Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 373 - 393 2019-09-10

Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Uygulamaları Dersinde Modelleme Etkinliklerinin Kullanılmasına Yönelik Görüşler
Middle-School Prospective Mathematics Teachers' Opinions on the Use of Modeling Activities at The Course of Mathematics Applications

Neslihan ŞAHİN [1] , Ali ERASLAN [2]


Bu çalışmanın amacı matematik öğretiminde modelleme dersini alan son sınıf matematik öğretmeni adaylarının göreve başladıklarında ortaokul ders programında yer alan seçmeli matematik uygulamaları dersinde bu dersten öğrendiklerini uygulama noktasında görüş ve değerlendirmelerini ortaya koymaktır. Çalışmanın katılımcıları, Karadeniz bölgesinde bir ilin devlet üniversitesinde öğrenim gören, 2016-2017 eğitim öğretim yılında matematik öğretiminde modelleme dersine kayıtlı kırk iki öğretmen adayıdır. Modelleme perspektifine göre tasarlanan ders kapsamında matematik öğreniminde model, modelleme ile modelleme etkinlikleri yardımıyla problem çözmeye yönelik öğretmenlere on üç haftalık teorik ve uygulama içerikli bir eğitim verilmiştir. Eğitimin sonunda, modelleme etkinliklerinin uygulanışı sırasında elde edilen deneyimleri belirlemek amacıyla öğretmen adaylarına açık uçlu bir soru sorulmuştur. Bu soruya verilen yazılı yanıtlar nitel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları öğretmen adaylarının modelleme etkinliklerini derslerinde kullanımı noktasında matematik öğrenimi, bireysel gelişim, matematiği gerçek yaşamla ilişkilendirme ve uluslararası sınavlardaki başarıya olan olumlu katkılarını vurgulamışlardır. Diğer taraftan sınıf yönetimini etkileyecek olumsuzluklar ile uygulanan eğitim sisteminin ortaya koyduğu zorluklara da ayrıca dikkat çekmişlerdir.

This research aimed to reveal the opinions of the prospective mathematics teachers who will be the implementers of the program on the use of Modeling Activities within the course of elective Mathematics Applications. Participants of the study were 42 prospective teachers enrolled in the Modeling in Teaching Mathematics course in the 2016-2017 academic year, studying at a state university in the Black Sea region. Thirteen weeks of theoretical and practical training on model, modeling and problem solving with the help of modeling activities were given to the prospective teachers within the framework of modeling perspectives.  At the end of the training, prospective teachers were asked an open-ended question to determine the experience gained during the implementation of the modeling activities. The written answers to this question were analyzed qualitatively. The findings of the study showed that while prospective mathematics teachers positively thought on the use of modeling activities in their own classrooms, they related this to mathematics learning, individual development, associating mathematics with real life, and contribution to success in international exams. On the other hand, they have also drawn attention to the difficulties that affect classroom management and the education system applied.           

