Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The effect of marine tourism activities and the integrated structure of rural tourism on destination attractivity: The case of Turkey-Edremit

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 125 - 135, 31.12.2021

Öz

Covid-19 pandemisi ile beraber kruvaziyer destinasyonların da turizm çekicilik unsurlarında bazı trend değişimleri yaşanmaktadır. Kruvaziyer turistlerin daha çok şehir kalabalığından uzak olacakları, doğayla iç içe ve oksijen açısından zengin olan destinasyonları tercih edecekleri öngörülmektedir. Türkiye’nin Balıkesir İlinin Edremit İlçesi ve çevresi Kazdağları da dahil olmak üzere dünyanın en fazla oksijene sahip bölgelerinden biri olması nedeniyle gözde destinasyonlardan biridir. Bu çalışmanın amacı deniz turizm faaliyetlerinin destinasyonların turizm çekicilik unsurları üzerindeki etkisini belirlemek ve deniz turizmi-kırsal turizm bütünleşik yapısını ortaya koymaktır. Bu araştırmada veri toplama süreci anket ile gerçekleştirilmiştir. Hipotezler AMOS YEM ve SPSS kullanılarak test edilmiştir. Sonuçlarda, Edremit'in deniz turizm çekiciliği ile deniz turizm faaliyetleri ilişkisinde deniz-kum-güneş ve su sporları hariç, deniz turizm faaliyetleri arasından anlamlı ve pozitif bir ilişkin olduğu görülmektedir. En yüksek ilişki düzeyinin kruvaziyer gemilerle olduğu görülmektedir (p= 0,000, r=0,298).

Kaynakça

 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7–21.
 • Aksan, A., & Oğuzlar, A. (2019). Çalışan Memnuniyetinde Yöneticinin Rolü: Bursa İlinde Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması. International Journal of Social Inquiry, 12(2), 391–408.
 • Arlı, E. (2020). Effects of Covid-19 Process in Marine Business: An Evaluation on Marine Tourism Enterprises. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, 18, 119–123.
 • Ataman, H. (2018). Akıllı turizm ve akıllı destinasyonlar: Edremit körfezine yönelik uygulama. Balıkesir University.
 • Ayazlar, R. A., & Ayazlar, G. (2016). Kruvaziyer Turizminde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı. III. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu (Vol. 10).
 • Aydın, B., & Doğan, M. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin Turistik Tüketici Davranışları ve Türkiye Turizmi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6(1), 93–115.
 • Brown, T. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: The Guilford Press.
 • Çam, H. (2016). İşletmelerin Dış Kaynak Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli Yaklaşımı ile Belirlenmesi. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science, 7(15).
 • Crossley, É. (2020). Ecological Grief Generates Desire for Environmental Healing in Tourism after COVID-19. Tourism Geographies, 22(3), 536–546.
 • Demir, M., Günaydın, Y., & Demir, Ş. Ş. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Türkiye’de Turizm Üzerindeki Öncülleri, Etkileri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1), 80–107.
 • Garver, M. S., & Mentzer, J. T. (1999). Logistics research methods: employing structural equation modeling to test for construct validity. Journal of Business Logistics, 20(1), 33.
 • Gökçe, E. (2018). Edremit Körfezi’nde Küçük Bir İskele: Kemer-Edremit (Burhaniye) İskelesi. Tarih ve Günce, 1(2), 33–66. http://www.balikesir.gov.tr/kaz-daglari, Access: 10.04.2021
 • Iacobucci, D. (2010). Structural equations modeling: Fit indices, sample size, and advanced topics. Journal of Consumer Psychology, 20(1), 90–98.
 • İlban, M. O., Bezirgan, M., & Çolakoğlu, F. (2016). Termal otellerde algılanan hizmet kalitesi, memnuniyet ve davranışsal niyetler arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Edremit örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(2), 181–194.
 • İlhan, M., & Çetin, B. (2014). LISREL ve AMOS programları kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli (yem) analizlerine ilişkin sonuçların karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 26–42.
 • İpar, M. S., & Doğan, M. (2013). Destinasyonun Turist Açısından Önem-Memnuniyet Modeli İle Değerlendirilmesi: Edremit Üzerine Bir Uygulama. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13), 129–154.
 • İrtem, E., & Karaman, A. E. (2004). Edremit Küçükkuyu arasındaki turizm faaliyetlerinin kıyı alanlarına etkisi ve önerilen yönetim programı. İTÜdergisi/d: Mühendislik, 3(1).
 • Kavak, M. (2015). Edremit Körfezi kuzey kıyılarında yerel halkın ekoturizme yönelik bilinç ve algısı ve tutumları. Çanakkale Onsekiz Mart University.
 • McDonald, R. P., & Ho, M.-H. R. (2002). Principles and practice in reporting structural equation analyses. Psychological Methods, 7(1), 64.
 • Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi: AMOS Uygulamaları (2nd ed.). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mulaik, S. A., James, L. R., Van Alstine, J., Bennett, N., Lind, S., & Stilwell, C. D. (1989). Evaluation of goodness-of-fit indices for structural equation models. Psychological Bulletin, 105(3), 430.
 • Özçoban, E. (2020). Koronavirüs’ ün (Covid-19) Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri ve Türkiye’nin Kırsal Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Analiz. Electronic Turkish Studies, 15(4), 853–866.
 • Özdemir, M. A. (2020). Covıd-19 Salgını Sonrası Alınan Önlemlerle Turizm: Muhtemel Senaryolar. Journal of Recreation and Tourism Research/JRTR, 7(2), 222–238.
 • Ranasinghe, R., Damunupola, A., Wijesundara, S., Karunarathna, C., Nawarathna, D., Gamage, S., … Idroos, A. A. (2020).
 • Tourism after Corona: Impacts of Covid 19 Pandemic and Way Forward for Tourism, Hotel and Mice Industry in Sri Lanka. SSRN, (1), 1–19.
 • T.C. Edremit Belediyesi. (2020). Edremit Tanıtım, Kentin Tarihçesi. Retrieved 15 March 2021, from https://www.edremit.bel.tr/edremit/1
 • T.C. Edremit Kaymakamlığı. (2020). Edremit İlçenin Kısa Tarihi, Kültür ve Turizm. Retrieved 15 March 2021, from http://www.balikesir-edremit.gov.tr/ilce-tarih

