Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Finlandiya Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgilerin Yeri ve Önemi

Yıl 2023, Cilt: 3 Sayı: 5, 207 - 239, 25.12.2023
https://doi.org/10.5281/zenodo.10417239

Öz

ÖZET
Sosyal bilgiler eğitimi modern dünyada ve kültürler arası ilişkilerin hızlandığı günümüzde önem kazanan dersler arasında yer almaktadır. Sosyal bilgiler eğitimi ile amaçlanan durum ise istenen tip vatandaş yetiştirmektir. Finlandiya eğitim sistemi gerek dünya genelinde eğitim hususundaki başarısı gerek uluslararası sınavlarda sergiledikleri başarıları sebebiyle dünya genelinde gıpta edilen ülkeler arasında yer almaktadır. Araştırmada Finlandiya eğitim sisteminde sosyal bilgiler eğitiminin yeri ve önemi araştırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden durum çalışması ile yürütülmüştür. Araştırmaya Finlandiya’da özel bir öğretim kurumunda çalışan beş uzman gönüllülük esasına dayalı olarak katılmıştır. Veriler uzman görüşü alınarak yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler temalaştırılmış ve ortaya çıkan kategoriler çerçevesinde kodlanmıştır. Araştırmanın sonunca Finlandiya eğitim sisteminde sosyal bilgiler eğitiminin önem verilen bir ders olduğu ve Finlandiya vatandaşı olan her bir bireyin etkin, haklarının bilincinde olan, iyi birer vatandaş yetiştirme amacında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Etik Beyan

Çalışma yurt dışında yapılmıştır. Finlandiya'da.

Destekleyen Kurum

Çalışma gönüllük esasına dayalı yapılmıştır.

Teşekkür

Çalışmada emeği geçen herkese ve katılımcılara sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Kaynakça

