Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 103 - 113 2020-06-01

Ters Yüz Öğrenme Modeline Göre Ders Planı Hazırlama (Osmanlıca Dersi Örneği)

Emine AKIN [1] , Erhan AKIN [2]


Bu çalışmada, Ters Yüz Öğrenme Modeli dikkate alınarak Osmanlıca Dersi ders planı taslağı oluşturulmaya çalışılmıştır. Osmanlıca Dersinin beceriye dönük bir ders olmasından dolayı ters yüz öğrenme modelinin becerilerin geliştirilmesi için uygun bir model olduğu düşünülmektedir. Çünkü bu modelle dil becerilerinin öğretiminde uygulamaya daha çok zaman ayrılabilir. Böylece öğrenciler derslerde teorik bilgiden çok uygulamaya dönük ders işlemiş olurlar. Buradan hareketle ters yüz öğrenme modeline göre hazırlanmış Osmanlıca Dersi ders planı; “hazırlık, dersin işlenişi ve değerlendirme” aşamalarından oluşmaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yoluyla yürütülmüş ve veriler bu yolla toplanmıştır. Ters yüz öğrenme modeline göre hazırlanmış Osmanlıca ders planı bilişim çağının gereği olarak teknolojinin imkanlarından yararlanmaya dönüktür. Böylece öğrenciler ve öğretmenler teknolojiden uzak kalmadan dersleri daha zevkli işleyebilirler. Bunun için derslerden önce, dersi verecek kişinin ders ile ilgili iyi bir hazırlık yapması, uygun ders sunularını hazırlaması ve öğrencileriyle paylaşması gerektiği belirtilmiştir. Yapılan bu hazırlık sonrası dersi uygulamaya dönük daha etkili ve öğrenci merkezli olarak yürütmesi gerektiği, derste eğitsel oyunlar, görsel ve işitsel araçlar kullanılarak Osmanlıca Dersinin verimli ve etkili ilerlemesinin sağlanabileceğine dikkat çekilmiştir. Son aşama olan değerlendirme aşamasında ise öğrencilerle birlikte ders hakkında değerlendirmenin yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Ters yüz öğrenme modeli, Ders planı, Osmanlıca dersi
 • Balta, Y. ve Türel, Y.K., (2013). Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Kullanılan Farklı Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarına İlişkin Bir İnceleme. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8/3, 37-45. Ankara.
 • Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Alexandria, VA: International Society for Technology in Education.
 • Burmabıyık, A. ve Karamete, A. (2014). Tabletler ve etkileşimli tahtalar için 3 boyutlu geometri etkinlikleri geliştirme süreci. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 209-222.
 • Davies, R. S., Dean, D. L., & Ball, N. (2013). Flipping the classroom and instructional technology integration in a college-level information systems spreadsheet course. Educational Technology Research and Development, 61(4), 563–580.
 • Demiralay, R. (2014). Evde Ders Okulda Ödev Modelinin Benimsenmesi Sürecinin Yeniliğin Yayılımı Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi . Yayımlanmamış Doktora Tezi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Gazi Üniversitesi . Ankara.
 • Demirel, Ö. (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Öğretme Sanatı. (10. Baskı). Ankara: Pagem Akademi Yayıncılık.
 • Deperlioğlu, Ö. ve Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. XII. Akademik Bilişim Konferansı, Muğla.
 • Fautch, J. M. (2015). The flipped classroom for teaching organic chemistry in small classes: is it effective?Chemistry Education Research and Practice, 16, 179-186.
 • Findlay-Thompson, S., Saint, M., & Mombourquette, P. (2013). Evaluation of a flipped classroom in an undergraduate business course. Business Education & Accreditation, 8(2), 63–70.
 • Gençer, Büşra Gamze (2015). Okullarda Ters-Yüz Sınıf Modelinin Uygulanmasına Yönelik Bir Vaka Çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri enstitüsü, Bahçeşehir Üniversitesi. İstanbul.
 • Johnson, L. W., & Renner, J. D. (2012). Effects of the flipped classroom model on a secondary computer applications course: student and teacher perceptions, questions and student achievement.Unpublished phd thesis, University of Louisville.
