Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 285 - 301 2020-12-28

Yaparak Yaşayarak Öğrenme Yönteminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Astronomiye Karşı Tutumlarına Ve Fen Öğrenme Motivasyonlarına Etkisi

Ezlem DOĞAÇ [1] , Fatma GÖK [2]


Araştırmanın amacı, yaparak yaşayarak öğrenmeye dayalı verilen eğitimin 5. sınıf öğrencilerinin Astronomi konularına karşı tutumları ve Fen öğrenme motivasyonlarına etkisini incelemektir. Örneklem, Akdeniz Üniversitesi içerisindeki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevine (TUG) gelen, Antalya ili merkezinde öğrenim gören 300 tane 5. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Yaptığımız bu araştırmada iki farklı test kullanılmıştır. İki değişken arasındaki farkları belirlemek için tarama modellerinden; korelasyon ile basit tarama modeli kullanılmıştır. Öğretim yılının bir dönem sürecinde öğrencilerin Astronomiye olan tutum ve Fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarının değişkenleri zamana bağlı olarak incelendiği için tekil tarama modellerinden zamansal tarama (izleme) modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Türk (2015)’ün geliştirdiği “Astronomi Tutum Ölçeği” ve Dede ve Yaman’ın (2008) geliştirdiği “Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen puanların analizi için, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Tutumların ve motivasyonların karşılaştırılmasında Pearson korelasyon testi kullanılmıştır.
Astronomi,, tutum, motivasyon, yaparak yaşayarak öğrenme
  • Açıkgöz K. Ü. (2003). Aktif Öğrenme (1. Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. Abdullah M. N. L. (2007). Exploring Children‘s Self-Regulated Learning Skills, The 1st International Conference on Educational Reform, 9-11 November 2007, Mahasarakham University, Thailand. Aşkar P. ve Erden M. (1987). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeği. Çağdaş Eğitim, 121, 8-11.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1369-8965
Yazar: Ezlem DOĞAÇ
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1515-1568
Yazar: Fatma GÖK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Akdeniz Üniversitesi
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Akdeniz üniversitesi
Proje Numarası -
Teşekkür Doç.Dr. Fatma Gök Akdeniz Üniversitesi Proje birimime teşekkür eder
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2020

APA Doğaç, E , Gök, F . (2020). Yaparak Yaşayarak Öğrenme Yönteminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Astronomiye Karşı Tutumlarına Ve Fen Öğrenme Motivasyonlarına Etkisi . Türkiye Eğitim Dergisi , 5 (2) , 285-301 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/55125/797812