Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Relatıons Between Vocatıonal School Students' Job Fındıng Concerns, Entrepreneurshıp Features And General Grade Averages

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3, 501 - 519, 22.10.2022

Öz

In this study, the relationships between vocational school students' job anxiety, entrepreneurial characteristics and GPA were investigated. The data of this research, which was carried out according to the relational screening method, were obtained by applying the scales of job finding anxieties and entrepreneurship for university students. The sample of the research is 385 university students selected from Afyon Kocatepe University Afyon Vocational School by easy sampling. As a result of the research, it was seen that the anxiety of finding a job was in a significant, negative and weak relationship with the entrepreneurship scores. As a result of the regression analysis performed in the research to better interpret this relationship, it was seen that job anxiety explains approximately one percent of the variance of entrepreneurship scores. In addition, as the concerns of finding a job increase, the entrepreneurial characteristics are negatively affected, that is, they decrease. However, as a result of the analysis, there is no mediation effect for gender, class and age variables. High job anxiety of students is an important problem. This concern is not just a problem with economic dimensions. It will also have negative social and social consequences. For this reason, it is necessary to reduce the problems in the transition from formal education to business life and facilitate this transition. It is necessary to make legal arrangements that increase youth employment, to support young entrepreneurs, to increase the institutions and organizations that support these entrepreneurs and to introduce them to the society.

Kaynakça

 • Akpınar, T. & Çağıl, Küçükgöksel, N. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik algısı ve girişimciliği engelleyen sebepler. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.01 Cilt (01)
 • Ajmal, M. & Ahmad, S. (2019). Exploration of anxiety factors among students of distance learning: A case study of Allama Iqbal Open University. Bulletin of Education and Research, 41(2), 67-78.
 • Ali Ahmed, S. & Çerkez, Y. (2020). The impact of anxiety, depression and stress on emotional stability among university students from the view of educational aspects. Propositos y Representaciones,8(3). doi: http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8n3.520
 • Arslan, Ç. (2007). Üniversite öğrencilerinin sürekli kaygı ve kişisel kararsızlık düzeylerinin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Avşar, M. (2007). Yükseköğretimde öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin araştırılması, Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Aytaç, Ö. ve İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve girişimci kültür: Sosyolojik bir perspektif. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 101-120.
 • Baş, E. (2019). Üniversiteli gençlerin girişimcilik algıları ve yönelimi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Bıkmaz, Z. & Akça Yağan, N. (2020). Üniversite son sınıf öğrencilerinin iş bulma kaygısı ve Belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin incelenmesi, Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, 5(8), 169-185.
 • Bozkurt, Ö.Ç. & Alparslan, A.M. (2013). Girişimcilerde bulunması gereken özellikler ile girişimcilik eğitimi: Girişimci ve öğrenci görüşleri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(1), 7-28.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York, NY: Routledge.
 • Cüceloğlu, D.(2004). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çakmak, Ö. & Heyedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin Kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127.
 • Çelik, A. & Altıntaş, V. (2017). İşgören bulma ve seçiminde cinsiyet ayrımcılığının etkisi: İzmir’deki A grubu seyahat acentalarına yönelik bir araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(1), 90-107.
 • Demirci, Ammar, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin iş bulma kaygısının okula bağlılığa etkisi, 2. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kastamonu, Türkiye.
 • Dereli, F. & Kabataş, S. (2009). Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin iş bulma endişeleri ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi, Yeni Tıp Dergisi, 26, 31-36
 • Doğan, E. (2015). The effect of entrepreneurship education on entrepreneurial intentions of unıversity students in Turkey. Ekonometri ve İstatistik, 23, 79-93.

