Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Squid Game Dizisi Sosyal Darwinizm Üzerinden İzlenebilir Mi? Göstergebilimsel Bir İnceleme

Yıl 2022, Sayı 41, 1 - 22, 31.12.2022
https://doi.org/10.17829/turcom.1048464

Öz

Toplumsal olaylar sinema ve TV yapımlarının konularını oluşturarak söz konusu yapımların dilinde göstergeler dizgesi halinde yansıtılır. Televizyon yapımlarındaki anlatım dili düş dünyası yaratmak şeklindedir ve ve iletilmek istenen mesaj izleyicinin zihnine imgeler hallinde yerleştirilmeye çalışılır. Bu çalışmada son dönemlerde önemli izleyici kitlesine ulaşan Güney Kore yapımı Squid Game adlı dizinin Sosyal Darvinizm üzerinden izlenip izlenilemeyeceğinin tartışılması amaçlanmaktadır. Araştırmada güçlülerin, zayıfların emeklerini ve umutlarını istismar etmeleri, Sosyal Darvinizm çerçevesinde analiz edilmiştir. Sosyal Darvinizm, Darwin’in bütün türlerde geçerli olan evrim kuramının sosyal alana uyarlanmış halidir. Bu kuram bireysel organizmalar arasındaki rekabette, çevreye en uygun olanın varlığını devam ettirebileceğini ileri sürer. Sosyal Darvinizm, bireyler, gruplar veya uluslar arasındaki rekabetin insan topluluklarının sosyal evrimine neden olduğunu varsayar. Squid Game adlı dizide grup halinde başlayan rekabet bireysel rekabetle devam etmekte ve en sonunda bütün bu zorlu rekabet koşullarının üstesinden gelenin varlığını devam ettirmekle temsil edilmektedir. Araştırmada konunun amacına, bağlamına ve temel araştırma sorusuna uygunluğu nedeniyle göstergebilimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi amaçsal örnekleme tekniğine göre belirlenmiştir. Araştırmanın verilerini dizideki görsel ve sözlü ifadelerin Sosyal Darvinizm perspektifini yansıtan sahneler ve oyuncu ifadeleri oluşturmaktadır. Araştırma bulguları canlılar arasında varolan evrimsel yasaların toplumsal yaşamda Sosyal Darvinizm şeklinde devam ettiğini göstermektedir.

