Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İznik (Nicea) İçin Yeni Bir Alternatif Turizm Potansiyeli: Spor Turizmi

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 2, 158 - 167, 31.07.2022

Öz

Ülke genelinde turizm ve sporun birbirini tamamlayan iki önemli sektör olduğu; Türkiye’nin iklim ve coğrafi koşullar bakımından zengin bir ülke olarak alternatif turizm türlerine ve özellikle spor turizmi faaliyetleri için yüksek potansiyel taşıdığı; dünya spor turizminden henüz hak ettiği payı alamadığı açıktır. Çalışmada, son dönemlerde hem yerel hem ulusal hem de uluslararası düzeyde spor etkinliklerine ev sahipliği yaparak yerli ve yabancı kitleleri çekmeyi başaran ve medeniyetlerin başkenti olarak anılan İznik’in spor turizmine yönelik mevcut durumunun tespit edilerek potansiyelinin değerlendirilmesi ve önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Çalışma sonunda İznik spor turizmine yönelik mevcut durum tespiti ve öneriler sunulmuştur. İlçenin turizm istatistiklerinin izlenebilirliğinin olmaması büyük bir sorun teşkil etmektedir. Alternatif turizm ürünü olarak yön tayin edilebilmesi için İlçenin (spor) turizm master planının ivedilikle hazırlanması gerekmektedir. Konaklama alt yapısı geliştirilmelidir.

Kaynakça

 • Akyol, C., & Akkaşoğlu, S. (2021). Alternatif Turizm Türlerinin Destinasyonlara Katkısı: Artvin ve Spor Turizmi. Journal Of Humanities And Tourism Research, 11(1), 177-194.
 • Andrews, D. (2006). Sports-Commerce-Culture: Essays on Sport in Late Capitalist America, Peter Lang, NewYork, NY.
 • BEBKA, (2012). https://www.bebka.org.tr/admin/datas/sayfas/198/iznik-ilce raporu_1568787296.pdf. Erişim Tarihi: 10.07.2022
 • Çetiner, H. (2022). Spor Turizmi Alanında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 5(1), 257-268.
 • Dubinsky, Y. (2022). Sport-tech diplomacy: exploring the intersections between the sport-tech ecosystem, innovation, and diplomacy in Israel. Place Brand Public Dipl 18, 169–180. https://doi.org/10.1057/s41254-020-00191-2
 • Eroğlu, O., & Kaynar, Ö. (2021). Muş İlinin Spor Turizmindeki Yeri ve Önemi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 12(46), 1041-1059.
 • Gürsoy, Y. (2016). Giresun ilinin spor turizmi açısından değerlendirilmesi. Journal of International Social Research, 9(45). 1080-1088.
 • Hall, C.M. (2004). Tourism: Rethinking the Social Science of Mobility. Pearson Education, Melbourne.
 • Higham, J.E.S., & Hinch, T.D. (2018). Sport Tourism Development. Channel View Publications: Bristol.
 • Higham, J. (2021). Sport tourism: a perspective article, Tourism Review, 76(1), 64-68. https://doi.org/10.1108/TR-10-2019-0424. İznik Belediyesi (2022). https://iznik.bel.tr. Erişim Tarihi:10.07.2022.
 • Karadeniz, E. & Güdük, T. (2020). Mersin ili spor turizmi potansiyelinin SWOT analiziyle değerlendirilmesi . Journal of Tourism Theory and Research, 6 (2) , 115-129.
 • Kurtzman J., & Zauhar, J. (2005). Sports tourism consumer motivation, Journal of Sport Tourism 10(1), 21–31.25.
 • Papanikos, G. (2002). Sport and City Marketing Strategy. Sport Tourism Conference, 21 February 2018, Nicosia, Cyprus.
 • Turgut, F., (2021). Akçakoca’nın Spor Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Journal of Academic Tourism Studies, 2(1): 45-60. Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı (2019). https://turkiyesporturizmicalistayi.gsb.gov.tr. Erişim Tarihi: 10.07.2022. www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/SportsandHumanRights.aspx. Erişim Tarihi: 30. Haziran.2022.
 • Usta, K.M. (2005). İnanç turizmi potansiyeli açısından İznik’in değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Balıkesir.
 • Yalman, B. (2003), İznik. İstanbul: İniform Matbaacılık.
 • Yeşil, M. (2015). Antalya’da Spor Turizmi: Mevcut Durumun Tespiti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Antalya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Emel ADAMIŞ Bu kişi benim
Bursa Uludağ Üniversitesi
0000-0001-6445-005X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Adamış, E. (2022). İznik (Nicea) İçin Yeni Bir Alternatif Turizm Potansiyeli: Spor Turizmi . Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi , 2 (2) , 158-167 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turibder/issue/71568/1151731