Yayın Süreci

Turkish Journal of Education (TURJE)'da makaleler nasıl değerlendirilmektedir?

 

TURJE’ye gönderilen aday makaleler Ön inceleme, Bilimsel Değerlendirme ve Yayına Hazırlama olmak üzere üç aşamalı bir süreçten geçer. Bu sürecler Baş Editörler tarafından planlanır ve uygulanır.

 

ÖN İNCELEME SÜRECİ

Ön inceleme sürecinde, TURJE'ye gönderilen aday makaleler üç boyutta değerlendirilir:

Şekil İncelemesi

Aday makalenin kapsam uygunluğu, özgünlük raporunun uygunluğu, etik kurul izninin uygunluğu, telif hakkı devri, aday makalenin TURJE Makale Şablonu’na uygunluğu, atıfların uygunluğu ve güncelliği TURJE Editör Yardımcıları tarafından incelenir. Ön inceleme raporu ile yazarlar bilgilendirilir.

Şekil incelemesi sonucunda yeterli (uygun) bulunmayan aday makaleler Reddedilebilir veya Düzeltme istenebilir. Şekil incelemesinde yeterli bulunmayan aday makaleler için, kapsamından dolayı reddedilmemiş ise, yazarlar yeniden başvuru yapabilirler.

Dil İncelemesi

Aday makaleler, İngilizce ve Türkçe akademik yazım açısından TURJE Dil Editörleri tarafından incelenir. Aday makalenin dil inceleme sonucu, Dil İncelemesi Raporu ile yazarlara iletilir.

Dil incelemesi sonucu yeterli bulunmayan aday makaleler Reddedilebilir veya Düzeltme istenebilir. Yazarlar Dil İncelemesi sonucu reddedilen aday makalelerle yeniden başvuru yaptıkları takdirde aday makalenin dilinin düzeltildiğine dair kanıt sunmalıdırlar.

Alan Editörü Ön İncelemesi

Aday makalenin orijinalliği ve alandaki bilgi birikimine katkısı, TURJE alan editörleri tarafından incelenir ve her aday makale 0.00 - 4.00 arasında puanlanır. Bu incelemenin sonucu, Alan Editörü Ön inceleme Formu ile yazarlara bildirilir. Eğer Alan Editörü Ön İnceleme puanlarının aritmetik ortalaması 1,99 ve altında olursa aday makale reddedilir ve bu çalışmalar yeniden gönderilse bile değerlendirmeye alınmaz.

Ön inceleme sürecinde Düzeltme istenen aday makaleler, yazarlar tarafından en geç 30 gün içinde güncellenmelidir. Aksi takdirde aday makale reddedilerek sistemden kaldırılır.

 

BİLİMSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön inceleme sürecinde yeterli bulunan aday makaleler, ilgili TURJE Alan Editörüne/Editörlerine yönlendirilir. Aday makalenin bilimsel niteliği ve yayınlama sorumluluğu, atanmış TURJE Alan Editörüne aittir.

Alan editörü aday makalenin kapsamını, orijinalliğini ve derginin yayın politikalarına uygunluğunu değerlendirir. Aday makalenin girişi, alanyazın taraması, yöntemi, bulguları, tartışma ve sonucu ayrıntılı olarak değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda yeterli bulunmayan aday makale, alan editörü tarafından hakem ataması yapılmaksızın reddedilebilir. Değerlendirme sonucunu Alan Editörü Karar Raporunda gerekçeleriyle birlikte yazara bildirir.

Alan editörü, bilimsel incelemeye değer bulduğu aday makale için, en az iki alan uzmanını hakem olarak atar. Hakem ataması, aday makalenin içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre yapılır. Atanan hakemler, inceledikleri aday makale hakkında herhangi bir belge veya ayrıntıyı hiç kimseyle paylaşamazlar. TURJE Hakem havuzuna katılan hakemler bu konuda garanti vermiş kabul edilirler.

TURJE’de Kör Hakemlik Yöntemi ve Akran Değerlendirme Süreci uygulanır.

Kör Hakemlik Yöntemi, bilimsel çalışmaların objektif olarak incelemesi için esastır ve bilimsel yayınların en yüksek kalitede üretildiğinden emin olmak için birçok bilimsel dergi tarafından tercih edilmektedir. Hakem görüşleri, TURJE’nin yayın kalitesinde temel belirleyicidir.

