Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Bloom’un yenilenmiş taksonomisine göre bir sınav analizi

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 3, 82 - 95, 31.07.2016
https://doi.org/10.19128/turje.97805

Öz

Bu çalışmada 2013 Kamu Personeli Seçme Sınav (KPSS)’ında Tarih Öğretmenliği Alan Bilgisi Testinde yer alan soruların yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi ve bilişsel süreç boyutlarına göre değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma sürecinde nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tercih edilmiştir. Bu yöntem kapsamında 2013 yılı Tarih Öğretmenliği Alan Bilgisi Testinde yer alan 50 sorunun düzeyi Yenilenmiş Bloom Taksonomisine dayalı ölçütlere göre hazırlanan tabloya yerleştirilmiştir.  Yerleştirme işleminin sonuçları esas alınarak, 2013 KPSS Tarih Öğretmenliği Alan Bilgisi Testindeki sorular bilgi boyutuna göre incelendiğinde soruların 31 tanesinin (% 62) olgusal bilgi; 12 tanesinin (%24) kavramsal bilgi; 6 tanesinin (%12) işlemsel bilgi; 1 tanesinin (%2) ise üst bilişsel bilgiyi ölçmek üzere hazırlanmış olduğu görülmektedir. Bilişsel süreç boyutuna ilişkin ise 31 (%62) sorunun bilginin hatırlama boyutunu; 12 (%24) sorunun anlama boyutunu; 4 (%8) sorunun uygulama boyutunu; 1 (%2) sorunun analiz etme boyutunu; 2 (%4) sorunun ise değerlendirme boyutunu ölçmek üzere hazırlandığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Alaslan, F., Şimşek, A., & Çamdeviren, Ş. (2012). Türk maarif (eğitim) şûralarında tarih eğitimi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2(2), 189-225.
 • Amer, A. (2006). Reflections on Bloom’s revised taxonomy. Electronic Journal Of Research İn Educational Psychology, 4(1), 213-230.
 • Aslan, E. (2010). Neden tarih öğretiyoruz? Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 162-173
 • Aslan, E. (2011). Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkokullarda izlediği ilköğretim programı:“1924 ilk mektepler müfredat programı”. İlköğretim Online, 10(2). 717-734
 • Bekdemir, M., Selim, Y. (2008). Revize edilmiş bloom taksonomisi ve cebir öğrenme alanı örneğinde uygulaması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 185-196
 • Bloom, B.S., Engelhart, M.D, Furst, E.J, Hill, W.H., and Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy Of Educational Objectives. Book I: Cognitive Domain. U.S: Longman.
 • Bümen, N. T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: yenilenmiş bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 32(142).
 • Çapa,M.(2002). Cumhuriyet’in ilk yıllarında tarih öğretimi. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, (29-30). 39-55
 • Demirel, Ö.(2011). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi
 • Dindar, H. ve Demir, M. (2006). Beşinci sınıf oğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının Bloom taksonomisine gore değerlendirilmesi, GU, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87-96.
 • Eroğlu,D.,Kuzu, T. S. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki dilbilgisi kazanımlarının ve sorularının yenilenmiş bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Başkent University Journal Of Education, 1(1).
 • Ertürk, S. (1982). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan
 • Hasan, M., Naomee, I., & Bilkis, R.(2013). Reflectıon of bloom’s revısed taxonomy ın the socıal scıence questıons of secondary school certıfıcate examınatıon. The International of Journal Social Sciences (TIJOSS). 14(1), 47-56
 • Kablan, Z.(2012).Hedef belirleme: bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlar.(Ed.Hasan Şeker). Eğitimde program geliştirme kavramlar ve yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Köğce, D., Baki, A. (2009). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 70-80.
 • Krathwohl, D.R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: an overwiew. Theory into Practice. 41,4, 212-218.
 • Miles, M. B.,Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. California. : SAGE Publications.
 • Okur, Y., Genç, İ., Özcan,T., Yurtbay, M ve Sever ,A.(2014).Orta öğretim 9.Sınıf Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları
 • Özçelik, D.A. (2009). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi
 • Pickard, M.J. (2007). The new Bloom’s taxonomy: An overvıew for famıly and consumer scıences. Journal of Family and Consumer Sciences Education, 25(1), 45-55.
 • Senemoğlu, N.(2010). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi
 • Sönmez, V.(2012). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Tanık, N.,Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının yenilenmiş bloom taksonomisi’ne göre incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 4(4), 235-246.

