Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 250 - 267 2020-06-01

İsa ile Nisa Adlı Çocuk Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme

Talat AYTAN [1] , Mehmet Ali ÇALICI [2]


Çocuk dergileri, işledikleri farklı konular ve içerdikleri etkinlik ve görsellerle çocukların birçok farklı alanla ilgili bilgi edinmesini, güncel olay ve konuları takip etmesini ve yeni beceriler kazanmasını sağlayıcı güçlü uyarıcılardır. Bu araştırmada bir okul öncesi gelişim etkinlik dergisi olan İsa ile Nisa dergisi, çocuk dergilerinde bulunması gereken içerik özellikleri bakımından incelenmiştir. Araştırma nitel desende tasarlanmış, araştırmanın verileri doküman incelemesi yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada "İsa ile Nisa dergisi çocuk dergilerinde bulunması gereken içerik özelliklerine sahip midir?" sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmada İsa ile Nisa dergisinin 13 sayısı incelenmiştir. Dergiyi incelemek için araştırmacılar tarafından alan yazın taraması yapılarak çocuk dergilerinde bulunması gereken özellikler belirlenmiş ve 20 ölçütten oluşan bir kontrol listesi hazırlanmıştır. Hazırlanan kontrol listesine uzman görüşleri doğrultusunda son hâli verilmiştir. İsa ile Nisa dergisinin "Çocuk Dergisi Değerlendirme Formu" aracılığıyla değerlendirilmesi sonucuna göre, derginin kontrol listesinde yer alan 16 (%80) ölçütü karşıladığı, 3 (%15) ölçütü kısmen karşıladığı, 1 (%5) ölçütü ise karşılamadığı belirlenmiştir. Derginin kısmen karşıladığı ve karşılamadığı ölçütler bakımından geliştirilmesi gerektiği belirtilmiş ve elde edilen bulgular tartışılarak önerilerde bulunulmuştur.
Okul Öncesi Çocuk Dergileri, İçerik Özellikleri, Çocuk Edebiyatı, İsa ile Nisa
 • Arıcı, A. F. (2016). Çocuk edebiyatı ve kültürü . Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Aytekin, H. (2016). Çocuk ve gençlik edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Balcı, A. (2017). “Çocuklara Rehber” dergisinin kütüphane kataloglarında görülmeyen 168, 169 ve 173. sayılarının incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(2), 986-1001.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Büyüktokatlı, N. (2018). Çocuk programları ve dergileriyle dördüncü sınıf öğrencilerinin proje tabanlı öğrenme becerilerinin geliştirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Çer, E. (2016). Çocuk edebiyatı 0-6 yaş çocuk kitaplarında çocuk gerçekliği ve çocuğa görelik. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Dedeoğlu, H. (2019). İlkokullarda çocuk kitapları ve dergileri. M. Gönen (Edt.). Erken çocukluk döneminde çocuk edebiyatı içinde (s. 285-303). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Dilidüzgün, S. (2018). Çağdaş çocuk yazını yazın eğitimine atılan ilk adım. İzmir: Tudem Yayınları.
 • Eyüp, B. (2016). Çocuk ve Kitap. T. Şimşek (Edt.). Okul öncesinde çocuk edebiyatı ve medya içinde (s.43-60). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Gezmen, Başak. (2019). Bir eğitim aracı olarak çocuk dergileri: ‘‘Mavi Kırlangıç’’ çocuk dergisi. Erciyes İletişim Dergisi, 6(1), 59-80.
 • Karagöz, B. (2019). TRT Çocuk Dergisi’ndeki kitap tanıtımları üzerine betimsel bir inceleme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(1), 512-537.
 • Karatay, H. (2018). Çocuk edebiyatı metinlerinde bulunması gereken özellikler. T. Şimşek (Edt.). Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı içinde (s.79-128). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Kıbrıs, İ. (2006). Çocuk edebiyatı. Ankara: Tekağaç Eylül Yayınları.
 • Kuyucu, M. (2016). Çocuk dergileri ve reklam: Türkiye’de yayınlanan çocuk dergilerinde kullanılan reklamlara yönelik bir inceleme. Sosyal Bilimler Dergisi, 3(8), 145-170.
 • Oğuzkan, A. F. (2013). Yerli ve yabancı yazarlardan örneklerle çocuk edebiyatı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sever, S. (2015). Çocuk ve edebiyat. Ankara: Tudem Yayınları.
 • Şimşek, T. (2016). Çocuk kitaplarında nitelik. T. Şimşek (Edt.). Okul öncesinde çocuk edebiyatı ve medya içinde (s. 109-146). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Şimşek, T. & Yakar, Y. M. (2016). Çocuk ve edebiyat. T. Şimşek (Edt.). Okul öncesinde çocuk edebiyatı ve medya içinde (s. 9-42). Grafiker Yayınları. Ankara.
 • Şirin, M. R. (2019). Çocuk edebiyatına eleştirel bir bakış çocuk edebiyatı nedir ne değildir?. İstanbul: Uçan At Yayınları.
 • Tanju Aslışen, Ebru H. (2019). Edebi türler açısından çocuk edebiyatı. M. Gönen (Edt.). Erken çocukluk döneminde çocuk edebiyatı içinde (s. 93-157). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Temizyürek, F., Şahbaz, N. K. & Gürel, Z. (2016). Çocuk edebiyatı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Turan, E.D., Kurt, E. & Arslan, N. (2016). Mini Kumbara Dergisi'nin popüler bilim kaynakları kapsamında biçim ve içerik bakımından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(3), 326-336.
 • Ungan, S., Arıcı, A. F. & Şimşek, T. (2018). Çocuk edebiyatının kaynakları. T. Şimşek (Edt.). Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı içinde (s.161- 214). Ankara: Grafiker Yayınları.
 • Ural, S. (2019). Okul öncesi çocuk kitaplarının tanımı. M. Gönen (Edt.). Erken çocukluk döneminde çocuk edebiyatı içinde (s. 33-55). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Uzuner Yurt, S. (2016). Okul öncesi çocuk kitapları ve süreli yayınlar. T. Şimşek (Edt.). Okul öncesinde çocuk edebiyatı ve medya içinde (s. 147-159). Grafiker Yayınları: Ankara.
 • Yakar, Y. M. & Yılmaz, O. (2015). Beyazbulut Dergisi’nde yer alan kurgusal metinlerdeki karakterlerin çatışmaları çözme biçimleri. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 57-66.
 • Yalçın, A. & Aytaş, G. (2016). Çocuk Edebiyatı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yılar, Ö. (2007). Çocuk yayınları ve bu yayınlarda bulunması gereken temel unsurlar. Ö. Yılar & L. Turan (Edt.). Eğitim fakülteleri için çocuk edebiyatı içinde (s.39- 51). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, O. (2016). Çocuk kitaplarında bulunması gereken özellikler. T. Şimşek (Edt.). Okul öncesinde çocuk edebiyatı ve medya içinde (s. 61-108). Ankara: Grafiker Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9778-8970
Yazar: Talat AYTAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yıldız Technical University
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9999-1024
Yazar: Mehmet Ali ÇALICI
Kurum: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

APA Aytan, T , Çalıcı, M . (2020). İsa ile Nisa Adlı Çocuk Dergisi Üzerine Bir Değerlendirme . Türkiye Eğitim Dergisi , 5 (1) , 250-267 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/54397/725667