Kaynakça

 • Akmeşe, E. (2021). Thomas Hobbes’ un insan felsefesi bağlamında the platform (2019) filmi üzerine bir analiz. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 27(46), 221-230. https://doi.org/10.32547/ ataunigsed.833122
 • Alan, M. E. (2019) Sinemada türlerarasılık: Sahte-belgesel, (Master’s thesis, Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 • Antoniazzi, L. 2018. “Film heritage and neoliberalism.” Museum Management and Curatorship 34 (1), 79-95. Crossref https://doi.org/10.1080/09647.775.2018.1512053
 • Armstrong, F. David; Wilcox, E. Sherman, (2007). The gestural origin of language, Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/978.019.5163483.001.0001
 • Avgerinou, M. D. Pettersson, R. (2011). Toward a cohesive theory of visual literacy, Journal of Visual Literacy, 30 (2), 2-26. https://doi.org/10.1080/23796.529.2011.11674687
 • Barthes, R. (1990). Göstergebilim ilkeleri (B. Vardar & M. Rıfat, Çev.). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Barthes, R. (2015). Göstergebilimsel serüven (M. Rıfat & S. Rıfat, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Başaran, B. (2021). Modernitenin sosyal kontrol aracı: “Moda”. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 64-74.
 • Bazin, A. (2011). Sinema nedir? (Çev. İ. Şener). İstanbul: Doruk
 • Berger, A. A. (1993). Kitle iletişiminde çözümleme yöntemleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Berger, J. (2010). Görme biçimleri. İstanbul: Metis Yayınları
 • Brown, B. (2008). Sinematografi: Kuram ve uygulama, (S. Taylaner, Çev.), Hil Yayın, İstanbul.
 • Bouse, D. (2010). “False intimacy: close-ups and viewer involvement in wildlife films,” Visual Studies, 18(2), 123- 132 https://doi.org/10.1080/147.258.6031000.163.1994
 • Boz, M. (2020). The Japanese creation myth, the violation of taboos, and the construction of modernity in “profound desires of the Gods.” Moment Dergi, 7(2), 334-353.
 • Buhton, D. H. (2020). Theodore Roosevelt’s social darwinism and views on imperialism. Race and US Foreign Policy from 1900 through World War II (pp. 1-16). Routledge. https://doi.org/10.4324/978.020.3822432-1
 • Cho, H. (2017). Navigating the meanings of social justice, teaching for social justice, and multicultural education. International Journal of Multicultural Education, 19(2), 1-19. https://doi.org/10.18251/ijme.v19i2.130
 • Davis, S. (2008). The political thought of Elizabeth cady Stanton: Women’s rights and the American political traditions. New York: New York University Press, 213 https://doi.org/10.2307/27694781
 • Dearborn, K. (2019). Rethinking the dark side: MacDonald’s subversive challenges to “enlightened” theories of social darwinism. North Wind: A Journal of George MacDonald Studies, 38(1), 1-24.
 • Derya, H., Paksoy, S., Yıldırımcı, E., & Sarıçoban, K. (2015). Neoliberalizm’de feminist ekonomi. Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı, 3-14
 • Doğan, E. (2021). Paul Feyerabend’in anarşist bilgi kuraminin bilimkurgu sinemasindaki izdüşümleri: I origins filmi üzerine disiplinlerarasi bir inceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (68), 185- 202. https://doi.org/10.51290/dpusbe.832023
 • Ellegård, A. (1990). Darwin and the general reader: The reception of Darwin’s theory of Evolution in the British periodical press. University of Chicago Press.
 • Ferguson N. (2011). Paranın yükselişi-dünyanın finansal tarihi, (B. Pala Çev.), YKY, İstanbul.
 • Firat, E., & Kurtoğlu, R. (2014). Finans dünyasının krizler karşısındaki belirsizliği davranışsal ekonomi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 87-102.
 • Fiske, J. (2017). İletişim çalışmalarına giriş (S. İrvan. Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. (Introduction to Communication Studies, 2010, Taylor and Francis.
 • Foucault, M. (2003). Seçme yazılar 4: İktidarın gözü (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gardner, D. L. (2004). Supply chain vector: Methods for linking the execution of global business models with financial performance. Plantation: J. Ross Publishing.
 • Gaudet, M. (2017). On “and vulnerable”: Catholic social thought and the social challenges of cognitive disability. Journal of Moral Theology, 6 (Special Issue 2), 32-53.
 • Genç, S. V., “Derin ekoloji penceresinden hayvana bakış”, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, LXXVIII/2 (2007), s. 36
 • Grigoropoulou, V. (2018, May). The stoic aspect of Spinoza: Oikeiosis in the stoics and conatus in Spinoza. In Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy (Vol. 14, pp. 55-76). https://doi.org/10.5840/wcp232.018.14423
 • Guiraud, P. (2016). Göstergebilim (M. Yalçın, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Gürbüz, N. E. (2019). Ateş savaşi filminde tabiat haliyle ilgili sinematik imgelerin felsefi ilişkileri. SineFilozofi, 4(7), 61-73.
 • Halewood, L., & Morgan-Owen, D. (2020). Captains of war: History in professional military education. The RUSI Journal, 165(7), 46-54. https://doi.org/10.1080/03071.847.2021.1876526 https://borgenproject.org/income-inequality-in-south-korea/ 29.11.2021 tarihinde https://borgenproject.org/ income-inequality-in-south-korea/ adresinden edinilmiştir.
 • İbrahim, G. (2021). Afrika’nın sömürgeleştirilmesinde beşerî bilimlerin araçsallaştırılması. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (18), 91-110. https://doi.org/10.16947/fsmia.1050269
 • Jewitt, C. ve Oyama, R. (2008). Visual meaning: A social semiotic approach, s. 134-156, (Ed.)Leeuwen, T. ve Jewitt, C., Handbook of Visual Analysis, Sage Publications, Great Britain. https://doi. org/10.4135/978.085.7020062.n7
