Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Teachers' Views on Summer Learning Loss in English Lesson

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 33 - 45, 30.06.2018

Öz

Although summer learning loss is a study subject for long time in
educational sciences, there are few studies about the reasons and solutions of
it. As continuity and exposition to the language outside the classroom are
important for English language teaching, summer learning loss becomes more
important. The purpose of this case study was to find the opinions and solution
offers of English teachers. Study group consists of 37 teachers from different
school levels and having at least 3 years of experience. Semi- constructed
interviews were made to gather data and the data were interpreted with
descriptive analysis method. According to the findings, nearly all of the
English teachers share the idea that summer learning loss can be observed in
students’ English knowledge. The English lesson should be evaluated different
than others with regards to learning loss. Teachers have different views about
curriculum and teaching materials. They think that students should be exposed
to the English during summer and accordingly, their solutions for learning loss
are like summer schools, learning clubs and interactive programs.

Kaynakça

 • Alexander, K. L., Entwisle, D. R. & Olson, L. S. (2007). Summer learning and its implications: insights from the beginning school study. New Directions for Youth Development, 114, 11-32. doi.org/10.1002/yd.210
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Arı, A. (2004). “Yaz Tatili Öğrenme Kaybı” konusunda öğretmen görüşleri. Milli Eğitim Dergisi. 163, 91-103.
 • Arı, A. (2005). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yaz Tatilindeki Öğrenme Kayıpları. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Benney, M., & Hughes, E. C. (1956). Sociology and the interview. American Journal of Sociology, 62 (2), 137–142.
 • Berg, B.L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences (Fourth edition). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Borman, G. D., Benson, J. & Overman, L. T. (2005). Families, schools and summer learning. The Elementary School Journal, 106(2), 131-150.
 • Cohen, A.D.(1975). Forgetting a second language. Language Learning, 25, 127-138.
 • Cooper, H. (2003). Summer Learning Loss: The Problem and Some Solutions. ERIC Digest. Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED475391.pdf
 • Cooper, H., Nye, B., Charlton, K., Lindsay, J., & Greathouse, S. (1996). The effects of summer vacation on achievement test scores: A narrative and meta-analytic review. Review of Educational Research, 66, 227-2.
 • Çiçek, A. (2005). Erzincan merkez ilköğretim okulları ikinci kademede okuyan bazı öğrencilerdeki telaffuz problemleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 77-88.
 • Fairchild, R. & Boulay, M. (2003, Kasım). Summer learning loss: The evidence anda possible solution. 24. APPAM Research Conference’da sunulan bildiri, Dallas: ABD, Erişim Adresi: http://www.whatkidscando.org/archives/whatslearned/WhatIfSummerLearning.pdf
 • Gass, S. (2010). The relationship between L2 input and output. E. Macaro (Ed.), The Continuum Companion to Second Language Acqusition içinde. (s. 194-220). New York: Continuum Publishing.
 • Gough, P. B., & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. Remedial and Special Education, 7, 6-10.
 • Hansen, L. E. & Collins, P. (2015). Revisiting the case for narrow reading with english language learners. The Reading Matrix, 15(2). 137-155.
 • Hayes, D. & Grether, J. (1969, Nisan). The school year and vacations: When do students learn? Eastern Sociological Association Convention’da sunulan bildiri, New York. Erişim Adresi: https://eric.ed.gov/?id=ED037322
 • Heyns, B. (1978). Summer learning and the effects of schooling. New York: Academic Press.
