Cilt: 2 Sayı: 2, 31.12.2021

Yıl: 2021

Türler ve Habitatlar, bitki, mantar ve alg türleri ile habitatların sistematiği, dağılımı, ekolojisi, korunması ve kullanımı hakkında bilimsel yöntemlerle üretilmiş bilginin yayılmasına katkı sağlamayı amaçlayan hakemli ve bilimsel bir dergidir.

Türler ve Habitatlar yılda 2 kez (Haziran-Aralık) yayınlanan, kör hakemli (en az iki), açık erişimli ve elektronik bir dergidir. Dergide, Türkiye ve benzer bitki coğrafyasına sahip ülkeler başta olmak üzere, içeriği dergi amacıyla örtüşen “araştırma makaleleri” ve “derleme makaleler” yayınlanır.

DERGİYE YAZI GÖNDERİMİ

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde basılmamış veya basılmak için gönderilmemiş olmalıdır. Yazıların tüm sorumluluğu yazarlara aittir.

Etik Kurul Kararı gerektiren durumlarda, ilgili karar yazısı ilk gönderimde dergi sistemine yüklenmelidir.

Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Telif Hakkı Devri Formu.jpeg veya .jpg dosyası olarak taranmalı ve yazıyla birlikte sisteme yüklenmelidir. Telif Hakkı Devri Formu olmayan yazıların işlem süreci durdurulur ve yayınlanmaz.


Dergiye gönderilecek yazılar; Kapak, Metin ve Şekil adı verilmiş dosyalar içermelidir. Kapak ve Metin .doc veya .docx dosya biçiminde, Şekiller ise .jpeg veya .jpg dosya biçiminde olmalıdır.

Kapak tek sayfa olmalıdır. Kapak sayfasında başlık, yazarlar, yazarların adresleri ve ORCID numaraları verilmelidir. Ayrıca yazışmadan sorumlu yazarın adı-soyadı, cep telefonu ve e-posta adresi yazılmalıdır.

Metin kısmında, hakemlerin yazar/lar hakkında bilgi sahibi olacağı yazar adları, adresler veya tanınmayı sağlayacak bilgiler kesinlikle verilmemelidir. Metin kısmı başlık, özet, anahtar kelimeler, abstract, keywords, giriş, materyal ve metot, sonuçlar ve tartışma, varsa teşekkür ve kaynaklar gibi kısımlardan oluşmalıdır.

Şekil birden fazla olduğunda, her dosya metin içindeki adlandırılmasına uygun olarak Şekil 1, Şekil 2, Şekil ... olarak isimlendirilmelidir.

Şekiller ve tablolar yazıda ilgili oldukları yerlere yerleştirilmiş olmalıdır. Şekiller .jpeg veya .jpg dosyası olarak ayrıca yüklenmelidir.


YAZIM KURALLARI

DİL

Dergi dili Türkçe ve İngilizcedir.

İngilizce Çeviri

Makalenizin kaliteli bir İngilizce ile yazılmış olması, daha fazla okunmasına ve atıf almasına yardımcı olan önemli bir etkendir. Bu nedenle, İngilizce çeviri ve düzenleme hizmetlerinde ana dili İngilizce olan, Türkçeyi bilen ve bilimsel ifadelere aşina olan bir uzmandan yardım almanızı tavsiye ederiz.

SAYFA YAPISI

Kâğıt boyutu A4 olmalıdır. Tüm kenar boşlukları 2.5 cm, satır aralıkları 1.5 ve yazı tipi “Times New Roman” seçilmelidir. Yazı boyutu başlıkta 14 punto, diğer kısımlarda 12 punto olmalıdır. Paragraftan önce ve sonra otomatik boşluk seçilmemelidir. Makaleyi oluşturan bölümler arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Her bölümde ilk paragraf hariç, diğer tüm paragraflar 1 cm girintili olmalıdır.

Türkçe başlık

Türkçe başlık “Kapak Sayfası” ve “Metin” dosyaları içinde verilmelidir. Başlıkta, bağlaçlar hariç tüm kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlıkta anılan takson isimlerinin yazarları verilmemeli, cins ve cins altı takson adları italik yazılmalıdır. Başlıkla ilgili dip not verilmemelidir.

