Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

“Older Workers” as a Factor of Discrimination in Business Life and a Conceptual Self-Criticism for the Tourism Sector

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 1, 53 - 65, 31.01.2022

Öz

Yıllar itibariyle farklılıkların arttığı iş hayatında çalışanların yaş çeşitliliği de artmaktadır. Son yıllarda işyerinde ayrımcılık ile ilgili araştırmalar, cinsiyet ve ırk ayrımcılığından sonra en fazla ayrımcılığın yaş konusunda görülmeye başladığını ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda çalışmada literatür taraması yöntemi ile yaşlı ayrımcılığının turizm sektörüne yansımalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, önce yaş ayrımcılığına dair kuramlar ve literatür incelenmiştir. Daha sonra ise dünyada en rekabetçi sektörlerden birisi olan turizm sektöründeki yaşlı çalışanlara dair durumu tespit etmenin önemini vurgulamak, sektörde hizmet veren işletmelerin konu üzerinde düşünmelerini tetiklemek ve yaşlı çalışanlara dair gelecekte yürütülecek ayrımcılık araştırmalarına yol göstermek amacı ile bu sektördeki duruma değinilmiştir. Çalışma sonucunda, turizm sektöründe bazı yöneticilerin yaşlı insanları, işletmelerin imajına olumsuz etki, yavaş, esnek olmayan ve değişime karşı isteksiz, zihinsel ve fiziksel olarak zayıf şeklinde nitelendirdikleri ve turizm sektöründe yaşlı çalışanlara karşı ayrımcılık yaptığı görülmüş olup bu durum ile mücadele konusunda öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Armstrong-Stassen, M., & Schlosser, F. (2008). Benefits of a supportive development climate for older workers. Journal of Managerial Psychology, 23(4), 419-437.
 • Aydemir E.H. (2013). Deri yaşlanması. Ok Meydanı Tıp Dergisi. 2, 89-93.
 • Baran, A.G. (2008). Yaşlılıkta sosyalizasyon ve yaşam kalitesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2, 86-97. Baş, M. (2012). Türkiye’de yaşlı iş gücünün genel görünümü. Sosyal Güvence, 2, 28-46.
 • Baybora, D. (2010). Çalışma yaşamında yaş ayrımcılığı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaş ayrımcılığı düzenlemesi üzerine. Çalışma ve Toplum, 1, 33-58.
 • Brooke, L. (2003), Human resource costs and benefits of maintaining a mature-age workforce. International Journal of Manpower, 24(3), 260-83.
 • Brun, E., & Milczarek M. (2007). European risk observation report 5: expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health. European Agency for Safety and Health, Belgium.
 • Bulut, Ü., & Özçakar, N. (2011). Nasıl yaşlanıyoruz? The Journal of Turkish Family Physician. 3(1), 1-5.
 • Buz, S. (2010). Yaşlı bireylere yönelik yaş ayrımcılığı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 268-278.
 • Canning, R. (2011) Older workers in the hospitality industry: valuing experience and informal learning. International Journal of Lifelong Education, 30(5), 667-679.
 • Çalışkan, N. & Özkoç, A. G. (2020). Turizm sektöründe algılanan iş güvencesizliği ve istihdam edilebilirlik: konaklama işletmeleri örneği. Alanya Akademik Bakış, 4(3), 683-711.
 • Çayır, K. (2012). Yaşçılık/Yaşa dayalı ayrımcılık. Ayrımcılık: çok boyutlu yaklaşımlar. (der.) K. Çayır & M. Ayan Ceyhan, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çilingiroğlu, N. D., & Demirel S. (2004). Yaşlı ayrımcılığı. Türk Geriatri Dergisi, 7(4), 225-230.
 • De Zwart, B.C.H., Frings-Dresen, M.H.W., & Van Dijk, F.J.H. (1996). Physical workload and the ageing worker: a review of the literature. International Archives of Occupational and Environmental Health, 68, 1-12.
 • Demir, M. (2011). İş yaşamında ayrımcılık: Turizm sektörü örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 760-784.
 • Duncan, C., & Loretto, W. (2004). Never the right age? gender and age-based discrimination in employment. Gender, Work and Organization, 11(1), 95-115.
 • Dymock, D., Billett, S., Klieve, H., Johnson, G., & Martin, G. (2012). Mature age white collar workers training and employability. International Journal of Lifelong Education, 31(2), 171-186.
 • Ersanlı, K., & Kalkan, M. (2008). Psikolojik, sosyal ve bedensel açıdan yaşlılık. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Furunes, T., & Mykletun, R.J. (2005). Age management in Norwegian hospitality businesses. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 5(2), 116-134.
 • Gündoğan, N. (2001). İşgücünün yaşlanması ve işgücü piyasalarına etkileri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 56(4), 95-108.
 • Iverson, R. & Deery, M. (2007). Turnover culture in the hospitality industry. Human Resource Management Journal, 7(4), 71-82.
 • Jenkins, A. K. (2008). Age discrimination in hotel workplaces: HRM practices and their effects on the employment of “older” workers. In: Conference Proceedings of the 17th Annual CHME Research Conference. University of Strathclyde, 239-254.
 • Karabulut H., & Gülay M.Ş. (2016). Serbest radikaller. MAKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 4(1), 50-59. Koopman-Boyden, P. G., & Macdonald, Lesley (2003). Ageing, work performance and managing ageing academics. Journal of Higher Education Policy and Management, 25(1), 29-40.
 • Kurt, G. (2008). Türkiye’de Yaşlılık Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış (Sivas İl Örneği), Cumhuriyet University, Institute of Social Sciences, Department of Sociology, Sub-Department of Social Structure and Change, Unpublished Master Thesis, Sivas.
