Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 2, Sayfalar 290 - 313 2019-09-10

A Thematic and Methodological Review of Theses related to GeoGebra: A Content Analysis
GeoGebra İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik ve Yöntemsel Eğilimleri: Bir İçerik Analizi

Nurullah ŞİMŞEK [1] , Aziz YAŞAR [2]


GeoGebra is one of the widely used software in mathematics education. Therefore, many master’s and doctoral theses related to GeoGebra have been conducted until today. It is considered that review of these theses will provide both guideline and more effective literature reading for researchers. The purpose of this study is to review systematically theses related to GeoGebra in mathematics education research in Turkey both thematically and methodologically. Theses which were published until June 2018 at the database of National Thesis Center of the Council of Higher Education in Turkey were examined. This study is a descriptive content analysis within content analysis studies. In the study, a total of 54 theses were reached in the database. While the number of master’s theses is 41, the number of doctoral theses is 13. These theses were analyzed thematically in four titles; research subject, mathematical topic, type, and publication year. On the other hand, the theses were analyzed methodologically in four titles; pattern, sample, data collection tool, and data analysis method. Findings were presented with the percentage, frequency, study codes, graphics, and tables. Results of this study indicated that the effects of GeoGebra on academic achievement, learning or permanence were mostly examined in theses. Additionally, majority of the theses were preferred to geometry topics. The quantitative research methodology was determined to be used more than the other methodologies. Most of the theses related to GeoGebra were conducted with the secondary school students. At the end of the study, it is recommended to increase the studies examining the effectiveness of GeoGebra by selecting topics from different learning areas such as measurement, data processing, and probability. Addionalty, it is suggested to increase the studies performed with students and teachers at primary school level.

GeoGebra matematik eğitiminde yaygın olarak kullanılan yazılımlardan birisidir. Bu sebeple bu zamana kadar GeoGebra hakkında birçok yüksek lisans ve doktora tez çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu lisansüstü tezlerin eğilimlerinin resmedilmesi araştırmacılara hem yol gösterici olacağı hem de daha etkin literatür okuması sunacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de matematik eğitimi alanında yayınlanan GeoGebra ile ilgili lisansüstü tezlerin hem tematik hem de yöntemsel analizlerinin yapılması amaçlanmıştır. YÖK Ulusal Tez Merkezinde Haziran 2018’e kadar yayınlanmış ve erişeme açık olan tezler analiz edilmiştir. Bu çalışmanın deseni genel çerçevede içerik analizi iken özel de betimsel içerik analizidir. Veri tabanı taramasında toplamda 54 lisansüstü tez çalışmasına ulaşılmıştır. Bu tezlerin 13’ü doktora 41’i yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Tezler tema, matematiksel konu, tür, yayınlanma yılı, desen, örneklem profili, veri toplama aracı ve veri analiz yöntemi olmak üzere sekiz başlık altında analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular yüzde, frekans, çalışma kodları, grafik ve tablolarla sunulmuştur. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre lisansüstü tezlerde çoğunlukla GeoGebra’nın başarıya, öğrenmeye veya kalıcılığa etkisinin incelendiği tespit edilmiştir. Ayrıca tezlerde geometri konuları daha çok çalışılmıştır. Diğer taraftan GeoGebra ile ilgili tezlerde nicel araştırma yaklaşımı daha çok tercih edilirken veri toplama aracı olarak ise en fazla testler kullanılmıştır. Tezlerin büyük bir çoğunluğunda örneklem grubunun ortaokul düzeyindeki öğrencilerle oluşturulduğu belirlenmiştir. Çalışmanın sonunda ölçme, veri işleme ve olasılık gibi farklı öğrenme alanlarından konular seçilerek GeoGebra’nın etkililiğini inceleyen çalışmaların yaygınlaştırılması ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerle ve öğretmenlerle gerçekleştirilen çalışmaların arttırılması önerilmektedir.

