Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sosyal sermaye bağlamında bölüm memnuniyeti ve sosyal ağ olarak okul ortamına bakış ilişkisi: İlahiyat fakülteleri örneği

Yıl 2019, Cilt 0, Sayı 8, 11 - 26, 29.12.2019

Öz

Aidiyet duygusu ve sosyal ağlar, sosyal sermayenin önemli unsurları arasında kabul edilmektedir. Memnuniyet düzeylerinin, bireylerin bulundukları ortamlara aidiyet düzeyleri ile ilişkili olduğu literatürde yer almaktadır. Bir bakıma memnuniyet duygusu aidiyet duygusunu, aidiyet duygusu da sosyal ağlara bakışı etkilemektedir. Bu ilişkilerin kalitesi de sosyal sermaye düzeyine katkıda bulunmaktadır. İlahiyat Fakülteleri öğrencileri üzerine yapılan bu araştırmada, öğrencilerin bölüm memnuniyet düzeylerinin, üniversite öğrencisinin en büyük sosyal ağını teşkil eden okul ortamına bakışlarındaki etkisi ele alınmaktadır. Bu çalışmada, nicel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan anket formu, amaçlı örneklem yoluyla seçilen Ankara, Atatürk, Dicle ve Dokuz Eylül İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, üniversite öğrencilerinin okudukları bölümden memnun olma düzeylerine göre okullarının kendilerini ait hissettikleri bir yer olması, düşüncelerini özgürce ifade edebilme ve okuldaki arkadaşlarıyla aralarında karşılıklı güven durumları arasında istatistik olarak anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir. Bir bakıma, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin okudukları bölümden memnun olma faktörünün, okul ortamına bakışlarında etkili olduğu gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Adler, P. S., & Kwon, S.-W. (2000). Social capital: The good, the bad, and the ugly. Içinde E. L. Lesser (Ed.), Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications (ss. 89-115). Boston: Butterworth-Heinemann.
 • Allen, K.-A., & Kern, M. L. (2017). School belonging in adolescents. İnternet Ortamı: http://link.springer.com/10.1007/978-981-10-5996-4.
 • Awaworyi Churchill, S., & Mishra, V. (2017). Trust, social networks and subjective wellbeing in China. Social Indicators Research, 132(1), 313-339.
 • Bakan, U. (2014). Bireysel farklılıkların sosyal sermaye oluşumuna etkisi: Facebook ve Linkedin kullanıcıları üzerine karşılaştırmalı bir analiz (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Barker, J. D. (2012). Social capital, homeless young people and the family. Journal of Youth Studies, 15(6), 730-743.
 • Butler, R., & Muir, K. (2017). Young people’s education biographies: family relationships, social capital and belonging. Journal of Youth Studies, 20(3), 316-331.
 • Cohen, D., & Prusak, L. (2001). In Good company: how social capital makes organizations Work. USA: Harvard Business School Press.
 • Ekinci, A. (2010). Okullarda sosyal sermaye. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Field, J. (2005). Social capital and lifelong learning. Bristol: Policy Press.
 • Field, J. (2008). Sosyal sermaye (2. bs; B. Bilgen & B. Şen, Çev.). İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Flap, H. (2004). Creation and returns of social capital: a new research program. İçinde H. Flap & B. Völker (Ed.), Creation and Returns of Social Capital (ss. 2-17). London ; New York: Routledge.
 • Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. Third World Quarterly, 22(1), 7-20.
 • Giddens, A., & Sutton, P. W. (2014). Essential concepts in sociology. Cambridge: Policy Press.
