Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ÇALIŞMA YAŞAMINDA BAŞARISIZLIK KORKUSUNUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt: 1 Sayı: 1, 141 - 164, 31.12.2021

Öz

Bu araştırma, özel hastanelerde görev yapan hemşirelerin başarısızlık korkusu
düzeylerini belirlemek ve başarısızlık korkusuna bağlı öz değerlendirme düzeylerinin çeşitli
kişisel ve işle ilgili demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak
amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda araştırmanın temel sorusu; “Demografik ve işle ilgili
kişisel özelliklere bağlı olarak özel hastanelerde görev yapan hemşirelerin başarısızlık korku
düzeyleri farklılaşmakta mıdır?” olarak ifade edilebilir. Araştırmada nicel araştırma
yaklaşımı esas alınmış olmakla birlikte alan araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırma
verileri nicel araştırma yöntemi esas alınarak oluşturulan bir anketle, Hatay İlinde faaliyet
gösteren iki ayrı özel hastanede çalışan 162 hemşireden toplanmıştır. Toplanan veriler;
frekans analizi, faktör analizi, güvenilirlik analizi, tanımlayıcı istatistikler, bağımsız
örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılarak analiz edilmiştir.
Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucu hangi gruplar arasında farklılaşma olduğu ise,
Post-Hoc Testleri (Tukey ve LSD) ile değerlendirilmiştir. Araştırma verilerinin
değerlendirilmesinde SPSS 25.0 (Statistical Package For The Social Science) istatistik
programı kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda ilk olarak
hemşirelerin başarısızlık korku düzeyinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer
aşamada ise hemşirelerin kişisel ve işle ilgili demografik özelliklerine göre başarısızlık
korkusu düzeylerindeki farklılaşma incelenmiş olup; cinsiyet ve medeni durum değişkenleri
ile başarısızlık korkusu ve alt boyutları arasında herhangi bir farklılaşma görülmemiştir.
Buna karşın; eğitim düzeyi, yaş, gelir düzeyi, çalışma süresi ve mevcut kurumda çalışma
süresi değişkenleri açısından ise bazı değişkenler açısından başarısızlık korkusu ve bazı alt
boyutları açısından istatistiki olarak anlamlı farklılaşmalar görülmüştür. Hemşirelerin
başarısızlık korku düzeyini ve kişisel özellikler ile ilişkisini ortaya koyan bu araştırma
sonuçlarının, özellikle sağlık alanında başarısızlık korkusunu ele alan sınırlı sayıdaki
çalışmanın olduğu düşünüldüğünde gerek kavramsal açıdan alan yazına gerekse de sağlık
yöneticileri açısından konuya ilişkin bir farkındalık oluşturması açısından dikkate değer
olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Arslan, E. T. “Girişimcilerde Yaşanan Başarısızlık Korkusu”. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi 23 (Haziran 2018): 707-725.
 • Atkinson, J. W. “Motivational Determinant of Risk-Taking Behaviour”. Psychological Review 64 (November 1957): 359-372.
 • Birney, R. Charles, Burdick, Harvey ve Teevan, R. Collier. Fear of Failure. New York: Van Nostrand, 1969.
 • Conroy, D. E. “Fear of Failure: An Exemplar for Social Development Research in Sport”. Quest 53 (2001a): 165-183.
 • Conroy, D. E. “Progress in the Development of a Multidimensional Measure of Fear of Failure: The Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI)”. Anxiety, Stress and Coping 14 (December 2001b): 431-452.
 • Conroy, D. E. “Representational Models Associated with Fear of Failure in Adolescents and Young Adults”. Journal of Personality 71 (October 2003): 757-784.
 • Conroy, D. E., Coatsworth, J. D. ve Kaye, M. P. “Consistency of Fear of Failure Score Meanings Among 8-To 18-Year-Old Female Athletes”. Educational and Psychological Measurement 67 (April 2007): 300-310.
 • Conroy, D. E. ve Elliot, A. J. “Fear of Failure and Achievement Goals in Sport: Addressing the Issue of the Chicken and the Egg”. Anxiety, Stress and Coping 17 (September 2004): 271-285.
 • Conroy, D. E., Metzler, J. N., ve Hofer, S. M. “Factorial Invariance and Latent Mean Stability of Performance Failure Appraisals”. Structural Equation Modeling 10 (July 2003): 401-422.
 • Conroy, D. E., Willow, J. P. ve Metzler, J. N. “Multidimensional Fear of Failure Measurement: The Performance Failure Appraisal Inventory”. Journal of Applied Sport Psychology 14 (2002): 76-90.
 • Correia, M., Rosado, A., Serpa, S. ve Ferreira, V. “Fear of failure in athletes: Gender, Age and Type of Sport Differences”, Revista Iberoamericana De Psicologia Del Ejercicio Y El Deporte 12(2) (2017): 185- 193.
