Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

İlkokul 1. Sınıfta Aile Katılımı: Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 1, 217 - 229, 25.06.2021

Öz

Bu araştırmada öğretim süreçlerine aile katılımının ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin akademik başarıları üzerine etkisi, sınıf öğretmenlerinin görüşleri açısından incelenmiştir. Araştırma, 2019-2020 öğretim yılında İstanbul ilindeki devlet okullarında görev yapmakta olan, en az 5 yıl öğretmenlik deneyimine sahip sınıf öğretmenleri ile nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma kazanımlarına ulaşabilmek için diğer ders saatlerini de bu amaçla kullandıklarını, bu durumun öğrencilerin genel akademik başarıları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu, bu noktada öğretim süreçlerine veli katılımının önemli olduğu ve akademik başarıyı artırıcı etkiye sahip olduğu, bunun için aile eğitim çalışmaları ile ailelerin desteklenmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Ahioğlu Lindberg, E. N., ve Oğuz, K. (2016). İlköğretimde aile katılımı: Bir geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(3), 4135-4151. https://doi.org/10.14687/ijhs.v13i3.3711
 • Argon, T. ve Kıyıcı, C. (2012). İlköğretim kurumlarında ailelerin eğitim sürecine katılımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 80-95.
 • Barriball, K. L. ve While, A. (1994). Collecting data using a semi-structured interview: A discussion paper. Journal of Advanced Nursing. 19,328-335
 • Bell, J. (1992). Doing your research project: A guide for first-time researchers in education, health and social science.
 • Beydoğan, Ö. (2006). Ailelerin eğitim sürecine katılımına yönelik modeller ve yaklaşımlar. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 7(1), 75-90
 • Biber, K. (2003). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin, ailelerinin sosyo-ekonomik düzeylerine göre öğretmen-aile iletişimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 35, 360-373.
 • Cole F. L. (1988) Content analysis: Process and application. Clinical Nurse Specialist 2(1), 53–57.
 • Çağdaş, A. ve Seçer, Z. Ş. (2005). Veli eğitimi. Eğitim Kitabevi.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim-Online, 2(2), 28-34.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2014). Research methods, design, and analysis. Pearson Press
 • Epstein, J. L., Sanders, M. G., Simon, B., Salinas, C. K., Jansorn, R. N. ve Voorhis, F. L. V. (2002). School, family and community partnerships. Corwin Press.
 • Fan, X. ve Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: Meta-anaysis. Educational Psychology Review, 13(1), 1-22.
 • Fantuzzo, J., Tighe, E. ve Childs S. (2000). Family involvement questionnaire: A multivariate assessment of family participation in early childhood education. Journal of Educational Psychology, 2(92),367–376.
 • Jeynes, W. H. (2007). The relationship between parental involvement and urban secondary school student academic achievement: A metaanalysis. Urban Education, 42(82).
 • Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 9(1) 69-83
 • Krippendorff, K. (1980). Validity in content analysis. In E. Mochmann (Ed.), Computerstrategien für die kommunikationsanalyse (pp. 69-112).
 • Ömeroğlu, E., Kandır, A. ve Ersoy, Ö. (2003). Yıllık plan örnekleri ve aile katılımı çalışmaları. Morpa Yayınları.
 • Özyürek, L. (1983). Çocuğumun öğretmeni. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 16(2), 61-74
 • Patton, M.Q. (2002). How to use qualitative methods in evaluation. SAGE Publications.
 • Shaw, C. A. (2008). A study of the relationship of parental involvement to student achievement in a Pennsylvania career and technology center. Unpublished Doctoral Dissertation. The Pennsylvania State University. Pennsylvania, USA.
 • Sheldon, S. B. (2003). Linking school-family-community partnerships in urban elementary school to student achievement on state tests. The Urban Review, 35(2).
 • Şad, S. N. (2012). Investigation of parental ınvolvement tasks as predictors of primary students’ Turkish, math, and science & technology achievement. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 49,173-196.
 • Şimşek, H. ve Tanaydın, D. (2002). İlköğretimde veli katılımı: Öğretmen-veli-psikolojik danışman üçgeni. İlköğretim Online, 11, 12-16
 • Temel, Z. F. (2001). Okul öncesi eğitime aile katılımı. Gazi Üniversitesi anaokulu-anasınıfı öğretmen el kitabı. YA-PA.
 • Tezel Şahin, F. ve Ünver, N. (2005). Okulöncesı̇ eğı̇tı̇m programlarına aı̇le katılımı. Kastamonu Eğitim Dergisi 13(1), 23-30.
 • Wasik, B. A., Bond, M. A. ve Hindman, A. (2002). Effective early childhood curriculum for children at risk. Contemporary perspectives on early childhood curriculum. (Ed: Olivia N. Saracho and Bernard Spodek). Information Age Published.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Family Involvement in Primary Schools 1st Grades: Primary School Teachers’ Views

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 1, 217 - 229, 25.06.2021

Öz

In this research, the effect of family involvement on the academic success of first grade primary school students in the teaching process was examined in terms of the opinions of the primary school teachers. The research was carried out using qualitative research designs with the primary school teachers who have at least 5 years of teaching experience in the state schools in İstanbul province in 2019-2020 academic year. Data collected through semi-structured interviews were analyzed through content analysis. When the findings were evaluated, it was found that the primary school teachers used other lesson hours for this purpose, in order to reach the first literacy gains, that this situation had a negative effect on the general academic success of the students, that the parental involvement in the teaching process was important and has academic success enhancing effect, therefore families must be supported with family education studies.

