Yazım Kuralları

Türkoloji Dergisi'ne gönderilecek yazılarda, Türk Dil Kurumunca yayımlanan Yazım Kılavuzu’nun en son baskısının esas alınması önerilir.

1. Başlık: Yazının içeriğiyle uyumlu bir başlık olmalı ve koyu harflerle yazılmalıdır. Ayrıca İngilizce özetten önce başlığın İngilizce çevirisi de verilmelidir.

2. Yazar adı ve adresi: Değerlendirme sürecinde yazar ve hakemler birbirlerinden gizli tutulur. Bu nedenle, sisteme yüklenen yazılarda yazar adı ile iletişim bilgileri yer almamalıdır. Bu bilgiler zaten sistem üzerinde bulunduğundan, yayımlanma aşamasında editör tarafından yazıya eklenir.

3. Öz: Yazının başında, konuyu kısa ve özlü biçimde anlatan, en fazla 150-200 sözcükten oluşan bir Türkçe öz ve yazının başlığı da dahil olmak üzere bu özün İngilizce çevirisi (absract) verilmelidir. Öz içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özün altında bir satır boşluk bırakılarak, hem Türkçe hem de İngilizce olarak en az 4, en çok 8 anahtar sözcük verilmelidir.

4. Ana Metin: Metinler A4 boyutunda kâğıtlara, MS Word kelime işlemcisi kullanılarak Times New Roman yazı karakteri ile, 12 punto, (tek) satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında 3'er cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır. Yazılar 25 sayfayı geçmemelidir. Alıntılar eğik harflerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan 1.5 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.

5. Bölüm Başlıkları: Yazıda, konuyu daha düzenli işlemek için ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiğinde başlıklar numaralandırılabilir. Ana başlıklar (ana bölümler, kaynaklar ve ekler) büyük harflerle; ara ve alt başlıklar, yalnız ilk harfleri büyük, koyu harflerle yazılmalıdır. Alt başlıkların sonunda iki nokta üst üste konularak aynı satırdan devam edilmelidir.

6. Kaynak Verme: Dipnotlar, sadece açıklama için kullanılmalı ve açıklamalar da metnin sonunda verilmelidir. Metin içindeki göndermeler, aşağıda gösterildiği şekilde parantez içinde yazılmalıdır:

(Eren 1999); (Caferoğlu 1984: 15)

Birden çok yazarlı yayınlarda, metin içinde sadece ilk yazarın adı vd. yazılmalıdır:

(Ercilasun vd. 2007). Kaynaklar kısmında diğer yazarlar da belirtilmelidir.

Metin içinde, gönderme yapılan yazarın adı veriliyorsa kaynağın sadece yayın tarihi yazılmalıdır:

"Çetin (1997:131), bu konuda …."

Yayın tarihi olmayan eserlerde ve yazmalarda sadece yazarları n adı; yazarı belirtilmeyen ansiklopedi vb. eserlerde ise eser adı yazılmalıdır.

İkinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir: "Hacıeminoğlu (1991) ....." (Akalın1988'den).

7. Kaynakça: Yazının sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak aşağıdaki şekilde yazılmalıdır. Kaynaklar, bir yazarın birden fazla yayını olduğunda, yayımlanış tarihine göre sıralanmalı; bir yazara ait aynı yılda basılmış birden fazla yayın varsa, bu yayınlar (2000a, 2000b) şeklinde gösterilmelidir.

BANARLI, Nihad Sâmi (1987). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I-II. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

CAFEROĞLU, Ahmet (1984). Türk Dili Tarihi I-II. İstanbul: Enderun Kitabevi.

DİLÇİN, Cem (2000). “Fuzulî’nin Kasidelerinin Du’a Bölümleri Üzerine”. Türkoloji Dergisi, XIII(1): 193-202.

LANDAU, Jacob M. (1994). Modern Arap Edebiyatı Tarihi (20. Yüzyıl). (çev. Dr. Bedrettin Aytaç), Ankara: Gündoğan Yayınları.

LEVEND, Agâh Sırrı (1988). Türk Edebiyatı Tarihi Giriş. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.