Kevin Meethan, Alison Anderson, and Steve Miles). (İçinde 5) Sensing Place , Consuming Space: Changing Visitors Experiences of the Great Barrier Reef. CABİ: London.
 • Polat, A, S, ve Polat, S. (2016). Turizmde Markalaşma. (Editör: Şehnaz Demirkol). İçinde 3: “Konaklama İşletmelerinde Markalaşma. Değişim Yayınları: İstanbul.
 • Promise, K. (2022). Marketing Communication Strategies and Customer Satisfaction of E-Tailing Firms in Port Harcourt. GPH- İnternational Journal of Business Management. 5, (11): 62-76.
 • Quinn, P, D, and Inclan, C. (1997). The Origins of Financial Openness: A Study of Current and Capital Account Liberalization. American Journal of Political Science, 41, (3): pp. 771-813.
 • Scott, D, de Freitas, C., and Matzarakis, A. (2009). Adaptation in the Tourism and Recreation Sector. Biometeorology for Adaptation to Climate Variability and Change. pp.171–194.
 • Seyitoğlu, F. (2020). Cappadocia: The Effects of Tourist Motivation on Satisfaction and Destination Loyalty. Journal of Tourismology, 6(1), 35-48.
 • Sezgin, M ve Can, P. (2017). Halkla İlişkiler ve Kampanyalar. Küçük Ölçekli Kampanya Denemeleri. Kriter Yayınevi: İstanbul.
 • Soenen, G, and Moingeon, B. (2002). Corporate and Organizational Identities. (İntegrenating strategy, marketing, communication and organizational perspectives). Editör: Bertnard Moingeon and Guillaume Soenen).. New York and London: Routledge.
 • Solmaz, B. (2012). Halkla İlişkilerde Proaktif ve Reaktif Stratejiler. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 0, (25): 143-154. doi:10.17064/iüifhd.57446.
 • Tisdell, A, C. (2013). Handbook of Tourism Economics. (Editör: Clement, A. Tisdell). (İçinde 2: “The Demand for Touring)”. World Scientific. London.
 • Uyar, H, Solmaz, A, S, ve Kasapoğlu, C. (2020). Turizm Endüstrisinde Pazarlama İletişimi. (Editörler: Dr. Seyit Ahmet Solmaz). İçinde 5: Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Velasco, M. (2016). Tourism Policy. Editör: Farazmand, AGlobal Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_2674-1.
 • Webster, F, E. (1991). Industrial Marketing Strategy. John Wiley and Sons. New York.
 • Yapıcı, Ö, O ve Özden, T, A. (2021). Konaklama İşletmelerinin Dijital Pazarlama Açısından İncelenmesi: Samsun Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi.13(3):2129-2145.
 • Yıldız, S, ve Soysal, K, E. (2021). İletişimsel Turizm. (Editörler: Doç. Dr. Sevcan Yıldız ve Doç. Dr. Hasan Çiftçi). İçinde 1: İletişimsel Turizm. İKSAD Yayınevi: Ankara.
 • Young Hoon Kim, Nelson Barber & Dae-Kwan Kim (2018): Sustainability research in the hotel industry: Past, present, and future, Journal of Hospitality Marketing & Management. DOI: 10.1080/19368623.2019.1533907.
Toplam 65 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yusuf Görgülü 0000-0002-8196-0948

Yayımlanma Tarihi 27 Mart 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Görgülü, Y. (2023). Turizm İşletmelerinde Proaktif İletişim Mantığı. Turizm Çalışmaları Dergisi, 4(2), 61-76.