Yıl 2020, Cilt , Sayı 9, Sayfalar 187 - 215 2020-06-27

İslam Hukukunda Evlenme Yasağı ve Hikmetleri
The Prohibitions and Wisdoms of Marriage In The Islamic Law

Semra PEKER [1]


Allah, insanı yaratan ve tabiatının gerektirdiği ihtiyaçlarını en iyi bilendir. Bundan dolayıdır ki, kanunlarını onun hayatına uygun olacak şekilde indirmiştir. Erkek ve kadının beraberlik sebebi ve neslin devamlılığı için olan nikâh ve hükümleri de bu kanunun bir parçasıdır. İki bölümden oluşan bu makale, İslam hukukunda erkeğe ve kadına evlenilmesi haram olanları ve hikmetlerini açıklamayı hedeflemiştir. Birinci bölüm, erkeğe kendileriyle evlenilmesi ebediyen yasak olan kadınları içerir. Bu bölümde, akrabalık, hısımlık ve süt yakınlığı olmak üzere nikâhı haram kılan üç sebep yer alır. İkinci bölümde ise erkeğe kendileriyle evlenilmesi geçici olarak yasak olan kadınlar incelenmiştir. Bunlar, ilk eşi için geri dönüşü olmayan (bâin) boşanma ile ayrılan kadın, başka bir erkeğin nikâhında olan veya iddet bekleyen kadın, semâvi bir dine tabi olmayan –müşrik- kadın, eşinin kız kardeşi ve onun hükmünde olan kadınlar –aynı zamanda ikisiyle nikâh yapılamayan kadınlar- ve dört eşle evli olan bir erkek için beşinci hanım olmak üzere beş alt bölüme ayrılmıştır. Makalede, bu sınıfların her biri için hükmün detayları, meseleleri ve hikmetlerine yer verilmiştir. Bu hükümlere ilaveten sonuç olarak İslâm’ın kemâli ve onun insan ve nesle verdiği önem vurgulanmıştır.
Allah, who created the human and who knows the best what the needs required by human nature. Therefore, Allah made the laws to suit the human life. The union (marriage) of a man and a woman for the purpose of provision for the continuity of the generation are also part of this law. This article consists of two parts aims to explain the forbidden (haram) women for the men to marry and the wisdoms behind it in the Islamic law. The first part includes women who are forbidden for men to marry forever. In this section, there are three reasons that make the marriage forbidden (haram): kinship, relatives and milk Kinship. In the second part, women who are temporarily forbidden for the men to marry are examined. It is divided into five subdivisions, These are the woman who is separated by a divorce and not permissible to return, the woman who is in the marriage contract with another man or waiting for iddah, the woman whose religion is not one of the heavenly religions and the wife's sister and the women who are having the same status or who cannot be married to the two of them at the same time and the women who is to be the fifth wife of a man who is married to four wives. The article includes details, issues and wisdom of the provision for each of these classes. In addition to these provisions, as a result, the perfection of Islam and its importance to people and generations are emphasized.
 • Abdu’l-Bâkî, Fuat. (1368). Mu‘cemu’l-müfehres li-elfâzi’l-Kur’âni’l-Kerîm. Kahire: Dâru Kütüb’il-Mısrıyye.
 • Abdurrazzâk, Ebu Bekr b. Hümâm es-San’ânî. (1983). Musannef (C. 6). thk. Habîburrahmân el-A’zamî. Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî.
 • Âmidî, Seyfuddîn Ebu’l-Hasan Ali b. Ebu Ali. (t.y.). el-İhkâm fî usûli’l-ahkâm (C. 1).
 • Behûtî, Mansur b. Yunus. (t.y.a). Ravdu’l-murbi’ şerhu Zâdi’l-mustenka’ (C. 2).
 • Behûtî, Mansur b. Yunus. (t.y.b). Ravdu’l- murbi’ şerhu Zâdi’l-mustenka’ (C. 5).
