Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Evaluation of the Guidance Services Offered Under Outgoing Package Tour

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 101 - 114, 30.12.2020
https://doi.org/10.34090/tured.794070

Öz

Purpose and Importance: Tourist guidance is mostly expressed as a profession to guide a tourist group in cultural, historical and recreational activities along with traditional tourism products. Tourist guides within the service of travel agencies or self-employed, serve tourists who buy a package tour as ingoing or outgoing. In addition to being important in terms of the image and promotion of the country or touristic destination, tourist guides are also important in the context of how being perceived by the tourist group. Also, how the guides are perceived by the tourists reveals the quality of the guidance service and the tour experience that the tourists have. This service becomes more important especially in outgoing tours. The main reason for this is that psychological factors such as language difficulties and cultural distance become more important in outgoing tours. This study focused on the perception of the guidance services offered in package outgoing tours.

Methodology: Within the scope of the study, data were collected from tourists participating in package tours. A structured questionnaire technique, one of the qualitative research methods, was used. In addition to demographic data, the participants were asked about the guidance service offered in the package tour. In this context, "What are the key performance dimensions for the performance of the tourist guides?" were taken as the main research question. In the study, data were collected from a small and homogeneous sample group using the snowball sampling method.

Findings: In result of data analysis, the level of knowledge of the tourist guide (technical information about destinations), physical features, communication ability, linking with other tourists, understanding and finding solutions to the problems encountered were established as findings.

Originality/Value: The results of the study are expected to provide information about guidance services abroad and contribute to the literature in the light of research findings.

