Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yabancı Dile Yönelik Kaygı, Özyeterlik ve Tutum Arasındaki ilişkiler

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 3, 1 - 13, 25.10.2019
https://doi.org/10.33907/turkjes.567044

Öz

Bu araştırmanın genel amacı, yabancı dil dersine yönelik kaygı, özyeterlik ve tutum arasındaki ilişkileri belirlemektir. Bu amaçla araştırma örnekleminden yabancı dile yönelik kaygı, tutum ve özyeterlik ölçeklerinin uygulanması suretiyle veriler toplanmıştır. Betimsel tarama modeline göre yürütülen araştırmanın örneklemini, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında, Elazığ il merkezindeki devlet ortaokullarında öğrenim gören toplam 594 10,11 ve 12 sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Korelasyon analizi sonucunda yabancı dile yönelik kaygı, tutum ve özyeterlik algıları arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Çoklu regresyon analizi Stepwise metoduna göre iki model üretilmiştir. İlk modele göre tutum özyeterliğe ait varyansın yüzde 40.6’sını açıklamaktadır. İkinci modelde yabancı dile yönelik kaygının eklenmesi ile bu oran yüzde 41.8’e çıkmıştır. Bu bulgulara göre yabancı dil kaygısı ve yabancı dile yönelik tutum yabancı dil özyeterliği açısından dikkate alınması gereken değişkenlerdir. Eğitim-Öğretim süreçlerinde yabancı dil özyeterlik algılarının arttırılmasında kaygı ve tutum işlevsel araçlar olarak değerlendirilebilir.  

