Cilt: 1 - Sayı: 2, 1.07.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi 2020’de yayın hayatına başlamış bilimsel hakemli bir dergidir. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisinin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayımlanmasıdır. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayımlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.

Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi yılda iki kez yayınlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.

1. Gönderilen çalışmalar, öncelikle şekil ve içerik yönünden dergi editörlüğü tarafından ön incelemeye tabi
tutulmakta uygun bulunması durumunda daha sonra hakemlere gönderilmektedir.
2. Dosya yükleme kısmında sisteme aşağıda belirtilen iki dosya yüklenmelidir.
● Başlık sayfası (Makale başlığı ve yazar bilgileri içermelidir)
● Makale metini (Yazar bilgileri içermemelidir. Fakat başlık, özet, abstract, makale metni ve İngilizce
genişletilmiş özet içermelidir)
● Etik kurulu kararı (Etik kurul kararı gerektiren araştırmalar için ilgili karar sisteme yüklenmelidir.
3. Tüm yazılar; Amerikan Psikologlar Birliği (American Psychological Association, APA) tarafından kullanılan “The Publication Manual of the American Psychological Association (6th Edition), 2010” isimli
kaynakta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak hazırlanmalıdır.
● Dergi
o Gürlek, M., & Tuna, M. (2018). Reinforcing competitive advantage through green organizational
culture and green innovation. The Service Industries Journal, 38(7-8), 467-491.
o Gürlek, M., & Tuna, M. (2019). İşe adanmanın teorik temelleri ve ölçümü. Türk Psikoloji Yazıları, 22(44), 35-49.
● Kitap
o Berkman, R. I. (1994). Find it fast: How to uncover expert information. New York, NY: Harper Perrenial.
o Gürlek, (2020) Tech Development through HRM: Driving Innovation with Knowledge-Based Cultures. Bingley, UK: Emerald Publishing Limited.
● Kitap Bölümü
o Yeşiltaş, M, & Gürlek, M. (2019). Understanding the nature of deviant workplace behaviors. In Ş. Aydın, B.B. Dedeoğlu & Ö. Çoban(Eds.), Organizational behavior challenges in the tourism industry (pp.
305-326). Hershey PA, USA: IGI Global.
o Baker, F. M., & Lightfoot, O. B. (1993). Psychiatric care of ethnic elders. In A. C. Gaw (Ed.), Culture,
ethnicity, and mental illness (pp. 517-552). Washington, DC: American Psychiatric Press.
● Web
o Ministry of Culture and Tourism. (2015, October 13). The list of hotels with tourism operation license. Retrieved from http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,esisleri.html (İngilizce referanslar için)
o Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2015, 13 Ekim). Turizm işletme belgeli otellerin listesi. Http://yigm.
kulturturizm.gov.tr/TR,esisleri.html adresinden erişilmiştir (Türkçe referanslar için)
● Basılı Bildiri
o Game, A. (2001). Creative ways of being. In J. R. Morss, N. Stephenson & J.
H. V. Rappard (Eds.), Theoretical issues in psychology: Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology 1999 Conference(pp. 3-12). Sydney: Springer.
102 Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, 01 (2021) 96-104
o Yayımlanmamış Bildiri (sadece sunum): Santhanam, E., Martin, K., Goody, A., & Hicks, O. (2001,
February). Bottom-up steps towards closing the loop in feedback on teaching: A CUTSD project.Paper
presented at Teaching and Learning Forum - Expanding horizons in teaching and learning, Perth,
Australia.
● Tez
o Yeşiltaş, M. (2012). Örgütsel Özdeşleşmenin Belirleyicisi Olarak Etik Liderlik ve Etik İklim: Otel İşletmelerine Yönelik bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
4. Metin içinde referanslara atıfta bulunurken yazarların soyadı ve yayın tarihi (ve gerekliyse sayfa bilgisi) kullanılmalıdır. Doğrudan alıntılarda yazar/ların ifadesi mutlaka parantez içinde sayfa numarasıyla verilmelidir.
