Yıl 2017, Cilt 6 , Sayı 4, Sayfalar 169 - 185 2017-10-31

An evaluation of PISA 2015 achievements of OECD countries within income distribution and education expenditures
OECD ülkelerinin PISA 2015 başarılarının gelir dağılımı ve eğitim harcamaları açısından değerlendirilmesi

Yılmaz İlker YORULMAZ [1] , İbrahim ÇOLAK [2] , C. Ergin EKİNCİ [3]


The purpose of this study was to determine the relationships between student achievements, income distribution and expenditure on educational institutions in the member countries of Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). In the study, the level of student achievements of the member countries was expressed by Programme for International Student Assessment (PISA) 2015 scores for providing updated data. In the study, income inequality was determined to be one of the variables having impact on the PISA achievements of the students. However, it was considered that some countries, the income inequalities of which were under OECD average, were also successful in PISA 2015. In this regard, it was also searched for an answer to how OECD member countries distribute educational resources, how their public and private expenditure ratios on education were, how their annual expenditure for per student was, and how efficient they use these expenditures on education. It was concluded in the study that the student achievements of OECD member countries were much more associated with fair and efficient use of educational resources, rather than the amount of these resources

Bu araştırmanın amacı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne [Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) üye ülkelerin öğrenci başarıları, gelir dağılımı ve buna bağlı olarak eğitim harcamaları arasındaki ilişkileri belirlemektir. Çalışmada güncel verilere yer vermek bakımından, öğrenci başarıları Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (Programme for International Student Assessment -PISA) 2015 sonuçları ile ifade edilmiştir. Araştırmada, gelir eşitsizliğinin öğrencilerin PISA başarısını etkileyen önemli değişkenlerden biri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna rağmen gelir dağılımındaki eşitsizlik bakımından OECD ortalaması altında bazı ülkeler de PISA 2015’te başarılı olmuştur. Bu bağlamda, OECD ülkelerinin eğitime ayırdıkları kaynakları nasıl dağıttıkları, eğitime yapılan kamu ve özel harcama oranları ile öğrenci başına yapılan yıllık harcamalar değerlendirilmiş ve yapılan harcamaların ne derecede etkin kullanıldığı sorularına da yanıt aranmıştır. Araştırmada, OECD ülkelerinin eğitimdeki başarılarının eğitime ayrılan kaynağın miktarından çok bu kaynakların adil dağıtımı ve etkin kullanımı ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 • Altınkurt, Y., & Aysel, İ. (2016). Yeni Türkiye ve eğitim: Eğitime dikkatli bakmak. İçinde İ. Kaya (Derleyen), Yeni Türkiye’nin toplumsal yapısı (s.13-39). Ankara: İmge Kitabevi.
 • Barber, M., & Mourshed, M. (2007). How the world’s best-performing school systems come out on top (Mickinsey report 2007). McKinsey & Company, McKinsey on Society. 05.07.2017 tarihinde http://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Education/ Worlds_School_Systems _Final.pdf adresinden alıntılanmıştır.
 • Bourdieu, P., & Passeron, J.C. (2015). Yeniden üretim: Eğitim sistemine ilişkin bir teorinin ilkeleri (Çev. A. Sümer, L. Ünsaldı ve Ö. Akkaya). Ankara: Heretik Yayınları. Çalışkan, Ş. (2010). Türkiye’de gelir eşitsizliği ve yoksulluk. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (59), s. 89–132
 • Dolton, P., Marcenaro-Gutiérrez, O., & Still, A. (2014). The efficiency index: Which education systems deliver the best value for money?. London: Gems Education Solutions.
 • Ekinci C. E. (2009). Türkiye’de yükseköğretimde öğrenci harcama ve maliyetleri. Eğitim ve Bilim, 34(154), 119-133.
 • Ekinci C. E. (2011). Bazı sosyoekonomik etmenlerin Türkiye’de yükseköğretime katılım üzerindeki etkileri. Eğitim ve Bilim, 36(160), 281-897.
 • Eğilmez, M., & Kumcu, E. (2005). Ekonomi politikası: Teori ve Türkiye uygulaması. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gastwirth, J. L. (1972). The estimation of the Lorenz curve and Gini index. The Review of Economics and Statistics, 54 (3), 306-316.
 • Giddens, A., & Sutton, P. W. (2016). Sosyolojide temel kavramlar (Çev. A. Esgin). (2.Baskı). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Gümüş, E., & Şişman, M. (2012). Eğitim ekonomisi ve planlaması. Ankara: Pegem Akademi.
 • Illich, I. D. (1971). Deschooling society. Harmondsworth, Middlesex: Penguin.