 • Akhan, N. E. & Şimşek, Ç. Ö. (2015). Okul öncesi öğretmen adaylarının sosyal bilgiler lisans programı üzerine düşünceleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(2), 551- 588.
 • Akın, F. (2012). ‘’Okul içi ve sınıf dışı öğrenmelerin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi’’, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Burdur.
 • Aydın, H. (2012). ‘’Yapılandırmacılık felsefi temeller ışığında’’ Ankara: Nobel Yayınları.
 • Barth, J. L., & Demirtaş, A. (1997). ‘’İlköğretim sosyal bilgiler öğretimi’’ (kaynak üniteler). Ankara: YÖK / Dünya Bankası Yay.
 • Demircioğlu, İ.H. (2008). “Türkiye’de Tarih Öğretimi Aktif Vatandaşlık Eğitimini Desteklemekte Midir? Tarih Öğretmenlerinin Görüşleri”, 21. Yüzyılda kimlik, vatandaşlık ve tarih eğitimi (Ed. Safran, M ve Dilek, D.), İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
 • Demirel, Ö. (2000). ‘’Karşılaştırmalı eğitim’’. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Doğanay, A. (2005). ‘’Sosyal bilgiler öğretimi’’. C. Öztürk ve D. Dilek (Ed.). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi içinde (ss. 15-46). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Elio, K. (1993). “Yhteiskunnallinen sivistys, yhteiskuntatieto ja oppiaines”. In: Arola, P., Elio, K., Huuhtanen, T. & Pilli, A. (eds.). Yhteiskuntatieto koulussa. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Erginer, A. (2006). ‘’Avrupa Birliği eğitim sistemleri: Türkiye ile karşılaştırmalar’’. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Eurydice (2011). ‘’Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi’’ Ankara: MEB Basımevi. Erişim adresi: http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/kitaplar/Turk_Egitim_sistemi_2011/Turk_Egitim_Sisteminin_Orgutlenmesi_ 2011.pdf.
 • Frassinelli, L. (2006). Educational reform in Finland. Retrieved from http://www.msu.edu/user/frassine/pdf.
 • Hawke S. (1974). ‘’Out of the classroom into the field, ERIC Clearing Hause of Studies/Social Science Education’’, Boulder Consortium.
 • Karaman Kepenekçi, Y. (2005). A study of effectiveness of human rights education in Turkey. Journal of Peace Education, 2(1), 39-55.
 • Legco, (2019). Erişim adresi: www.legco.gov.h.
 • Löfström, J. (ed.) (2001). ‘’Yhteiskuntatiedon tiedetausta. Ainedidaktisia lähtökohtia oppiaineen kehittämiseen’’. Helsinki: University of Helsinki, Department of Teacher Education.
 • Löfström, J., Virta, A. & Van den Berg, M. (2010). “Who actually sets the criteria for social studies literacy? The National Core Curricula and the matriculation examination as guidelines for social studies teaching in Finland in the 2000’s”. Journal of Social Science Education, No. 4, Vol. 9, pp. 6-14. In: http://www.jsse.org/2010/2010-4/pdf/JSSE-4-2010. pdf [downloaded 10.12.2013].
 • Malaty, G. (2006). What are the Reasons Behind the Success of Finland in PISA? Gazette des Mathematiciens, (108, 59- 66).
 • Mayoh K. ve Knutton S. (1997). Using out-of-school experience in science lessons: Reality or rhetoric?. International Journal of Science Education, 19(7), 849-867.
 • Mehtäläinen, J., Niilo-Rämä, M. & Nissinen, V. (2017). Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet. Kansainvälisen ICCS 2016 -tutkimuksen päätulokset [Young people’s civic knowledge, participation and attitudes. Main results in the international ICCS 2016 survey]. Jyväskylä: University of Jyväskylä, Finnish Institute for Educational Research.
 • Ministry of Education and Culture [MEC] (2017). Education System in Finland. Erişim adresi: http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/?lange.
 • National Core Curriculum for Basic Education 2004 (NCCBE). (2004). In: http://www.oph. fi/english/curricula_and_qualifications/basic_education [visited 19th of January, 2023].
 • NCEE (2019). Building a Better System the NCEE Blueprint. Erişim adresi: www.ncee.org.
 • Ochoa-Becker, A.S. (2007). Democratic Education for Social Studies. An Issues-Centered Decision Making Curriculum. Greenwich, Conn.: Information Age Publishing. (First edition by S.H. Enge & A.S. Ochoa).
 • Önal, H., & Kaya, N. (2006). Sosyal bilgiler ders kitaplarının (4 ve 5. sınıf) değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(16), 21-37.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Özerbaş, M. A., Safi, B. N. (2022). İngiltere, Japonya, Norveç, Finlandiya, Singapur, Rusya ve Türk eğitim sistemlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 63-80.
 • Roth C. E. and Lockwood L.G. (December 1979). Strategies and activities for using local communities as environmental education sites, Columbus Ohio: Clearing House For Science Mathematics and Environmental Education, The Ohio State Universiyty College of Natural Resourches.
 • Soby, M. (2015). Finnish education system, Nordic Journal of Digital Literacy (2):64-68 DOI:10.18261/ISSN1891-943X-2015-02-01.
 • Rauhansalo, T, Vytautas, K. (2017). Finnish education system in integrated social education context. Social Education / Sinergy of Holistic Education and Active Inclusion, 46, Nr. 2, p. 24–39 / Vol. 46, No. 2, pp. 24–39.
 • Savage, T. V. (1996). Effective teaching in elementary social studies. New Jersey: A Simon and Schuster Company.
 • Sözer, E. (1998). Sosyal Bilimler kapsamında sosyal bilgilerin yeri ve önemi. Can, G. (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi içinde (ss. 3-13). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Strauss, L. and Terenzini, P. (2007). The effects of students' in- and out-of-class experiences on their analytical and group skills: a study of engineering education. Research in Higher Education, 48(8), 967-992.
 • Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H. & Schulz, W. (2001). Citizenship and education in twenty-eight countries: Civic knowledge and engagement at age fourteen. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Delft: Eburon.
 • Uygun,S, Genç, S Z, Damğa, S VE Ülger, A. (2006). İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Yeni Öğretim Programının Yapılandırmacılık Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi, XV Eğitim Bilimleri Kongresi (13- 15 Eylül), Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Avrupa ve Bölge Çalışmaları
Bölüm Araştırma ve İnceleme Makaleleri
Yazarlar

Selçuk UYGUN 0000-0002-6808-2829

Baki ALTUNAL 0000-0002-1420-0068

Özgür KARACABEY 0009-0009-5743-6845

Mahmut Doğan ÖZMEN 0000-0001-7306-525X

Erken Görünüm Tarihi 19 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 17 Ekim 2023
Kabul Tarihi 5 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 3 Sayı: 5

Kaynak Göster

Chicago UYGUN, Selçuk, Baki ALTUNAL, Özgür KARACABEY, ve Mahmut Doğan ÖZMEN. “Finlandiya Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgilerin Yeri Ve Önemi”. TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi 3, sy. 5 (Aralık 2023): 207-39. https://doi.org/10.5281/zenodo.10417239.