Kaynakça

 • Ahipaşaoğlu, H. S. (2001). Turizmde Rehberlik, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Aktaş, S. & Batman, O. (2010). Efsanelerin Turistik Çekicilik Üzerine Etkileri: Profesyonel Turist Rehberlerine Yönelik Bir Araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 367-395.
 • Arslantürk, Y., Altunöz, Ö. & Çalık, A. Ö. (2013). Turist Rehberliği Hizmet Kalitesi Ölçümü: Servqual Yaklaşımı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27), 107-118.
 • Ataberk, E. (2007). Tur Operatörlerinin Paket Tur Organizasyonlarında Hizmet Kalitesi İle Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkileri Belirleyen Faktörler: İzmir İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ay, S. (2019). Seyahat Acentasından Paket Tur Satın Alan Müşterilerin Şikayetleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Batman O, Yıldırgan R. & Demirtaş N. (2000). Turizm Rehberliği, Adapazarı: Değişim Yayınları.
 • Batman O. (2003). Türkiye'deki Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 117-134.
 • Bayram, G. E. (2017). Motivasyonun Demografik ve Mesleki Özelliklere Göre Farklılaşması: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Yaşar University, 12(48), 257-271.
 • Bilgimöz, S. (2019). Rekreasyonel Turizm Faaliyetlerinde Turist Rehberliği Hizmetlerine İlişkin Bir Değerlendirme: Paket Tur Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bowie, D. & Chang, J. C. (2005). Tourist Satisfaction: A View From A Mixed International Guided Package Tour. Journal of Vacation Marketing, 11(4), 303-322.
 • Büyüker, D. & Güzel, F. Ö. (2014). Tur Yönetiminde Profesyonel Turist Rehberlerinin Deneyimsel Rolü: Alman Turistlerin Kültür Turu Satın Alma Davranışına Yönelik Bir Değerlendirme. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 19(1), 125-138.
 • Ceylan, U. & Güven, Ö. Z. (2017). Yerli Turistlerin Satın Aldıkları Yurtdışı (Outgoing) Paket Turları Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 515-532.
 • Chan, A., Hsu, C. H. & Baum, T. (2015). The Impact of Tour Service Performance on Tourist Satisfaction and Behavioral Intentions: A Study of Chinese Tourists In Hong Kong. Journal of Travel & Tourism Marketing, 32(1-2), 18-33.
 • Cohen, E. (1985). The Tourist Guide: The Origins, Structure and Dynamics af A Role. Annals of Tourism Research, 12(1), 5-29.
 • Çimrin, H. (1995). Turizm ve Turist Rehberliğinin ABC’si. Antalya: Akdeniz Kitabevi.
 • Çolakoğlu, O. E., Çulha, O. & Efendi, E. (2009). Paket Tur Şikayetlerine Yönelik Müşteri E-Şikayetleri Üzerine Bir İçerik Analizi. 10. Ulusal Turizm Kongresi. Mersin, Türkiye, 2009.
 • Çolakoğlu O.E., Epik F. & Efendi E. (2010). Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Değirmencioğlu, Ö. & Ahipaşaoğlu, S. (2003). Anadolu’da Turizm Rehberliği Temel Bilgileri, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Gündüz, S. (2002). Turist Rehberliği Eğitimi ve Üniversitelerle Turizm Bakanlığı Arasındaki Koordinasyona Yönelik Bir Model Önerisi. Turizm Eğitimi Konferans-Workshop. Ankara, Türkiye, 2002.
 • Güven, Ö. Z. (2018). Paket Tur Kapsamında Sunulan Hizmetlerin Kalitesinin Davranışsal Niyet Üzerine Etkileri: Yurt Dışı Paket Tur Satın Alan Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2), 657-674.
 • Güzel, F. Ö. (2007). Türkiye İmajının Geliştirilmesinde Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolü Alman Turistler Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hacıoğlu, N. (2006). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • İçöz, O. (2000). Seyahat Acentaları ve Tur Yönetimi, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • İRO (2020). İstanbul Rehberler Odası. Turist Rehberlerinin Sahip Olması Gereken Özellikler ve İşlevleri, https://iro.org.tr/tr/56-page-turist-rehberlerinin-sahip-olmasi-gereken-ozellikler-ve islevleri.aspx (Erişim Tarihi: 18.08.2020).
 • Kalyoncu, M. (2017). Turist Rehberlerinin Paket Turlarda Kullandıkları İzlenim Yönetimi Tekniklerinin Kişisel Etkileşim Kalitesi Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karamustafa, K. & Çeşmeci, N. (2006). Paket Tur Operasyonunda Turist Rehberlerinin Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1), 70-86.
 • Karamustafa, K. & Erbaş, E. (2011). Satın Alma Karar Sürecinde Algılanan Risk: Paket Turlara Yönelik Bir Araştırma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 103-144.
 • Kılıçhan, B. (2019). Profesyonel Turist Rehberliği Mesleği: Mevcut Durum, Meslek Sorunlarının Tespiti Ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Korkmaz, S., Temizkan, S. P. & Temizkan, R. (2010). Profesyonel Turist Rehberliğine Yönelik Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Pazarlama Açısından İçerik Analizi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. (1). 133-149.
 • Kozak, M. ve D. Yetgin. (2013). Profesyonel Turist Rehberlerinin Yetkinliklerinin Mesleki yeterlilik çerçevesinde değerlendirilmesi. 14. Ulusal Turizm Kongresi, (408-428), Kayseri, Türkiye, 2013.
 • Köroğlu, Ö. (2011). İş Doyumu ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Performansla İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Köroğlu, Ö. & Avcıkurt, C. (2014). Turist Rehberlerinin Motivasyonu İle Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (39), 45-60.
 • Mak, A. H., Wong, K. K. & Chang, R. C. (2010). Factors Affecting The Service Quality of The Tour Guiding Profession In Macau. International Journal of Tourism Research, 12(3), 205-218.
 • Mısırlı, İ. (2002). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Olcay, A., Bozgeyik, Y., Akköz, H. & Sürme, M. (2015). Profesyonel Turist Rehberlerinin Performanslarının Yerli Turistler Tarafından Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), 349-374.
 • Öter, Z. (2007). Seyahat Acentelerinde Pazarlama Bilgi Sistemlerine Turist Rehberlerinin Katkıları: Ege Bölgesi Örneği, Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Quiroga, I. (1990). Characteristics of Package Tours In Europe. Annals of Tourism Research, 17(2), 185-207.
 • Resmî Gazete, (2012). Turist Rehberliği Meslek Kanunu (Sayı:6326) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120622-2.htm (Erişim Tarihi: 25.02.2020).
 • Sheldon, P. J. & Mak, J. (1987). The Demand For Package Tours: A Mode Choice Model. Journal of Travel Research, 25(3), 13-17.
 • Şahin, S. (2012). Turist Rehberlerinin Kültürlerarası İletişim Yeterlilikleri: Alman, İngiliz ve Rus Turistlerin Algılamaları. Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tangüler, A. (2002). Profesyonel Turist Rehberliği ve Turist Rehberlerinin Seyahat Acentası ve Müşteri İlişkileri (Kapadokya Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TDK (2020). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 25.02.2020).
 • Temizkan, S. P. (2010). Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi Açısından Hizmetiçi Eğitim Seminerleri. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Temizkan, S. P., Temizkan, R. & Tokay, S. (2013). Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberi Eğitiminde Yeni Bir Paradoks. 14. Ulusal Turizm Kongresi, (5-8), Kayseri, Türkiye, 2013.
 • Tetik, N. (2006). Türkiye'de Profesyonel Turist Rehberliği ve Müşterilerin Turist Rehberlerinden Beklentilerinin Analizi (Kuşadası Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TUİK (2020). Turizm İstatistikleri, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2019. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33669. (Erişim Tarihi: 25.02.2020).
 • UNWTO (2020). United Nations World Tourism Organization. World Tourism Barometer,  https://www.unwto.org/world-tourism-barometer-n18-january-2020. (Erişim tarihi: 20.02.2020).
 • Wang, K. C., Hsieh, A. T. & Huan, T. C. (2000). Critical Service Features In Group Package Tour: An Exploratory Research. Tourism Management, 21(2), 177-189.
 • WFTGA (2020). World Federation of Tourist Guide Association. What is a Tourist Guide? wftga.org/tourist-guiding/what-tourist-guide. (Erişim Tarihi: 25.02.2020).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurtdışı Paket Tur Kapsamında Sunulan Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 2, 101 - 114, 30.12.2020
https://doi.org/10.34090/tured.794070