 • Blatcford, P., Kutnick, P., Baines, E., & Galton, M. (2003). Toward a social pedogogy of classroom group work. Internatioanal Journal of Educational Research, 39, 153-172.
 • Blum, W., & Niss, M. (1991). Applied mathematical problem solving, modelling, application and links to other subjects-state, trends, and issues in mathematics instruction. Educational Studies in Mathematics, 22(1), 37–68.
 • Doyle, K. M. (2006). Mathematical modelling through top-level structure (Unpublished master’s thesis). Queensland University of Technology, Australia.
 • English, L. D., & Watters, J. J. (2004). Mathematical modelling with young children. In M. J. Hoines, & A. B. Fuglestad (Eds.), Proceedings of the 28th International PME Conference (Vol 2, pp. 335-342). Bergen: Bergen University College.
 • English, L. D., & Watters, J. J. (2005) Mathematical modeling in the early school years. Mathematics Education Research Journal, 16(3), 59-80.
 • Eraslan, A. (2011). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının model oluşturma etkinlikleri ve bunların matematik öğrenimine etkisi hakkındaki görüşleri. İlköğretim Online, 10(1), 364-377.
 • Güder, Y. (2013). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematiksel modellemeye ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Işık, A. ve Mercan, E. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin model ve modelleme hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1835-1850.
 • Kang, O., & Noh, J. (2012, July). Teaching mathematical modelling in school mathematics. Paper presented at the 12th International Congress on Mathematical Education, Seoul, Korea.
 • Karalı, D. (2013). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme hakkındaki görüşlerinin ortaya çıkarılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Lesh, R. A., & Doerr, H. (2003). Foundations of a models and modeling perspective on mathematics teaching and learning. In R. A. Lesh, & H. Doerr (Eds.), Beyond constructivism: A models and modeling perspective on mathematics teaching, learning, and problem solving (pp. 3-34). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Lesh, R. A., & Zawojewski, J. S. (2007). Problem solving and modeling. In F. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning: A project of the national council of teachers of mathematics (pp. 763–804). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 • Lesh, R. A., Lester, F. K., & Hjalmarson, M. (2003). A models and modelling perspective on metacognitive functioning in everyday stiuations where problem solvers develop mathematical constructs. In R. Lesh, & H. M. Doerr (Eds.), Beyond constructivism: A models and modeling perspective on mathematics problem solving, learning and teaching (pp. 383–403). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Matematik dersi öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Miles, M. B., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mousoulides, N. (2007). A modeling perspective in the teaching and learning of mathematical problem solving (Unpublished doctoral dissertation). University of Cyprus, Cyprus.
 • Mousoulides, N., Christou, C., & Sriraman, B. (2006). From problem solving to modelling- a meta analysis. Retrieved August 25, 2018 from http://www.umt.edu/math/reports/sriraman/mousoulideschristousriraman.pdf.
 • Ng, K. E. D. (2013). Teacher readiness in mathematical modelling: Are there differences between pre-service and in-service teachers? In G. A. Stillman, G. Kaiser, W. Blum, & J. P. Brown (Eds.), Teaching mathematical modelling: Connecting to research and practice (pp. 339–348). London: Springer.
 • Pilten, P., Serin, M. K. ve Işık, N. (2016). Sınıf öğretmenlerinin matematiksel modellemeye ilişkin algılarını belirlemeye yönelik bir olgubilim çalışması. Electronic Turkish Studies, 11(3), 1919-1934.
 • Soon, T. L., & Cheng, A. K. (2013). Pre-service secondary school teachers’ knowledge in mathematical modelling. In G. A. Stillman, G. Kaiser, W. Blum, & J. P. Brown (Eds.), Teaching mathematical modelling: Connecting to research and practice (pp. 373–383). London: Springer.
 • Swetz, F., & Hartzler J. S. (1991). Mathematical modeling in the secondary school curriculum. Reston, Virginia: NCTM.
 • Şahin, N., & Eraslan, A. (2016). Modeling processes of primary school students: The crime problem. Education & Science, 41(183), 47-67.
 • Şahin, N., & Eraslan, A. (2017). Thinking processes of fourth-grade primary school students on the butter bean problem and challenges encountered. Educational Sciences: Theory & Practice, 17(1), 105–127.
 • Şahin, N. ve Eraslan, A. (2018). İlkokulda model oluşturma etkinlikleri nasıl uygulanmalı? Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 4(1), 99-117.
 • Tekin-Dede, A. ve Bukova-Güzel, E. (2013). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin model oluşturma etkinlikleri ve matematik derslerinde kullanımlarına ilişkin görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 300 – 322.
 • Tekin-Dede, A. ve Bukova-Güzel, E. (2014). Model oluşturma etkinlikleri: Kuramsal yapısı ve bir örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 95-112. Thomas, K., & Hart, J. (2010). Pre-service teacher perceptions of model eliciting activities. In R. Lesh et al. (Eds.), Modeling students’ mathematical modeling competencies (pp. 531-539). New York, NY: Springer Science & Business Media.
 • Tutak, T., & Güder, Y. (2014). Opinions of secondary school mathematics school teachers on mathematical modelling. Educational Research and Reviews, 9(19), 799-806.
 • Urhan, S. ve Dost, Ş. (2016). Matematiksel modelleme etkinliklerinin derslerde kullanımı: Öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1279-1295.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Neslihan ŞAHİN
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ali ERASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { turkbilmat434641, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {}, publisher = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {373 - 393}, doi = {10.16949/turkbilmat.434641}, title = {Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Uygulamaları Dersinde Modelleme Etkinliklerinin Kullanılmasına Yönelik Görüşler}, key = {cite}, author = {Şahi̇n, Neslihan and Eraslan, Ali} }
APA Şahi̇n, N , Eraslan, A . (2019). Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Uygulamaları Dersinde Modelleme Etkinliklerinin Kullanılmasına Yönelik Görüşler . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 10 (2) , 373-393 . DOI: 10.16949/turkbilmat.434641
MLA Şahi̇n, N , Eraslan, A . "Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Uygulamaları Dersinde Modelleme Etkinliklerinin Kullanılmasına Yönelik Görüşler" . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 (2019 ): 373-393 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilmat/issue/48621/434641>
Chicago Şahi̇n, N , Eraslan, A . "Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Uygulamaları Dersinde Modelleme Etkinliklerinin Kullanılmasına Yönelik Görüşler". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 (2019 ): 373-393
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Uygulamaları Dersinde Modelleme Etkinliklerinin Kullanılmasına Yönelik Görüşler AU - Neslihan Şahi̇n , Ali Eraslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16949/turkbilmat.434641 DO - 10.16949/turkbilmat.434641 T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 373 EP - 393 VL - 10 IS - 2 SN - -1309-4653 M3 - doi: 10.16949/turkbilmat.434641 UR - https://doi.org/10.16949/turkbilmat.434641 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Uygulamaları Dersinde Modelleme Etkinliklerinin Kullanılmasına Yönelik Görüşler %A Neslihan Şahi̇n , Ali Eraslan %T Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Uygulamaları Dersinde Modelleme Etkinliklerinin Kullanılmasına Yönelik Görüşler %D 2019 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 10 %N 2 %R doi: 10.16949/turkbilmat.434641 %U 10.16949/turkbilmat.434641
ISNAD Şahi̇n, Neslihan , Eraslan, Ali . "Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Uygulamaları Dersinde Modelleme Etkinliklerinin Kullanılmasına Yönelik Görüşler". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 / 2 (Eylül 2019): 373-393 . https://doi.org/10.16949/turkbilmat.434641
AMA Şahi̇n N , Eraslan A . Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Uygulamaları Dersinde Modelleme Etkinliklerinin Kullanılmasına Yönelik Görüşler. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2019; 10(2): 373-393.
Vancouver Şahi̇n N , Eraslan A . Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Uygulamaları Dersinde Modelleme Etkinliklerinin Kullanılmasına Yönelik Görüşler. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2019; 10(2): 373-393.