 • Acar, H. (2015). Üstel ve logaritmik fonksiyonlar konusunun dinamik geometri yazılımı GeoGebra ile öğretiminin öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Uşak.
 • Acar, M. (2017). 7. Sınıfta bazı konuların dinamik matematik yazılımı ile öğretiminin akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak.
 • Açıkgül, K. (2017). GeoGebra destekli mikro öğretim uygulaması ve oyunlaştırılmış teknolojik pedagojik alan bilgisi (tpab) etkinliklerinin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının tpab düzeylerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Akçakın, V. (2015). Dinamik matematik ortamında geometrik fonksiyon yaklaşımı kullanımının 9. sınıf öğrencilerin fonksiyonlar konusundaki akademik başarılarına ve matematik öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akgül, M. (2014). Dinamik geometri yazılımı kullanımının sekizinci sınıf öğrencilerinin dönüşüm geometrisi konusundaki başarısı, geometrik düşünmesi ve matematik ve teknolojiye yönelik tutumları üzerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Akkoca, H. (2014). Türk lise matematik öğretmenleri için oluşturulan bağlamsal içerikli GeoGebra çalışma kâğıtlarının geliştirme süreci (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akpınar, Y. (2005). Bilgisayar destekli eğitimde uygulamalar. Ankara: Anı yayıncılık.
 • Aktay, S. ve Keskin, T. (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) incelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(2), 27-44.
 • Altın, S. (2012). Bilgisayar destekli dönüşüm geometrisi öğretiminin 8.sınıf öğrencilerinin başarısına ve matematik dersine yönelik tutumuna etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Atay, A. (2015). Ortaokul matematik öğretmenlerinin GeoGebra dinamik matematik yazılımını kullanarak oluşturdukları matematiksel görevlerin bilişsel düzeylerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Aydos, M. (2015). Matematiği GeoGebra ile öğretmenin limit ve süreklilik konularının kavramsal anlaşılmasına olan etkisi: Üstün zekâlı ve yetenekli Türk öğrencileri örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Ankara: Harf Eğitim Yayıncılık.
 • Balcı, E.Ö., Gökkaya Z, ve Kar, A. (2013). FATİH projesinin üniversiteler yüzü. İstanbul Journal of Social Sciences,5,13-30.
 • Balcı-Şeker, H. (2014). GeoGebra yazılımı ile geometri öğretiminin geometri ders başarısına ve geometri öz-yeterliğine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Balgalmış, E. (2013). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının tekno-pedagojik alan bilgilerinin öğretim deneyimleri bağlamında incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Baltacı, S. (2014). Dinamik matematik yazılımının geometrik yer kavramının öğretiminde kullanılmasının bağlamsal öğrenme boyutundan incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Baydaş, Ö. (2010). Öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının görüşleri ışığında matematik öğretiminde GeoGebra kullanımı (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Bulut, N. (2013). Çember kavramının dinamik matematik yazılımı ile öğretilmesinin matematik öğretmeni adaylarının başarıları ve düşünme düzeylerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ceylan, T. (2012). GeoGebra yazılımı ortamında ilköğretim matematik öğretmen adaylarının geometrik ispat biçimlerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38.
 • Çekmez, E. (2013). Dinamik matematik yazılımı kullanımının öğrencilerin türev kavramının geometrik boyutuna ilişkin anlamalarına etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Çolakoğlu, S. (2018). Çember konusunun GeoGebra yazılımıyla öğretiminin 7.sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bayburt.
 • Demir, S. ve Özmantar, M. F. (2013). Teknoloji destekli matematik öğretiminde pedagojik prensipler. M. Doğan ve E. Karakırık (Eds.) Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı içinde, (s. 1-25). Ankara: Nobel-Atlas.
 • Dinçer, S. (2018). Eğitim bilimleri araştırmalarında içerik analizi: Meta-analiz, meta-sentez, betimsel içerik analizi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 176-190.