 • Jin, X. (2022). The Evolution of social darwinism in China, 1895-1930. Comparative Studies in Society and History, 1-32. https://doi.org/10.1017/S001.041.7522000214
 • Kaçar, E. (2021). İpin ucunda dans eden kuklalar: Parazit filmi ve sınıf bilinci yoksunluğu. SineFilozofi, 6(12), 1131-1142. https://doi.org/10.31122/sinefilozofi.928748
 • Karasu, M., & Çoker, Ç. (2018). Askeri psikoloji ekseninde eleştirel bir inceleme: Psikoloji bilimi savaşların neresinde. Savaş ve psikoloji. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Lehtonen, J. (2020). The Price equation and the unity of social evolution theory. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 375(1797), 1-14. https://doi.org/10.1098/rstb.2019.0362
 • Leonard, T. C. (2005) Mistaking eugenics for social darwinism: Why eugenics is missing from the history of American economics, History of Political Economy, 37(1), 200-233. https://doi.org/10.1215/00182702- 37-Suppl_1-200
 • Monaco, J. (2010). Bir film nasıl okunur? (E. Yılmaz, Çev.). 12. Basım, Oğlak Yayıncılık, İstanbul O’Connell, J., & Ruse, M. (2021). Social darwinism. Cambridge University Press. https://doi. org/10.1017/978.110.8879026
 • Oğuz, C. (2020). Kıyamet temalı filmler ve modern korkular (Master’s thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Oldroyd, D. R. (1986). Charles Darwin’s theory of Evolution: A review of our present understanding. Biology and Philosophy, 1(2), 133-168. https://doi.org/10.1007/BF00142899
 • Penney, C. (1995), “Teaching acting technique and building a character through cinema,”
 • Rabiger, M. (2007) Directing film techniques and aesthetics, Focal Press
 • Radick, G. (2019). Darwinism and social darwinism. The Cambridge History of Modern European Thought, 1, 279-300. https://doi.org/10.1017/978.131.6160855.013
 • Reich, R. (2005). 02.07.2022 tarihinde “The Two Darwinism.” The American Prospect, https://prospect.org/ columns/two-darwinisms/ adresinden edinilmiştir.
 • Richter, M. N., “Evolution: Biological, social, cultural,” encyclopedia of sociology, ed. by Edgar F. Borgatta, MacMillan Reference Books, New York, 2000, II, 877
 • Rifat, M. (2013), Açıklamalı göstergebilim sözlüğü – kavramlar, yöntemler, kuramcılar, okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Rifat, M. (2014). Göstergebilimin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları.
 • Rudman, L. A., & Saud, L. H. (2020). Justifying social inequalities: The role of social darwinism. Personality and Social Psychology Bulletin, 46(7), 1139-1155. https://doi.org/10.1177/014.616.7219896924
 • Schuch, J. (2017). Negotiating the limits of upbringing, education, and racial hygiene in Nazi Germany as exemplified in the study and treatment of Sinti and Roma. Race Ethnicity and Education, 20(5), 609-623. https://doi.org/10.1080/13613.324.2016.1191699
 • Sennet, R. (2010) Karakter aşınması, yeni kapitalizmde işin kişilik üzerindeki etkileri (B. Yıldırım Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Skousen, Mark (2014). İktisadi düşünce tarihi: Modern iktisadin inşası, (M. Acar, E. Erdem, M. Toprak, Çev), Adres Yayınları, 6. Baskı
 • Staley, J. L., & Walsh, R. (2018). The First seventy years of Jesus films: An ecclesiastical, source-critical history. T&T Clark Companion to the Bible and Film, 79. https://doi.org/10.5040/978.056.7666239.0012
 • Sunal, G. (2022) 2001: A Space Odyssey filmini yeniden okumak. TRT Akademi, 7(14), 360-365.
 • Şen, A. (2018). Bilimkurgu sinemasında ekolojik adalet ve ekoeleştiri. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 5(1), 31- 60. https://doi.org/10.24955/ilef.430931
 • Takács, Á. (2017). Biopolitics and biopower: The Foucauldian approach and its contemporary relevance. İçinde P. Kakuk (Ed.) Bioethics and Biopolitics (ss. 3-15). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319- 66249-7_1
 • Thrift, E., & Sugarman, J. (2019). What is social justice? Implications for psychology. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, 39(1), 1-17. https://doi.org/10.1037/teo0000097
 • Tracy, B. (2002), Ye o kurbağayı, (A. Arıtan, Çev), Arıtan yayınevi, İstanbul.
 • Tutar, H., & Erdem, A. T. (2020). Örnekleriyle bilimsel araştırma yöntemleri ve SPSS uygulamaları. Seçkin Yayıncılık, 1.
 • Van Leeuwen, T. (2005). Introducing social semiotics. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/978.020.3647028
 • Vushko, I. (2018). Historians at war: History, politics, and memory in Ukraine. Contemporary European History, 27(1), 112-124. https://doi.org/10.1017/S096.077.7317000431
 • Wessels, Q. B., Taylor, A. M., Correia, J., & Brock, B. C. (2018). Health care, hospitals and racial hygiene in german colonial windhoek (1890-1915). Vesalius, 1-19.
 • Williams, A. (Ed.) (2002). Film and nationalism. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
 • Witera, A. A. G., Louis, A., Taruli, J. A., & Sari, N. (2021). Representing hobbesian theory in the film series “Squid Game” in the view of generation, Z. Jurnal Kewarganegaraan, 5(2), 621-632. https://doi.org/10.31316/ jk.v5i2.1955
 • Yaşartürk, G. (2021). Strangers at our door. Transcultural images in hollywood cinema: debates on migration, Identity, and Finance, 63.
 • Yoshino, Y. (2017). Beyond darwinism: Examining the Hayek-imanishi dialogues. In R. Leeson, Hayek: A Collaborative Biography (ss. 419-433), Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61714-5_11
 • Yücel, T. (2015). Yapısalcılık. İstanbul: Can Yayınları.