● Tek Yazarlı Çalışmalar
o Gürlek (2019) [alıntı]
o (Gürlek, 2019) [parantez içinde)
● İki Yazarlı Çalışmalar
o Gürlek and Tuna (2019) [alıntı]
o (Gürlek & Tuna, 2019) [parantez içinde]
● Üç ila Beş Yazarlı Çalışmalar
o Gürlek, Akbaş Tuna and Yeşiltaş (2020) (İlk geçtiği yerde) [anlatı]
o (Gürlek, Akbaş Tuna & Yeşiltaş, 2020) (İlk geçtiği yerde) [parantez içinde]
o Gürlek et al. (2020) (Sonraki Metin İçi Alıntılar) [anlatı]
o (Gürlek et al., 2020) (Sonraki Metin İçi Alıntılar) [parantez içinde]
● Altı ve Daha Fazla Yazarlı Çalışmalar
o (Yeşiltaş et al.2019)
Not: Türkçe çalışmalarda “et al.” yerine “ve diğerleri” kullanılmalıdır.
5. Dipnotlar, grafikler ve tablolar olabildiğince atıf yapılan sayfada veya hemen devamında yer almalıdır.
Grafik ve tabloların altındaki notlar, bu materyalleri ana metne bakmaksızın anlaşılabilir hale getirme
amacını taşımalıdır.
6. Tablo ve Şekillerin sayısı en fazla altı olmalıdır. Tabloların numarası ve ismi üstte şekillerin numarası ve
ismi ise altta olmalıdır.
7. Dergiye gönderilecek çalışmalar Microsoft Word programında yazılmalıdır. Çalışmalarda; yazı tipi Times
New Roman, yazı boyutu 12 punto, sayfa kenar boşlukları ise üstten 3cm, alttan 3cm, sağdan 3cm ve soldan 3cm olmalıdır. Paragraf başı 1cm içeriden yapılmalıdır. Paragraflar arasında üstten ve alttan 6nk boşluk bırakılmalıdır. Tablo, grafik ve şekillerin adları üstte ve ortada, bunların kaynakları ise sol altta Times
New Roman karakteri ile 9 punto olarak verilmelidir. Tablo grafik ve şekiller Times New Roman karakteri
ile 11 punto, numaralandırılması sırasıyla “1, 2, 3,..” şeklinde verilmelidir.
8. Çalışmada başlıkların ilk harfleri büyük ve koyu şekilde yazılmalıdır. Çalışma açıkça tanımlanmış ve
numaralandırılmış bölümlere ayırılmalıdır. Alt bölümler 1.1 (sonra 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, vb. şeklinde numaralandırılmalıdır. Öz/Abstract bölümü numaralandırılmamalıdır.
Yayın Politikası - Etik İlkeler - Yazım Kuralları 103
Örnek:
1. Introduction
2. Theoretical framework and hypotheses
1. Corporate social responsibility
3. Method
1. Sample and procedure
9. Çalışmaların Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanmış olması gerekir. Çalışma Türkçe dilinde hazırlanmışsa, tam metinle birlikte 1200 kelimelik genişletilmiş İngilizce özet sunulmalıdır. Bu kısım, Kaynakça’dan hemen sonra yeni bir sayfadan başlamalıdır. İlk sayfanın başına “Extensive Summary” yazılmalı,
hemen altına makalenin İngilizce başlığı ve onun altına yazarlarının isimleri ile İngilizce olarak çalıştıkları
kurumlar eklenmelidir. Yazar/lar’dan bağlantı kurulabilecek olan kişinin posta adresi, bu kişinin adına
dipnot yapılarak, “Corresponding author at” başlığı ile Türkçe olarak verilmelidir. Aynı dipnota “E-mail
Address” başlığı ile bu yazarın e-posta adresi de eklenmelidir.
Örnek:
Corresponding author at: Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Tourism and Hotel Management. E-Mail
Address: myesiltas@mehmetakif.edu.tr
10. Makale Türkçe dilinde yazılmışsa İngilizce öz/ abstract, İngilizce dilinde yazılmışsa Türkçe öz yazılmalıdır. Ayrıca genişletilmiş özet hariç çalışmalar 8000 kelime ile sınırlıdır.
11. Genişletilmiş Özetlerde; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bilgilerinin yer almasına özen gösterilmelidir.
Anahtar kelimeler 4’ten fazla olmamalı, hem Türkçe hem de İngilizce olarak belirtilmelidir. Özetlerde
kısaltma kullanılmamalıdır.