 • Behûtî, Mansur b. Yunus. (t.y.c). Ravdu’l- murbi’ şerhu Zâdi’l-mustenka’ (C. 6).
 • Beyhakî, Ebu Bekr Ahmed b. el-Hüseyn. (t.y.). es-Sünenül-kübrâ (C. 7). Beyrut: Dâru’l-Ma’rife.
 • Buhârî, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail. (1997). Sahîh. Riyad: Dâru’s-Salâm.
 • Cessâs, Ebu Bekr Ahmed b. Ali er-Râzî. (1986a). Ahkâmu’l-Kur’ân (C. 1). Beyrut: Dâru Kitabi’l-Arabî.
 • Cessâs, Ebu Bekr Ahmed b. Ali er-Râzî. (1986b). Ahkâmu’l-Kur’ân (C. 2). Beyrut: Dâru Kitabi’l-Arabî.
 • Cevherî, İsmail b. Hammâd. (1979a). Sıhâh tâcu’l-lüga ve sihâhu’l-Arabiyye (C. 1). thk. Ahmed Abdulgafûr Attâr. Beyrut: Dâru’l-İlm li’l-Melâyîn.
 • Cevherî, İsmail b. Hammâd. (1979b). Sıhâh tâcu’l-lüga ve sihâhu’l-Arabiyye (C. 3). Beyrut: Dâru’l-İlm li’l-Melâyîn.
 • Cevherî, İsmail b. Hammâd. (1979c). Sıhâh tâcu’l-lüga ve sihâhu’l-Arabiyye (C. 5). Beyrut: Dâru’l-İlm li’l-Melâyîn.
 • Dağcı, Şamil. (2000). İslam aile hukukunda evlenme engelleri-ıı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (41):137-94.
 • Ebu Dâvud, Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistânî. (1998a). Sünen (C. 2). thk. Muhammed Avvâme. Cidde-Beyrut: Dâru’l-Kıble-Müesseset Reyyân.
 • Ebu Dâvud, Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistânî. (1998b). Sünen (C. 4). thk. Muhammed Avvâme. Cidde-Beyrut: Dâru’l-Kıble-Müesseset Reyyân.
 • Feyyûmî, Ahmed b. Muhammed b. Ali. (1998). Misbâhu’l-münîr. Beyrut: Mektebet Lübnan.
 • Fîrûzâbâdî, Mecduddîn Muhammed b. Yakup. (1986). el-Kâmusu’l-muhît. Beyrut: Muesseset Risâle.
 • Gazâlî, Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed. (1983). Mustasfâ min ilmi’l-usûl (C. 1). Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.
 • Hattâb, Şemsuddîn Ebu Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Abdurrahman et-Tarâblusî el-Magribî. (1992). Mevâhibu’l-celîl fî şerhi Muhtasari Halîl (C. 3). Beyrut: Dâru Fikr.
 • İbn Abdulber en-Nimerî, Ebu Ömer Yusuf b. Abdullah b. Muhammed el-Endülisî. (1414). el-İstizkârü’l-câmi’ li mezâhib fukahâ il-emsâr (C. 5). thk. Abdulmu’tî Emîn Kal’acî. Dımeşk-Kâhira: Dâru Kuteybe-Dâru’l-Vâî.
 • İbn Hacer el-Askalânî, Ebu’l Fadl Şihâbuddîn Ahmed b. Ali. (t.y.). Telhîsu’l-Habîr fî tahrîci ehâdîs’ir-râfiî el-kebîr (C. 3). thk. Seyyid Abdullah Hâşim el-Yemânî.
 • İbn Hacer el-Askalânî, Ebu’l-Fadl Şihâbuddîn Ahmed b. Ali. (1996). thk. İbrahim Zeybek ve Âdil Murşit. Tehzîbu’t-Tehzîb (C. 3). Beyrut: Muesseset Risâle.
 • İbn Hazm, Ebu Muhammed Ali b. Ahmed. (t.y.). Muhallâ (C. 9). Beyrut: Dâru Fikr.
 • İbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Kudâme el-Makdisî. (1986a). Mugnî (C. 1). thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Turkî ve Abdulfettâh Muhammed el-Hulv. Kahire: Hacr.
 • İbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Kudâme el-Makdisî. (1986b). Mugnî (C. 5). thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Turkî ve Abdulfettâh Muhammed el-Hulv. Kahire: Hacr.
 • İbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Kudâme el-Makdisî. (1986c). Mugnî (C. 9). thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Turkî ve Abdulfettâh Muhammed el-Hulv. Kahire: Hacr.
 • İbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Kudâme el-Makdisî. (1986d). Mugnî (C. 11). thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Turkî ve Abdulfettâh Muhammed el-Hulv. Kahire: Hacr.
 • İbn Manzûr, Ebu’l-Fazl Cemâleddin Muhammed b. Mükrim. (t.y.a). Lisânü’l-Arab (C. 1). Beyrut: Dâru Sâdir.
 • İbn Manzûr, Ebu’l-Fazl Cemâleddin Muhammed b. Mükrim. (t.y.b). Lisânü’l-Arab (C. 8). Beyrut: Dâru Sâdir.
 • İbn Manzûr, Ebu’l-Fazl Cemâleddin Muhammed b. Mükrim. (t.y.c). Lisânü’l-Arab (C. 12). Beyrut: Dâru Sâdir.
 • İbn Manzûr, Ebu’l-Fazl Cemâleddin Muhammed b. Mükrim. (t.y.d). Lisânü’l-Arab (C. 14). Beyrut: Dâru Sâdir.
 • İbn Neccâr, Muhammed b. Ahmed b. Abdulaziz el-Futûhî el-Hanbelî. (1993). Şerhu’l-Kevkebi’l-münîr (Muhtasaru’t-Tahrîr) (C. 1). thk. Muhammed ez-Züheylî ve Nezih Hammâd. Riyad: Mektebetü Ubeykân.
 • İbn Nüceym, Zeynuddîn b. İbrahim b. Muhammed. (t.y.). el-Bahru’r-râik şerhu Kenzi’d-dakâik (C. 3). Beyrut: Dâru’l-Kitabi’l-İslâmî.
 • İbn Rüşd, Ebu’l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Rüşd el-Kurtubî. (t.y.). Bidâyetu’l-müctehid ve nihâyetu’l-muktasıd (C. 2). Beyrut: Dâru Fikr.
 • İbnü’l-Arabî, Ebu Bekr Muhammed b. Abdullah. (t.y.). Ahkâmu’l-Kur’ân (C. 1). thk. Ali Muhammed el-Becâvî. Beyrut: Dâru’l-Ma’rife.
 • İbnü’l-Hümâm, Kemâleddin Muhammed b. Abdulvâhid. (t.y.a). Fethu’l-kadîr (C. 2). Beyrut: Dâru Fikr.
 • İbnü’l-Hümâm, Kemâleddin Muhammed b. Abdulvâhid. (t.y.b). Fethu’l-kadîr (C. 3). Beyrut: Dâru Fikr.
 • İsnevî, Cemaluddîn Abdurrahim b. el-Hasan. (1999). Nihâyetu’s-su’l fî şerhi Minhâci’l-vusûl ilâ ilmi’l-usûl li’l-kâdî Beyzâvî (C. 1). thk. Şaban Muhammet İsmail. Beyrut: Dâru İbn Hazm.
 • Kal’acî, Muhammed Revvâs. (1981). Mevsûat Fıkhı Ömer b. el-Hattâb. Kuveyt: Mektebetü Fâlih.
 • Kâsânî, Alâaddîn Ebu Bekr b. Mes’ûd. (1982a). Bedâiu’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’ (C. 2). Beyrut: Dâru’l-Kitabü’l-Arabî.
 • Kâsânî, Alâaddîn Ebu Bekr b. Mes’ûd. (1982b). Bedâiu’s-sanâi’ fî tertîbi’ş-şerâi’ (C. 4). Beyrut: Dâru’l-Kitabü’l-Arabî.
