Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 213 - 229 2020-12-31

İnternet Bağımlılığı ile Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki ilişkisi

Fikret GÜLAÇTI [1]


Bu araştırma, öncelikle üniversite öğrencilerinin ve ağırlıklı olarak da öğretmen adayı olanlarının internet bağımlılığı ile yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelemesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu 2018-2019 Eğitim öğretim yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden Türkçe Öğretmenliği Bölümü ve PDR ABD öğrencileri ile Refahiye Sağlık Hizmetleri MYO Çocuk Gelişimi ve Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü 1. Sınıfa devam eden 209 (145 Kadın, 64 Erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) ve UCLA Yalnızlık Ölçeği (UYÖ) kullanılmıştır. Araştırma verileri, normallik testlerine tabi tutularak çıkan sonuçlara göre analizler yapılmıştır. Veriler Mann Whitney U Testi, t-testi, Kruskal Wallis H Testi ve Anova ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin internet bağımlılığı düzeyleri anne eğitim durumu, internette geçirdiği süre için şikâyet alıp almama durumu, internette geçirilen süre ve yalnız hissettiğinde yaptığı tercih değişkenleri ile anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır. İnternet bağımlılığı ile yalnızlık düzeyi arasında anlamlı pozitif yönde düşük düzeyde (p = .216) bir ilişki vardır.
İnternet Bağımlılığı, Yalnızlık, Üniversite Öğrencileri
 • Ayas, T., & Horzum, M. B. (2013). Relation between depression, loneliness, self-esteem and Internet addiction. Journal ofEducation, 133(3), 284–290
 • Bayraktar, F., & Gün, Z. (2007). Incidence and correlates of internet usage among adolescents in North Cyprus. Cyberpsychology & Behavior,10;191-197.
 • Balcı, Ş., & Gülnar, B. (2009). Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6(1), 5-22.
 • Balta, Ö. Ç., & Horzum, M. B. (2008). Web tabanlı öğretim ortamındaki öğrencilerin internet bağımlılığını 7etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Egitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1); 187-205.
 • Batıgün, A. D., & Hasta, D. (2010). İnternet bağımlılığı: Yalnızlık ve kişilerarası ilişki tarzları açısından bir değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11(3), 213-219.
 • Beard, K. W., & Wolf, E. M. (2001). Modification in the proposed diagnostic criteria for Internet addiction. Cyberpsychology & Behavior, 4(3), 377-383.
 • Bolton, R. (1986). People skills: how to assert yourself, listen to others, and resolve conflicts. New York, Touchstone Book, 1986.
 • Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of computer‐mediated Communication, 13(1), 210-230.
 • Buluş, M. (1997). Üniversite öğrencilerinde yalnızlık. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(3), 82-90.
 • Canoğulları, Ö., & Güçray, S. S. (2017). İnternet bağımlılık düzeyleri farklı ergenlerin cinsiyetlerine göre psikolojik ihtiyaçları, sosyal kaygıları ve anne baba tutum algılarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(1), 42-57.
 • Cao, F., & Su, L. (2007). Internet addiction among Chinese adolescents: prevalence and psychological features. Child: care, health and development, 33(3), 275-281.
 • Caplan, S. E. (2002). Problematic Internet use and psychosocial well-being: development of a theory-based cognitive–behavioral measurement instrument. Computers in human behavior, 18(5), 553-575.
 • Ceyhan, A.A. (2008). Predictors of problematic internet use on Turkish university students, CyberPsychology & Behavior, 11 (3); 363-366.
 • Cho, C. H., & Cheon, H. J. (2005). Children's exposure to negative Internet content: Effects of family context. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 49(4), 488-509.
 • Chou, C., & Hsiao, M. C. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students’ case. Computers & Education, 35(1), 65-80.
 • Çeçen, A. R. (2008). Öğrencilerinin cinsiyetlerine ve anababa tutum algılarına göre yalnızlık ve sosyal destek düzeylerinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 415-431.
 • Davis, RA. (2002).What is internet addiction? Available at:www.victoriapoint.com/internetaddiction/ articles.htm. Demir, A. (1989). U.C.L.A. Yalnızlık Ölçeğinin geçerlik ve güvenilirliği. Psikoloji Dergisi, 7(23), 14-18.
 • Demir, İ., Peker-Özköklü, D., & Aygün-Turgut, B. (2015). The role of locus of control and life satisfaction in predicting problematic Internet use among adolescents. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 11(3), 720-731.