Öz

Amaç ve Önem: Turist rehberliği çoğunlukla geleneksel turizm ürünleri ile birlikte kültürel, tarihsel ve rekreasyonel faaliyetlerde ilgili turist grubuna kılavuzluk etmeye yönelik bir meslek olarak ifade edilmektedir. Seyahat acenteleri bünyesinde ya da serbest çalışan turist rehberleri paket tur satın alan turistlere yurt içinde ve yurt dışında hizmet vermektedir. Turist rehberlerinin ülke imajı ve tanıtımı açısından önemli olmasının yanı sıra turist grubu tarafından nasıl algılandığı da önem arz etmektedir. Ayrıca, turistler tarafından rehberlerin nasıl algılandığı rehberlik hizmetinin niteliğini ve turistlerin yaşadığı tur deneyimini ortaya koymaktadır. Bu hizmet özellikle yurt dışı turlarda daha önemli hale gelmektedir. Bunun nedeni dil güçlükleri ve kültürel uzaklık gibi psikolojik faktörlerin yurtdışı turlarda daha önemli olmasına dayandırılabilir. Bu çalışma, yurt dışına düzenlenen paket turlarda sunulan rehberlik hizmetlerinin turistler tarafından nasıl algılandığına odaklanmıştır.

Yöntem: Çalışma amacı kapsamında yurtdışına düzenlenmiş paket turlara katılan turistlerden veriler toplanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış soru formu tekniği kullanılmıştır. Demografik verilerin yanı sıra katılımcılara paket turda sunulan rehberlik hizmeti hakkında sorular sorulmuştur. Bu bağlamda ‘Turist rehberlerinin performanslarını gerçekleştirirken anahtar performans boyutları nelerdir?’ temel araştırma sorusu olarak ele alınmıştır. Çalışmada kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak küçük ve homojen bir örneklem grubundan veriler toplanmıştır.

Bulgular: Verilerin analizi sonucunda turist rehberinin bilgi düzeyi (destinasyonlar hakkında teknik bilgi), fiziksel özellikleri, iletişim yeteneği, diğer turistlerle bağ oluşturması, karşılaşılan problemleri anlaması ve çözüm bulması şeklinde bulgular ortaya çıkmıştır.

Özgünlük/Bilimsel Katkı: Çalışma sonuçlarının yurt dışındaki rehberlik hizmetleri hakkında bilgi vermesi ve araştırma bulguları ışığında literatüre katkı sağlanması beklenmektedir.