The effect of marine tourism activities and the integrated structure of rural tourism on destination attractivity: The case of Turkey-Edremit

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2, 125 - 135, 31.12.2021

Öz

Along with the Covid-19 pandemic, there have been some trend changes in the tourism attractiveness of cruise destinations. It is predicted that cruise tourists will be away from the city crowd and will prefer destinations that are intertwined with nature and rich in oxygen. Edremit district of Turkey/Balıkesir and the region; since it is one of the regions with the most oxygen in the world, including Mount Ida, is one of the favourite destinations. The aim of this study is to determine the effects of marine tourism activities on tourism attractiveness of destinations and reveal the integrated structure of marine tourism and rural tourism. In this research, data collection process was carried out with a questionnaire. Hypotheses have been tested using AMOS SEM and SPSS. According to the results, in the relationship between marine tourism attractiveness and marine tourism activities of Edremit, it is seen that there is a significant and positive relationship, excluding sea-sand-sun and water sports. The highest level of relationship is with cruise ships (p= 0.000, r= 0.298).

Kaynakça

 • Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7–21.
 • Aksan, A., & Oğuzlar, A. (2019). Çalışan Memnuniyetinde Yöneticinin Rolü: Bursa İlinde Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması. International Journal of Social Inquiry, 12(2), 391–408.
 • Arlı, E. (2020). Effects of Covid-19 Process in Marine Business: An Evaluation on Marine Tourism Enterprises. The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences, 18, 119–123.
 • Ataman, H. (2018). Akıllı turizm ve akıllı destinasyonlar: Edremit körfezine yönelik uygulama. Balıkesir University.
 • Ayazlar, R. A., & Ayazlar, G. (2016). Kruvaziyer Turizminde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı. III. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu (Vol. 10).
 • Aydın, B., & Doğan, M. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin Turistik Tüketici Davranışları ve Türkiye Turizmi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6(1), 93–115.
 • Brown, T. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: The Guilford Press.
 • Çam, H. (2016). İşletmelerin Dış Kaynak Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli Yaklaşımı ile Belirlenmesi. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science, 7(15).
 • Crossley, É. (2020). Ecological Grief Generates Desire for Environmental Healing in Tourism after COVID-19. Tourism Geographies, 22(3), 536–546.
 • Demir, M., Günaydın, Y., & Demir, Ş. Ş. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Türkiye’de Turizm Üzerindeki Öncülleri, Etkileri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(1), 80–107.
 • Garver, M. S., & Mentzer, J. T. (1999). Logistics research methods: employing structural equation modeling to test for construct validity. Journal of Business Logistics, 20(1), 33.
 • Gökçe, E. (2018). Edremit Körfezi’nde Küçük Bir İskele: Kemer-Edremit (Burhaniye) İskelesi. Tarih ve Günce, 1(2), 33–66. http://www.balikesir.gov.tr/kaz-daglari, Access: 10.04.2021
 • Iacobucci, D. (2010). Structural equations modeling: Fit indices, sample size, and advanced topics. Journal of Consumer Psychology, 20(1), 90–98.