 • Demirer, V., Bozoglan, B., & Şahin, İ. (2013). Pre-service teachers’ Internet addiction in terms of gender, Internet access, loneliness, and life satisfaction. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology,1(1), 56–63
 • DiNicola, M. D. (2004). Pathological internet use among college students: The prevalence of pathological internet use and its correlates.( Doctoral Dissertation). Ohio University.
 • Dittman K,L. (2004). A study of the relationship between lone-liness and internet use among university students. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences & Engineering, 64 (7-B) 3518.
 • Engelberg, E., & Sjoberg, L. (2004). Internet use, social skills, and adjustment. Cyberpsychology & Behavior,7(1), 41–47
 • Esen, E. (2010). Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir
 • Ezoe, S., & Toda, M. (2013). Relationships of loneliness and mobile phone dependence with Internet addiction in Japanese medical students. Open Journal of Preventive Medicine,3(6), 407–412.
 • Goodman, R., Ford, T., Simmons, H., Gatward, R., & Meltzer, H. (2000). Using the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) to screen for child psychiatric disorders in a community sample. The British journal of psychiatry, 177(6), 534-539.
 • Günüç, S. (2009).İnternet bağımlılık ölçeğinin geliştirilmesi ve bazı demografik değişkenler ile internet bağımlılığı arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van.
 • Halley, M. P., Mark, D. G., & Ivone, M. P. (2014). Internet addiction and loneliness among children and adolescents in the education setting: An empirical pilot study. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, ,32(1), 91–98.
 • Hamburger, Y. A., & Ben-Artzi E. (2003). Loneliness and Internet use. Computers in Human Behavior, 19(1), 71–80.
 • Huang, R. L., Lu, Z., Liu, J. J., You, Y. M., Pan, Z. Q., Wei, Z. & Wang, Z. Z. (2009). Features and predictors of problematic internet use in Chinese college students. Behaviour & Information Technology, 28(5), 485-490.
 • Jang, K. S., Hwang, S. Y., & Choi, J. Y. (2008). Internet addiction and psychiatric symptoms among Korean adolescents. Journal of School Health, 78(3), 165-171.
 • Johansson, A., & Götestam, K. G. (2004). Internet addiction: characteristics of a questionnaire and prevalence in Norwegian youth (12–18 years). Scandinavian journal of psychology, 45(3), 223-229.
 • Kaltiala-Heino, R., Lintonen, T., & Rimpelä, A. (2004). Internet addiction? Potentially problematic use of the Internet in a population of 12–18 year-old adolescents. Addiction Research & Theory, 12(1), 89-96.
 • Karababa, A. (2019). Ortaokul öğrencilerinde yalnızlığın yordayıcısı olarak olumlu-olumsuz mükemmeliyetçilik. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(3), 1093-1101.
 • Karakoç, E., & Taydaş, O. (2013). Bir serbest zaman etkinliği olarak üniversite öğrencilerinin internet kullanımı ile yalnızlık arasındaki. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(4), 33-45.
 • Kim, J., Larose, R., & Peng, W. (2009). Loneliness as the cause and the effect of problematic Internet use: The relationship between Internet use and psychological well-being. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking,12(4), 451–455
 • Kim, K., Ryu, E., Chon, M. Y., Yeun, E. J., Choi, S. Y., Seo, J. S., & Nam, B. W. (2006). Internet addiction in Korean adolescents and its relation to depression and suicidal ideation: a questionnaire survey. International journal of nursing studies, 43(2), 185-192.
 • Kraut, R., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukhopadhyay, T., & Scherlis, W. (1997). Why people use the Internet. Home-Net Project Report.
 • Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T. & Scherlis, W. (2002). Internet paradox: a social technology that reduces social ınvolvement and psychological well-being?. Journal of Social Issues, 58 (1), 49-74.
 • Kurtaran, G. T. (2008). İnternet bağımlılığını yordayan değişkenlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Mersin
 • Lam L.T., Peng Z.W., Mai J.C. & Jing J. (2009). Factors associated with Internet addiction among adolescents. CyberPsychology & Behavior.12(5), 551–555
 • Lamm, H., & Stephan, E. (1987). Loneliness among German university students: Some correlates. Social Behavior and Personality: an international journal, 15(2), 161-164.
 • Lee, S. J. & Chae, Y. G. (2007). Children's internet use in a family context: İnfluence on family relationships and parental mediation. CyberPsychology & Behavior.10 (5), 640-644
 • Lei, L., & Wu, Y. (2007). Adolescents' paternal attachment and internet use. CyberPsychology & Behavior, 10(5), 633-639.
 • Li, W., Garland, E. L. & Howard, M.O. (2014). Family factors in Internet addiction among Chinese youth: A review of English-and Chinese-language studies. Computers in Human Behavior, 31, 393–411.