Analysing a test based on Bloom’s revised taxonomy

Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 3, 82 - 95, 31.07.2016
https://doi.org/10.19128/turje.97805

Öz

This study aims to evaluate questions of proficiency test in History teaching posed in the Public Personnel Selection Examination (2013) in accord with knowledge dimension and cognitive process dimension of Bloom’s revised taxonomy. Being one of the qualitative research methods, document analysis was employed during the study. Accordingly, level of fifty questions posed in the test in concern were tabulated with respect to the criteria of Bloom’s revised taxonomy. When evaluated based on the knowledge dimension, it is revealed that 31 out of 50 questions (62%) were posed to assess phenomenal knowledge, 12 (24%) of them cognitive knowledge, 6 of them (12%) operational knowledge, and 1 of them (2%) higher cognitive knowledge. As for the cognitive process dimension, 31 of the questions (62%) were designed to assess retrieving dimension of the knowledge, 12 (24%) understanding dimension, 4 (8%) application dimension, 1 (2%) analysis dimension, and 2 (4%) evaluation dimension.

Kaynakça

 • Alaslan, F., Şimşek, A., & Çamdeviren, Ş. (2012). Türk maarif (eğitim) şûralarında tarih eğitimi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2(2), 189-225.
 • Amer, A. (2006). Reflections on Bloom’s revised taxonomy. Electronic Journal Of Research İn Educational Psychology, 4(1), 213-230.
 • Aslan, E. (2010). Neden tarih öğretiyoruz? Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 162-173
 • Aslan, E. (2011). Türkiye Cumhuriyeti’nin ilkokullarda izlediği ilköğretim programı:“1924 ilk mektepler müfredat programı”. İlköğretim Online, 10(2). 717-734
 • Bekdemir, M., Selim, Y. (2008). Revize edilmiş bloom taksonomisi ve cebir öğrenme alanı örneğinde uygulaması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 185-196
 • Bloom, B.S., Engelhart, M.D, Furst, E.J, Hill, W.H., and Krathwohl, D.R. (1956). Taxonomy Of Educational Objectives. Book I: Cognitive Domain. U.S: Longman.
 • Bümen, N. T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: yenilenmiş bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 32(142).
 • Çapa,M.(2002). Cumhuriyet’in ilk yıllarında tarih öğretimi. Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, (29-30). 39-55
 • Demirel, Ö.(2011). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi
 • Dindar, H. ve Demir, M. (2006). Beşinci sınıf oğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının Bloom taksonomisine gore değerlendirilmesi, GU, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87-96.
 • Eroğlu,D.,Kuzu, T. S. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki dilbilgisi kazanımlarının ve sorularının yenilenmiş bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Başkent University Journal Of Education, 1(1).
 • Ertürk, S. (1982). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan
 • Hasan, M., Naomee, I., & Bilkis, R.(2013). Reflectıon of bloom’s revısed taxonomy ın the socıal scıence questıons of secondary school certıfıcate examınatıon. The International of Journal Social Sciences (TIJOSS). 14(1), 47-56
 • Kablan, Z.(2012).Hedef belirleme: bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlar.(Ed.Hasan Şeker). Eğitimde program geliştirme kavramlar ve yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Köğce, D., Baki, A. (2009). Matematik öğretmenlerinin yazılı sınav soruları ile ÖSS sınavlarında sorulan matematik sorularının Bloom taksonomisine göre karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 70-80.
 • Krathwohl, D.R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: an overwiew. Theory into Practice. 41,4, 212-218.
 • Miles, M. B.,Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. California. : SAGE Publications.
 • Okur, Y., Genç, İ., Özcan,T., Yurtbay, M ve Sever ,A.(2014).Orta öğretim 9.Sınıf Ders Kitabı. Ankara: MEB Yayınları
 • Özçelik, D.A. (2009). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi
 • Pickard, M.J. (2007). The new Bloom’s taxonomy: An overvıew for famıly and consumer scıences. Journal of Family and Consumer Sciences Education, 25(1), 45-55.
 • Senemoğlu, N.(2010). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi
 • Sönmez, V.(2012). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Tanık, N.,Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının yenilenmiş bloom taksonomisi’ne göre incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 4(4), 235-246.

Ayrıntılar

Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Fahrettin KORKMAZ


Serkan ÜNSAL

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 5, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Korkmaz, F. & Ünsal, S. (2016). Analysing a test based on Bloom’s revised taxonomy . Turkish Journal of Education , 5 (3) , 82-95 . DOI: 10.19128/turje.97805

Creative Commons License TURJE is licensed to the public under a Creative Commons Attribution 4.0 license.