 • İlban, M. O., Bezirgan, M., & Çolakoğlu, F. (2016). Termal otellerde algılanan hizmet kalitesi, memnuniyet ve davranışsal niyetler arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Edremit örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 27(2), 181–194.
 • İlhan, M., & Çetin, B. (2014). LISREL ve AMOS programları kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli (yem) analizlerine ilişkin sonuçların karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 26–42.
 • İpar, M. S., & Doğan, M. (2013). Destinasyonun Turist Açısından Önem-Memnuniyet Modeli İle Değerlendirilmesi: Edremit Üzerine Bir Uygulama. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13), 129–154.
 • İrtem, E., & Karaman, A. E. (2004). Edremit Küçükkuyu arasındaki turizm faaliyetlerinin kıyı alanlarına etkisi ve önerilen yönetim programı. İTÜdergisi/d: Mühendislik, 3(1).
 • Kavak, M. (2015). Edremit Körfezi kuzey kıyılarında yerel halkın ekoturizme yönelik bilinç ve algısı ve tutumları. Çanakkale Onsekiz Mart University.
 • McDonald, R. P., & Ho, M.-H. R. (2002). Principles and practice in reporting structural equation analyses. Psychological Methods, 7(1), 64.
 • Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2015). Yapısal Eşitlik Modellemesi: AMOS Uygulamaları (2nd ed.). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mulaik, S. A., James, L. R., Van Alstine, J., Bennett, N., Lind, S., & Stilwell, C. D. (1989). Evaluation of goodness-of-fit indices for structural equation models. Psychological Bulletin, 105(3), 430.
 • Özçoban, E. (2020). Koronavirüs’ ün (Covid-19) Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri ve Türkiye’nin Kırsal Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Analiz. Electronic Turkish Studies, 15(4), 853–866.
 • Özdemir, M. A. (2020). Covıd-19 Salgını Sonrası Alınan Önlemlerle Turizm: Muhtemel Senaryolar. Journal of Recreation and Tourism Research/JRTR, 7(2), 222–238.
 • Ranasinghe, R., Damunupola, A., Wijesundara, S., Karunarathna, C., Nawarathna, D., Gamage, S., … Idroos, A. A. (2020).
 • Tourism after Corona: Impacts of Covid 19 Pandemic and Way Forward for Tourism, Hotel and Mice Industry in Sri Lanka. SSRN, (1), 1–19.
 • T.C. Edremit Belediyesi. (2020). Edremit Tanıtım, Kentin Tarihçesi. Retrieved 15 March 2021, from https://www.edremit.bel.tr/edremit/1
 • T.C. Edremit Kaymakamlığı. (2020). Edremit İlçenin Kısa Tarihi, Kültür ve Turizm. Retrieved 15 March 2021, from http://www.balikesir-edremit.gov.tr/ilce-tarih

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Erdal ARLI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-7825-0910
Türkiye


Pınar TOPÇU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-0082-6991
Türkiye


İrşad BAYIRHAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
0000-0001-9404-399X
Türkiye


Mehmet Sıtkı SAYGILI (Sorumlu Yazar)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-9834-815X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Arlı, E. , Topçu, P. , Bayırhan, İ. & Saygılı, M. S. (2021). The effect of marine tourism activities and the integrated structure of rural tourism on destination attractivity: The case of Turkey-Edremit . Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi , 3 (2) , 125-135 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turek/issue/67807/981872