Düzeltme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Düzeltme: Türkiye’deki Eczacılık Fakültelerinde Toksikoloji Eğitiminin Analizi

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1, 69 - 84, 22.02.2022
Bu makalenin ilk hali tarihinde yayınlandı. https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjes/issue//801282

Düzeltme Notu

Makalede yazar soyadı ve kurum bilgileri düzenlenmiştir.

Öz

Son yıllarda Türkiye’de eczacılık fakültelerinin sayısında artış dikkati çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye de Eczacılık fakültelerinde toksikoloji eğitim programları eğitsel verileri ve bu programlarda görev yapan öğretim elemanların sayısal verilerini ortaya çıkararak analiz etmektir. Çalışmanın materyalini Yükseköğretim Kurulu lisans program atlası ve eczacılık fakülteleri bulunan üniversitelerden alınan bilgi formları oluşturmaktadır. Elde edilen son veriler Türkiye’ de 27’si devlet ve 13’ü vakıf üniversitelerinde lisans eğitimi veren 40 eczacılık fakültesi bulunmakta olduğunu göstermektedir. Son yirmi yılda Türkiye’de açılan eczacılık fakültelerinde %200 artış görülmüştür. Çalışma sonuçlarına göre eczacılık fakültelerindeki lisans eğitim programları birbiri ile benzerlik göstermekte olduğu, fakültelerin %5’inde yeterli öğretim üyesi olmaması nedeniyle programlarda öğrenci bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, toksikoloji ders ve uygulama eğitiminin Türkiye’deki eczacılık fakültelerinde müfredatta farklı yerleşim gösterdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Sunulan çalışmada Türkiye’de lisans düzeyinde eczacılık fakülteleri toksikoloji anabilim dalının akademik ve eğitsel durumu analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarının yeni açılan eczacılık fakültelerinde toksikoloji eğitiminin müfredat planlamasında akademisyenlere rehber olabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Aşcı, H., Kulaç, E. (2011). Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Farmakoloji Dersi ve Öğretim Elemanları ile İlgili Görüşleri. SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 18 (1) , 16-20.
 • Ergöl, Ş. (2011). Türkiye’de yükseköğretimde hemşirelik eğitimi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(3), 152-155.
 • Gülmez, S. E., Tulunay, F. C., & Ergun, H. (2009). Türkiye’deki tıp fakültelerinde farmakoekonomi eğitimi. Genel Tıp Dergisi, 19(2).
 • Işıklı, D. (2006). Hemşirelerin farmakoloji bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi (Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).
 • Kocaman, G., & Arslan Yürümezoğlu, H. (2015). Türkiye'de Hemşirelik Eğitiminin Durum Analizi: Sayılarla Hemşirelik Eğitimi (1996-2015). Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 5(3).
 • Özçelikay, G. (2007). Türkiye’de eczacılık programlarında lisansüstü eğitim, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 36 (4) 203 – 221.
 • Resmi Gazete, (2008). Ankara. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/02/20080202-9.htm.
 • Salacın, S., Tuncer, I., & Erkocak, E. U. (1993). Türkiye'de Mezuniyet Öncesi ve Mezuniyet Sonrası Adli Tıp Eğitiminin Sorunları. Turkish Journal of Forensic Medicine, 9(Supp: 1-2-3-4), 17-22.
 • Şencan, N., Kurt, M., Kaspar, Ç., & Wertheimer, A. (2014). Eczacılık fakültelerinde farmakoekonomi eğitimi ve öğrencilerin farmakoekonomi ile ilgili bilgi düzeyleri. Marmara Pharmaceutical Journal, 18(1), 5-12.
 • Şener, E., Erdem, R., Akçakanat, T. (2010). Türkiye'de Lisans Düzeyinde Sağlık Yöneticisi Yetiştiren Kurumların Akademik ve Eğitsel Profili. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 13 (1), 29-44.
 • Yükseköğretim Kurumu, (1981). Ankara. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf.
 • Yükseköğretim Kurumu, (2020). Ankara. https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10050.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gülşen GÖNEY> (Sorumlu Yazar)
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ ABD
Türkiye

Destekleyen Kurum Çalışma herhangi bir kurum tarafından desteklenmemiştir.
Yayımlanma Tarihi 22 Şubat 2022
Gönderilme Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Göney, G. (2022). Türkiye’deki Eczacılık Fakültelerinde Toksikoloji Eğitiminin Analizi . Turkish Journal of Educational Studies , 9 (1) , 69-84 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjes/issue/68625/1082287