 • Kurtubî, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî. (t.y.a). el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân (C. 3).
 • Kurtubî, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî. (t.y.b). el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’ân (C. 5).
 • Liv, Cemil. (2019). İtikadi problemlerin evlilik akdine etkisi bağlamında bir değerlendirme. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15(15): 157-83.
 • Mâlik, Enes b. Âmir el-Asbahî. (1417). Muvattâ (C. 2). thk. Beşşâr Avvâd Ma’rûf. Beyrût: Dâru Garb’ıl-Arabi.
 • Mâlik, Enes b. Âmir el-Asbahî, el-Medenî. (1994). Müdevvene (C. 2). Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye.
 • Matrîzî, Ebu’l-Feth Nâsıruddîn. (1979). Mugrib fî tertîbi’l-mu’rib (C. 2). thk. Mahmut Fâhûrî - Abdulhamid Muhtar. Halep: Mektebetı Usâme b. Zeyd.
 • Mâverdî, Ebu’l-Hasan Ali b. Muhammed b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Bağdadî. (1999). Hâvî kebîr fî fıkhi mezhebi’ş-Şâfii (C. 9). thk. Şeyh Ali Muhammed Mu’avvad - Şeyh Adil Ahmed Abdulmevcûd. Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.
 • Menbecî, Ebu Muhammed Ali b. Zekeriya. (1983). Lubâb fi’l-cem’i beyne’s-sünne ve’l-kitâb (C. 2). thk. Muhammed Fazl Abdulaziz el-Murâd. Cidde: Dâru Şurûk.
 • Merdâvî, Alaaddîn Ebu’l-Hasan Ali b. Süleyman. (t.y.). İnsâf fî ma’rifeti’r-râcih mine’l-hilâf (C. 8). Beyrut: Dâr İhyâ el-Fikr el-Arabî.
 • Mevsılî, Abdullah b. Mahmud b. Mevdût. (1395). el-İhtiyâr li ta’lil-muhtâr (C. 3). thk. Mahmud Ebû Dakîka. Beyrut: Dâru’l-Ma’rife.
 • Müslim, b. Haccac. (1990). Sahîh-i Müslim (C. 2). İstanbul: Çağrı.
 • Nâblusî, Muhammed Râtib. (2005). Mevsûatu’l-i’câzi’l-ilmî fi’l-Kur’ân ve’s-sünne (C. 1). Dımışk: Câru’l-Mektebî.
 • Nevevî, Ebu Zekeriya Muhyiddîn b. Şeref. (2005a). Minhâcu’t-tâlibîn ve umdetü’l-müftîn fi’l-fıkıh (C. 3). thk. Ivad Kasım Ahmed Ivad. Beyrut: Dâru Fikr.
 • Nevevî, Ebu Zekeriya Muhyiddîn b. Şeref. (2005b). Minhâcu’t-tâlibîn ve umdetü’l-müftîn fi’l-fıkıh (C. 17). thk. Ivad Kasım Ahmed Ivad. Beyrut: Dâru Fikr.
 • Serahsî, Şemsüddîn. (1414). Mebsût (C. 4). Beyrut: Dâru’l-Kütüb’ül-ilmiyye.
 • Şehristânî, Ebu’l-Feth Muhammed b. Abdulkerîm b. Ebu Bekr Ahmed. (1980a). el-Milel ve’n-nihal (C. 1). Beyrut: thk. Muhammed Seyit Keylânî. Dâru’l-Ma’rife.
 • Şehristânî, Ebu’l-Feth Muhammed b. Abdulkerîm b. Ebu Bekr Ahmed. (1980b). el-Milel ve’n-nihal (C. 2). Beyrut: thk. Muhammed Seyit Keylânî. Dâru’l-Ma’rife.
 • Şerbînî, Muhammed Hatîb. (t.y.). Mugni’l-muhtâc ilâ ma’rifeti me’ânî elfâzi’l-minhâc alâ metni minhâci’t-tâlibîn li’n-Nevevî (C. 3). Beyrut: Dâru Fikr.