Kaynakça

 • Ahipaşaoğlu, H. S. (2001). Turizmde Rehberlik, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Aktaş, S. & Batman, O. (2010). Efsanelerin Turistik Çekicilik Üzerine Etkileri: Profesyonel Turist Rehberlerine Yönelik Bir Araştırma. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 367-395.
 • Arslantürk, Y., Altunöz, Ö. & Çalık, A. Ö. (2013). Turist Rehberliği Hizmet Kalitesi Ölçümü: Servqual Yaklaşımı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27), 107-118.
 • Ataberk, E. (2007). Tur Operatörlerinin Paket Tur Organizasyonlarında Hizmet Kalitesi İle Müşteri Tatmini Arasındaki İlişkileri Belirleyen Faktörler: İzmir İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ay, S. (2019). Seyahat Acentasından Paket Tur Satın Alan Müşterilerin Şikayetleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Batman O, Yıldırgan R. & Demirtaş N. (2000). Turizm Rehberliği, Adapazarı: Değişim Yayınları.
 • Batman O. (2003). Türkiye'deki Profesyonel Turist Rehberlerinin Mesleki Sorunlarına Yönelik Bir Araştırma, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 117-134.
 • Bayram, G. E. (2017). Motivasyonun Demografik ve Mesleki Özelliklere Göre Farklılaşması: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Yaşar University, 12(48), 257-271.
 • Bilgimöz, S. (2019). Rekreasyonel Turizm Faaliyetlerinde Turist Rehberliği Hizmetlerine İlişkin Bir Değerlendirme: Paket Tur Örneği. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bowie, D. & Chang, J. C. (2005). Tourist Satisfaction: A View From A Mixed International Guided Package Tour. Journal of Vacation Marketing, 11(4), 303-322.
 • Büyüker, D. & Güzel, F. Ö. (2014). Tur Yönetiminde Profesyonel Turist Rehberlerinin Deneyimsel Rolü: Alman Turistlerin Kültür Turu Satın Alma Davranışına Yönelik Bir Değerlendirme. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 19(1), 125-138.
 • Ceylan, U. & Güven, Ö. Z. (2017). Yerli Turistlerin Satın Aldıkları Yurtdışı (Outgoing) Paket Turları Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 515-532.
 • Chan, A., Hsu, C. H. & Baum, T. (2015). The Impact of Tour Service Performance on Tourist Satisfaction and Behavioral Intentions: A Study of Chinese Tourists In Hong Kong. Journal of Travel & Tourism Marketing, 32(1-2), 18-33.
 • Cohen, E. (1985). The Tourist Guide: The Origins, Structure and Dynamics af A Role. Annals of Tourism Research, 12(1), 5-29.
 • Çimrin, H. (1995). Turizm ve Turist Rehberliğinin ABC’si. Antalya: Akdeniz Kitabevi.
 • Çolakoğlu, O. E., Çulha, O. & Efendi, E. (2009). Paket Tur Şikayetlerine Yönelik Müşteri E-Şikayetleri Üzerine Bir İçerik Analizi. 10. Ulusal Turizm Kongresi. Mersin, Türkiye, 2009.
 • Çolakoğlu O.E., Epik F. & Efendi E. (2010). Tur Yönetimi ve Turist Rehberliği, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Değirmencioğlu, Ö. & Ahipaşaoğlu, S. (2003). Anadolu’da Turizm Rehberliği Temel Bilgileri, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Gündüz, S. (2002). Turist Rehberliği Eğitimi ve Üniversitelerle Turizm Bakanlığı Arasındaki Koordinasyona Yönelik Bir Model Önerisi. Turizm Eğitimi Konferans-Workshop. Ankara, Türkiye, 2002.
 • Güven, Ö. Z. (2018). Paket Tur Kapsamında Sunulan Hizmetlerin Kalitesinin Davranışsal Niyet Üzerine Etkileri: Yurt Dışı Paket Tur Satın Alan Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2), 657-674.
 • Güzel, F. Ö. (2007). Türkiye İmajının Geliştirilmesinde Profesyonel Turist Rehberlerinin Rolü Alman Turistler Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hacıoğlu, N. (2006). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • İçöz, O. (2000). Seyahat Acentaları ve Tur Yönetimi, Ankara: Turhan Kitabevi.
 • İRO (2020). İstanbul Rehberler Odası. Turist Rehberlerinin Sahip Olması Gereken Özellikler ve İşlevleri, https://iro.org.tr/tr/56-page-turist-rehberlerinin-sahip-olmasi-gereken-ozellikler-ve islevleri.aspx (Erişim Tarihi: 18.08.2020).
 • Kalyoncu, M. (2017). Turist Rehberlerinin Paket Turlarda Kullandıkları İzlenim Yönetimi Tekniklerinin Kişisel Etkileşim Kalitesi Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karamustafa, K. & Çeşmeci, N. (2006). Paket Tur Operasyonunda Turist Rehberlerinin Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1), 70-86.