 • Doğan, M. (2013). Bir dinamik matematik yazılımı: Geocebir (GeoGebra). M. Doğan ve E. Karakırık (Eds.) Matematik eğitiminde teknoloji kullanımı içinde, (s. 125-195). Ankara: Nobel-Atlas.
 • Doktoroğlu, R. (2013). Dinamik matematik programı ile doğru denklemleri konusunun öğretiminin yedinci sınıf öğrencilerinin başarılarına etkileri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Düzce, S. (2012). Özel dershanelerdeki öğretmenlerin matematik ve geometri derslerinde GeoGebra yazılımının kullanılabilirliğine yönelik görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • EBA, (2016). Eğitim bilişim ağı. http://www.eba.gov.tr, Erişim tarihi: 13.10.2018.
 • Ekici, M, Arslan, İ. ve Tüzün, H. (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) web portalı kullanılabilirliğinin göz izleme yöntemiyle değerlendirilmesi. İşman, A., Odabaşı, H. F. ve Akkoyunlu, B. (Eds.) Eğitim teknolojileri okumaları içinde. (s. 273-297), Ankara: TOJET.
 • Filiz, M. (2009). GeoGebra ve Cabri Geometri II dinamik geometri yazılımlarının web destekli ortamlarda kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Genç, G. (2010). Dinamik geometri yazılımı ile 5. sınıf çokgenler ve dörtgenler konularının kavratılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Hıdıroğlu, Ç. (2012). Teknoloji destekli ortamda matematiksel modelleme problemlerinin çözüm süreçlerinin analiz edilmesi: Yaklaşım ve düşünme süreçleri üzerine bir açıklama (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Hıdıroğlu, Ç. (2015). Teknoloji destekli ortamda matematiksel modelleme problemlerinin çözüm süreçlerinin analizi: bilişsel ve üstbilişsel yapılar üzerine bir açıklama (Yayınlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Hohenwarter, M., & Jones, K. (2007). Ways of linking geometry and algebra: the case of GeoGebra. Proceedings of British Society for Research into Learning Mathematics, 27(3), 126-131.
 • Hohenwarter, M., & Lavicza, Z.(2007). Mathematics teacher development with ICT: towards an International GeoGebra Institute. Proceedings of British Society for Research into Learning Mathematics, 27(3), 49-54.
 • İçel, R. (2011). Bilgisayar destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: GeoGebra örneği (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kağızmanlı, T. (2015). Analitik geometriye yönelik bilgisayar destekli işbirlikli dinamik öğrenme ortamının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kan, O. (2014). GeoGebra destekli öğretimin lineer cebir dersine ait bazı konularda akademik başarı üzerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Kanbur, B. (2017). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının dinamik geometri yazılımı ile desteklenmiş ortamda problem kurma durumlarının ve görüşlerinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karaaslan, G. (2013). Geometri dersine yönelik dinamik geometri yazılımlarıyla hazırlanan etkinliklerin öğrencilerin akademik başarısı ve uzamsal yetenekleri bağlamında incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kaya, D. (2015). Çoklu temsil temelli öğretimin öğrencilerin cebirsel muhakeme becerilerine, cebirsel düşünme düzeylerine ve matematiğe yönelik tutumlarına etkisi üzerine bir inceleme (Yayınlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kaya, H. (2017). Yedinci sınıf öğrencilerinin öteleme ve yansıma problemlerinde kullandıkları sürükleme türlerinin göstergebilimsel analizi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara:Pegem A Yayıncılık.
 • Kepceoğlu, İ. (2010). GeoGebra yazılımıyla limit ve süreklilik öğretiminin öğretmen adaylarının başarısına ve kavramsal öğrenmelerine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Koehler, M. J. ve Mishra, P. (2008). Introducing TPCK in AACTE committee on innovation and technology: The handbook of technological pedagogical content knowledge (TPCK) for educators. New York: American Association of Colleges of Teacher Education and Routledge.
 • Konyalıhatipoğlu, M. (2016). Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin analitik ve bütüncül düşünme stillerinin solo taksonomisi ile incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize.