 • Leirdal, E.K.N. (2019). Managers perceptions of age diversity within the hospitality industry, University of Stavanger, Norwegian School of Hotel Management, Master’s Thesis.
 • Lucas, R. (1993). Ageism and the UK hospitality industry. Employee Relations, 15(2), 33-41.
 • Macnicol, J. (2006). Age discrimination an historical and contemporary analysis. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Magd, H. (2003). Management attitudes and perceptions of older employees in hospitality management. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15, 393-401.
 • Martin, E., & Gardiner, K. (2007). Exploring the UK hospitality industry and age discrimination. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19(4), 309-318.
 • Matuson, R.C. (2021). Hospitality opportunities for older workers, Retrieved from: https://www.monster. com/career-advice/article/hospitality-opportunities-older-workers Accessed at: 06.12.2021.
 • McCarthy, J., Heraty, N., Cross, C., & Cleveland, J.N. (2014). Who is considered an ‘older worker’? Extending our conceptualisation of ‘older’ from an organisational decision maker perspective. Human Resource Management Journal 24(4), 374-393.
 • Meyer, R. & Meyer, G. C. (1988). Older workers: Are they a viable labour force for the hotel community?. Hospitality Education and Research Journal, 361-364.
 • Ofluoğlu, G., & Özbucak Albar, B. (2017). Yaşlı işgücünün iş sağlığı ve iş güvenliği sorunları ve çözüm önerileri. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(15), 335-360.
 • Onur, B. (1995). Gelişim psikolojisi. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Onur, B. (2017). Gelişim psikolojisi (yetişkinlik, yaşlılık, ölüm). (11. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Öğüt, S. & Atay, E. (2012). Yaşlılık ve oksidatif stres. S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 19(2), 68-74.
 • Öksüzokyar, M.M., Eryiğit, S.Ç., Öğüt Düzen, K, Erdoğmuş Mergen, B, Sökmen, Ü.N. & Öğüt, S. (2016). Biyolojik yaşlanma nedenleri ve etkileri, MAKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1), 34-41.
 • Öktem Özgür, A., & Demirbilek, T. (2020). Endüstri 4.0 ve yaşlı çalışanların istihdam edilebilirliği. İzmir İktisat Dergisi. 35(1), 61-76.
 • Özen, S. & Özbek, Ç. (2017). Çalışma yaşamında yaşlılık: yaşlı çalışanlar ve insan kaynakları uygulamaları, Çalışma ve Toplum, 2, 51-76.
 • Özer, Z. (2019). Biyolojik yaşlanma teorileri, (Ed. Pınar Bölüktaş R.). Yaşlanma teorileri ve geriatrik değerlendirme, İstanbul University, Lecture Notes of the Faculty of Open and Remote Education.
 • Posthuma, R. A. & Campion, M. A. (2009). Age stereotyping in the workplace: common stereotypes, moderators, and future research directions?. Journal of Management, 35(1), 158-188. doi: 10.1177/0149206308318617.
 • Poulstona, J. & Jenkins, A. (2016). Barriers to the employment of older hotel workers in New Zealand. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 15(1), 45-68
 • Raemdonck I., Beausaert S., Fröhlich D., Kochoian N. & Meurant C. (2015) Aging workers’ learning and employability. in: Bal P., Kooij D., Rousseau D. (eds) Aging workers and the employee-employer relationship. Springer, Cham.
 • Reid, R. D. (1985). Older workers: are they a viable labor force for the foodservice ındustry?. Hospitality Education and Research Journal, 1-11, https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi=10.1.1.951.6472&rep=rep1&type=pdf
 • Sayed, M. & Elsaid, H. (2021). A study of age discrimination at hotel and tourism workplaces in greater Cairo, Egypt. Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality, 20(4), 279-292.
 • Steiber N. (2014) Aging workers and the quality of life. in: Michalos, A. C. (ed). Encyclopedia of quality of life and well-being research, Springer, Dordrecht, Netherlands: Springer, 111-116.
 • Şentürk, Ü. (2018). Yaşlılık sosyolojisi yaşlılığın toplumsal yörüngeleri. Bursa: Dora Yayınları.
 • Tekin Kaya, N. & Örsal Ö. (2018). Sosyal bir sorun: yaşlı ayrımcılığı. Social Sciences Studies Journal, 4(16), 1350-1355.
 • Tereci, D., Turan, G., Kasa, N., Öncel, T., & Arslansoyu, N. (2016). Yaşlılık kavramına bir bakış, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 16(1), 84-116.
 • Tufan, İ. (2001). Yaşlanan dünyada bir delikanlı: Türkiye. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 12(3), 27-49. TUİK (TURKSTAT) (2021). İstatistiklerle yaşlılar, Accessed in: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/ Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2020-37227, Accessed on: 09.12.2021.
 • Üçok, A. (2018). Yaşlılıkta aktivite kuramı ile yaşamdan kopma kuramının karşılaştırılması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(56), 451-456.
 • Yalçın A.D., Terzioğlu D., & Gorczynskı R.M. (2011). İmmün yaşlanma. Turkish Journal of Geriatrics, 14(3), 276-280.
 • Walker, A., & Taylor, P. (1998). Combating age barriers in employment: a European portfolio of good practice (Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities).
 • WHO, (2021). Ageing and health, Accessed in: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageingand-health, Accessed on: 10.12.2021 Vasconcelos, A. (2012). Ageism: a study of demographic diversity in Brazil. Management Research, 10(3), 187-207