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulma Kaygıları, Girişimcilik Özellikleri ve Genel Not Ortalamaları Arasındaki İlişkiler

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3, 501 - 519, 22.10.2022

Öz

Bu araştırmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin iş bulma kaygıları, girişimcilik özellikleri ve genel not ortalamaları arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. İlişkisel tarama yöntemine göre yürütülen bu araştırmanın verileri iş bulma kaygıları ve üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeklerinin uygulanması ile elde edilmiştir. Araştırmanın örneklemi kolay örnekleme yoluyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulundan seçilen 385 üniversite öğrencisidir. Araştırmada sonucunda iş bulma kaygılarının girişimcilik puanları ile anlamlı, negatif yönlü ve zayıf bir ilişki içinde olduğu görülmüştür. Araştırmada bu ilişkiyi daha iyi yorumlayabilmek için yapılan regresyon analizi sonucunda iş bulma kaygılarının girişimcilik puanlarına ait varyansın yaklaşık olarak yüzde birlik kısmını açıkladığı görülmüştür. Ayrıca iş bulma kaygıları artıkça girişimcilik özellikleri eksi yönde etkilenmekte yani düşmektedir. Fakat yapılan analiz sonucunda cinsiyet, sınıf ve yaş değişkenlerine yönelik bir aracılık etkisinden söz edilememektedir. Öğrencilerin iş bulma kaygılarının yüksekliği önemli bir sorundur. Bu kaygı yalnızca ekonomik boyutları olan bir sorun değildir. Sosyal ve toplumsal olarak da olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle de örgün eğitimden iş hayatına geçişteki sorunların azaltılması ve bu geçişin kolaylaştırılması gerekmektedir. Genç istihdamını artıran yasal düzenlemelerin yapılması, genç girişimcilerin desteklenmesi ve bu girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşların artırılması ve topluma tanıtılması gerekmektedir.

Kaynakça

 • Akpınar, T. & Çağıl, Küçükgöksel, N. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik algısı ve girişimciliği engelleyen sebepler. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.01 Cilt (01)
 • Ajmal, M. & Ahmad, S. (2019). Exploration of anxiety factors among students of distance learning: A case study of Allama Iqbal Open University. Bulletin of Education and Research, 41(2), 67-78.
 • Ali Ahmed, S. & Çerkez, Y. (2020). The impact of anxiety, depression and stress on emotional stability among university students from the view of educational aspects. Propositos y Representaciones,8(3). doi: http://dx.doi.org/10.20511/pyr2020.v8n3.520
 • Arslan, Ç. (2007). Üniversite öğrencilerinin sürekli kaygı ve kişisel kararsızlık düzeylerinin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Avşar, M. (2007). Yükseköğretimde öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin araştırılması, Çukurova Üniversitesinde Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Aytaç, Ö. ve İlhan, S. (2007). Girişimcilik ve girişimci kültür: Sosyolojik bir perspektif. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, 101-120.
 • Baş, E. (2019). Üniversiteli gençlerin girişimcilik algıları ve yönelimi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Bıkmaz, Z. & Akça Yağan, N. (2020). Üniversite son sınıf öğrencilerinin iş bulma kaygısı ve Belirsizliğe tahammülsüzlük düzeylerinin incelenmesi, Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, 5(8), 169-185.
 • Bozkurt, Ö.Ç. & Alparslan, A.M. (2013). Girişimcilerde bulunması gereken özellikler ile girişimcilik eğitimi: Girişimci ve öğrenci görüşleri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(1), 7-28.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York, NY: Routledge.
 • Cüceloğlu, D.(2004). İnsan ve davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çakmak, Ö. & Heyedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin Kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127.
 • Çelik, A. & Altıntaş, V. (2017). İşgören bulma ve seçiminde cinsiyet ayrımcılığının etkisi: İzmir’deki A grubu seyahat acentalarına yönelik bir araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(1), 90-107.
 • Demirci, Ammar, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin iş bulma kaygısının okula bağlılığa etkisi, 2. Uluslararası İktisat, İşletme ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kastamonu, Türkiye.
 • Dereli, F. & Kabataş, S. (2009). Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin iş bulma endişeleri ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi, Yeni Tıp Dergisi, 26, 31-36
 • Doğan, E. (2015). The effect of entrepreneurship education on entrepreneurial intentions of unıversity students in Turkey. Ekonometri ve İstatistik, 23, 79-93.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Murat TUNCER>
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9136-6355
Türkiye


Ramazan TANAŞ> (Sorumlu Yazar)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, AFYON MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-7822-582X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2022
Gönderilme Tarihi 10 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Tuncer, M. & Tanaş, R. (2022). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İş Bulma Kaygıları, Girişimcilik Özellikleri ve Genel Not Ortalamaları Arasındaki İlişkiler . Turkish Journal of Educational Studies , 9 (3) , 501-519 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkjes/issue/73134/1085568