Can Squid Game Series Be Watched Through Social Darwinism? A Semiotic Review

Yıl 2022, Sayı 41, 1 - 22, 31.12.2022
https://doi.org/10.17829/turcom.1048464

Öz

Social events are reflected as a string of signs in the language of the productions in question by forming the subjects of cinema and TV productions. The language of expression in television creates a dream world, and the message is tried to be placed in the audience’s mind in the form of images. This study discusses whether the South Korean production Squid Game, which has recently reached a significant audience, can be watched through Social Darwinism. In the research, the exploitation of the efforts and hopes of the weak by the strong was analyzed within the framework of Social Darwinism. Social Darwinism is adapting Darwin’s theory of Evolution, which is valid in all species, to the social field. This theory asserts that the fittest for the environment can survive in competition between individual organisms. Social Darwinism postulates that competition between individuals, groups, or nations causes the social Evolution of human societies. The competition, which started as a group in the TV series Squid Game, continues with individual competition and is represented by the survival of the one who finally overcomes all these challenging competitive conditions. The semiotic method was used in the research due to its suitability for the subject’s purpose, context, and basic research question. The sample of the study was determined according to the purposive sampling technique. The research data consists of scenes and player expressions reflecting the Social Darwinism perspective of the visual and verbal expressions in the series. Research findings show that the evolutionary laws among living things continue in social life in the form of Social Darwinism.

