Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Oyunlaştırma Uygulamasında Kullanılan Oyun Elementlerine Yönelik Öğretmen ve Öğrencilere Uygulanan Motivasyon ve Teknoloji Kabul Çalışması

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2, 104 - 126, 25.12.2019

Öz

Oyunlaştırma oyun olmayan ortamlarda oyun dinamikleri, mekanikleri ve bileşenlerinin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Sınıf yönetiminde oyunlaştırma ise, öğrencilerin bazı istenilen davranışlarına yönelik motivasyonlarının, performanslarının, tutumlarının ve ilgilerinin artırılması ve sınıf yönetimine entegrasyonu olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, öğretmenlerin oyunlaştırma uygulamasını kullanmalarının

öğrencilerin içsel motivasyonu üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu etkileri incelemek için nicel yöntem kullanılmıştır. Çalışma, öğretmen ve öğrencilere uygulanan Likert tipi ölçeklerden oluşmaktadır. Öğretmenler için oyunlaştırma uygulamasına göre uyarlanmış teknoloji kabul modeli anketi kullanılmıştır. Buna ek olarak öğretmenlere oyunlaştırma uygulaması ile ilgili görüş anketi de kullanılmıştır. Öğrenciler için ise oyunlaştırma uygulamasına göre uyarlanmış içsel motivasyon ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca öğrenciler için oyunlaştırma uygulaması ile ilgili Likert sorulardan oluşan görüş anketi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları incelendiğinde, öğrencilerin oyunlaştırma uygulamasına yönelik tutum puanları yüksek olmasına rağmen içsel motivasyonları yaşları arttıkça azaldığı ortaya çıkmaktadır. Öğretmenlerde ise branşlarına, yaşlarına, mesleki kıdemlerine ve kullanım sıklıklarına göre teknoloji kabulünde farklılıklar bulunmuştur. Bulgulara yönelik sonuçlar ve tavsiyeler benzer çalışmalarda çıkan sonuçlarla birlikte verilmiştir.