“Older Workers” as a Factor of Discrimination in Business Life and a Conceptual Self-Criticism for the Tourism Sector

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 1, 53 - 65, 31.01.2022

Öz

The age diversity among the workers in the business life increases in line with the increase in differences in general population over the years. Studies on discrimination in the workplace in recent years suggest that the age-based discrimination has started to be most commonly observed, following gender-based and racial discrimination. The positions and performances of the older individuals in business life could be assessed in terms of positive and negative aspects thereof. Considering that ageism mostly affects older individuals, accepting this as a problem and then performing the necessary arrangement shall prevent the increasing ignorance of older individuals in business life. This admission and the actions taken are important for maintaining peace in business life. Accordingly, this paper aims at examining the reflections of the discrimination against the older individuals on the tourism sector through the literature review method. This study firstly examined the theories and literature on ageism. Then, the situation of this sector was addressed in order to emphasize the importance of the determination of the situation regarding older workers in the tourism sector, one of the most competitive sectors in the world, to trigger the enterprises serving in the sector to consider on the issue and to guide future discrimination studies on older workers. It has been observed as a result of the study that some managers in the tourism sector regarded the aged as stubborn and mentally and physically weak people reluctant to computerization and discriminated against older workers in the tourism sector and suggestions to combat this situation have been presented.