Kaynakça

 • Akmeşe, E. (2021). Thomas Hobbes’ un insan felsefesi bağlamında the platform (2019) filmi üzerine bir analiz. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 27(46), 221-230. https://doi.org/10.32547/ ataunigsed.833122
 • Alan, M. E. (2019) Sinemada türlerarasılık: Sahte-belgesel, (Master’s thesis, Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 • Antoniazzi, L. 2018. “Film heritage and neoliberalism.” Museum Management and Curatorship 34 (1), 79-95. Crossref https://doi.org/10.1080/09647.775.2018.1512053
 • Armstrong, F. David; Wilcox, E. Sherman, (2007). The gestural origin of language, Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/978.019.5163483.001.0001
 • Avgerinou, M. D. Pettersson, R. (2011). Toward a cohesive theory of visual literacy, Journal of Visual Literacy, 30 (2), 2-26. https://doi.org/10.1080/23796.529.2011.11674687
 • Barthes, R. (1990). Göstergebilim ilkeleri (B. Vardar & M. Rıfat, Çev.). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Barthes, R. (2015). Göstergebilimsel serüven (M. Rıfat & S. Rıfat, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Başaran, B. (2021). Modernitenin sosyal kontrol aracı: “Moda”. Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 64-74.
 • Bazin, A. (2011). Sinema nedir? (Çev. İ. Şener). İstanbul: Doruk
 • Berger, A. A. (1993). Kitle iletişiminde çözümleme yöntemleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Berger, J. (2010). Görme biçimleri. İstanbul: Metis Yayınları
 • Brown, B. (2008). Sinematografi: Kuram ve uygulama, (S. Taylaner, Çev.), Hil Yayın, İstanbul.
 • Bouse, D. (2010). “False intimacy: close-ups and viewer involvement in wildlife films,” Visual Studies, 18(2), 123- 132 https://doi.org/10.1080/147.258.6031000.163.1994
 • Boz, M. (2020). The Japanese creation myth, the violation of taboos, and the construction of modernity in “profound desires of the Gods.” Moment Dergi, 7(2), 334-353.
 • Buhton, D. H. (2020). Theodore Roosevelt’s social darwinism and views on imperialism. Race and US Foreign Policy from 1900 through World War II (pp. 1-16). Routledge. https://doi.org/10.4324/978.020.3822432-1
 • Cho, H. (2017). Navigating the meanings of social justice, teaching for social justice, and multicultural education. International Journal of Multicultural Education, 19(2), 1-19. https://doi.org/10.18251/ijme.v19i2.130
 • Davis, S. (2008). The political thought of Elizabeth cady Stanton: Women’s rights and the American political traditions. New York: New York University Press, 213 https://doi.org/10.2307/27694781
 • Dearborn, K. (2019). Rethinking the dark side: MacDonald’s subversive challenges to “enlightened” theories of social darwinism. North Wind: A Journal of George MacDonald Studies, 38(1), 1-24.
 • Derya, H., Paksoy, S., Yıldırımcı, E., & Sarıçoban, K. (2015). Neoliberalizm’de feminist ekonomi. Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı, 3-14
 • Doğan, E. (2021). Paul Feyerabend’in anarşist bilgi kuraminin bilimkurgu sinemasindaki izdüşümleri: I origins filmi üzerine disiplinlerarasi bir inceleme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (68), 185- 202. https://doi.org/10.51290/dpusbe.832023
 • Ellegård, A. (1990). Darwin and the general reader: The reception of Darwin’s theory of Evolution in the British periodical press. University of Chicago Press.
 • Ferguson N. (2011). Paranın yükselişi-dünyanın finansal tarihi, (B. Pala Çev.), YKY, İstanbul.
 • Firat, E., & Kurtoğlu, R. (2014). Finans dünyasının krizler karşısındaki belirsizliği davranışsal ekonomi. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 87-102.
 • Fiske, J. (2017). İletişim çalışmalarına giriş (S. İrvan. Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. (Introduction to Communication Studies, 2010, Taylor and Francis.