 • Matthews, D. W. (1993). Relationship basics. North Carolina: North Carolina Cooperative Extension Service.
 • Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological Internet use among college students. Computers in human behavior, 16(1), 13-29.
 • Morahan-Martin, J. (1999). The relationship between loneliness and Internet use and abuse. CyberPsychology & Behavior, 2(5), 431-439.
 • Morsünbül, U. (2014). The association of Internet addiction with attachment styles, personality traits, loneliness and life satisfaction. International Journal of Human Sciences,11(1), 357–372
 • Mutlu, M. (2018). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığını yordayan psikososyal değişkenler, . (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Nalwa, K., & Anand, A. (2003). Internet addiction in students: A cause of concern. Cyberpsychology & Behavior, 6(6), 653–656.
 • Oktan, V. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, yalnızlık ve algılanan sosyal destek. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 281-292.
 • Özcan, N. K., & Buzlu, S. (2007). Internet use and its relation with the psychosocial situation for a sample of university students. CyberPsychology & Behavior, 10(6), 767-772.
 • Pawlak, C. (2002). Correlates of ınternet use and addiction in adolescents. (Unpublished Doctoral Dissertation). The State University of New York, New York.
 • Peplau LA, Perlman D. (1982). Perspectives on loneli-ness. LA Peplau, D Perlman (Eds.), Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy, New York, Wiley-Interscience.
 • Russell, D., Peplau, L. A. ve Cutrona, C. E. (1980). The revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and discriminant validity evidence. Jour¬nal of Personality and Social Psychology, 39(3), 472-480.
 • Russell, D., Peplau, L. A. ve Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 42(3), 290-294.
 • Shaw M, Black D. W. (2008). Internet addiction: definition, as-sessment, epidemiology and clinical management. CNS Drugs. 22(5). 353-365
 • Siomos, K.E., Dafouli, E.D., Braimiotis, D.A., Mouzas, O.D. ve Angelopoulos, N.V. (2008). Internet addiction among Greek adolescent students. Cyberpsychology & Behavior, 11(6); 653-7.
 • Subrahmanyam, K., & Lin, G. (2007). Adolescents on the Net: Internet use and well-being. Adolescence, 42(168). 659-677.
 • Tambelli. R., Ammaniti, M. & Ercolani A..P.(1989) "Loneliness in the female adolescent". Journal of Youth and Adolescence, 18(4), 321-329.
 • Tao, R., Huang, X., Wang, J., Zhang, H., Zhang, Y., & Li, M. (2010). Proposed diagnostic criteria for internet addiction. Addiction, 105(3), 556-564.
 • Tayiz, V. (2018), Üniversite öğrencilerinin gelişmeleri kaçırma korkusu ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Treuer T, Fabian Z, Füredi, F. (2001). Internet addiction associated with features of ımpulse control disorder: it is a real psychiatric disorder?. Journal of Affective Disorders. 66(2-3), 283.
 • Ümmet, D., & Ekşi, F. (2016). Türkiye’deki genç yetişkinlerde internet bağımlılığı: yalnızlık ve sanal ortam yalnızlık bağlamında bir inceleme. Addicta: The Turkish Journal On Addictions, 3(1), 29-53.
 • Xiuqin, H., Huimin, Z., Mengchen, L., Jinan, W., Ying, Y. & Ran, T. (2010). Mental health personality and parental rearing styles of adolescents with Internet addiction disorder. CyberPsychology, Behavior, and Social Networking, 13(4), 401–406.
 • Xu, J., Shen, L. X., Yan, C. H., Hu, H., Yang, F., Wang, L., & Zhang, J. (2014). Parent-adolescent interaction and risk of adolescent internet addiction: a population-based study in Shanghai. BMC psychiatry, 14(1), 112.
 • Yen J.Y., Yen C. F., Chen C. C., Chen S. H.& Ko C. H. (2007). Family factors of internet addiction and substance use experience in Taiwanese adolescents. CyberPsychology & Behavior, 10 (3), 323–329.
 • Yılmaz, E., Yılmaz, E., & Karaca, F. (2008). Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnızlık düzeylerinin incelenmesi. Genel Tip Dergisi, 18(2). 71-79.
 • Young, K. S. (2004). Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences. American behavioral scientist, 48(4), 402-415.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3200-1994
Yazar: Fikret GÜLAÇTI (Sorumlu Yazar)
Kurum: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Gülaçtı, F . (2020). İnternet Bağımlılığı ile Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki ilişkisi . Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (2) , 213-229 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/turksosbilder/issue/59442/838019