12. Gönderilen makalelerde mutlaka, iki rakamlı düzeyde (Örneğin; Q11) en az bir, en fazla üç adet JEL
(Journal of Economic Literature) sınıflaması yapılmalıdır. Makalenin konu başlığına göre seçilmesi gereken JEL sınıflamaları için http://www.aeaweb. org/journal/jel_class_system.html adresinden yararlanılabilir. JEL sınıflaması öz/ abstract kısmının altına yer almalıdır.
13. Makale kabul edildiği takdirdeyazar bilgileri aşağıdaki örnekte olduğu gibi ana metne eklenmelidir. Ayrıca aşağıdaki bilgiler gönderim sürecinde başlık sayfasında yer almalıdır.
Başlık*
Ad, SOYADa
*, Ad, SOYADb
a
…….Üniversitesi, Fakültesi, Bölümü, İL, Ülke, E-mail, ORCİD: 0000000
b
…….Üniversitesi, Fakültesi, Bölümü, İL, Ülke, E-mail, ORCİD: 0000000
*Sorumlu Yazar: Üniversitesi, Fakültesi, Bölümü. E Mail Adresi: (Dipnot)
14. 2020 ve sonraki yıllarda yapılan çalışmalar için etik kurul kararı gereklidir. İlgili açıklamalara etik ilkeler
ve yayın politikası sekmesinden ulaşılabilir.
15. Talep edilen düzeltmelerin aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılması gerekmektedir.
1. Düzeltmeler için makale metni ve düzeltme formu olmak üzere iki dosya sisteme yüklenmelidir. Her iki
dosyada yazar bilgilerine yer verilmemelidir.
2. Dosyalar makale metni ve düzeltme formu olarak adlandırılmalıdır
104 Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, 01 (2021) 96-104
3. Form üzerinde düzeltmelerin nasıl yapıldığını açıklanmalıdır. Yapılamayan düzeltmeler için geçerli ve
uygun bir açıklama yapılmalıdır.
4. Form üzerinde yapılan düzeltmelerin sayfa, paragraf ve satır numarası belirtilmelidir.
5. Makale metninde yapılan düzeltmelerin yer aldığı kısımlar yazı tipi rengi kırmızı seçilerek belirtilmelidir.
6. Düzeltme formu editör veya hakem yorumları solda ve yanıtlar sağda olacak şekilde iki sütunlu bir tabloya olarak hazırlanmalıdır

Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, alanyazına tutarlı, saygın ve nitelikli çalışmaların kazandırılması için
araştırmacıları aşağıda yer verilen etik ilkeleri dikkate almalarını önermektedir. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisinin etik ilkeleri, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, COPE
(Committee on Publication Ethics), Elsevier Guidelines for Publication Ethics ve ICMJE (International
Committee of Medical Journal Editors)’nin, yazarlara ve editörlere yönelik olarak hazırlanmış Uluslararası
Standartlarından yararlanılarak oluşturulmuştur.
Editörlerin Görevleri
Yayın Kararları
● Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisinin editörleri dergiye gönderilen makaleleri derginin amaç ve kapsamı,
makalelerin önemi, teoriye ve uygulamaya katkısı, geçerliliği, yazım ve imla kuralları ve anlatımın amaçlarına göre incelemektedir. Bu inceleme sonucunda editörler, makalelerin yayınlanma kararını vermekten
sorumludurlar. Editörler, bu kararları verirken hakemlere de danışabilir.
Hakem Değerlendirmesi
● Editörler hakem değerlendirme sürecinin tarafsız ve adil bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.
● Editörler, ön yargılı hakemleri tercih etmemelidir. Hakemlerin belirlenmesinde alanında yetkin ve uzmanlığa sahip kişilerden oluşmasına dikkat etmelidir.
● Editörler, makaleleri gönderirken çalışmaların konusuna uygun hakemleri tercih etmelidir.
● Editörler, hakem havuzunu oluştururken çalışmaları zamanında inceleyecek ve performans kriterlerini
sağlayacak kişilerin yer almasına dikkat etmelidir.
● Dergiye gelen araştırma makalelerinin değerlendirmesinde, bağımsız ve dışarından en az iki hakemin
bulunmasına özen gösterilmelidir.