 • Kapçık, A. C. (2014). Fipped Classroom Eğitim Modelinin Ortaokul Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi. TUBİTAK 45. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması. İstanbul.
 • Love, B., Hodge, A., Grandgenett, N., & Swift, A. W. (2014). Student learning and perceptions in a flipped linear algebra course. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 45(3), 317–324.
 • Mason, G.S., Shuman, T. R., & Cook, K. E. (2013). Comparing the effectiveness of an inverted classroom to a traditional classroom in an upper-division engineering course. IEEE Transactions onEducation, 56(4), 430-435.
 • McGivney-Burelle, J. & Xue, F. (2013). Flipping calculus. PRIMUS: Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies, 23(5), 447 - 486. Missildine, K., Fountain, R., Summers, L., & Gosselin, K. (2013). Flipping the classroom to improve student performance and satisfaction. Journal of Nursing Education, 52, 597- 599.
 • Oğuz, A. (2009). İngilizce Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Ders Planı Hazırlamaya İlişkin Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(11), 456-477. Ormancı, Ü., ve Şaşmaz-Ören, F. (2010). Dramanın ilköğretimde kullanılabilirliğine yönelik sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri: Demirci eğitim fakültesi örneği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 165-191.
 • Senemoğlu, N. (2004). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara:Gazi Kitabevi.
 • Seel, N. M. (2004). “Curriculum Development, Instructional Design, and Information Technology”. (Editor: Seel, N. M.) Curriculum, Plans and Processes in Instructional Design: International Perspectives. Mahwah, NJ. USA: Lawrence Erlbaum Associates, Incorporated.
 • Sever, G. (2014). Bireysel çalgı keman derslerinde çevrilmiş öğrenme modelinin uygulanması. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. Journal of Qualitative Research in Education, 2(2),27- 42.
 • Sprinthall, N. A. & Sprinthall, R. C. (1990). Educational Psychology: A Developmental Approach. (Fifth Edition). New York: Mc Graw-Hill, Inc.
 • Sönmez, V. (2004). Program Gelistirmede Ögretmen Elkitabı. (11. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Temizyürek F. ve Ünlü, N. A. (2015)Dil Öğretiminde Teknolojinin Materyal Olarak Kullanımına Bir Örnek: “Flipped Classroom”. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4(1), s. 64 – 72.
 • Tezci, E., ve Perkmen, S. (2013). Oluşturmacı perspektiften teknolojinin öğrenme- öğretme sürecine entegrasyonu. Çağıltay, K. ve Göktaş, Y. (Ed.). Öğretim teknolojilerinin temelleri: Teoriler, araştırmalar, eğilimler (s.185-211). Ankara: PEGEM
 • Touchton, M. (2015). Flipping the classroom and student performance in advanced statistics: Evidence from a quasi-experiment. Journal of Political Science Education, 11(1), 28- 44.
 • Tune, J.D., Sturek, M., & Basile, D. P. (2013). Flipped classroom model improves graduate student performance in cardiovascular, respiratory, and renal physiology. Advan in Physiol Edu, 37(4), 316- 320.
 • Ünver, G. ve Demirel, Ö. (2004). “Öğretmen Adaylarının Öğrenci Merkezli Öğretimi Planlama Becerilerini Geliştirme Üzerine Bir Araştırma”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 188–195.
 • Verleger, M. A., & Bishop, L. J. (2013). The flipped classrom: A survey of the research. 120th ASEE Conference & Exposition. American Society for Engineering Education. 20-26 June 2013"
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1799-3673
Yazar: Emine AKIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2372-9331
Yazar: Erhan AKIN
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

APA Akın, E , Akın, E . (2020). Ters Yüz Öğrenme Modeline Göre Ders Planı Hazırlama (Osmanlıca Dersi Örneği) . Türkiye Eğitim Dergisi , 5 (1) , 103-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/54397/734322