 • Grootaert, C., & Bastelaer, T. van (Ed.). (2002). The Role of social capital in development: an empirical assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Harpham, T. (2008). The Measurement of community social capital through surveys. İçinde I. Kawachi, S. V. Subramanian, & D. Kim (Ed.), Social Capital and Health (ss. 51-62). New York ; London: Springer.
 • Hechter, M., & Opp, K.-D. (2001). What have we learned about the emergence of social norms? İçinde M. Hechter & K.-D. Opp (Ed.), Social Norms (ss. 394-415). New York: Russell Sage Foundation.
 • Herreros, F. (2004). The Problem of forming social capital: why trust? Houndmills, Balsingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan.
 • Huang, J., Maassen van den Brink, H., & Groot, W. (2009). A Meta-analysis of the effect of education on social capital. Economics of Education Review, 28(4), 454-464.
 • Iyer, S., Kitson, M., & Toh, B. (2005). Social capital, economic growth and regional development. Regional Studies, 39(8), 1015-1040.
 • Jiang, H., & Carroll, J. M. (2009). Social capital, social network and identity bonds: a reconceptualization. Proceedings of the Fourth International Conference on Communities and Technologies, 51–60. University Park, Pennsylvania, USA: ACM.
 • Johnston, R., & Kay, F. (2007). Introduction. İçinde R. Johnston & F. Kay (Ed.), Social Capital, Diversity, and the Welfare State (ss. 1-13). Vancouver: UBC Press.
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2016). Türkiye üniversite memnuniyet araştırması. İnternet ortamı: http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.13111.11683.
 • Krishna, A., & Uphoff, N. (2002). Mapping and measuring social capital through assessment of collective action to conserve and develop watersheds in Rajasthan, India. İçinde C. Grootaert & T. van Bastelaer (Ed.), The Role of Social Capital in Development: An Empirical Assessment (ss. 85-124). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lancee, B. (2012). Immigrant performance in the labour market: bonding and bridging Social Capital. İnternet ortamı: http://www.jstor.org/stable/j.ctt45kd4j.6
 • Lin, N., Cook, K. S., & Burt, R. S. (Ed.). (2001). Social capital: theory and research. New York: Aldine de Gruyter.
 • Macionis, J. J. (2012). Sociology (14th ed). Boston: Pearson.
 • Macionis, J. J., & Plummer, K. (2008). Sociology: A global ıntroduction (4 edition). Harlow, England: Pearson Prentice Hall.
 • Naralan, A., & Kaleli̇, S. S. (2012). Üniversite öğrencilerinin üniversiteden beklentileri ve bölüm memnuniyeti araştırması: Atatürk üniversitesi örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-11.
 • Offe, C., & Fuchs, S. (2004). A Decline of social capital: The German case. İçinde R. D. Putnam (Ed.), Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society (1 edition, ss. 189-243). Oxford: Oxford University Press.
 • Ramos-Pinto, P. (2006). Social capital as a capacity for collective action. İçinde R. Edwards, J. Franklin, & J. Holland (Ed.), Assessing social capital: Concept, policy and practice (ss. 53-69). Newcastle: Cambridge Scholars.
 • Sato, Y. (2013). Social capital. Sociopedia, 1-10.
 • Tokas, S. (2016). Education and social capital. Learning Community, 7(3), 257-265.
 • Tsang, K.-K. (2009). The Concept of social sapital. Education Journal, 37(1-2), 119-136.
 • Westlund, H. (2014). Social capital and governance for efficient water management. İçinde K. Kobayashi, I. Syabri, & I. R. D. Ari (Ed.), Community Based Water Management and Social Capital (ss. 59-68). London: IWA Publishing.