 • Şîrâzî, Ebu İshak İbrahim b. Ali Fîrûzâbâdî. (t.y.). Mühezzeb (C. 2). Mısır: Şurakâ İsa el-Bâbî el-Halebî.
 • Tirmizî, Ebu Îsâ Muhammed b. Îsâ. (t.y.). Sünen (C. 3). thk. Ahmed Şakir. Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâs.
 • Zerkeşî, Bedruddîn Muhammed b. Bahadır. (1992). el-Bahru’l-muhît fî usûli’l-fıkıh (C. 1). thk. Ömer Süleyman el-Eşkar. Kuveyt: Dâru’s-Safve.
 • Zerrûk, Ahmed b. Muhammed el-Birinsî el-Fâsî. (1982a). Şerhu Zerrûk ‘alâ metni’r-risâle (C. 2). Beyrut: Dâru Fikr.
 • Zerrûk, Ahmed b. Muhammed el-Birinsî el-Fâsî. (1982b). Şerhu Zerrûk ‘alâ metni’r-risâle (C. 6). Beyrut: Dâru Fikr.
 • Zeydân, Abdulkerîm. (1997). Mufassal fî ahkâmi’l-mer’e ve’l-beyti’l-müslim (C. 6). Beyrut: Muessesetür’r-Risâle.
 • Zeyle’î, Fahruddîn Osman b. Ali b. Yusuf el-Fîrûâbâdî eş-Şîrâzî. (1403). Tebyîn’ül-hakâik şerh’ü Kenz’ük-dekâik (C. 2). thk. Muhammed Hasan Hîtû. Dımeşk: Dâru Fikr.
 • Züheylî, Vehbe. (1985). el-Fıkhu’l-islâmî ve edilletühü (C. 7). Dımışk: Dâru Fikr.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6521-4726
Yazar: Semra PEKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: YALOVA ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Mart 2020
Kabul Tarihi : 7 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 27 Haziran 2020

Bibtex @araştırma makalesi { tudear759159, journal = {Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-9845}, eissn = {2636-7807}, address = {tudear@gmail.com}, publisher = {Mehmet BAHÇEKAPILI}, year = {2020}, volume = {}, pages = {187 - 215}, doi = {}, title = {İslam Hukukunda Evlenme Yasağı ve Hikmetleri}, key = {cite}, author = {Peker, Semra} }
APA Peker, S . (2020). İslam Hukukunda Evlenme Yasağı ve Hikmetleri . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , (9) , 187-215 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudear/issue/55343/759159
MLA Peker, S . "İslam Hukukunda Evlenme Yasağı ve Hikmetleri" . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2020 ): 187-215 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tudear/issue/55343/759159>
Chicago Peker, S . "İslam Hukukunda Evlenme Yasağı ve Hikmetleri". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi (2020 ): 187-215
RIS TY - JOUR T1 - İslam Hukukunda Evlenme Yasağı ve Hikmetleri AU - Semra Peker Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 187 EP - 215 VL - IS - 9 SN - 2149-9845-2636-7807 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi İslam Hukukunda Evlenme Yasağı ve Hikmetleri %A Semra Peker %T İslam Hukukunda Evlenme Yasağı ve Hikmetleri %D 2020 %J Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi %P 2149-9845-2636-7807 %V %N 9 %R %U
ISNAD Peker, Semra . "İslam Hukukunda Evlenme Yasağı ve Hikmetleri". Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi / 9 (Haziran 2020): 187-215 .
AMA Peker S . İslam Hukukunda Evlenme Yasağı ve Hikmetleri. TUDEAR. 2020; (9): 187-215.
Vancouver Peker S . İslam Hukukunda Evlenme Yasağı ve Hikmetleri. Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi. 2020; (9): 187-215.
IEEE S. Peker , "İslam Hukukunda Evlenme Yasağı ve Hikmetleri", Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, sayı. 9, ss. 187-215, Haz. 2020