Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Theology Students’ Views on Distance Learning in The Covid-19 Pandemic Process

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 12, 11 - 41, 28.12.2021
https://doi.org/10.53112/tudear.999869

Öz

This study aims to reveal the views of theology students regarding distance education and the problems they encounter during the Covid-19 pandemic. The mixed method has been adopted and a convergent parallel design has been used. While the research population consists of approximately 1700 students studying at the Faculty of Theology of Harran University in the spring semester of the 2020-2021 academic year, the research sample consists of 447 students representing this group. Questionnaire was used as data collection tool. It has been observed that the kind of settlement where the participants live, the device that they use, the internet connection type and opportunities affect the views of participants on distance learning as positively or negatively. As a result of the research, the participants generally stated that distance education provides the opportunity to attend classes regardless of time and place, saves time, eliminates transportation problems, is economical and allows the course recordings to be watched again. The negative aspects of distance education by the participants are internet disconnection, power outage, etc., being inefficient of distance education as face-to-face education, being exams more challenging than face-to-face education, limited student-teacher interaction, limited socialization, making students passive, not being motivated enough.

Kaynakça

 • Afşar, B., & Büyükdoğan, B. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde İİBF ve SBBF öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki değerlendirmeleri. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 161-182.
 • Altaş, N. (2016). Türkiye’de dinî yükseköğretim alanında uzaktan eğitimle ilgili algı sorunları ve ilitam uygulamaları. Değerler Eğitimi Dergisi, 14(31), 7-41.
 • Altun, V. K. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 16(5), 2127-2145.
 • Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler (8. Basım). Pegem Akademi Yayınları.
 • Basın Açıklaması-Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç. (2020, Mart 18). Yükseköğretim Kurulu. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler /2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx
 • Beasley, T. M., & Schumacker, R. E. (1995). Multiple regression approach to analyzing contingency tables: Post hoc and planned comparison procedures. The Journal of Experimental Education, 64(1), 79-93. https://doi.org/10.1080 /00220973.1995.9943797
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (16. Basım). Pegem Akademi.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Lawrence Erlbaum Associates. Coronavirus disease (COVID-19). (2020, Ekim 12). World Health Organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed). Pearson.
 • Çoban, S. (2013). Uzaktan ve teknoloji destekli eğitimin gelişimi. İçinde XVI. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildiri Kitabı.
 • Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed). SAGE Publications.
 • Genç, M. F., Ay, M. F., & Gümrükçüoğlu, S. (2021). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde ilahiyat alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilerin eğitime bakışları. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, XXI(1), 71-97.
 • Genç, M. F., & Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları. Turkish Studies, 15(4), 403-422.
 • Gökçe, A. T. (2008). Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 1-12.
 • Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2017). Statistics for the behavioral sciences (10th edition). Cengage Learning. ILO, International Labour Organization (2020). COVID-19 and the education sector. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/ documents/briefingnote/wcms_742726.pdf
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim (4. bs). Pegem Akademi.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim (1. bs). Pegem A Yayınları. Kaymakcan, R., Meydan, H., Telli, A., & Cevherli, K. (2013). Paydaşlarına göre ilahiyat lisans tamamlama (İLİTAM) programının değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 71-110.
 • Keskin, M., & Kaya, D. Ö. (2020). Covid-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Koç, A. (2020). Covid-19 salgını sürecinde İlahiyat fakültesii öğretmenlik uygulaması dersinin uzaktan eğitim yoluyla yapılması örnek bir uygulama modeli. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 851-875. https://doi.org/10.37669/milliegitim.770561
 • Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme Notu: 1. (2020, Mart 13). Yükseköğretim Kurulu. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx
 • Özgöl, M., Sari̇kaya, İ., & Öztürk, M. (2017). Örgün Eğitimde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2, 294-304.
 • Pallant, J. (2007). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (3th edition). Open University Press.
 • Serçemeli, M., & Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40-53.
 • Türkkan, Y. (2008). Türk modernleşmesinde Yeni Adam Dergisi (1934-1938) [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Basım). Seçkin Yayıncılık

Covid-19 Pandemisi Sürecinde İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri

Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 12, 11 - 41, 28.12.2021
https://doi.org/10.53112/tudear.999869