 • Jamar, I. (1994). Fall Testıng: Are Some Students Dıfferentıally Dısadvantaged? Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Learning Research and Development Center.
 • Jean, M. & Geva, E. (2008). The development of vocabulary in English as a second language children and its role in predicting word recognition ability. Applied Psycholinguistics, 30, 153-185.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 16(1), 49-71.
 • Kerry, T., & Davies, B. (1998). Summer learning loss: The evidence and a possible solution. Support for Learning, 13(3), 118-122.http://dx.doi.org/10.1111/1467-9604.00072
 • Keyton, J., Bisel, R., & Ozley, R. (2009). Recasting the link between applied and theory research: Using applied findings to advance communication theory development. Communication Theory, 19, 146–160.doi: 10.1111/j.1468-2885.2009.01339.
 • Kim, J.,S. & Guryan, J. (2010). The efficacy of a voluntary summer book reading intervention for low-income Latino children from language minority families. Journal of Educational Psychology, 102(1), 20-31.
 • Lawrence, J. (2011). English vocabulary trajectories of students whose parents speak a language other than English: steep trajectories and sharp summer setback. Read Writ, 25, 1113-1141.
 • Liu, Y., Yeung, S. S., Lin, D. & Wong, R. K. S. (2017). English expressive vocabulary growth and its unique role in predicting English word reading: A longitudinal study involving Hong Kong Chinese ESL children. Contemporary Educational Psychology, 49, 195-202.
 • MEB. (2018a). İlköğretim İngilizce Dersi (2-8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • MEB. (2018b). Ortaöğretim İngilizce Dersi (9,10,11 ve 12. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • Mikulecky, L. (1990). Stopping summer learning loss among at-risk youth. Journal of Reading, 33(7). 516-521.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. (2. Baskı). Calif. : SAGE Publications.
 • Murnane, R. (1975). The impact of school resources on the learning of inner city children. Cambridge, MA: Ballinger.
 • Patton, K & Reschly, A. ( 2013). Using curriculum-based measurement to examine summer learning loss. Psychology in the Schools, 50 (7), 738-753.
 • Rivera, K. D., & Tracy, S. J. (2012). Arresting the American dream: Patrolling the borders of compassion and enforcement. İçinde S. May (ed.), Case studies in organizational communication: Ethical perspectives and practices (2nd ed., pp. 271–284). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Shinwell, J. & Defeyter, M.A. (2017). Investigation of Summer Learning Loss in the UK—Implications for Holiday Club Provision. Front Public Health, 5, 1-7.
 • Swain, M. (1985) Communicative competence: Some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development. In Gass, S. and Madden, C. (Ed.), Input in Second Language Acquisition, pp. 235-256. New York: Newbury House.
 • Şahin, A. (2004). İlköğretimde Tatil Sonrası Öğrenme Kayıpları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Şirin, S. (2014, 24 Haziran). Yaz tatilinde geriye düşen çocuklar! Hürriyet gazetesi. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/selcuk-sirin/yaz-tatilinde-geriye-dusen-cocuklar-26686887.
 • Şirin, S. (2018, 10 Haziran). Tatilde kaybeden çocuklar. Hürriyet gazetesi. Erişim Adresi: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/selcuk-sirin/tatilde-kaybeden-cocuklar-40863197
 • Taylor, S.J., Bogdan, R. & DeVault, M.L. (2016). Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource. Wiley: New Jersey.
 • Weltens, B., & Cohen, A. D. (1989). Language attrition research: An introduction. Studies in Second Language Acquisition, 11, 127 – 133.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (2. baskı). Ankara:Seçkin yayıncılık.

İngilizce Dersindeki Yaz Tatili Öğrenme Kayıplarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 1, 33 - 45, 30.06.2018