Kaynakça

 • Ahioğlu Lindberg, E. N., ve Oğuz, K. (2016). İlköğretimde aile katılımı: Bir geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(3), 4135-4151. https://doi.org/10.14687/ijhs.v13i3.3711
 • Argon, T. ve Kıyıcı, C. (2012). İlköğretim kurumlarında ailelerin eğitim sürecine katılımlarına yönelik öğretmen görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 80-95.
 • Barriball, K. L. ve While, A. (1994). Collecting data using a semi-structured interview: A discussion paper. Journal of Advanced Nursing. 19,328-335
 • Bell, J. (1992). Doing your research project: A guide for first-time researchers in education, health and social science.
 • Beydoğan, Ö. (2006). Ailelerin eğitim sürecine katılımına yönelik modeller ve yaklaşımlar. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 7(1), 75-90
 • Biber, K. (2003). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin, ailelerinin sosyo-ekonomik düzeylerine göre öğretmen-aile iletişimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 35, 360-373.
 • Cole F. L. (1988) Content analysis: Process and application. Clinical Nurse Specialist 2(1), 53–57.
 • Çağdaş, A. ve Seçer, Z. Ş. (2005). Veli eğitimi. Eğitim Kitabevi.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul aile dayanışması. İlköğretim-Online, 2(2), 28-34.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2014). Research methods, design, and analysis. Pearson Press
 • Epstein, J. L., Sanders, M. G., Simon, B., Salinas, C. K., Jansorn, R. N. ve Voorhis, F. L. V. (2002). School, family and community partnerships. Corwin Press.
 • Fan, X. ve Chen, M. (2001). Parental involvement and students’ academic achievement: Meta-anaysis. Educational Psychology Review, 13(1), 1-22.
 • Fantuzzo, J., Tighe, E. ve Childs S. (2000). Family involvement questionnaire: A multivariate assessment of family participation in early childhood education. Journal of Educational Psychology, 2(92),367–376.
 • Jeynes, W. H. (2007). The relationship between parental involvement and urban secondary school student academic achievement: A metaanalysis. Urban Education, 42(82).
 • Keçeli-Kaysılı, B. (2008). Akademik başarının arttırılmasında aile katılımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 9(1) 69-83
 • Krippendorff, K. (1980). Validity in content analysis. In E. Mochmann (Ed.), Computerstrategien für die kommunikationsanalyse (pp. 69-112).
 • Ömeroğlu, E., Kandır, A. ve Ersoy, Ö. (2003). Yıllık plan örnekleri ve aile katılımı çalışmaları. Morpa Yayınları.
 • Özyürek, L. (1983). Çocuğumun öğretmeni. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 16(2), 61-74
 • Patton, M.Q. (2002). How to use qualitative methods in evaluation. SAGE Publications.
 • Shaw, C. A. (2008). A study of the relationship of parental involvement to student achievement in a Pennsylvania career and technology center. Unpublished Doctoral Dissertation. The Pennsylvania State University. Pennsylvania, USA.
 • Sheldon, S. B. (2003). Linking school-family-community partnerships in urban elementary school to student achievement on state tests. The Urban Review, 35(2).
 • Şad, S. N. (2012). Investigation of parental ınvolvement tasks as predictors of primary students’ Turkish, math, and science & technology achievement. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 49,173-196.
 • Şimşek, H. ve Tanaydın, D. (2002). İlköğretimde veli katılımı: Öğretmen-veli-psikolojik danışman üçgeni. İlköğretim Online, 11, 12-16
 • Temel, Z. F. (2001). Okul öncesi eğitime aile katılımı. Gazi Üniversitesi anaokulu-anasınıfı öğretmen el kitabı. YA-PA.
 • Tezel Şahin, F. ve Ünver, N. (2005). Okulöncesı̇ eğı̇tı̇m programlarına aı̇le katılımı. Kastamonu Eğitim Dergisi 13(1), 23-30.
 • Wasik, B. A., Bond, M. A. ve Hindman, A. (2002). Effective early childhood curriculum for children at risk. Contemporary perspectives on early childhood curriculum. (Ed: Olivia N. Saracho and Bernard Spodek). Information Age Published.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammet Fatih Doğan 0000-0002-1530-5195

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 11 Mart 2021
Kabul Tarihi 7 Mayıs 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Doğan, M. F. (2021). İlkokul 1. Sınıfta Aile Katılımı: Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Türkiye Eğitim Dergisi, 6(1), 217-229.