 • Kondor D, Posfai M, Csabai I, Vattay G (2014) Do the rich get richer? An empirical analysis of the bitcoin transaction network. Plos One, 9(2), 1-10. doi:10.1371/journal.pone.0086197
 • Kurul, N. (2012). Eğitim finansmanı (2. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi . OECD (2008). Ten steps to equity in education. http://www.oecd.org/education/school/39989494.pdf adresinden 16.05.2017 tarihinde alınmıştır.
 • OECD (2012a). Does money buy strong performance in PISA? PISA in Focus https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/49685503.pdf adresinden 16.05.2017 tarihinde alınmıştır.
 • OECD (2012b). Does performance-based pay improve teaching? PISA in Focus http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/50328990.pdf adresinden 16.05.2017 tarihinde alınmıştır.
 • OECD. (2013). PISA 2012 Results: What makes schools successful? Resources, policies and practices (Volume IV). Paris: OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264201156-en adresinden 15.05.2017 tarihinde alınmıştır.
 • OECD. (2016a). PISA Data Explorer, 2015. 13.05.2017 tarihinde http://piaacdataexplorer.oecd.org/ide/idepisa adresinden alınmıştır.
 • OECD. (2016b), PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en
 • OECD. (2016c). OECD Income Distribution Database (IDD): Gini, poverty, income, Methods and Concepts: Gini coefficient of disposable income inequality in 2014 (or latest year), 2012, 2010 and 2007, total population. 12.05.2017 tarihinde http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm adresinden alınmıştır.
 • OECD. (2016d). OECD Income Distribution Database (IDD): Gini, poverty, income, Methods and Concepts: Key indicators on the distribution of household disposable income and poverty, 2007, 2012 and 2014 or most recent year, Income share in total income. 13.05.2017 tarihinde http://oe.cd/idd adresinden alınmıştır.
 • OECD. (2016e). Education at a Glance 2016: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris.
 • OECD. (2016f). PISA 2015 Results (Volume II): Policies and Practices for Successful Schools, PISA. OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264267510-en
 • Oral, I., Yaşar, D. ve Tüzün, I. (2016). Her çocuğa eşit fırsat: Türkiye’de erken çocukluk eğitiminin durumu ve öneriler. 16.05.2017 tarihinde http://www.acev.org/Doc/Research/ACEV-ERG-Rapor_107.rar adresinden alıntılanmıştır.
 • Psacharopoulos, G., & Papakonstantinou, G. (2005). The real university cost in a “free” higher education country. Economics of Education Review, 24(1), 103-108. doi: 10.1016/j.econedurev.2004.01.003
 • Ritzer, G. (2011). Sosyoloji kuramları (Çev. H. Hülür). (1. Baskı). Ankara: De Ki Basım Yayın.
 • Saruç, N. T. (2011). Yükseköğretimin finansmanı ve finansman yöntemlerinin algılanan adalet düzeyi: Sakarya Üniversitesi paydaş görüşleri. Maliye Dergisi, (161), 64-75.
 • Şenatalar, B., Kirmanoğlu, H., Şener, O. ve Ataç, B. (2007). Kamu ekonomisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, No. 789.
 • Şimşek, H. (2015). Yeni liberalizm giderken. İçinde Yeni toplumculuk ve toplumcu eğitim (s.31-64). Ankara: İmge Kitabevi.
 • TDK. (2017). Büyük Türkçe Sözlük. 03.06.2017 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index adresinden alıntılanmıştır.
 • TÜİK. (2013). Türkiye İstatistik Kurumu: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması, 2012. 12.05.2017 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13594 adresinden alıntılanmıştır.
 • TÜİK. (2016a). Türkiye İstatistik Kurumu Basın Odası Haberleri. 12.05.2017 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_107_20161013.pdf adresinden alıntılanmıştır.
 • TÜİK. (2016b). Türkiye İstatistik Kurumu Gelir ve Yaşam Koşulları 2015 Yılı Araştırması. 12.05.2017 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21584 adresinden alıntılanmıştır.
 • Türk Eğitim Sen. (2017). Ücretli Öğretmen Araştırması Raporu. 10.07.2017 tarihinde https://www.turkegitimsen.org.tr/icerik_goster.php?Id=11440 adresinden alıntılanmıştır.
 • Woessmann, L. (2011). Countries with performance pay for teachers score higher on PISA tests (No. 19680). University of Munich, Department of Economics.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-0934-3942
Yazar: Yılmaz İlker YORULMAZ
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-7914-3447
Yazar: İbrahim ÇOLAK
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-1474-2481
Yazar: C. Ergin EKİNCİ
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2017

APA Yorulmaz, Y , Çolak, İ , Ekinci, C . (2017). An evaluation of PISA 2015 achievements of OECD countries within income distribution and education expenditures . Turkish Journal of Education , 6 (4) , 169-185 . DOI: 10.19128/turje.329755