 • Covington, M. Vaden. Making the Grade: A Self-Worth Perspective on Motivation and School Reform. New York: Cambridge University Press, 1992.
 • Deniz, Ferhat. “Cinsiyetin Erken Aşama Girişimcilik Aktivitesi Üzerindeki Etkisinde Başarısızlık Korkusunun Aracı Rolü”. Yüksek lisans tezi. Edirne: Trakya Üniversitesi, 2019.
 • Ebulue, V., Vadalkar, J., Cely, S., Dopwell, F. ve Yoong, W. “Fear of Failure: Are We Doing Too Many Trials of Instrumental Delivery in Theatre?” Acta Abstetricia et Gynecologica Scandinavica 87 (January 2008): 1234-1238.
 • Elison, J. ve Partridge, J. A. “Relationships Between Shame-Coping, Fear of Failure, and Perfectionism in College Athletes”. Journal of Sport Behavior 35 (January 2012): 19-39.
 • Elliot, A. J., ve Church, M. A. “A Hierarchical Model of Approach and Avoidance Achievement Motivation”. Journal of Personality and Social Psychology 72 (January 1997): 218-232.
 • Elliot, A. J. ve Thrash, T. M. “The Intergenerational Transmission of Fear of Failure”. Personality and Social Psychology Bulletin 30 (August 2004): 957-971.
 • Engür, Mustafa. “Performans Başarısızlığı Değerlendirme Envanteri ve Kendinle Konuşma Anketinin Türk Sporcu Popülasyonuna Uyarlanması ve Uygulanması”. Doktora tezi. İzmir: Ege Üniversitesi, 2011.
 • George, Darren ve Mallery, Paul. SPSS for Windows Step by Step: A Simple Study Guide and Reference. 17.0 Update (10th ed.). Boston: Pearson, 2010.
 • Gülbahar, Yasemin. “Girişimcilik Tutkusunun Yenilikçi Davranışlar ve Başarısızlık Korkusu Üzerine Etkisi: Metanetin Aracılık Rolü”. Doktora tezi. Aksaray: Aksaray Üniversitesi, 2019.
 • Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Follette, V. M., ve Strosahl, K. “Experiential Avoidance and Behavioral Disorders: A Functional Dimensional Approach to Diagnosis and Treatment”. Journal of Consulting and Clinical Psychology 64 (December 1996): 1152-1168.
 • Janman, Karen. “Achievement Motivation Theory and Occupational Choice”. European Journal of Social Psychology 17 (July 1987): 327-346.
 • McClelland, D. C., Atkinson, J. W., Clark, R. W. ve Lowell, E. L. The Achievement Motive. New York: Appleton, 1953.
 • Nagel, J. J. “Performance Anxiety and the Performing Musician: A Fear of Failure or a Fear of Success”. Medical Problems of Performing Artists 5 (March 1990): 37-40.
 • Nunnally, J. Clarence. Psychometric Theory. New York: McGrawHill, 1978.
 • Sagar, S. S., Boardley, I. D., ve Kavussanu, M. “Fear of Failure and Student Athlete’s Interpersonal Antisocial Behaviour in Education and Sport”. British Journal of Educational Psychology 81 (September 2011): 391-408.
 • Sagar, S. S., Busch, B. K. ve Jowett, S. “Success and Failure, Fear of Failure, and Coping Responses of Adolescent Academy Football Players”. Journal of Applied Sport Psychology 22 (April 2010): 213-230.
 • Sagar, S. S., Lavallee, D. ve Spray, C. M. “Coping with the Effects of Fear of Failure: A Preliminary Investigation of Young Elite Athletes”. Journal of Clinical Sports Psychology 3 (March 2009): 73-98.
 • Şeker, Ramazan. “Elit Sporcularda Hedef Yöneliminin, Temel Psikolojik İhtiyaçlar ile Başarısızlık Korkusu Üzerine Etkisi”. Doktora tezi. Çorum: Hitit Üniversitesi, 2017.
 • Tabachnik, G. Barbara ve Fidell, S. Linda. Using Multivariate Statistics (6th ed.). Boston: Pearson Education, 2013.
 • Tekin, Zeliha. “Yöneticilikte Aşil Sendromu ve Mesleki Tükenmişlik İlişkisi”. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 6 (Mayıs 2018): 544- 562.
 • Vealey, R. S. “Fear of Failure in The Context of Competitive Sport: A Commentary”. International Journal of Sports Science & Coaching 3 (June 2008): 195-197.
 • Yıldırım, M. H. ve Oruç, Ş. “Çalışanların Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle Başarısızlık Korkuları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 55 (Eylül 2020): 1863-1886.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma ve İnceleme Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Halit Yıldırım Bu kişi benim

Şükran Oruç Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Yıldırım, Mehmet Halit, ve Şükran Oruç. “ÇALIŞMA YAŞAMINDA BAŞARISIZLIK KORKUSUNUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ”. TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 1, sy. 1 (Aralık 2021): 141-64.

TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.