 • Koyuncu, İ. (2013). Teknoloji kullanımının ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının düzlem geometrisi problem çözme stratejileri üzerinde incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kök, A., Dalgıç H. ve Şahin İ. (2012, Ekim). GeoGebra ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi. 6. Ulusal Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Lavicza, Z. (2011). GeoGebra institutes and research. https://community.GeoGebra.org/it/wp-content/uploads/sites/8/2013/06/Lavicza-Torino-GGday-2011.pdf. adresinden 15 Haziran 2018 tarihinde indirilmiştir.
 • Mercan, M. (2012). İlköğretim 7. sınıf matematik dersine ait “dönüşüm geometrisi” alt öğrenme alanının öğretiminde, dinamik geometri yazılımı GeoGebra’nın kullanımının öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, California:Sage.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2012). FATİH projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr adresinden 15 Temmuz 2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013a). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013b). Ortaokul matematik dersi (5, 6, 7 Ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018a). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 8. sınıflar). Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018b). Ortaöğretim matematik dersi (9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Öner, A. (2013). Bilgisayar destekli öğretimin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının trigonometrik fonksiyonların periyotlarıyla ilgili kavram imajlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Öz, M. (2015). Ortaokul 7. sınıf matematik dersi “geometrik cisimler” alt öğrenme alanının öğretiminde dinamik matematik yazılımı GeoGebra 5.0 kullanımının öğrenci başarısına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özdemir, Ç. (2017). Lise matematik öğretmenleri için belirli integral konusu üzerinde araştırmaya dayalı bir ünite planı geliştirme (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öztürk, B. (2012). GeoGebra matematik yazılımının ilköğretim 8.sınıf matematik dersi trigonometri ve eğim konuları öğretiminde, öğrenci başarısına ve Van Hiele geometri düzeyine etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisan tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Öztürk, T. (2016). Matematik öğretmeni adaylarının ispatlama becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlanan öğrenme ortamının değerlendirilmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Saralar, İ. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adayının geometride cisimlerin farklı yönlerden görünümleri konusunda teknolojik pedagojik alan bilgisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Sarıhan-Musan, M. (2012). Dinamik matematik yazılımı destekli ortamda 8. sınıf öğrencilerinin denklem ve eşitsizlikleri anlama seviyelerinin solo taksonomisine göre incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Sümen, Ö. (2013). GeoGebra yazılımı ile simetri konusunun öğretiminin matematik başarısı ve kaygısına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Şataf, H.(2010). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin “dönüşüm geometrisi” ve “üçgenler” alt öğrenme alanındaki başarısı ve tutuma etkisi (Isparta örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Şimşek, A. (2013). 9. sınıf matematik dersi fonksiyon kavramının öğretiminde bilgisayar cebiri sistemlerinin etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Taş, S. (2016). Geometrik cisimler konusunun öğretiminde GeoGebra kullanımının akademik başarıya etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tatar, E., Kağızmanlı, T. ve Akkaya, A. (2013). Türkiye’deki teknoloji destekli matematik eğitimi araştırmalarının içerik analizi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 33-45.
 • Tayan, E. (2011). Doğrusal denklemler ve grafikleri konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretim yönteminin başarıya etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Türkoğlu, H. (2014). Dinamik geometri yazılımı kullanarak göz izleme yöntemi ile alan bağımsız bilişsel stile sahip matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin öğrenme stilleri açısından incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tüysüz, C. ve Çümen, V. (2016). EBA ders web sitesine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 278-296.
 • Uygan, C. (2016). Ortaokul öğrencilerinin zihnin geometrik alışkanlıklarının kazanımına yönelik dinamik geometri yazılımındaki öğrenme süreçleri (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Uysal, Y. (2013). İlköğretim 6. sınıf matematik derslerinde geometrik cisimler konusunun dinamik matematik yazılımı ile öğretiminin öğrenci başarısına ve matematik dersine yönelik tutumlarına olan etkisinin belirlenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Uzun, P. (2014). GeoGebra ile öğretimin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve geometriye yönelik tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kastamonu.