● Dergiye gelen makalelerin yazarlarına ait bilgilerinin saklı kalması adına ‘körleme’ hakemlik uygulanmaktadır. Ayrıca aksi istenmedikçe hakemlerin kimlik bilgileri de saklı tutulmaktadır.
Tarafsızlık
● Editörler, yazarların etnik köken, dil, din, cinsiyet ve politik görüşüne bakmadan makalelerin niteliğine
göre değerlendirir.
Gizlilik
● Dergiye gönderilen makaleler ve ek belgeler yazarın izni olmadıkça editörlerin kişisel araştırmalarında
kullanılamaz. Makale değerlendirme sürecinde elde edilen tüm bilgilerin gizliliğinin korunmasına özen
gösterilmelidir.
● Editörler, yazarların dergiye gönderdikleri tüm materyalleri ve hakemler ile gerçekleştirdikleri tüm yazışmaların gizliliğini korumalı ve bireysel çıkar için kullanılmaktan kaçınmalıdır.
Çıkar Çatışmaları
● Editörle, çıkar ilişkilerinin olduğu bireylerin makalelerini değerlendirmekten kaçınmalıdırlar.
98 Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, 01 (2021) 96-104
Etik Kurul, İnsan ve Hayvan Hakları
● Editörler, insan ve hayvan haklarının korunmasına önem vererek makalelerde etik kurul onayını dikkate
almalı ve etik kurul onayı olmayan makaleleri reddetmekle yükümlüdürler.
Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması
● Editörler, makalelerde ortaya konulan tüm fikirlerin, fikri mülkiyet haklarını koruyarak, olası meydana
gelebilecek ihlallerde hem derginin hem de yazarların haklarını savunmakla sorumludurlar. Öte yandan
tüm makalelerde yer alan içeriklerin diğer çalışmaların da fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesine gereken hassasiyeti sergilemekle yükümlüdürler.
Hakemlerin Sorumlulukları
Editöryal Kararlara Katkı
● Hakemlerin makaleleri değerlendirmesi editörlerin makaleler ile ilgili editoryal kararlar almasına katkı
sağlamaktadır. Editörler, makaleleri hakeme gönderdikleri zaman hakemler makaleleri zamanında değerlendirmeli ve makaleyi değerlendirecek yeterli niteliğe sahip olmalıdır. Eğer hakemler, editörler tarafından kendilerine gönderilen makaleleri değerlendirecek yetkinliğe sahip olmadığını veya makaleleri belirlenen zaman aralığında değerlendiremeyeceklerini düşünüyorsa editörle iletişime geçerek hakemlikten
çekilmelidirler.
● Hakemler, değerlendirdikleri çalışmaların raporlarını yazarken yazarlara yapıcı ve kibar bir üslup kullanmaya özen göstermelidirler. Yazarlara, aşağılayıcı, alay edici ve düşmanca yorumlar yazmaktan kaçınmalıdırlar.
Gizlilik
● Hakemler, taraflarına iletilen makaleleri editörlerin izni olmadıkça kimse ile paylaşmamalı ve makalelerin
yazarları ile doğrudan iletişime geçmemelidirler.
● Hakemler, değerlendirdikleri makalelerde yer alan içerikleri kendi çalışmalarında yer vermemeli ve değerlendirme sürecinde elde ettiği bilgileri kişisel avantaja dönüştürmemelidirler.
Nesnellik
● Hakemler, makale değerlendirmelerini tarafsız ve adil bir şekilde gerçekleştirmeli ve değerlendirme sürecinde sadece makalenin içeriğine odaklanarak milliyet, cinsiyet, dil, din ve herhangi bir ticari kaygının
değerlendirmelerini etkilemesine izin vermemelidirler.
Etik Sorunlara Yönelik Duyarlılık
● Hakemler, değerlendirme sürecine aldıkları makaleleri dikkatlice incelemeli ve bu inceleme sonunda makalenin diğer makaleler ile önemli oranda benzerliği tespit edildiğinde editör ile iletişime geçmelidirler.
Yazarların Görevleri
Raporlama Standartları
● Yazarların dergiye gönderdikleri çalışmaların başka yerlerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
● Yazarlar, çalışmalarında başka kaynaklardan faydalandığı veya başka çalışmalarda yer alan bilgileri kullanmaları durumunda kullandıkları kaynağa doğru ve eksiksiz bir atıfta bulunmaları veya alıntı yapmaları
gerekmektedir.
