Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 16 2020-06-01

Okul Öncesi Eğitim Programlarının Milli Kavramlar Açısından İncelenmesi

Özkan SAPSAĞLAM [1]


Okul öncesi dönem insan yaşamında ilk öğrenmelerin gerçekleştiği oldukça önemli bir süreçtir. Yaşamın farklı alanlarına dair ilk bilgilerin ve ilk becerilerin kazanıldığı bu dönem bireyin gelecekteki yaşamının da temelini oluşturmaktadır. Çocukların ailede başlayan bilgi ve beceri kazanma süreçleri, okul öncesi eğitim kurumu ile devam etmektedir. Okul öncesi eğitim kurumları eğitim programları aracılığıyla çocukların beklenen hedeflere ulaşmasını destekler. Türk Milli Eğitim sisteminin temel amaçlarından biri de milli, manevi ve kültürel değerlerin çocuklara kazandırılmasıdır. Bu çalışmada Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programları (1994, 2002, 2006 ve 2013) milli kavramlar açısından incelenmiştir. Çocukların pek çok farklı kavramı öğrenebilecekleri okul öncesi yıllar, milli kavramların çocuklara öğretilmesi açısından da önemli bir dönemdir. Milli kavramlara ilişkin farklı tanımlar olmakla birlikte bayrak, milli marş, mensubu olunan ülke hakkında bilgi, kültürel etkinlikler ve tarihi şahsiyetlerin tanıtılması milli kavramların öğretiminde öne çıkmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımı benimsenerek gerçekleştirilen çalışmada doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma sonucunda milli kavramların okul öncesi eğitim programlarında yeterli düzeyde yer almadığı görülmüştür.
Okul öncesi eğitimi, Okul öncesi eğitim programları, Milli kavramlar
 • Alpöge, G. (2011). Okul öncesinde değerler eğitimi. İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Arıcı, A. F. (2016). Erken çocukluk dil gelişiminde ailenin rolü. Türk Eğitim Dergisi, 1 (1), 66-78.
 • Arslan, S., & İlkay, N. (2015). Okul öncesi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 22-32.
 • Aslan, M., Soyalp, H., Karahan, O., & Altuntaş, M. (2016). Okul öncesi eğitim programı değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 657-683.
 • Aslan, M. & Uygun, N. (2019). Okul öncesi eğitim programının Stufflebeam’in bağlam, girdi, süreç ve ürün (BGSÜ) değerlendirme modeline göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 44 (200), 229-251.
 • Baltacıoğlu, I. H. (1995). Talim ve terbiyede İnkılap. İstanbul: MEB Yayınları.
 • Başaran, S. T. & Ulubey, Ö. 2013 Okul öncesi eğitim programının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(2), 1-38.
 • Bracken, B. & Shaughnessy, M. F. (2003). An interview with Bruce Bracken about the measurement of basic concepts in children. North American Journal of Psychology, 5 (3), 351-363.
 • Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Bruner, J. S. (1966). Toward a theory of instruction. New York: Norton.
 • Duman, G. (2014). Evaluation of Turkish preschool curriculum objectives in terms of values education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 152, 978 – 983.
 • Durmuşoğlu, M. C. (2017). Teacher opinions on ministry of national education 2002, 2006, and 2013 preschool education curricula in Turkey. Educational Research and Reviews, 12 (20), 1015-1030.
 • Gülçiçek, T., Tonga, F. E. & Erden, F. T. (2019). Examining Turkish early childhood education curriculum in terms of mainstream curriculum models. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(2), 77-106.
 • Kandır, A. & Yazıcı, E. (2016). MEB 2013 okul öncesi eğitim programının okuma yazma becerilerinin gelişimi yönünden değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36 (3), 451-488.
 • Kayhan E. & Gürol, M. (2019). Türkçe öğretim programı (2017)’nın Stufflebeam’in (CIPP) modeline göre değerlendirilmesi. Türk Eğitim Dergisi, 4 (1), 48-67. Kılıçkaya, A. & Zelyurt, H. (2015). Okul öncesi programlarında özel gereksinimli bireylerin yer alma durumlarının incelenmesi (1989-2013). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, (4), 200-212.
 • Llobera, J. R. (2007). Modernliğin Tanrısı-batı Avrupa’da milliyetçiliğinin gelişimi. (Çev.: Emek Akman, Ebru Akman). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • MEB. (1973). Milli eğitim temel kanunu. Ankara: MEB.
 • MEB (1994). Okul öncesi eğitimi programı. Ankara.
 • MEB (2002). Okul öncesi eğitimi programı. Ankara.
 • MEB (2006). Okul öncesi eğitimi programı. Ankara.
 • MEB (2010). 2010/53 sayılı ilk ders genelgesi. Ankara.
 • MEB (2013). Okul öncesi eğitimi programı. Ankara.
 • MEB. (2016). Fen ve matematik etkinlikleri (MEGEP). http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Fen%20ve%20Matematik%20Etkinlikleri.pdf adresinden 10.01.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. California: Sage.
 • Öz, E. D. (2015). Okul öncesi eğitim programı kazanımlarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. II. Uluslararası Katılımlı Değerler Eğitimi Kongresi, 2-5 Kasım, Kırıkkale.
 • Sapsağlam, Ö. (2013). Değerlendirme boyutuyla okul öncesi eğitim programları (1952-2013). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1), 63-73.
 • Sapsağlam, Ö. (2016). Okul öncesi eğitim programlarında yer alan hedeflerin değerler açısından incelenmesi. Turkısh Studıes, 11(9), 683-700.
 • Sapsağlam, Ö. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının değer algılarının çizdikleri resimler ve sözlü anlatımlarına göre incelenmesi: Sorumluluk değeri örneği. Eğitim ve Bilim, 42 (189), 287-303.
 • Sapsağlam, Ö. (2018). Social media awareness and usage in preschool children. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 9, (31), 728-746.
 • Sapsağlam, Ö. (2019). Bebeklik döneminde ailede eğitim. (Edit. Serdal Seven), Bebeklik dönemi gelişim ve eğitim içinde (210-224). Ankara: Pegem Akademi.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 • Stathıs, P. (1998). Yunan (ve Türk) tarih ders kitaplarında “ben” ve “öteki” imgeleri. Ali Berktay, Hamdi Can Tuncer (Ed.), Tarih eğitimi ve tarihte “öteki” sorunu içinde (s. 125-133). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 • TDK. (2019). Büyük Türkçe sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c967bc54f0dc6.75815779 adresinden 20.01.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Veldhuis, J., Koniin, E. A., & Seidell, J. C. (2012). Weight information labels on media models reduce body dissatisfaction in adolescent girls. Journal Adolescent Health, 50(6), 600-606.
 • Vygotsky, L. S. (1934). Thought and language (Edit. By. Alex Kozulin). London: MIT Press.
 • Witt, S. D. & Kimple, K. P. (2008). ‘How does your garden grow?’ Teaching preschool children about the environment. Early Child Development and Care, 178 (1), 41-48. doi: 10.1080/03004430600601156.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, C., Özyurt, M. & Adıyaman, H. (2019). Okul öncesi öğrencilerinin programın kazanımlarına ulaşma durumlarının değerlendirilmesine ilişkin bir model önerisi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 15 (3), 237-252.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9965-5191
Yazar: Özkan SAPSAĞLAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yildiz Technical University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

APA Sapsağlam, Ö . (2020). Okul Öncesi Eğitim Programlarının Milli Kavramlar Açısından İncelenmesi . Türkiye Eğitim Dergisi , 5 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/54397/680482