 • Foucault, M. (2003). Seçme yazılar 4: İktidarın gözü (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gardner, D. L. (2004). Supply chain vector: Methods for linking the execution of global business models with financial performance. Plantation: J. Ross Publishing.
 • Gaudet, M. (2017). On “and vulnerable”: Catholic social thought and the social challenges of cognitive disability. Journal of Moral Theology, 6 (Special Issue 2), 32-53.
 • Genç, S. V., “Derin ekoloji penceresinden hayvana bakış”, Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, LXXVIII/2 (2007), s. 36
 • Grigoropoulou, V. (2018, May). The stoic aspect of Spinoza: Oikeiosis in the stoics and conatus in Spinoza. In Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy (Vol. 14, pp. 55-76). https://doi.org/10.5840/wcp232.018.14423
 • Guiraud, P. (2016). Göstergebilim (M. Yalçın, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Gürbüz, N. E. (2019). Ateş savaşi filminde tabiat haliyle ilgili sinematik imgelerin felsefi ilişkileri. SineFilozofi, 4(7), 61-73.
 • Halewood, L., & Morgan-Owen, D. (2020). Captains of war: History in professional military education. The RUSI Journal, 165(7), 46-54. https://doi.org/10.1080/03071.847.2021.1876526 https://borgenproject.org/income-inequality-in-south-korea/ 29.11.2021 tarihinde https://borgenproject.org/ income-inequality-in-south-korea/ adresinden edinilmiştir.
 • İbrahim, G. (2021). Afrika’nın sömürgeleştirilmesinde beşerî bilimlerin araçsallaştırılması. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (18), 91-110. https://doi.org/10.16947/fsmia.1050269
 • Jewitt, C. ve Oyama, R. (2008). Visual meaning: A social semiotic approach, s. 134-156, (Ed.)Leeuwen, T. ve Jewitt, C., Handbook of Visual Analysis, Sage Publications, Great Britain. https://doi. org/10.4135/978.085.7020062.n7
 • Jin, X. (2022). The Evolution of social darwinism in China, 1895-1930. Comparative Studies in Society and History, 1-32. https://doi.org/10.1017/S001.041.7522000214
 • Kaçar, E. (2021). İpin ucunda dans eden kuklalar: Parazit filmi ve sınıf bilinci yoksunluğu. SineFilozofi, 6(12), 1131-1142. https://doi.org/10.31122/sinefilozofi.928748
 • Karasu, M., & Çoker, Ç. (2018). Askeri psikoloji ekseninde eleştirel bir inceleme: Psikoloji bilimi savaşların neresinde. Savaş ve psikoloji. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Lehtonen, J. (2020). The Price equation and the unity of social evolution theory. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 375(1797), 1-14. https://doi.org/10.1098/rstb.2019.0362
 • Leonard, T. C. (2005) Mistaking eugenics for social darwinism: Why eugenics is missing from the history of American economics, History of Political Economy, 37(1), 200-233. https://doi.org/10.1215/00182702- 37-Suppl_1-200
 • Monaco, J. (2010). Bir film nasıl okunur? (E. Yılmaz, Çev.). 12. Basım, Oğlak Yayıncılık, İstanbul O’Connell, J., & Ruse, M. (2021). Social darwinism. Cambridge University Press. https://doi. org/10.1017/978.110.8879026
 • Oğuz, C. (2020). Kıyamet temalı filmler ve modern korkular (Master’s thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Oldroyd, D. R. (1986). Charles Darwin’s theory of Evolution: A review of our present understanding. Biology and Philosophy, 1(2), 133-168. https://doi.org/10.1007/BF00142899
 • Penney, C. (1995), “Teaching acting technique and building a character through cinema,”
 • Rabiger, M. (2007) Directing film techniques and aesthetics, Focal Press
 • Radick, G. (2019). Darwinism and social darwinism. The Cambridge History of Modern European Thought, 1, 279-300. https://doi.org/10.1017/978.131.6160855.013
 • Reich, R. (2005). 02.07.2022 tarihinde “The Two Darwinism.” The American Prospect, https://prospect.org/ columns/two-darwinisms/ adresinden edinilmiştir.
 • Richter, M. N., “Evolution: Biological, social, cultural,” encyclopedia of sociology, ed. by Edgar F. Borgatta, MacMillan Reference Books, New York, 2000, II, 877