Yayın Politikası - Etik İlkeler - Yazım Kuralları 99
● Yazarlar, makalelerinin oluşturulma süreçlerine katkısı olmayan yazarların ismini makaleye eklemekten
kaçınmalıdırlar.
● Makalede yapılan beyanlar objektif ve gerçek olmalıdır.
Veri Erişimi ve Saklama
● Yazarlar, istenildiği takdirde araştırma verilerini açık veri gereksinimi kapsamında editör veya halkın erişimine açmalıdır. Ayrıca yazarlar, makalelerini yayınlandıktan sonra araştırmalarında kullandığı verileri
en az bir yıl boyunca saklamalıdırlar.
Özgünlük
● Yazarların, makaleleri özgün bir nitelik taşıması ve her türlü intihal çeşidinden kaçınılması beklenmektedir.
Çoklu veya Eşzamanlı Yayın
● Yazarlar aynı makaleyi birden fazla dergiye göndermemelidir. Bu kapsamda daha önce başka dergiye gönderilmiş ve yayınlanmış bir makale, Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi’ne gönderilmemelidir.
Makale Yazarlığı
● Yazarların isimleri, makaleye yaptıkları katkılara göre sıralanmalı ve çalışmaya katkıda bulunan herkesin
ortak yazar olarak ismi makaleye eklenmelidir. Makalede ismi geçen tüm yazarlar, tüm makalenin sorumluluğuna sahiptir.
Destek Beyanı
● Yazarlar, araştırmanın yürütülmesine veya makalenin yazılmasına katkı sağlayan tüm destek kaynaklarını
açıkça belirtmeli ve bu kişi / kurumların çalışma tasarımına katkısı ifade edilmelidir.
Temel Hataların Bildirilmesi
● Yazarlar, makalelerinde bir hata veya eksiklik tespit ettikleri zaman 15 gün içerisinde editör ile iletişime
geçmelidirler. Editörler, makalenin geri çekilmesine karar vermesi halinde yazarlar editör ile işbirliğine
gitme sorumluğuna sahip olmalıdırlar.
Yazar Değişikliği
● Yazarların makalelerde yer alan yazar isimlerinde değişikliklik talebi editöre gerekçeli ve yazılı olarak bildirilmedikçe kabul edilemez. Eğer makalenin yazar listesinde değişiklik talep eden yazarlar, gerekçelerini
yazılı bir mektupla dergi editörüne bildirmelidirler.
Yukarıda beyan edilen hakem, yazar ve editörün uyması gereken etik ilkeler dışında yazarlar aşağıdaki
hususlara da dikkat etmelidirler.
2020 ve sonraki yıllarda yapılan çalışmalar için etik kurul kararı gereklidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıda sunulmuştur;
● Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
● İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
● İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
● Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri
toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
● Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
100 Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, 01 (2021) 96-104
Ayrıca;
● 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede
belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
● Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmedir.
● Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi,
● Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmelidir.
Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi
tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Bu bilgiler kaynakçadan sonra
aşağıdaki bilgiler ile birlikte sunulmalıdır.
● Destek Bilgisi: Bu çalışmanın hazırlanması süresince herhangi bir bireyden ya da kurumdan ayni ya da
nakdi bir yardım/destek alınmışsa belirtilmelidir.
● Çıkar Çatışması: Makalede herhangi bir çıkar çatışması ya da kazancı varsa belirtilmelidir.
● Etik Onayı: Bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara riayet edildiğini yazar(lar) beyan
eder. Aksi bir durumun tespiti halinde Turizm Akademik Dergisinin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm
sorumluluk makale yazarlarına aittir.
a. Bilgilendirilmiş Onam Formu:
b. Etik Kurul Onayı: Etik kurul kararı gerektiren araştırmalarda izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve
hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır. Etik kurul kararı gerektirmeyen araştırmalarda, neden etik kurul kararı gerekmediği açıklanmalıdır.
● Etik kurul kararı hakkında bilgi aynı zamanda çalışmanın başlığına dipnot verilerek gösterilmelidir.
● Araştırma verilerinin hangi tarihler arasında toplandığı yöntem kısmında belirtilmelidir.

Makale gönderiminde talep edilmemektedir.