Öz

Covid-19 pandemi sürecinde, İlahiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları problemleri ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmada, karma yöntem benimsenmiş olup, yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Araştırma evrenini 2020-2021 öğretim yılı Bahar döneminde Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde okuyan yaklaşık 1700 öğrenci oluştururken, araştırma örneklemini ise bu grubu temsilen 447 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaşadıkları yerin, kullandıkları cihazın, internet bağlantı türü ve imkânlarının, uzaktan eğitime bakışlarını olumlu veya olumsuz yönde etkilediği görülmüştür. Araştırma sonucunda genel olarak katılımcılar, uzaktan eğitimin; zamandan ve mekândan bağımsız olarak derslere katılabilmeye fırsat sunması, zamandan tasarruf sağlaması, ulaşım probleminin ortadan kalkması, ekonomik olması ve ders kayıtlarının tekrar izlenebilmesine imkân vermesi yönlerini olumlu görmektedir. Katılımcılar tarafından uzaktan eğitimin olumsuz görünen tarafları ise; internet bağlantısının kopması, elektrik kesintisi vb. sorunlar, derslerden yüz yüze eğitim kadar verim alınamaması, sınavların yüz yüze eğitime oranla daha zorlayıcı olması, öğrenci-hoca etkileşiminin sınırlı olması, uzaktan eğitimin sosyalleşme bakımından sınırlı olması, öğrenciyi pasif kılması, yeterince motive olamama olarak belirtilmiştir.

Kaynakça

 • Afşar, B., & Büyükdoğan, B. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde İİBF ve SBBF öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki değerlendirmeleri. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 161-182.
 • Altaş, N. (2016). Türkiye’de dinî yükseköğretim alanında uzaktan eğitimle ilgili algı sorunları ve ilitam uygulamaları. Değerler Eğitimi Dergisi, 14(31), 7-41.
 • Altun, V. K. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin uzaktan eğitim ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Turkish Studies, 16(5), 2127-2145.
 • Balcı, A. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler (8. Basım). Pegem Akademi Yayınları.
 • Basın Açıklaması-Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Yekta Saraç. (2020, Mart 18). Yükseköğretim Kurulu. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler /2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskin-aciklama.aspx
 • Beasley, T. M., & Schumacker, R. E. (1995). Multiple regression approach to analyzing contingency tables: Post hoc and planned comparison procedures. The Journal of Experimental Education, 64(1), 79-93. https://doi.org/10.1080 /00220973.1995.9943797
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (16. Basım). Pegem Akademi.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Lawrence Erlbaum Associates. Coronavirus disease (COVID-19). (2020, Ekim 12). World Health Organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed). Pearson.
 • Çoban, S. (2013). Uzaktan ve teknoloji destekli eğitimin gelişimi. İçinde XVI. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildiri Kitabı.
 • Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed). SAGE Publications.
 • Genç, M. F., Ay, M. F., & Gümrükçüoğlu, S. (2021). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde ilahiyat alanında lisansüstü eğitim gören öğrencilerin eğitime bakışları. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, XXI(1), 71-97.
 • Genç, M. F., & Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları. Turkish Studies, 15(4), 403-422.
 • Gökçe, A. T. (2008). Küreselleşme sürecinde uzaktan eğitim. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 1-12.
 • Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2017). Statistics for the behavioral sciences (10th edition). Cengage Learning. ILO, International Labour Organization (2020). COVID-19 and the education sector. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/ documents/briefingnote/wcms_742726.pdf
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim (4. bs). Pegem Akademi.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim (1. bs). Pegem A Yayınları. Kaymakcan, R., Meydan, H., Telli, A., & Cevherli, K. (2013). Paydaşlarına göre ilahiyat lisans tamamlama (İLİTAM) programının değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(26), 71-110.
 • Keskin, M., & Kaya, D. Ö. (2020). Covid-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Koç, A. (2020). Covid-19 salgını sürecinde İlahiyat fakültesii öğretmenlik uygulaması dersinin uzaktan eğitim yoluyla yapılması örnek bir uygulama modeli. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 851-875. https://doi.org/10.37669/milliegitim.770561
 • Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirme Notu: 1. (2020, Mart 13). Yükseköğretim Kurulu. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx
 • Özgöl, M., Sari̇kaya, İ., & Öztürk, M. (2017). Örgün Eğitimde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2, 294-304.
 • Pallant, J. (2007). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for Windows (3th edition). Open University Press.
 • Serçemeli, M., & Kurnaz, E. (2020). Covid-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 40-53.
 • Türkkan, Y. (2008). Türk modernleşmesinde Yeni Adam Dergisi (1934-1938) [Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Basım). Seçkin Yayıncılık

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ömer ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8147-494X
Türkiye


İrfan ERDOĞAN
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2452-1252
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 28 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 23 Eylül 2021
Kabul Tarihi 27 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 0, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Özdemir, Ö. & Erdoğan, İ. (2021). Covid-19 Pandemisi Sürecinde İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri . Türkiye Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi , 0 (12) , 11-41 . DOI: 10.53112/tudear.999869