Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 237 - 249 2020-06-01

Yabancılara Türkçe Öğretim Setlerinde Yer Alan Konuşma Etkinliklerinde Dilin Kullanım Alanları

Muhammed Eyyüp SALLABAŞ [1] , Hatice SAĞLIK [2]


Ana dilinde olduğu gibi yabancı dilde de birey; dili birbirinden çok farklı ortam, durum ve amaçlarda kullanır. Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (2013) bu durumu dilin kullanım alanları olarak sınıflandırmıştır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dilin kullanım alanlarının belirlenerek öğretim sürecinin planlanması ve sürece uygun materyal tasarlanması önemlidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan öğretim setlerinin dillin kullanım alanlarına yer verme düzeyini konuşma becerisi çerçevesinde incelemek olarak belirlenmiştir. Genel tarama deseninde gerçekleştirilen araştırmada İstanbul Yabancılar İçin Türkçe, Gazi Yabancılar İçin Türkçe, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ve Yedi İklim Türkçe ders kitapları doküman incelemesi yoluyla incelenmiş ve betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonuçlarında setler arasında dilin kullanım alanlarına yer verme düzeylerinde kademe, alan ve setler bağlamında çeşitli farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Yabancılara Türkçe Öğretimi, Dilin Kullanım Alanları, Ders Kitabı, Konuşma Eğitimi
  • Avrupa Konseyi (2013). Diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi (2. bs.)(çev: Milli Eğitim Bakanlığı). Almanya: telc GmbH. Avrupa Konseyi (2009a). Common European Framework of References for language: Learning, Teaching, Assestment (çev. MEB Çeviri Komisyonu). Ankara: T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yayınları. Avrupa konseyi (2009b). Common European Framework of References for language: Learning, Teaching, Assestment. Germany:Telc GmbH. Cebeci, N. (2006). The effectivity of task-based activities on vocabulary competence designed in accordance with the common European framework (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne. Demirel, Ö. (2010). Yabancı Dil Öğretimi (1.bs). İstanbul: Pegem Akademi Yayıncılık. Güneyli, A. ve Demirel, Ö. (2006). Dil öğretiminde yeni bir anlayış: Avrupa dil gelişim dosyası uygulaması. Cypriot Journal of Educational Sciences, 2(2), 110-118. İşisağ, K. (2008). Sözlü iletişim becerilerinin gelişiminde Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni uygulamalarının başarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi,Ankara. Karasar, N. (2015). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (19. Basım). Nobel Yayınları: İstanbul. Köse, D. (2005). Avrupa Konseyi yabancı diller ortak başvuru metnine uygun Türkçe öğretiminin başarıya ve tutuma etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi,Ankara. Little, D. (2009). Language learner autonomy and the European language portfolio: Two L2 English examples. Language Teaching, 42(2), 222-233. Memiş, M. R. ve Erdem, M.D. (2013). Yabancı Dil Öğretimde Kullanılan Yöntemler, Kullanım Özellikleri ve Eleştiriler. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9), 297-318. Richards, J. C. ve Rodgers, T. S. (2001). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Türkiye Maarif Vakfı (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı. İstanbul. Yaylı, D. Ve Yaylı D. (2014). Yabancı Dil Öğretimi Yaklaşımları ve Yöntemleri içinde. Yabancılara Türkçe Öğretimi- Politik Yöntem ve Beceriler (ed. Yaylı D., Bayyurt Y.). Ankara: Anı Yayıncılık. Yaylı, D. (2004). Göreve dayalı öğrenme yönteminin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde uygulanması ve bu uygulamaya ilişkin öğrenci görüşleri (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4346-4385
Yazar: Muhammed Eyyüp SALLABAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3257-264X
Yazar: Hatice SAĞLIK
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

APA Sallabaş, M , Sağlık, H . (2020). Yabancılara Türkçe Öğretim Setlerinde Yer Alan Konuşma Etkinliklerinde Dilin Kullanım Alanları . Türkiye Eğitim Dergisi , 5 (1) , 237-249 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/54397/723221