PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OSMANLI MİRAS HUKUKU SULH-TEHÂRÜC UYGULAMALARINDA KADIN: KONYA KADI SİCİLİ 45. DEFTER (1714-1715) ÖRNEĞİ

Yıl 2016, Sayı 2, 9 - 36, 01.12.2016

Öz

Konya Kadı Sicili 45. Defterde görülen tehârüc ve sulh uygulamalarının incelendiği bu çalışmada İslam miras hukukunun temel konularından biri olan tehârücün anlamı ve İslam miras ve sulh hukuku ile bağlantısı incelenmektedir. Bu defterde tehârüc teriminin kullanıldığı sulh belgelerinin yanı sıra, bu terimin zikredilmediği sulh ve miras davaları da yer almaktadır. Tehârüc belgelerinde terikeden ayrılan ve sulha razı olan tarafın büyük çoğunluğunu kadınlar teşkil etmektedir. Ayrıca sulh ve miras davalarında anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında kadınların da yer aldığı görülmektedir. Bu durum, on sekizinci yüzyıl başlarında Osmanlı dönemi Konya’sında kadınların İslam hukuku tarafından kendilerine ayrılan hisseleri almada ve bazı mülkiyet haklarını kazanmada bir takım zorluklarla karşılaştıklarını akla getirmektedir

APPLICATION OF TEHĀRUC IN THE OTTOMAN INHERITANCE LAW: THE EXAMPLE OF KONYA 45. COURT REGISTERS BOOK

Yıl 2016, Sayı 2, 9 - 36, 01.12.2016

Öz

This study examines tehāruc and practices of the Konya Kadı Sidjill 45th Book and examines the meaning of the tehāruc, which is one of the basic subjects of Islamic heritage law and its relation with Islamic sulh law. In this book, besides the sulh documents used in the term tehârüc, there are also cases of sulh documents and inheritance in which this term is not passed. Women constitute the vast majority of the sides who are separated from estate and inheritance in the documents of the tehāruc. İt is also seen that women are involved in sulh and inheritance cases. This brings to mind that women in the Ottoman period Konya in the early eighteenth century were faced with a number of difficulties in acquiring the portion that they were entitled by Islamic law and acquiring certain property rights

Ayrıntılar

Diğer ID JA64ET89AE
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ayşe ŞİMŞEK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2016
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt , Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şimşek, A. (2016). OSMANLI MİRAS HUKUKU SULH-TEHÂRÜC UYGULAMALARINDA KADIN: KONYA KADI SİCİLİ 45. DEFTER (1714-1715) ÖRNEĞİ . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , (2) , 9-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudear/issue/35022/388480