Kaynakça

 • Armstrong-Stassen, M., & Schlosser, F. (2008). Benefits of a supportive development climate for older workers. Journal of Managerial Psychology, 23(4), 419-437.
 • Aydemir E.H. (2013). Deri yaşlanması. Ok Meydanı Tıp Dergisi. 2, 89-93.
 • Baran, A.G. (2008). Yaşlılıkta sosyalizasyon ve yaşam kalitesi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2, 86-97. Baş, M. (2012). Türkiye’de yaşlı iş gücünün genel görünümü. Sosyal Güvence, 2, 28-46.
 • Baybora, D. (2010). Çalışma yaşamında yaş ayrımcılığı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yaş ayrımcılığı düzenlemesi üzerine. Çalışma ve Toplum, 1, 33-58.
 • Brooke, L. (2003), Human resource costs and benefits of maintaining a mature-age workforce. International Journal of Manpower, 24(3), 260-83.
 • Brun, E., & Milczarek M. (2007). European risk observation report 5: expert forecast on emerging psychosocial risks related to occupational safety and health. European Agency for Safety and Health, Belgium.
 • Bulut, Ü., & Özçakar, N. (2011). Nasıl yaşlanıyoruz? The Journal of Turkish Family Physician. 3(1), 1-5.
 • Buz, S. (2010). Yaşlı bireylere yönelik yaş ayrımcılığı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 268-278.
 • Canning, R. (2011) Older workers in the hospitality industry: valuing experience and informal learning. International Journal of Lifelong Education, 30(5), 667-679.
 • Çalışkan, N. & Özkoç, A. G. (2020). Turizm sektöründe algılanan iş güvencesizliği ve istihdam edilebilirlik: konaklama işletmeleri örneği. Alanya Akademik Bakış, 4(3), 683-711.
 • Çayır, K. (2012). Yaşçılık/Yaşa dayalı ayrımcılık. Ayrımcılık: çok boyutlu yaklaşımlar. (der.) K. Çayır & M. Ayan Ceyhan, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Çilingiroğlu, N. D., & Demirel S. (2004). Yaşlı ayrımcılığı. Türk Geriatri Dergisi, 7(4), 225-230.
 • De Zwart, B.C.H., Frings-Dresen, M.H.W., & Van Dijk, F.J.H. (1996). Physical workload and the ageing worker: a review of the literature. International Archives of Occupational and Environmental Health, 68, 1-12.
 • Demir, M. (2011). İş yaşamında ayrımcılık: Turizm sektörü örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 760-784.
 • Duncan, C., & Loretto, W. (2004). Never the right age? gender and age-based discrimination in employment. Gender, Work and Organization, 11(1), 95-115.
 • Dymock, D., Billett, S., Klieve, H., Johnson, G., & Martin, G. (2012). Mature age white collar workers training and employability. International Journal of Lifelong Education, 31(2), 171-186.
 • Ersanlı, K., & Kalkan, M. (2008). Psikolojik, sosyal ve bedensel açıdan yaşlılık. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Furunes, T., & Mykletun, R.J. (2005). Age management in Norwegian hospitality businesses. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 5(2), 116-134.
 • Gündoğan, N. (2001). İşgücünün yaşlanması ve işgücü piyasalarına etkileri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 56(4), 95-108.
 • Iverson, R. & Deery, M. (2007). Turnover culture in the hospitality industry. Human Resource Management Journal, 7(4), 71-82.
 • Jenkins, A. K. (2008). Age discrimination in hotel workplaces: HRM practices and their effects on the employment of “older” workers. In: Conference Proceedings of the 17th Annual CHME Research Conference. University of Strathclyde, 239-254.
 • Karabulut H., & Gülay M.Ş. (2016). Serbest radikaller. MAKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 4(1), 50-59. Koopman-Boyden, P. G., & Macdonald, Lesley (2003). Ageing, work performance and managing ageing academics. Journal of Higher Education Policy and Management, 25(1), 29-40.
 • Kurt, G. (2008). Türkiye’de Yaşlılık Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış (Sivas İl Örneği), Cumhuriyet University, Institute of Social Sciences, Department of Sociology, Sub-Department of Social Structure and Change, Unpublished Master Thesis, Sivas.
 • Leirdal, E.K.N. (2019). Managers perceptions of age diversity within the hospitality industry, University of Stavanger, Norwegian School of Hotel Management, Master’s Thesis.
 • Lucas, R. (1993). Ageism and the UK hospitality industry. Employee Relations, 15(2), 33-41.
 • Macnicol, J. (2006). Age discrimination an historical and contemporary analysis. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Magd, H. (2003). Management attitudes and perceptions of older employees in hospitality management. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15, 393-401.
 • Martin, E., & Gardiner, K. (2007). Exploring the UK hospitality industry and age discrimination. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19(4), 309-318.
 • Matuson, R.C. (2021). Hospitality opportunities for older workers, Retrieved from: https://www.monster. com/career-advice/article/hospitality-opportunities-older-workers Accessed at: 06.12.2021.