 • Karamustafa, K. & Erbaş, E. (2011). Satın Alma Karar Sürecinde Algılanan Risk: Paket Turlara Yönelik Bir Araştırma. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 103-144.
 • Kılıçhan, B. (2019). Profesyonel Turist Rehberliği Mesleği: Mevcut Durum, Meslek Sorunlarının Tespiti Ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Korkmaz, S., Temizkan, S. P. & Temizkan, R. (2010). Profesyonel Turist Rehberliğine Yönelik Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Seminerlerinin Pazarlama Açısından İçerik Analizi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. (1). 133-149.
 • Kozak, M. ve D. Yetgin. (2013). Profesyonel Turist Rehberlerinin Yetkinliklerinin Mesleki yeterlilik çerçevesinde değerlendirilmesi. 14. Ulusal Turizm Kongresi, (408-428), Kayseri, Türkiye, 2013.
 • Köroğlu, Ö. (2011). İş Doyumu ve Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Performansla İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Köroğlu, Ö. & Avcıkurt, C. (2014). Turist Rehberlerinin Motivasyonu İle Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (39), 45-60.
 • Mak, A. H., Wong, K. K. & Chang, R. C. (2010). Factors Affecting The Service Quality of The Tour Guiding Profession In Macau. International Journal of Tourism Research, 12(3), 205-218.
 • Mısırlı, İ. (2002). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Olcay, A., Bozgeyik, Y., Akköz, H. & Sürme, M. (2015). Profesyonel Turist Rehberlerinin Performanslarının Yerli Turistler Tarafından Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), 349-374.
 • Öter, Z. (2007). Seyahat Acentelerinde Pazarlama Bilgi Sistemlerine Turist Rehberlerinin Katkıları: Ege Bölgesi Örneği, Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Quiroga, I. (1990). Characteristics of Package Tours In Europe. Annals of Tourism Research, 17(2), 185-207.
 • Resmî Gazete, (2012). Turist Rehberliği Meslek Kanunu (Sayı:6326) https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120622-2.htm (Erişim Tarihi: 25.02.2020).
 • Sheldon, P. J. & Mak, J. (1987). The Demand For Package Tours: A Mode Choice Model. Journal of Travel Research, 25(3), 13-17.
 • Şahin, S. (2012). Turist Rehberlerinin Kültürlerarası İletişim Yeterlilikleri: Alman, İngiliz ve Rus Turistlerin Algılamaları. Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tangüler, A. (2002). Profesyonel Turist Rehberliği ve Turist Rehberlerinin Seyahat Acentası ve Müşteri İlişkileri (Kapadokya Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TDK (2020). Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 25.02.2020).
 • Temizkan, S. P. (2010). Profesyonel Turist Rehberlerinin Turizm Pazarlamasındaki Rolüne Etkisi Açısından Hizmetiçi Eğitim Seminerleri. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Temizkan, S. P., Temizkan, R. & Tokay, S. (2013). Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberi Eğitiminde Yeni Bir Paradoks. 14. Ulusal Turizm Kongresi, (5-8), Kayseri, Türkiye, 2013.
 • Tetik, N. (2006). Türkiye'de Profesyonel Turist Rehberliği ve Müşterilerin Turist Rehberlerinden Beklentilerinin Analizi (Kuşadası Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TUİK (2020). Turizm İstatistikleri, IV. Çeyrek: Ekim-Aralık ve Yıllık, 2019. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33669. (Erişim Tarihi: 25.02.2020).
 • UNWTO (2020). United Nations World Tourism Organization. World Tourism Barometer,  https://www.unwto.org/world-tourism-barometer-n18-january-2020. (Erişim tarihi: 20.02.2020).
 • Wang, K. C., Hsieh, A. T. & Huan, T. C. (2000). Critical Service Features In Group Package Tour: An Exploratory Research. Tourism Management, 21(2), 177-189.
 • WFTGA (2020). World Federation of Tourist Guide Association. What is a Tourist Guide? wftga.org/tourist-guiding/what-tourist-guide. (Erişim Tarihi: 25.02.2020).
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehpare TOKAY ARGAN 0000-0002-8996-082X

Samet KARAHAN 0000-0001-6902-8173

Mehmet Tahir DURSUN 0000-0002-9390-3529

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA TOKAY ARGAN, M., KARAHAN, S., & DURSUN, M. T. (2020). Yurtdışı Paket Tur Kapsamında Sunulan Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi. Turist Rehberliği Dergisi (TURED), 3(2), 101-114. https://doi.org/10.34090/tured.794070