 • Yahşi-Sarı, H. (2012). İlköğretim 7. sınıf matematik dersi “dönüşüm geometrisi” alt öğrenme alanının öğretiminde dinamik geometri yazılımlarından Sketchpad ile GeoGebra’nın kullanımlarının öğrencilerin başarısına ve öğrenmelerin kalıcılığına etkilerinin karşılaştırılması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldız, H. (2017). Matematik öğretmenlerinin geometri alanına ilişkin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin gelişiminin incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Yılmaz, Z. (2011). Dinamik matematik yazılımı GeoGebra’nın öğrencilerin başarılarına ve tutumlarına etkisi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Zengin, Y.(2015). Dinamik matematik yazılımı destekli işbirlikli öğrenme modelinin ortaöğretim cebir konularının öğrenimi ve öğretiminde uygulanabilirliğinin incelenmesi (Yayınlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2536-8285
Yazar: Nurullah ŞİMŞEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Aziz YAŞAR
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Eylül 2019

Bibtex @derleme { turkbilmat450566, journal = {Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)}, issn = {}, eissn = {1309-4653}, address = {}, publisher = {Türkbilmat Eğitim Hizmetleri}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {290 - 313}, doi = {10.16949/turkbilmat.450566}, title = {GeoGebra İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik ve Yöntemsel Eğilimleri: Bir İçerik Analizi}, key = {cite}, author = {Şi̇mşek, Nurullah and Yaşar, Aziz} }
APA Şi̇mşek, N , Yaşar, A . (2019). GeoGebra İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik ve Yöntemsel Eğilimleri: Bir İçerik Analizi . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) , 10 (2) , 290-313 . DOI: 10.16949/turkbilmat.450566
MLA Şi̇mşek, N , Yaşar, A . "GeoGebra İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik ve Yöntemsel Eğilimleri: Bir İçerik Analizi" . Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 (2019 ): 290-313 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkbilmat/issue/48621/450566>
Chicago Şi̇mşek, N , Yaşar, A . "GeoGebra İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik ve Yöntemsel Eğilimleri: Bir İçerik Analizi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 (2019 ): 290-313
RIS TY - JOUR T1 - GeoGebra İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik ve Yöntemsel Eğilimleri: Bir İçerik Analizi AU - Nurullah Şi̇mşek , Aziz Yaşar Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.16949/turkbilmat.450566 DO - 10.16949/turkbilmat.450566 T2 - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) JF - Journal JO - JOR SP - 290 EP - 313 VL - 10 IS - 2 SN - -1309-4653 M3 - doi: 10.16949/turkbilmat.450566 UR - https://doi.org/10.16949/turkbilmat.450566 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi GeoGebra İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik ve Yöntemsel Eğilimleri: Bir İçerik Analizi %A Nurullah Şi̇mşek , Aziz Yaşar %T GeoGebra İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik ve Yöntemsel Eğilimleri: Bir İçerik Analizi %D 2019 %J Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) %P -1309-4653 %V 10 %N 2 %R doi: 10.16949/turkbilmat.450566 %U 10.16949/turkbilmat.450566
ISNAD Şi̇mşek, Nurullah , Yaşar, Aziz . "GeoGebra İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik ve Yöntemsel Eğilimleri: Bir İçerik Analizi". Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 10 / 2 (Eylül 2019): 290-313 . https://doi.org/10.16949/turkbilmat.450566
AMA Şi̇mşek N , Yaşar A . GeoGebra İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik ve Yöntemsel Eğilimleri: Bir İçerik Analizi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2019; 10(2): 290-313.
Vancouver Şi̇mşek N , Yaşar A . GeoGebra İle İlgili Lisansüstü Tezlerin Tematik ve Yöntemsel Eğilimleri: Bir İçerik Analizi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT). 2019; 10(2): 290-313.