Kaynakça

 • Anılan, H. ve Anagün, Ş.S. (2007). Öğretmen adaylarının kendi mesleki gelişimlerini değerlendirmeleri. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, 261-268.
 • Atay, D.Y. (2003). Öğretmen eğitiminin değişen yüzü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aytekin, A.B. (2016). Bilgisayar destekli eğitimde kolaylaştırıcı olarak facebook platformu ve avantajları. International Multilingual Academic Journal, 3(3), 48-56.
 • Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi. DEUHFED,9(1), 23-28.
 • Bataineh, R.F., El Karasneh, M.S. ve Barakat, A.A. (2007). Jordanian pre- service teachers’ perceptions of the portfolio as a reflective learning tool. Asia- Pacific Journal of Teacher Education, 35(4), 435-454.
 • Bayrak, F. ve Koçak Usluel, Y. (2011). Günlük uygulamasının yansıtıcı düşünme becerisi üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 40, 93-114.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Buckley, P., ve Doyle, E. (2016). Gamification and student motivation. Interactive Learning Enviroments, 24(6), 1162-1175.
 • Chu, S.K., Chan, C.K. ve Tiwari, A.F. (2012). Using blogs to support learning during internship. Computers & Education, 58(3), 989-1000.
 • Collin, S. ve Karsenti, T. (2011). The collective dimension of reflective practice: The how and why. Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 12(4), 569-581.
 • Deng, L. ve Yuen, A.H. (2011). Towards a framework for educational affordances of blogs. Computers & Education, 56(2), 441-451.
 • Dewey, J. (1933). How we think. A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process, Boston: D. C. Heath.
 • Duban, N. ve Yanpar Yelken, T. (2010). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleriyle ilgili görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 343-360.
 • Ekiz, D. (2006). Kendini ve başkalarını izleme: Sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı günlükleri. İlköğretim Online, 5(1), 45-57.Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147.
 • Ersözlü, Z.N. ve Kazu, H. (2011). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde uygulanan yansıtıcı düşünmeyi geliştirme etkinliklerinin akademik başarıya etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 141-159.
 • Fidan, A. (2016). Scratch ile programlama öğretiminde oyunlaştırmanın öğrenci katılımına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Gedik, H., Akhan, N.E. ve Kılıçoğlu, G. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri. Mediterranean Journal of Humanities, 4(2), 113-130.
 • Hourigan, T. ve Murray, L. (2010). Using blogs to help language students to develop reflective learning strategies: Towards a pedagogical framework. Australasian Journal of Educational Technology, 26(2), 209-225.
 • Işıkoğlu, N. (2007). The role of reflective journals in early childhood pre-service teachers’ professional development. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(2), 819-825.
 • Jacklinga, B., Natolia, R., Siddiquea, S. ve Sciullia, N. (2014). Student attitudes to blogs: A case study of reflective and collaborative learning. Assessment & Evaluation in Higher Education, 40(4), 542-556.
 • Jay, J.K. ve Johnson, K.L. (2002) Capturing complexity: A typology of reflective practice for teacher education. Teaching and Teacher Education, 18(1), 73-85.
 • Kapp, K. M. (2012). The gamification of Learning and instruction: game-based methods and strategies for training and educatiın. John Wiley & Sons.
 • Karahan, Z.C. , Aytuğ Koşan. A. M. Ve Demirören M. (2014). The effect of gaming approach on learning in basic microbiology education: A pilot study. Marmara Medical Journal, 27(3), 184-9.
 • Karasar N (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi,7. Basım, Ankara.
 • Kang, I., Bonk, C.J. ve Kim, M.C. (2011). A case study of blog-based learning in Korea: Technology becomes pedagogy. The Internet and Higher Education, 14(4), 227-235.
 • Killeavy, M. ve Moloney, A. (2010). Reflection in a social space: Can blogging support reflective practice for beginning teachers?. Teaching and Teacher Education, 26(4), 1070-1076.
 • Kirk, J. ve Miller, M.L. (1986). Reliability and validity in qualitative research. Sage.
 • Koç, C. ve Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223-236.
 • Köksal, N. ve Demirel Ö. (2008). Yansıtıcı düşünmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına katkıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 189-203.
 • Lai, T. ve Land, S.M. (2009). Supporting reflection in online learning environments. Educational Media and Technology Yearbook (ss.141-154). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Lee, J. ve Hammer. J. (2005). Understanding and assessing pre-service teachers’ reflective thinking. Teaching and Teacher, 21(1), 699-715.
 • Lee, J. ve Hammer. J. (2011). Gamification in education: What, how, why bother?. Academic Exchange Quarterly, 15(2).
 • Lee, I. (2008). Fostering preservice reflection through response journals. Teacher Education Quarterly, 35(1), 117-139.
 • Lin, K.Y. ve Shen, Y.F. (2013). The nursing students' attitude toward using blogs in a nursing clinical practicum in Taiwan: A 3-R framework. Nurse Education Today, 33(9), 1079-1082.
 • Mansor, A.Z. (2011). Reflective learning journal using blog. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 18, 507-516.
 • Meredith, C. (2010). Teaching reflective skills and PDP to international students: How effective is the use of pebblepad? Brookes eJournal of Learning and Teaching 2(5).
 • Özgür, H. , Çuhadar, C. Ve Akgün, F. (2017). Eğitimde Oyunlaştırma Araştırmalarında Güncel Eğilimler. Current Trends in Gamification Research in Education.
 • Richardson, W. (2006). Blogs, wikis, podcast and other powerful web tools for classrooms. California: Corwin Press.
 • Samur, Y. (2015). Gamifying a hybrid graduate course. Paper presented at the Global Learn Conference, FernUniversitat in Hagen, Berlin, Germany.
 • Sarı, A. ve Altun, T. (2016). Oyunlaştırma yöntemi ile işlenen bilgisayar derslerinin etkililiğine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 553-577.
 • Sezgin, S. (2016). Eğitimde Oyunlaştırma Üzerine Sistematik Bir bakış. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 5-8 Mayıs. Çanakkale.
 • Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. London: Temple Smith.
 • Shoffner, M. (2006). The potential of weblogs in pre-service teachers’ reflective practice. In C. Crawford et al. (Eds.). Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, 2409-2415. Chesapeake, VA: AACE.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taggart, G.L. ve Wilson, A.P. (1998). Promoting reflective thinking in teachers. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, Inc.
 • Tok, Ş. (2008). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına, performanslarına ve yansıtmalarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(149), 104-117.
 • Tomberg, V., Laanpere, M., Ley, T. ve Normak, P. (2013). Sustaining teacher control in a blog-based personal learning environment. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 14(3), 109-133.
 • Usluel, Y.K. ve Mazman, S.G. (2009). Adoption process of web 2.0 tools in distance education, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 818-823.
 • Xie, Y., Ke, F. ve Sharma, P. (2008). The effect of peer feedback for blogging on college students’ reflective learning processes. The Internet and Higher Education, 11(1), 18-25.
 • Yang, S.H. (2009). Using blogs to enhance critical reflection and community of practice. Educational Technology & Society, 12(2), 11-21.
 • Yeo, H. ve Lee, Y.L. (2014). Exploring new potentials of blogs for learning: Can children use blogs for personal information management (PIM)? British Journal of Educational Technology. 45(5), 916-925.
 • Yin, R.K. (2003). Case study research: Design and methods. (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2, 104 - 126, 25.12.2019

