Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Tarih ve Kültür Unsurlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1, 110 - 123, 25.06.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı Sosyal Bilgiler programında yer alan değerlere dayalı verilen eğitimin ortaokul öğrencilerinin Değerler ve Yerel Tarih konularına günümüzde algılama durumunu tespit amaçlanmaktadır. Örneklem, Kastamonu İnebolu ilçesindeki merkez ve köy ortaokullarında eğitim gören 130 tane ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Yaptığımız araştırmada anket formu ve doküman analizi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Sosyal ve Kültürel Değerleri Algılama Anketi” kullanılmıştır. Değerlendirme sorularında beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için IBM SPSS Statistics Subscripton paket programı kullanılmıştır.

Kaynakça

 • Açıksöz, H. (1933). İstiklal Harbinde Kastamonu. Kastamonu: Kastamonu Vilayet Matbaası.
 • Aslan, E. (2000). Yerel tarihin tanımı, gelişimi ve değeri, Tarih yazımında yeni yaklaşımlar: Küreselleşme ve yerelleşme, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul.
 • Danacıoğlu, E. (2001). Geçmişin izleri, yanı başımızdaki Tarih için bir kılavuz, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
 • Demircioğlu, D. H. (2004). Tarih ve Coğrafya öğretmenlerinin Sosyal Bilimler öğretiminin amaçlarına yönelik görüşleri (Doğu Karadeniz Bölgesi örneği), Bilig Dergisi, (31), 71-84.
 • Demircioğlu, D. H. (2005). Tarih öğretiminde öğrenci merkezli yaklaşımlar, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Doğanay, H. (2002). Coğrafya Öğretim Yöntemleri. Aktif Yayınevi, İstanbul.
 • Ekşi, Halil. Katılmış, Ahmet. (2020). Karakter ve Değerler Eğitimi. 1. bs. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Fakazlı, M.S. (2006). 9 Haziran’dan Bugüne İnebolu, Yerel İnebolu Ofset, Kastamonu.
 • https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1148357.pdf.(12.01.2021)
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (32. Baskı). Ankara: Nobel Akademi
 • Karasar, N. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (28. Baskı). Ankara: Nobel Akademi
 • Katılmış, Ahmet. [10.10.2019]. “Values Education as Perceived by Social Studies Teachers in Objective and Practice Dimensions”.
 • Katılmış, Ahmet. Ekşi, Halil. Öztürk, Cemil. [12.10.2019]. “Efficiency of Social Studies Integrated Character Education Program”. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ927380.pdf
 • Keskin, Yusuf. Horzum, Mehmet Barış. (2016). Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi. ed. Dursun Dilek. Ankara: Pegem Akademi: 723-740.
 • Kıral, B.(2020). Nitel Bir Veri Analizi Olarak Doküman Analizi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:15. Aydın.
 • Danacıoğlu, E. (2001). Geçmişin izleri, Tarih Yurt Vakfı Yayınları, İstanbul.
 • David E. Kyvig ve Myron A.Marty. (2018). Yanıbaşımızdaki Tarih Tarih Vakfı Yurt Yayınları,İstanbul.
 • Doğanay, H., 2002, Coğrafya Öğretim Yöntemleri. Aktif Yayınevi, İstanbul.
 • Doğanay, H., 2002, Ekonomik Coğrafya 1: Doğal Kaynaklar. Aktif Yayınevi, İstanbul.
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kastamonu/kulturatlasi/yoresel kiyafetler(12.01.2021)
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kastamonu/kulturatlasi/kastamonu-smnn-efsanesi(12.01.2021)
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kastamonu/kulturatlasi/dokuma-el-sanatlari(12.01.2021)
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kastamonu/kulturatlasi/evrenye-bicagi(13.01.2021)
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/genel/neyenir(13.01.2021)
 • https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/kastamonu/nealinir(16.01.2021)
 • https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201812103847686-SOSYAL%20B%C4%B0LG%C4%B0LER%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%20.pdf(13.01.2021)
 • May, P. (1974). Why teach history, London: University of London Press.
 • Milli Eğitim Bakanlığı.(02.03.2019). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6, ve 7. Sınıflar.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim Ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Özoğlu, S. Ç. (1992). Davranış bilimlerinde anket: Bilgi toplama aracının geliştirilmesi.
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 25 (2), 321-39.
 • Tugay, B. (2004). Tarih eğitiminde yerel Tarih araştırmalarının yeri: Fethiye örneği, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Safran, M. (2006). Avrupa Birliğinin Tarih öğretimine ilişkin önerilerinin bilimsel temelleri ve sınırlılıkları, Tarih Eğitimi Makale ve Bildiriler, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Şeker, Mustafa. 2020. Mutlu ve Başarılı İnsanlar Yetiştirmek İçin Değer Sizseniz Değer Sizsiniz. 2. bs. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.
 • Silier, O. (2002). Tarih eğitimine eleştirel yaklaşımlar, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul.
 • Şahingöz, M. (1995). Millî Mücadele Esnasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yapılan Millî Birlik ve Beraberlik Mitingleri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 11(32), 417-432.
 • Şahingöz, M. (1989). Milli Mücadele’de Kastamonu. Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu-Tebliğler, Ayyıldız Matbaası. Ankara. 133-143.
 • Tay, Bayram. 2017. 2005 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile 2017 Sosyal Bilgiler Dersi Taslak Eğitim Programının Karşılaştırması. IJOESS. c. 8 s. 27: 475.
 • Tay, Bayram. Öcal, Adem. 2011. Sosyal Bilgiler Öğretimi: 2. bs. Ankara: Pegem Akademi.
 • Turan, Refik. Ulusoy, Kadir. 2019. Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi. 3. bs. Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, Ali, Şimşek Hasan. 2016. Nitel Araştırma Yöntemleri. 10. bs. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, S. (2016). Milli Mücadele’de Kastamonu ve Sosyal Bilgiler Dersinde Kastamonu’nun Yakın Tarihinin Verilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, Bolu.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melike Nur ÖZBEK GÜL (Sorumlu Yazar)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
0000-0002-0808-5200
Türkiye


Mustafa ŞEKER
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-6397-0579
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özbek Gül, M. N. & Şeker, M. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yerel Tarih ve Kültür Unsurlarının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi . Türkiye Eğitim Dergisi , 6 (1) , 110-123 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkegitimdergisi/issue/62994/933585