Öz

Yaz öğrenme kayıpları, uzun süredir eğitim bilimlerinde bir çalışma
konusu olmasına karşın, üzerinde az araştırma yapılan ve eğitim politikalarında
az yer verilen bir olgudur. Özellikle İngilizce gibi sürekliliğin önem arz
ettiği ve sınıf dışında daha az maruz kalınan derslerde bu kayıplar daha da
önemli bir yer tutmaktadır. Bu durum çalışmasının amacı da İngilizce
öğretmenlerinin yaz öğrenme kaybına ilişkin görüşlerini ve çözüm önerilerini
görmektir. Çalışma grubu, değişik öğretim kademelerinde en az 3 yıl görev
yapmış 37 öğretmenden oluşmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunun
kullanıldığı bu araştırmada veriler betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, İngilizce öğretmenleri yaz tatilinde özellikle
kelime bilgisi ve dilbilgisi konularında öğrenme kaybı yaşandığı konusunda
neredeyse hemfikirdir. Katılımcılar İngilizce dersinin öğrenme kayıpları
açısından diğer derslerden farklı olduğunu düşünmektedirler. Öğretim programı
ve materyallerde öğrenme kayıplarını telafiye yönelik çalışmaların bulunması
ile ilgili olarak öğretmenler farklı fikirlere sahiptir. İngilizce öğretmenleri
öğrenme kaybını azaltmaya yönelik olarak, yaz okulları, öğrenme kulüpleri,
etkileşimi programlar gibi öğrencilerin dile maruz kalmalarına yol açacak etkinlikleri
önermektedir.