 • McCarthy, J., Heraty, N., Cross, C., & Cleveland, J.N. (2014). Who is considered an ‘older worker’? Extending our conceptualisation of ‘older’ from an organisational decision maker perspective. Human Resource Management Journal 24(4), 374-393.
 • Meyer, R. & Meyer, G. C. (1988). Older workers: Are they a viable labour force for the hotel community?. Hospitality Education and Research Journal, 361-364.
 • Ofluoğlu, G., & Özbucak Albar, B. (2017). Yaşlı işgücünün iş sağlığı ve iş güvenliği sorunları ve çözüm önerileri. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(15), 335-360.
 • Onur, B. (1995). Gelişim psikolojisi. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Onur, B. (2017). Gelişim psikolojisi (yetişkinlik, yaşlılık, ölüm). (11. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Öğüt, S. & Atay, E. (2012). Yaşlılık ve oksidatif stres. S.D.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi. 19(2), 68-74.
 • Öksüzokyar, M.M., Eryiğit, S.Ç., Öğüt Düzen, K, Erdoğmuş Mergen, B, Sökmen, Ü.N. & Öğüt, S. (2016). Biyolojik yaşlanma nedenleri ve etkileri, MAKÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1), 34-41.
 • Öktem Özgür, A., & Demirbilek, T. (2020). Endüstri 4.0 ve yaşlı çalışanların istihdam edilebilirliği. İzmir İktisat Dergisi. 35(1), 61-76.
 • Özen, S. & Özbek, Ç. (2017). Çalışma yaşamında yaşlılık: yaşlı çalışanlar ve insan kaynakları uygulamaları, Çalışma ve Toplum, 2, 51-76.
 • Özer, Z. (2019). Biyolojik yaşlanma teorileri, (Ed. Pınar Bölüktaş R.). Yaşlanma teorileri ve geriatrik değerlendirme, İstanbul University, Lecture Notes of the Faculty of Open and Remote Education.
 • Posthuma, R. A. & Campion, M. A. (2009). Age stereotyping in the workplace: common stereotypes, moderators, and future research directions?. Journal of Management, 35(1), 158-188. doi: 10.1177/0149206308318617.
 • Poulstona, J. & Jenkins, A. (2016). Barriers to the employment of older hotel workers in New Zealand. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 15(1), 45-68
 • Raemdonck I., Beausaert S., Fröhlich D., Kochoian N. & Meurant C. (2015) Aging workers’ learning and employability. in: Bal P., Kooij D., Rousseau D. (eds) Aging workers and the employee-employer relationship. Springer, Cham.
 • Reid, R. D. (1985). Older workers: are they a viable labor force for the foodservice ındustry?. Hospitality Education and Research Journal, 1-11, https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ download?doi=10.1.1.951.6472&rep=rep1&type=pdf
 • Sayed, M. & Elsaid, H. (2021). A study of age discrimination at hotel and tourism workplaces in greater Cairo, Egypt. Journal of Association of Arab Universities for Tourism and Hospitality, 20(4), 279-292.
 • Steiber N. (2014) Aging workers and the quality of life. in: Michalos, A. C. (ed). Encyclopedia of quality of life and well-being research, Springer, Dordrecht, Netherlands: Springer, 111-116.
 • Şentürk, Ü. (2018). Yaşlılık sosyolojisi yaşlılığın toplumsal yörüngeleri. Bursa: Dora Yayınları.
 • Tekin Kaya, N. & Örsal Ö. (2018). Sosyal bir sorun: yaşlı ayrımcılığı. Social Sciences Studies Journal, 4(16), 1350-1355.
 • Tereci, D., Turan, G., Kasa, N., Öncel, T., & Arslansoyu, N. (2016). Yaşlılık kavramına bir bakış, Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 16(1), 84-116.
 • Tufan, İ. (2001). Yaşlanan dünyada bir delikanlı: Türkiye. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 12(3), 27-49. TUİK (TURKSTAT) (2021). İstatistiklerle yaşlılar, Accessed in: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/ Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2020-37227, Accessed on: 09.12.2021.
 • Üçok, A. (2018). Yaşlılıkta aktivite kuramı ile yaşamdan kopma kuramının karşılaştırılması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(56), 451-456.
 • Yalçın A.D., Terzioğlu D., & Gorczynskı R.M. (2011). İmmün yaşlanma. Turkish Journal of Geriatrics, 14(3), 276-280.
 • Walker, A., & Taylor, P. (1998). Combating age barriers in employment: a European portfolio of good practice (Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities).
 • WHO, (2021). Ageing and health, Accessed in: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageingand-health, Accessed on: 10.12.2021 Vasconcelos, A. (2012). Ageism: a study of demographic diversity in Brazil. Management Research, 10(3), 187-207

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Güney ÇETİN GÜRKAN
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TRAKYA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
0000-0002-1964-6966
Türkiye


F. Kübra AYLAN Bu kişi benim
SELCUK UNIVERSITY, FACULTY OF TOURISM
0000-0002-1964-6966
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çetin Gürkan, G. & Aylan, F. K. (2022). “Older Workers” as a Factor of Discrimination in Business Life and a Conceptual Self-Criticism for the Tourism Sector . Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi , 2 (1) , 53-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turibder/issue/68380/1066276