Yazarlar

Yazarlar sadece “Kapak Sayfası” dosyasında verilmelidir. Ad ve soyadlar tam yazılmalı, unvansız ve sadece ilk harfleri büyük olmalıdır. Sola yanaşık ve kalın yazılmalıdır. Yazar birden fazlaysa; yazarlar arasına virgül koyulmalı ve adresleri belirtmek için her soyadın sonuna üst simge kullanarak rakam yazılmalıdır. Yazarlarla ilgili dip not verilmemelidir.

Yazar adresleri

Adresler sadece “Kapak Sayfası” dosyasında verilmelidir. Adresler yazılırken küçükten büyük birime doğru gidilmeli, en son “posta kodu, il, ülke” yazılmalıdır. Tek yazarlı yazılarda, yazara ait e-posta adresin hemen altına boşluk bırakmadan “E-posta: ...@...” şeklinde verilmelidir. Tüm adres bilgileri sola yanaşık ve italik yazılmalıdır. Yazar birden fazlaysa; adreslerin ilk harfinin önüne üst simge kullanarak hangi yazara ait olduğunu gösteren rakam yazılmalıdır. Ayrıca adresler altına yazarlara ait “ORCID” numarası verilmelidir.

Yazışmadan sorumlu yazar

Yazışmadan sorumlu yazar sadece “Kapak Sayfası” dosyasında verilmelidir. Yazışmadan sorumlu yazar, dergi ile yazışmada ve telif hakkı devrinde tüm yazarlar adına sorumlu olan kişidir. Çok yazarlı yazılarda yazışmadan sorumlu yazar, adreslerden hemen sonra, boşluk bırakmadan “Yazışmadan sorumlu yazar: Ad Soyad, E-posta: ...@...” şeklinde verilmelidir.

Özet

Özet “Metin” dosyası içinde verilmelidir. Türkçe veya İngilizce yazılmış tüm makalelerde olmalıdır. En az 75 en fazla 200 kelime olmalıdır. Özet; amaç, materyal, yöntem, bulgu ve sonuçları içerecek kadar geniş tutulmalı, ancak detaylar, yorumlar veya gerekçeler yazılmamalıdır. Herhangi bir literatüre atıf yapılmamalıdır. Özette anılan takson isimlerinin yazarları verilmemeli, cins ve cins altı takson adları italik yazılmalıdır. Sağa-sola yanaşık yazılmalıdır.


Anahtar kelimeler

Anahtar kelimeler “Metin” dosyası içinde verilmelidir. Yazıya erişimi kolaylaştıran en az 3, en fazla 6 kelime yazılmalıdır. Kelimeler alfabetik olarak dizilmeli, arasında virgül ve bir boşluk olmalı, ilk kelimenin ve özel isimlerin ilk harfi büyük olmalıdır. Sola yanaşık yazılmalıdır.

İngilizce başlık

İngilizce başlık “Kapak Sayfası” ve “Metin” dosyaları içinde verilmelidir. Türkçe başlıkla benzer biçimlendirmede olmalıdır.

Abstract

Abstract “Metin” dosyası içinde verilmelidir. Türkçe veya İngilizce yazılmış tüm makalelerde olmalıdır. En az 75 en fazla 200 kelime olmalıdır. Abstract; amaç, materyal, yöntem, bulgu ve sonuçları içerecek kadar geniş tutulmalı, ancak detaylar, yorumlar veya gerekçeler yazılmamalıdır. Herhangi bir literatüre atıf yapılmamalıdır. Abstract’ta anılan takson isimlerinin yazarları verilmemeli, cins ve cins altı takson adları italik yazılmalıdır. Sağa-sola yanaşık yazılmalıdır.


Keywords

Keywords “Metin” dosyası içinde verilmelidir. Türkçe anahtar kelimelerle benzer biçimlendirmede olmalıdır.

METİN

Metni meydana getiren tüm kısımlar “Metin” dosyası içinde verilmelidir. Yazının metin kısmı giriş, materyal ve metot, sonuçlar ve tartışma, varsa teşekkür ve kaynaklar gibi ana başlıklar içermelidir. Bu başlıklar tek satırda, büyük ve kalın harfle yazılmalıdır. Paragraflar hemen başlık altından başlamalı ve sağa-sola yanaşık yazılmalıdır. Başlık altındaki tüm paragraflar 1 cm girintili olmalıdır . Gerekli hallerde, giriş hariç, bu kısımlar uygun alt başlıklara ayrılabilir. Böyle yapıldığında, alt başlık kalın yazılmalı ve kelimelerin sadece ilk harfleri büyük olmalıdır. Takson isimlerinin yazarları sadece ilk kez anıldıkları yerde verilmelidir. Cins ve cins altı tüm takson adları italik yazılmalıdır.