Kaynakça

  • Acat, B. (2000). Dilin işlevselliği Yaklaşımına Göre Düzenlenen Türkçe Eğitiminin Etkililiği, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.Arnold, J. & Brown, D. (1999). A map of the terrain. In J. Arnold, (Ed.), Affect in Language Learning (pp. 1-24). Cambridge: Cambridge University Press.Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall.Arslan, A. (2012). İlköğretim öğrencilerinin öz yeterlik inancı kaynaklarının öğrenme ve performansla ilgili öz yeterlik inancını yordama gücü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12, 1907-1920.Aydın, B. (2001). Konuşma ve Yazma Derslerinde Yabancı Dil Öğrenimindeki Kaygı Nedenleri. Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.Bandura, A. (1997). Self Efficacy: The Exercise of Control. New York: Freeman.Baş, G. (2013). Yabancı dil öğrenme kaygısı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(2), 49-68.Batumlu, D. Z. & Erden, M. (2007). The relationship between foreign language anxiety and English achievement of Yıldız Technical University School of Foreign Languages preparatory students. Journal of Theory and Practice in Education, 3 (1), 24-38.Bıkmaz, F.H.(2002). Fen öretiminde öz-yeterlik inancı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama. 1(1), 197-210.Bordens, S. Kenneth & Horowitz, A. Irwin (2002). Social Psychology (Second Edition). Mawah. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Büyükduman, F.İ. (2006). İngilizce Öğretmen Adaylarının, İngilizce ve Öğretmenlik Becerilerine İlişkin Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Chamot, A. U. (1993). Changing instruction for language minority students to achieve national goals. Proceedings of the Third National Resewarch Symposium on Limited English Proficient Student Issues: Focus on Middle and High school Issues. Cheng, Y. (2001). The relationships among language learning self-efficacy, belief in giftedness for language learning, and language anxiety. Concentric: Studies in English Literature and Linguistics, 27(2), 75-90.Coşkun, G. ve Taşgın, A. (2018). An investigation of anxiety and attitudes of university students towards English courses. Journal of Language and Linguistic Studies, 14(2), 135-153. Çubukçu, F. (2008). Yabancı dil öğrenme endişesi ile öz yeterlik arasındaki korelasyon üzerine bir çalışma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 148-158. Demir, E., Saatçioğlu, Ö. & İmrol, F. (2016). Examination of educational researches published in international journals in terms of normality assumptions. Curr. Res. Educ., 2(3), 130-148.Duman, B.A. (2007). Lise Öğrencilerinin İngilizce’ye Yönelik Özyeterlik Algı Puanlarının Cinsiyete, Alanlara ve Farklı Düzeylere Göre İngilizce Başarısını Yordama Gücü. Yayımlan¬mamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.Erişek, Ö. & Yücel, F. (2002). Dil öğretiminde yazınsal metinlerin yeri. Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 63-75.Erkan, Y. D.& Saban, A. I. (2011). Writing performance relative to writing apprehension, self-efficacy in, writing and attitudes towards writing: A Correlational Study in Turkish Tertiary-Level EFL. The Asian EFL Journal Quarterly, 13(1), 163-191Feldman, S. R. (1996). Understanding Psychology. New York: McGraw-HillFreedmann, L. Jonathan, Sears, O. David & Carlsmith, J. Mernill (2003). Sosyal Psikoloji. (Çev:A. Dönmez). Ankara: İmge Yayıncılık.George, D. & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference. 11.0 update (4th ed.). Boston, MA: Allyn & BaconGhonsooly, B. & Majid E. (2010). Learners’ self-efficacy in reading and ıts relation to foreign language reading anxiety and reading achievement. Journal of English Language Teaching and Learning, 53(217), 45- 67.Graham, S. & Weiner, B. (1996). Theories and principles of motivation. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), Handbook of educational psychology (pp. 63-84). New York: Simon & Schuster Macmillan.Green, B. S. & Salkind J.N. (2010). Using SPSS for Windows and Macintosh: Analyzing and Understanding Data. Prentice Hall Press Upper Saddle River, NJ USA.Gürsu, F. (2011). The Turkish Equivalence, Validity, and Reliability Study of the Foreign Language Classroom Anxiety Scale, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Horwitz, E.K., Horwitz, M.B., & Cope A.J. (1986). Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal, 70, 125-132.Horwitz, E.K., Horwitz, M.B., & Cope, J. A. (1991). Foreign language classroom anxiety. In E. K. Horwitz & D. J. Young (Eds.), Language anxiety: From theory and research to classroom implications (pp. 27-36). New Jersey: Englewood Cliffs.Huang, C.S. & Chang, F.S. (1996). Self Efficacy of ESL: an Example of Four Learner. http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2/content_ storage_01/0000000b/80/26/c2/ff.pdf Erişim tarihi: 20.10.2018.Kanjira, T. J. (2008). Motivation and Attitudes Towards English as Second LanguageAmong Learners in Rural Kwazulu-Natal High Schools. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Michigan Üniversitesi: USAKapıkıran, N. (2006). Okul öncesi çocuklarında sosyal beceri: durum saptaması. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 20-28.Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Kazazoğlu, S. (2013). Türkçe ve İngilizce derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. Eğitim ve Bilim. 38(170). 294-307.MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1994). The subtle effects of language anxiety on cognitive processing in the second language. Language Learning, 44, 283-305. Mills, N.,Pajares, F. & Herron, C. (2006). A Reevaluation of the role of anxiety: self-efficacy, anxiety, and their relation to reading and listening proficiency. Foreign Language Annals, 39(2), 276-295Noghabi, S.R.S (2012). Foreign Language Classroom Anxiety, cademicAchievementandSelfEfficacy: Their Correlation toward Each other in Focus, International Conference on ICT for Language Learning 5th. Edition. Pixel:Italy.Rahemi, J. (2007). Self-efficacy in English and Iranian senior high school students majoring in humanities. Novitas-ROYAL Research on Youth and Language. 1(2), 98-111.Sapir, S. & Aronson, A.E. (1990) .The relationship between psychopathology and speech and language disorder in neurological patients. Journal of Speech Hearing Disorders, 55, 503-509.Shaw, M. L. & Wright, J. (1967). Scales for the Measurement of Attitudes, MacGraw Hill, Toronto.Topal M, Eyduran E, Yağanoğlu, A.M., Sönmez, A.Y., Keskin S. (2010). Çoklu doğrusal bağlantı durumunda ridge ve temel bileşenler regresyon analiz yöntemlerinin kullanımı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41, 53-57.Tsai, C.C. (2013). The impact of foreign language anxiety, test anxiety, and self-efficacy among senior high school students in Taiwan. International Journal of English Language and Linguistics Research, 1(3), 1-17.Tuncer, M. & Doğan, Y. (2015). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil ders kaygıları ve akademik özyeterlikleri arasındaki ilişki. Journal of Language and Literature Education, 14, 153-167.Ülsever, S. (1998). Yabancı dil öğretiminde materyal geliştirme ve değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 1-2, 161-167.Woodrow, J. L., (2001). Towards a Model of Adaptive Language Learning: A Pilot Study. Sydney University. Ulaşım adresi:http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2/content_storage_01/0000000b/80/0d/74/e6.pdf. Yanar, B.,H. & Bümen, N.,T (2012). İngilizce ile İlgili Özyeterlik İnancı Ölçeğinin Geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (1), 97-110 Yang, H.Y., Lay, Y.L. Tsao, W.Y., Liou, Y.C. & Lin, C.K. (2007). Impact of language anxiety and self-efficacy on accessing internet sites. Cyber Psychology &Behavior. 10, 2;226-244.Yenilmez K. & Özabacı Ş. N. (2003). Yatılı öğretmen okulu öğrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14: 132-146.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Murat TUNCER (Sorumlu Yazar)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9136-6355
Türkiye


Ahmet Egemen AKMENÇE
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7523-4061

Yayımlanma Tarihi 25 Ekim 2019
Başvuru Tarihi 17 Mayıs 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Tuncer, M. & Akmençe, A. E. (2019). Yabancı Dile Yönelik Kaygı, Özyeterlik ve Tutum Arasındaki ilişkiler . Turkish Journal of Educational Studies , 6 (3) , 1-13 . DOI: 10.33907/turkjes.567044