İn the context of social capital: the relation between department satisfaction and perspectives on school environment as a social network: the faculty of theology example

Yıl 2019, Cilt 0, Sayı 8, 11 - 26, 29.12.2019

Öz

Sense of belonging and social networks are recognized as important elements of social capital. It is stated in the literature that the satisfaction levels of individuals with their environments are related to their belonging levels. In a sense, the sense of satisfaction affects the sense of belonging, and the sense of belonging affects the view of social networks. The quality of these relations also contributes to the level of social capital. In this research on theology faculty students, the effect of the students' level of satisfaction with the department on their views about the school environment which constitutes the biggest social network of the university students was discussed. In this study, quantitative research method was used. The questionnaire used in the study was applied to the students studying in the Theology faculties of Ankara, Atatürk, Dicle and Dokuz Eylül universities that are selected through purposive sampling. According to the findings, a statistically significant difference was found in the expressing their thoughts freely in their schools and with mutual trust between their friends at school in terms of the level of satisfaction of university students with the department they study. In a sense, it was observed that department satisfaction factor of the students of Theology Faculty has an effect on their view of school environment.

Kaynakça

 • Adler, P. S., & Kwon, S.-W. (2000). Social capital: The good, the bad, and the ugly. Içinde E. L. Lesser (Ed.), Knowledge and Social Capital: Foundations and Applications (ss. 89-115). Boston: Butterworth-Heinemann.
 • Allen, K.-A., & Kern, M. L. (2017). School belonging in adolescents. İnternet Ortamı: http://link.springer.com/10.1007/978-981-10-5996-4.
 • Awaworyi Churchill, S., & Mishra, V. (2017). Trust, social networks and subjective wellbeing in China. Social Indicators Research, 132(1), 313-339.
 • Bakan, U. (2014). Bireysel farklılıkların sosyal sermaye oluşumuna etkisi: Facebook ve Linkedin kullanıcıları üzerine karşılaştırmalı bir analiz (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Barker, J. D. (2012). Social capital, homeless young people and the family. Journal of Youth Studies, 15(6), 730-743.
 • Butler, R., & Muir, K. (2017). Young people’s education biographies: family relationships, social capital and belonging. Journal of Youth Studies, 20(3), 316-331.
 • Cohen, D., & Prusak, L. (2001). In Good company: how social capital makes organizations Work. USA: Harvard Business School Press.
 • Ekinci, A. (2010). Okullarda sosyal sermaye. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Field, J. (2005). Social capital and lifelong learning. Bristol: Policy Press.
 • Field, J. (2008). Sosyal sermaye (2. bs; B. Bilgen & B. Şen, Çev.). İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Flap, H. (2004). Creation and returns of social capital: a new research program. İçinde H. Flap & B. Völker (Ed.), Creation and Returns of Social Capital (ss. 2-17). London ; New York: Routledge.
 • Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. Third World Quarterly, 22(1), 7-20.
 • Giddens, A., & Sutton, P. W. (2014). Essential concepts in sociology. Cambridge: Policy Press.
 • Grootaert, C., & Bastelaer, T. van (Ed.). (2002). The Role of social capital in development: an empirical assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Harpham, T. (2008). The Measurement of community social capital through surveys. İçinde I. Kawachi, S. V. Subramanian, & D. Kim (Ed.), Social Capital and Health (ss. 51-62). New York ; London: Springer.
 • Hechter, M., & Opp, K.-D. (2001). What have we learned about the emergence of social norms? İçinde M. Hechter & K.-D. Opp (Ed.), Social Norms (ss. 394-415). New York: Russell Sage Foundation.
 • Herreros, F. (2004). The Problem of forming social capital: why trust? Houndmills, Balsingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan.
 • Huang, J., Maassen van den Brink, H., & Groot, W. (2009). A Meta-analysis of the effect of education on social capital. Economics of Education Review, 28(4), 454-464.
 • Iyer, S., Kitson, M., & Toh, B. (2005). Social capital, economic growth and regional development. Regional Studies, 39(8), 1015-1040.
 • Jiang, H., & Carroll, J. M. (2009). Social capital, social network and identity bonds: a reconceptualization. Proceedings of the Fourth International Conference on Communities and Technologies, 51–60. University Park, Pennsylvania, USA: ACM.
 • Johnston, R., & Kay, F. (2007). Introduction. İçinde R. Johnston & F. Kay (Ed.), Social Capital, Diversity, and the Welfare State (ss. 1-13). Vancouver: UBC Press.
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2016). Türkiye üniversite memnuniyet araştırması. İnternet ortamı: http://rgdoi.net/10.13140/RG.2.2.13111.11683.
 • Krishna, A., & Uphoff, N. (2002). Mapping and measuring social capital through assessment of collective action to conserve and develop watersheds in Rajasthan, India. İçinde C. Grootaert & T. van Bastelaer (Ed.), The Role of Social Capital in Development: An Empirical Assessment (ss. 85-124). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lancee, B. (2012). Immigrant performance in the labour market: bonding and bridging Social Capital. İnternet ortamı: http://www.jstor.org/stable/j.ctt45kd4j.6
 • Lin, N., Cook, K. S., & Burt, R. S. (Ed.). (2001). Social capital: theory and research. New York: Aldine de Gruyter.
 • Macionis, J. J. (2012). Sociology (14th ed). Boston: Pearson.
 • Macionis, J. J., & Plummer, K. (2008). Sociology: A global ıntroduction (4 edition). Harlow, England: Pearson Prentice Hall.
 • Naralan, A., & Kaleli̇, S. S. (2012). Üniversite öğrencilerinin üniversiteden beklentileri ve bölüm memnuniyeti araştırması: Atatürk üniversitesi örneği. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-11.
 • Offe, C., & Fuchs, S. (2004). A Decline of social capital: The German case. İçinde R. D. Putnam (Ed.), Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society (1 edition, ss. 189-243). Oxford: Oxford University Press.
 • Ramos-Pinto, P. (2006). Social capital as a capacity for collective action. İçinde R. Edwards, J. Franklin, & J. Holland (Ed.), Assessing social capital: Concept, policy and practice (ss. 53-69). Newcastle: Cambridge Scholars.
 • Sato, Y. (2013). Social capital. Sociopedia, 1-10.
 • Tokas, S. (2016). Education and social capital. Learning Community, 7(3), 257-265.
 • Tsang, K.-K. (2009). The Concept of social sapital. Education Journal, 37(1-2), 119-136.
 • Westlund, H. (2014). Social capital and governance for efficient water management. İçinde K. Kobayashi, I. Syabri, & I. R. D. Ari (Ed.), Community Based Water Management and Social Capital (ss. 59-68). London: IWA Publishing.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ali İNAN (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8527-3654
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 11 Ekim 2019
Kabul Tarihi 16 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 0, Sayı 8