GİRİŞ

Giriş kısmında yazının konusuyla ilgili olarak; geçmişten günümüze kadar gelinen süreç hakkında kısa bir bilgi verilmeli, şimdiye kadar yapılanlardan önem derecesine göre kısaca bahsedilmeli, alanda eksik kalmış kısımlara vurgu yapılmalı ve bu yazının hangi kısımları tamamlayacağı belirtilmelidir. Aktarılan bilgiler mümkün olduğunca atıf yapılarak desteklenmelidir. Bu kısımda materyal, metot ve sonuçlarla ilgili bilgiler verilmemelidir. Alt başlıklara ayrılmamalı, bağımsız olduğu düşünülen konular farklı paragraflarla aktarılmalıdır.

MATERYAL VE METOT

Materyal ve metot kısmında yazıya konuya olan verilerin hangi materyallerden elde edildiği, bu materyallerin nerede gözlendikleri veya muhafaza edildikleri açıkça belirtilmelidir. Veri elde etmede kullanılan araç ve gereçler ile veri değerlendirmede kullanılan metotlar açık bir şekilde verilmelidir.

SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Sonuçlar ve tartışma kısmında verilerin incelenmesi ve değerlendirmesi sonucu elde edilen özgün bulgular açık bir şekilde verilmelidir. Bu bulgular daha önce yapılmış benzer çalışmalarla karşılaştırılmalıdır. Yapılan karşılaştırmalar özgün yayınlara dayandırılmalı ve bu yayınlara mutlaka atıf yapılmalıdır.

TEŞEKKÜR

Teşekkür kısmında, varsa projeyi destekleyen kuruma (proje kodunu yazarak), incelenen örneklerin korunduğu birime ve yetkilisine, çalışmada kolaylık sağlayan/yardımcı olan kişi veya kuruluşlara teşekkür edilmelidir.

YAZAR KATKI BEYANI

"Türler ve Habitatlar", tüm yazarların dergiye değerlendirilmek üzere sunulan çalışmanın kamu sorumluluğunu almasını ister. Yazarların katkıları aşağıdaki şekilde tanımlanmalıdır; 

Yazarlar makaleye katkılarını şu şekilde onaylarlar; çalışma fikri ve tasarımı: Yazar A.A. ve Yazar B.B.; veri toplama: Yazar A.A.; sonuçların analizi ve yorumlanması: Yazar B.B., Yazar A.A. ve Yazar C.C.; makale taslağının yazımı: Yazar B.B. ve Yazar C.C. Tüm yazarlar sonuçları gözden geçirdi ve makalenin son halini onayladı.


KAYNAKLAR

“Özet”, “Abstract” ve “Teşekkür” kısmında atıf yapılamaz. Proje raporu, şirket raporu, ders kitabı, toplantı tutanakları, çalıştay veya seminer notları, hobi veya ticari amaçla hizmet veren web siteleri gibi bilimsel hakem veya editör kontrolünden geçmemiş bilgi içeren kaynaklara atıf yapılamaz.

Metin içinde kaynaklara atıf yaparken;

- eser bir yazarlı ise; ..... Atıcı (2018), ..... (Atıcı 2018).

- eser iki yazarlı ise; ..... Koç & Hamzaoğlu (2018), ..... (Koç & Hamzaoğlu 2018).

- eser üç veya daha fazla yazarlı ise; ..... Allı vd. (2019), ..... (Allı vd. 2019).

- aynı yazarın/yazarların birden fazla eserine atıf yapılıyorsa; ..... Keçeli (2007; 2011).

- aynı yazarın/yazarların aynı yıl yayınlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa; ..... Allı (2019a; 2019b; 2019c), ..... (Allı 2019a; 2019b; 2019c), ..... Keçeli vd. (2019a; 2019b; 2019c), ..... (Keçeli vd. 2019a; 2019b; 2019c).

- birden fazla esere atıf yapılıyorsa, eserler tarih sırasına göre verilmelidir; ..... (Keçeli 2015; Atıcı 2018; Allı vd. 2019; Hamzaoğlu & Koç 2020).