Öz

Kaynakça

 • Anılan, H. ve Anagün, Ş.S. (2007). Öğretmen adaylarının kendi mesleki gelişimlerini değerlendirmeleri. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiri Kitabı, 261-268.
 • Atay, D.Y. (2003). Öğretmen eğitiminin değişen yüzü. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Aytekin, A.B. (2016). Bilgisayar destekli eğitimde kolaylaştırıcı olarak facebook platformu ve avantajları. International Multilingual Academic Journal, 3(3), 48-56.
 • Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi. DEUHFED,9(1), 23-28.
 • Bataineh, R.F., El Karasneh, M.S. ve Barakat, A.A. (2007). Jordanian pre- service teachers’ perceptions of the portfolio as a reflective learning tool. Asia- Pacific Journal of Teacher Education, 35(4), 435-454.
 • Bayrak, F. ve Koçak Usluel, Y. (2011). Günlük uygulamasının yansıtıcı düşünme becerisi üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. 40, 93-114.
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon.
 • Buckley, P., ve Doyle, E. (2016). Gamification and student motivation. Interactive Learning Enviroments, 24(6), 1162-1175.
 • Chu, S.K., Chan, C.K. ve Tiwari, A.F. (2012). Using blogs to support learning during internship. Computers & Education, 58(3), 989-1000.
 • Collin, S. ve Karsenti, T. (2011). The collective dimension of reflective practice: The how and why. Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, 12(4), 569-581.
 • Deng, L. ve Yuen, A.H. (2011). Towards a framework for educational affordances of blogs. Computers & Education, 56(2), 441-451.
 • Dewey, J. (1933). How we think. A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process, Boston: D. C. Heath.
 • Duban, N. ve Yanpar Yelken, T. (2010). Öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ve yansıtıcı öğretmen özellikleriyle ilgili görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 343-360.
 • Ekiz, D. (2006). Kendini ve başkalarını izleme: Sınıf öğretmeni adaylarının yansıtıcı günlükleri. İlköğretim Online, 5(1), 45-57.Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 140-147.
 • Ersözlü, Z.N. ve Kazu, H. (2011). İlköğretim beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde uygulanan yansıtıcı düşünmeyi geliştirme etkinliklerinin akademik başarıya etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 141-159.
 • Fidan, A. (2016). Scratch ile programlama öğretiminde oyunlaştırmanın öğrenci katılımına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Gedik, H., Akhan, N.E. ve Kılıçoğlu, G. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri. Mediterranean Journal of Humanities, 4(2), 113-130.
 • Hourigan, T. ve Murray, L. (2010). Using blogs to help language students to develop reflective learning strategies: Towards a pedagogical framework. Australasian Journal of Educational Technology, 26(2), 209-225.
 • Işıkoğlu, N. (2007). The role of reflective journals in early childhood pre-service teachers’ professional development. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(2), 819-825.
 • Jacklinga, B., Natolia, R., Siddiquea, S. ve Sciullia, N. (2014). Student attitudes to blogs: A case study of reflective and collaborative learning. Assessment & Evaluation in Higher Education, 40(4), 542-556.
 • Jay, J.K. ve Johnson, K.L. (2002) Capturing complexity: A typology of reflective practice for teacher education. Teaching and Teacher Education, 18(1), 73-85.
 • Kapp, K. M. (2012). The gamification of Learning and instruction: game-based methods and strategies for training and educatiın. John Wiley & Sons.
 • Karahan, Z.C. , Aytuğ Koşan. A. M. Ve Demirören M. (2014). The effect of gaming approach on learning in basic microbiology education: A pilot study. Marmara Medical Journal, 27(3), 184-9.
 • Karasar N (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi,7. Basım, Ankara.
 • Kang, I., Bonk, C.J. ve Kim, M.C. (2011). A case study of blog-based learning in Korea: Technology becomes pedagogy. The Internet and Higher Education, 14(4), 227-235.
 • Killeavy, M. ve Moloney, A. (2010). Reflection in a social space: Can blogging support reflective practice for beginning teachers?. Teaching and Teacher Education, 26(4), 1070-1076.
 • Kirk, J. ve Miller, M.L. (1986). Reliability and validity in qualitative research. Sage.
 • Koç, C. ve Yıldız, H. (2012). Öğretmenlik uygulamasının yansıtıcıları: Günlükler. Eğitim ve Bilim, 37(164), 223-236.