TURJE'ye gönderilen ve Ön İncelemede yeterli bulunan tüm aday makaleler kör olarak -çift kör hakemlik yöntemi ile- incelenir. Çift kör hakemlik, hem hakemlerin kimliklerini yazarlardan hem de yazarların kimliklerini hakemlerden gizlemek anlamına gelmektedir.

 

Hakem Raporları

Aday makalenin özgünlüğü, yöntemi, etik ilkelere uygunluğu, bulguların düzenli olması, sonuçların tutarlı olarak sunulması ve genel olarak alanyazınla ilgili çalışmaların analizi değerlendirilerek Hakem Raporları hazırlanır. Hakem Raporunda aşağıdaki hususlara ilişkin değerlendirmeler vurgulanır:

Aday makalenin problemi ve amacı

Konunun önemi

Konunun derginin yayın politikasına uygunluğu

Alanyazına katkısı

Aday makalenin organizasyonu

Yöntemi

Bulguların alan yazına katkısı

Tartışma

Sonuç

Kaynak bağlacı ve metin içindeki atıfların uygunluğu

Kaynaklar

 

Hakemlik Süreci

TURJE Alan editörleri tarafından atanan hakemler, gönderilen aday makaleyi 7 gün içinde incelemeyi kabul veya reddederler. Bu süre içerisinde kabul veya ret cevabı ile geri dönüş yapmayan hakemin ataması düşer ve yeni bir hakem ataması yapılır. İncelemeyi kabul eden hakemin, değerlendirmesini 21 gün içerisinde tamamlaması beklenir. Özel durumlarda değerlendirme için hakeme 7 gün ek süre verilebilir.

Hakemler değerlendirmeleri sonucunda inceledikleri aday makaleyi,

Doğrudan kabul edebilir,

Küçük düzeltmeler ile kabul edebilir,

Büyük düzeltme önerebilir (Burada hakemler çalışmayı yeniden inceler.)

Reddedebilir.

Tamamlanan hakem değerlendirmeleri Alan Editörleri tarafından incelenir ve yazarlara dönüt olarak sunulur.

Yazarlar hakem raporlarını ve alan editörünün önerilerini uygulamak veya itirazlarını (katılmadığı hakem görüşleri ve editör önerilerini) gerekçeleriyle birlikte alan editörüne iletebilirler. Alan editörü yazarın düzeltme ve açıklamalarını uygun ve yeterli bulduğu takdirde aday makalenin yayın süreci devam eder.

Yazarlar hakem raporlarını 30 gün içinde uygulamalıdırlar. Aksi takdirde çalışma reddedilerek sistemden kaldırılır. Yazarlar, çok özel durumlarda editörden ek süre talep edebilirler.

Hakemler gerekli gördükleri takdirde bir çalışmanın farklı şekillerde düzenlemesini isteyebilirler.

Hakem değerlendirme süreci en az iki hakem “KABUL” raporu verinceye kadar devam eder. Üçüncü turda da kabul alamayan aday makale, Alan Editörü Karar Raporu ile reddedilerek yazara bildirilir.

Alan editörü, hakem raporlarını incelemeyi en geç 2 hafta içinde tamamlar ve kararını, Alan Editörü Karar Raporu ile Baş Editörlerine bidirir.

Baş editörler, Alan Editörlerinin görüşlerini temel alarak aday makaleye Kabul veya Red kararı verirler.

Bilimsel Değerlendirme Süreci tamamlanan ve Baş Editörler tarafından kabul edilen aday makalelerin, yayın hazırlığına başlanır.

 

YAYINA HAZIRLAMA SÜRECİ

Yayına hazırlık sürecinde aday makalenin ön düzenlemesi mizanpaj editörü tarafından yapılır.

Müzanpajı yapılan aday makale, yazarların yayınlanmadan önce son okuma yapması için yazarlara yönlendirilir. Bu süreçte yazarlardan şekil açısından bazı düzenlemeler ve vasra eksiklikleri tamamlamaları istenebilir.

Yazarların son okuması tamamlandıktan sonra aday makale, derginin en erken sayısında yayınlanmak üzere atanır. Makale, derginin atandığı sayısında erken görünümde yayınlanır.


Yayın değerlendirme süreci ne kadar sürer?

TURJE'ye gönderilen aday makalelerin normal koşullarda yayın inceleme sürecinin 3 ay içerisinde tamamlanması beklenir. Ancak, editörlerin veya hakemlerin yazardan/yazarlardan talep ettikleri düzeltmeleri yapabilmeleri için geçen süre bu zaman aralığına dâhil değildir.