- aynı soyadı taşıyan yazarlara atıf yapılıyorsa; ..... (Yılmaz M 2013), ..... (Yılmaz F 2015), ..... (Yılmaz M & Yılmaz F 2015).

- bir kuruma atıf yapılıyorsa; varsa kurumun kısa adı ve eserin yılı, yoksa tam adı ve yılı yazılmalıdır.

- bir internet sayfasına atıf yapılıyorsa; varsa internet sayfasının kısa adı ve erişim yılı, yoksa tam adı ve erişim yılı yazılmalıdır.

- bir internet sitesinde yayınlanan esere atıf yapılıyorsa; varsa yazarların adı ve eserin yılı, yoksa sitenin kısa veya tam adı ve eserin yılı yazılmalıdır.

Kaynaklar metin sonunda alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Bilim etiğine uymak kaydıyla basılmamış lisansüstü tezlere atıf yapılabilir. Kaynakların yazımında tüm yazarların isimleri verilmelidir. Dergi adları yazılırken, varsa adın uluslararası kısaltması kullanılmalı, yoksa tam olarak verilmelidir. Dergi ve kitap adları italik yazılmalıdır. Sayfa numaraları arasına “ekle” sekmesinde, “simge” içinde yer alan “–” işareti koyulmalıdır.


“Kaynaklar” kısmında kaynak künyeleri yazılırken;

- kaynak bir dergide basılmış makale ise; yazarların adı, basım yılı, makale başlığı, dergi adı (italik, varsa kısa adı), dergi cildi, başlangıç ve bitiş sayfaları ve varsa DOI numarası yazılmalıdır. Makale başlığında ilk kelimenin ilk harfi ve özel isimlerin ilk harfi hariç tüm kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır.

Hamzaoğlu, E., Koç, M. & Büyük, İ. (2017). Dianthus ucarii (Caryophyllaceae): a new species from the northwest of Turkey. Turk J Bot 41: 486–492. DOI: https://doi.org/10.3906/bot-1612-41.


- kaynak kitap ise; yazarların adı, basım yılı, kitap adı (italik), varsa cilt numarası, yayınevi, basım yeri, yararlanılan sayfa aralığı yazılmalıdır. Kitap adında bağlaçlar hariç tüm kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Boissier, E. (1867). Flora Orientalis. Vol. 1. Apud H. Georg, Genevae and Basileae, pp. 479–516.

- kaynak kitapta bölüm ise; yazarların adı, basım yılı, bölüm adı (köşeli parantez içinde), "In:" kısaltması, kitap editörlerinin adı, kitabın adı (italik), varsa cilt numarası, yayınevi, basım yeri, yararlanılan sayfa aralığı yazılmalıdır. Bölüm adında ilk kelimenin ilk harfi ve özel isimlerin ilk harfi hariç tüm kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Kitap adında bağlaçlar hariç tüm kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Reeve, H. (1967). [Dianthus L.] In: Davis, P.H. (Ed.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands. Vol. 2. Edinburgh University Press, Edinburgh, pp. 99–131.

- kaynak lisansüstü tez ise; yazarın adı, tezin kabul yılı, tezin adı, üniversite adı, enstitü adı, yer yazılmalıdır. Tez adında bağlaçlar hariç tüm kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Hamzaoğlu, E. (1996). Kervansaray Dağı Vejetasyonu Üzerine Fitoekolojik ve Fitososyolojik Bir Araştırma (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

- kaynak bildiri ise; yazarların adı, basım yılı, bildiri başlığı, bilimsel toplantının adı (italik), yer, ülke, yararlanılan sayfa aralığı yazılmalıdır. Bildiri başlığında ilk kelimenin ilk harfi ve özel isimlerin ilk harfi hariç tüm kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Bilimsel toplantı adında bağlaçlar hariç tüm kelimelerin ilk harfi ve rakamlar büyük yazılmalıdır.

Hamzaoğlu E., Koç, M. & Çetin, T. (2017). Karanlıkdere Vadisi (Yozgat) nadir bitkilerinin botanik turizmi potansiyeli. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (USOBAK-2017), Bakü, Azerbaycan, pp. 29–30.