 • Köksal, N. ve Demirel Ö. (2008). Yansıtıcı düşünmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına katkıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 189-203.
 • Lai, T. ve Land, S.M. (2009). Supporting reflection in online learning environments. Educational Media and Technology Yearbook (ss.141-154). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Lee, J. ve Hammer. J. (2005). Understanding and assessing pre-service teachers’ reflective thinking. Teaching and Teacher, 21(1), 699-715.
 • Lee, J. ve Hammer. J. (2011). Gamification in education: What, how, why bother?. Academic Exchange Quarterly, 15(2).
 • Lee, I. (2008). Fostering preservice reflection through response journals. Teacher Education Quarterly, 35(1), 117-139.
 • Lin, K.Y. ve Shen, Y.F. (2013). The nursing students' attitude toward using blogs in a nursing clinical practicum in Taiwan: A 3-R framework. Nurse Education Today, 33(9), 1079-1082.
 • Mansor, A.Z. (2011). Reflective learning journal using blog. Procedia -Social and Behavioral Sciences, 18, 507-516.
 • Meredith, C. (2010). Teaching reflective skills and PDP to international students: How effective is the use of pebblepad? Brookes eJournal of Learning and Teaching 2(5).
 • Özgür, H. , Çuhadar, C. Ve Akgün, F. (2017). Eğitimde Oyunlaştırma Araştırmalarında Güncel Eğilimler. Current Trends in Gamification Research in Education.
 • Richardson, W. (2006). Blogs, wikis, podcast and other powerful web tools for classrooms. California: Corwin Press.
 • Samur, Y. (2015). Gamifying a hybrid graduate course. Paper presented at the Global Learn Conference, FernUniversitat in Hagen, Berlin, Germany.
 • Sarı, A. ve Altun, T. (2016). Oyunlaştırma yöntemi ile işlenen bilgisayar derslerinin etkililiğine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 553-577.
 • Sezgin, S. (2016). Eğitimde Oyunlaştırma Üzerine Sistematik Bir bakış. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. 5-8 Mayıs. Çanakkale.
 • Schön, D.A. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. London: Temple Smith.
 • Shoffner, M. (2006). The potential of weblogs in pre-service teachers’ reflective practice. In C. Crawford et al. (Eds.). Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, 2409-2415. Chesapeake, VA: AACE.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taggart, G.L. ve Wilson, A.P. (1998). Promoting reflective thinking in teachers. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, Inc.
 • Tok, Ş. (2008). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına, performanslarına ve yansıtmalarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(149), 104-117.
 • Tomberg, V., Laanpere, M., Ley, T. ve Normak, P. (2013). Sustaining teacher control in a blog-based personal learning environment. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 14(3), 109-133.
 • Usluel, Y.K. ve Mazman, S.G. (2009). Adoption process of web 2.0 tools in distance education, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 818-823.
 • Xie, Y., Ke, F. ve Sharma, P. (2008). The effect of peer feedback for blogging on college students’ reflective learning processes. The Internet and Higher Education, 11(1), 18-25.
 • Yang, S.H. (2009). Using blogs to enhance critical reflection and community of practice. Educational Technology & Society, 12(2), 11-21.
 • Yeo, H. ve Lee, Y.L. (2014). Exploring new potentials of blogs for learning: Can children use blogs for personal information management (PIM)? British Journal of Educational Technology. 45(5), 916-925.
 • Yin, R.K. (2003). Case study research: Design and methods. (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yasemin MERT YILDIRIM> (Sorumlu Yazar)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9337-3137
Türkiye

Teşekkür Sevgili aileme; eşim Berat Yıldırım, babam Temcit Mert, annem Serap Mert, kardeşlerim Yeşim Mert, Halil İbrahim Mert ve can dostum Elif Doğanalp'e manevi hiçbir yardımı esirgemeden yanımda oldukları için tüm kalbimle teşekkür ederim.
Yayımlanma Tarihi 25 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Mert Yıldırım, Y. (2019). Oyunlaştırma Uygulamasında Kullanılan Oyun Elementlerine Yönelik Öğretmen ve Öğrencilere Uygulanan Motivasyon ve Teknoloji Kabul Çalışması . Türkiye Eğitim Dergisi , 4 (2) , 104-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/50695/649541