Kaynakça

 • Alexander, K. L., Entwisle, D. R. & Olson, L. S. (2007). Summer learning and its implications: insights from the beginning school study. New Directions for Youth Development, 114, 11-32. doi.org/10.1002/yd.210
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Arı, A. (2004). “Yaz Tatili Öğrenme Kaybı” konusunda öğretmen görüşleri. Milli Eğitim Dergisi. 163, 91-103.
 • Arı, A. (2005). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yaz Tatilindeki Öğrenme Kayıpları. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Benney, M., & Hughes, E. C. (1956). Sociology and the interview. American Journal of Sociology, 62 (2), 137–142.
 • Berg, B.L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences (Fourth edition). Boston, MA: Allyn & Bacon.
 • Borman, G. D., Benson, J. & Overman, L. T. (2005). Families, schools and summer learning. The Elementary School Journal, 106(2), 131-150.
 • Cohen, A.D.(1975). Forgetting a second language. Language Learning, 25, 127-138.
 • Cooper, H. (2003). Summer Learning Loss: The Problem and Some Solutions. ERIC Digest. Erişim adresi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED475391.pdf
 • Cooper, H., Nye, B., Charlton, K., Lindsay, J., & Greathouse, S. (1996). The effects of summer vacation on achievement test scores: A narrative and meta-analytic review. Review of Educational Research, 66, 227-2.
 • Çiçek, A. (2005). Erzincan merkez ilköğretim okulları ikinci kademede okuyan bazı öğrencilerdeki telaffuz problemleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 77-88.
 • Fairchild, R. & Boulay, M. (2003, Kasım). Summer learning loss: The evidence anda possible solution. 24. APPAM Research Conference’da sunulan bildiri, Dallas: ABD, Erişim Adresi: http://www.whatkidscando.org/archives/whatslearned/WhatIfSummerLearning.pdf
 • Gass, S. (2010). The relationship between L2 input and output. E. Macaro (Ed.), The Continuum Companion to Second Language Acqusition içinde. (s. 194-220). New York: Continuum Publishing.
 • Gough, P. B., & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. Remedial and Special Education, 7, 6-10.
 • Hansen, L. E. & Collins, P. (2015). Revisiting the case for narrow reading with english language learners. The Reading Matrix, 15(2). 137-155.
 • Hayes, D. & Grether, J. (1969, Nisan). The school year and vacations: When do students learn? Eastern Sociological Association Convention’da sunulan bildiri, New York. Erişim Adresi: https://eric.ed.gov/?id=ED037322
 • Heyns, B. (1978). Summer learning and the effects of schooling. New York: Academic Press.
 • Jamar, I. (1994). Fall Testıng: Are Some Students Dıfferentıally Dısadvantaged? Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Learning Research and Development Center.
 • Jean, M. & Geva, E. (2008). The development of vocabulary in English as a second language children and its role in predicting word recognition ability. Applied Psycholinguistics, 30, 153-185.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: Nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 16(1), 49-71.
 • Kerry, T., & Davies, B. (1998). Summer learning loss: The evidence and a possible solution. Support for Learning, 13(3), 118-122.http://dx.doi.org/10.1111/1467-9604.00072
 • Keyton, J., Bisel, R., & Ozley, R. (2009). Recasting the link between applied and theory research: Using applied findings to advance communication theory development. Communication Theory, 19, 146–160.doi: 10.1111/j.1468-2885.2009.01339.
 • Kim, J.,S. & Guryan, J. (2010). The efficacy of a voluntary summer book reading intervention for low-income Latino children from language minority families. Journal of Educational Psychology, 102(1), 20-31.
 • Lawrence, J. (2011). English vocabulary trajectories of students whose parents speak a language other than English: steep trajectories and sharp summer setback. Read Writ, 25, 1113-1141.
 • Liu, Y., Yeung, S. S., Lin, D. & Wong, R. K. S. (2017). English expressive vocabulary growth and its unique role in predicting English word reading: A longitudinal study involving Hong Kong Chinese ESL children. Contemporary Educational Psychology, 49, 195-202.
 • MEB. (2018a). İlköğretim İngilizce Dersi (2-8. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • MEB. (2018b). Ortaöğretim İngilizce Dersi (9,10,11 ve 12. sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
 • Mikulecky, L. (1990). Stopping summer learning loss among at-risk youth. Journal of Reading, 33(7). 516-521.
 • Miles, M. B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis : an expanded sourcebook. (2. Baskı). Calif. : SAGE Publications.
 • Murnane, R. (1975). The impact of school resources on the learning of inner city children. Cambridge, MA: Ballinger.
 • Patton, K & Reschly, A. ( 2013). Using curriculum-based measurement to examine summer learning loss. Psychology in the Schools, 50 (7), 738-753.
 • Rivera, K. D., & Tracy, S. J. (2012). Arresting the American dream: Patrolling the borders of compassion and enforcement. İçinde S. May (ed.), Case studies in organizational communication: Ethical perspectives and practices (2nd ed., pp. 271–284). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Shinwell, J. & Defeyter, M.A. (2017). Investigation of Summer Learning Loss in the UK—Implications for Holiday Club Provision. Front Public Health, 5, 1-7.
 • Swain, M. (1985) Communicative competence: Some roles of comprehensible input and comprehensible output in its development. In Gass, S. and Madden, C. (Ed.), Input in Second Language Acquisition, pp. 235-256. New York: Newbury House.
 • Şahin, A. (2004). İlköğretimde Tatil Sonrası Öğrenme Kayıpları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Şirin, S. (2014, 24 Haziran). Yaz tatilinde geriye düşen çocuklar! Hürriyet gazetesi. Erişim adresi: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/selcuk-sirin/yaz-tatilinde-geriye-dusen-cocuklar-26686887.
 • Şirin, S. (2018, 10 Haziran). Tatilde kaybeden çocuklar. Hürriyet gazetesi. Erişim Adresi: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/selcuk-sirin/tatilde-kaybeden-cocuklar-40863197
 • Taylor, S.J., Bogdan, R. & DeVault, M.L. (2016). Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource. Wiley: New Jersey.
 • Weltens, B., & Cohen, A. D. (1989). Language attrition research: An introduction. Studies in Second Language Acquisition, 11, 127 – 133.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (2. baskı). Ankara:Seçkin yayıncılık.
Toplam 40 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökhan Kayır 0000-0002-9830-0006

Fevzi Umut Özçelik Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 19 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kayır, G., & Özçelik, F. U. (2018). İngilizce Dersindeki Yaz Tatili Öğrenme Kayıplarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Turkish Journal of Primary Education, 3(1), 33-45.

13642  Google Scholar