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { tudear667009, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, eissn = {2636-7807}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2019}, volume = {0}, pages = {11 - 26}, doi = {}, title = {Sosyal sermaye bağlamında bölüm memnuniyeti ve sosyal ağ olarak okul ortamına bakış ilişkisi: İlahiyat fakülteleri örneği}, key = {cite}, author = {İnan, Ali} }
APA İnan, A. (2019). Sosyal sermaye bağlamında bölüm memnuniyeti ve sosyal ağ olarak okul ortamına bakış ilişkisi: İlahiyat fakülteleri örneği . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 0 (8) , 11-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudear/issue/51238/667009
MLA İnan, A. "Sosyal sermaye bağlamında bölüm memnuniyeti ve sosyal ağ olarak okul ortamına bakış ilişkisi: İlahiyat fakülteleri örneği" . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 (2019 ): 11-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudear/issue/51238/667009>
Chicago İnan, A. "Sosyal sermaye bağlamında bölüm memnuniyeti ve sosyal ağ olarak okul ortamına bakış ilişkisi: İlahiyat fakülteleri örneği". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 (2019 ): 11-26
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal sermaye bağlamında bölüm memnuniyeti ve sosyal ağ olarak okul ortamına bakış ilişkisi: İlahiyat fakülteleri örneği AU - Ali İnan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 26 VL - 0 IS - 8 SN - 2149-9845-2636-7807 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi Sosyal sermaye bağlamında bölüm memnuniyeti ve sosyal ağ olarak okul ortamına bakış ilişkisi: İlahiyat fakülteleri örneği %A Ali İnan %T Sosyal sermaye bağlamında bölüm memnuniyeti ve sosyal ağ olarak okul ortamına bakış ilişkisi: İlahiyat fakülteleri örneği %D 2019 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845-2636-7807 %V 0 %N 8 %R %U
ISNAD İnan, Ali . "Sosyal sermaye bağlamında bölüm memnuniyeti ve sosyal ağ olarak okul ortamına bakış ilişkisi: İlahiyat fakülteleri örneği". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi 0 / 8 (Aralık 2019): 11-26 .
AMA İnan A. Sosyal sermaye bağlamında bölüm memnuniyeti ve sosyal ağ olarak okul ortamına bakış ilişkisi: İlahiyat fakülteleri örneği. TUDEAR. 2019; 0(8): 11-26.
Vancouver İnan A. Sosyal sermaye bağlamında bölüm memnuniyeti ve sosyal ağ olarak okul ortamına bakış ilişkisi: İlahiyat fakülteleri örneği. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2019; 0(8): 11-26.
IEEE A. İnan , "Sosyal sermaye bağlamında bölüm memnuniyeti ve sosyal ağ olarak okul ortamına bakış ilişkisi: İlahiyat fakülteleri örneği", Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, c. 0, sayı. 8, ss. 11-26, Ara. 2019