 • Rifat, M. (2013), Açıklamalı göstergebilim sözlüğü – kavramlar, yöntemler, kuramcılar, okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Rifat, M. (2014). Göstergebilimin ABC’si. İstanbul: Say Yayınları.
 • Rudman, L. A., & Saud, L. H. (2020). Justifying social inequalities: The role of social darwinism. Personality and Social Psychology Bulletin, 46(7), 1139-1155. https://doi.org/10.1177/014.616.7219896924
 • Schuch, J. (2017). Negotiating the limits of upbringing, education, and racial hygiene in Nazi Germany as exemplified in the study and treatment of Sinti and Roma. Race Ethnicity and Education, 20(5), 609-623. https://doi.org/10.1080/13613.324.2016.1191699
 • Sennet, R. (2010) Karakter aşınması, yeni kapitalizmde işin kişilik üzerindeki etkileri (B. Yıldırım Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Skousen, Mark (2014). İktisadi düşünce tarihi: Modern iktisadin inşası, (M. Acar, E. Erdem, M. Toprak, Çev), Adres Yayınları, 6. Baskı
 • Staley, J. L., & Walsh, R. (2018). The First seventy years of Jesus films: An ecclesiastical, source-critical history. T&T Clark Companion to the Bible and Film, 79. https://doi.org/10.5040/978.056.7666239.0012
 • Sunal, G. (2022) 2001: A Space Odyssey filmini yeniden okumak. TRT Akademi, 7(14), 360-365.
 • Şen, A. (2018). Bilimkurgu sinemasında ekolojik adalet ve ekoeleştiri. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 5(1), 31- 60. https://doi.org/10.24955/ilef.430931
 • Takács, Á. (2017). Biopolitics and biopower: The Foucauldian approach and its contemporary relevance. İçinde P. Kakuk (Ed.) Bioethics and Biopolitics (ss. 3-15). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319- 66249-7_1
 • Thrift, E., & Sugarman, J. (2019). What is social justice? Implications for psychology. Journal of Theoretical and Philosophical Psychology, 39(1), 1-17. https://doi.org/10.1037/teo0000097
 • Tracy, B. (2002), Ye o kurbağayı, (A. Arıtan, Çev), Arıtan yayınevi, İstanbul.
 • Tutar, H., & Erdem, A. T. (2020). Örnekleriyle bilimsel araştırma yöntemleri ve SPSS uygulamaları. Seçkin Yayıncılık, 1.
 • Van Leeuwen, T. (2005). Introducing social semiotics. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/978.020.3647028
 • Vushko, I. (2018). Historians at war: History, politics, and memory in Ukraine. Contemporary European History, 27(1), 112-124. https://doi.org/10.1017/S096.077.7317000431
 • Wessels, Q. B., Taylor, A. M., Correia, J., & Brock, B. C. (2018). Health care, hospitals and racial hygiene in german colonial windhoek (1890-1915). Vesalius, 1-19.
 • Williams, A. (Ed.) (2002). Film and nationalism. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
 • Witera, A. A. G., Louis, A., Taruli, J. A., & Sari, N. (2021). Representing hobbesian theory in the film series “Squid Game” in the view of generation, Z. Jurnal Kewarganegaraan, 5(2), 621-632. https://doi.org/10.31316/ jk.v5i2.1955
 • Yaşartürk, G. (2021). Strangers at our door. Transcultural images in hollywood cinema: debates on migration, Identity, and Finance, 63.
 • Yoshino, Y. (2017). Beyond darwinism: Examining the Hayek-imanishi dialogues. In R. Leeson, Hayek: A Collaborative Biography (ss. 419-433), Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61714-5_11
 • Yücel, T. (2015). Yapısalcılık. İstanbul: Can Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan TUTAR> (Sorumlu Yazar)
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8383-1464
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 27 Aralık 2021
Kabul Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Sayı 41

Kaynak Göster

APA Tutar, H. (2022). Can Squid Game Series Be Watched Through Social Darwinism? A Semiotic Review . Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi , (41) , 1-22 . DOI: 10.17829/turcom.1048464