- kaynak internet sitesi ise; varsa sitenin kısa adı ve erişim yılı, yoksa tam adı ve erişim yılı, sitenin tam adı, varsa site içindeki alt başlık, erişim adresi, erişim tarihi (köşeli parantez içinde) yazılmalıdır.

TPL (2020). The Plant List (TPL). Dianthus. http://www.theplantlist.org/. [20.01.2020].

- kaynak internet sitesinde yayınlanan eser ise; varsa yazarların adı, varsa yayın yılı, kaynağın adı (italik), site adı, varsa site içindeki ara yüz, erişim adresi, erişim tarihi (köşeli parantez içinde) yazılmalıdır.

Akçakaya, R. (2016). Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri (ver. 3.1). IUCN, IUCN Library System, https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-2001-001-2nd-Tr.pdf. [20.01.2020].

- kaynak elektronik dergide basılan eser ise; yazarların adı, basım yılı, makale başlığı, dergi adı (italik, varsa kısa adı), varsa dergi cildi, varsa başlangıç ve bitiş sayfaları veya makale numarası, varsa DOI numarası, erişim adresi yazılmalıdır. Makale başlığında ilk kelimenin ilk harfi ve özel isimlerin ilk harfi hariç tüm kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır.

Chen, S.H., Su, S.Y., Lo, C.Z., Chen, K.H., Huang, T.J., Kuo, B.H. & Lin, C.Y. (2009). PALM: A paralleled and integrated framework for phylogenetic inference with automatic likelihood model selectors. PLoS One 4: e8116. DOI:10.1371/ journal.pone.0008116. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2785425/.

- kaynak yazılım ise; yazılımcının veya şirketin adı, yazılımın sürüm yılı, yazılımın adı, varsa sürüm numarası, şirketin adı, şirketin yeri, internet sayfası yazılmalıdır.

IBM Corp. Released (2017). IBM SPSS Statistics for Windows. Ver. 25.0. IBM Corp., New York. https://www.ibm.com/support/pages/downloading-ibm-spss-statistics-25.


TABLO VE ŞEKİLLER

Tablo ve şekillere önceden atıf yapılmalı ve atıf sırasına uygun olarak numara verilmelidir (Tablo 1, Şekil 5, Tablo 1 ve 3, Şekil 2 ve 5 gibi). Peşi sıra numaralanmış ikiden fazla tablo veya şekle atıf yapılacaksa, ilk ve son numara arasına “–“ işareti (kod: 2013) koyulmalıdır (Tablo 1–3, Şekil 2–4 gibi). Atıflar, cümle içinde uygun şekilde veya cümle sonunda parantez içinde yapılabilir. Tablo başlık yazısı tablonun üstünde, şekil alt yazısı şeklin altında olmalıdır. Tablo başlık ve şekil alt yazısında, tablo ve şekil içinde bulunan tüm “kısaltma” ve “işaretler” uygun şekilde açıklanmalıdır.

Tablo boyutları yazım alanını taşmamalıdır. Eni veya boyu yazım alanın taşan tablolar parçalara ayrılmalı ve her parçanın üst kısmına “Tablo 1 devam” gibi bilgilendirme yazılmalıdır. Tüm tablolar metin içinde uygun yerlere yerleştirilmelidir.

Yazıda sunulan tüm teknolojik veya el ürünü görüntüler “şekil” olarak kabul edilir. Şekiller “jpeg” veya “jpg” dosya biçiminde ve en az 600 dpi çözünürlükte olmalıdır. Şekil olarak verilen görüntü, en-boy karşılaştırılması için kullanılabilecek bir şey ise mutlaka “ölçek” verilmelidir. Şekil farklı kısımlar veya alt şekiller içeriyorsa, bu kısım veya alt şekillerin her biri rakam veya harf kullanılarak işaretlenmelidir. Ayrıca, şekil numaraları “dosya adı” yapılarak sisteme ayrı ayrı yüklenmelidir (Şekil 1.jpeg, Şekil 4.jpg gibi).

YAYIN ETİĞİ
Türler ve Habitatlar dergisince benimsenen etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından açık erişim olarak yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınmıştır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Türler ve Habitatlar dergisine çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir,

• Türler ve Habitatlar dergisinin yayın süreci, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimini ve dağıtımını amaç edinmektedir. Bu nedenle süreci oluşturan tüm paydaşların (yazar, okuyucu, araştırmacı, yayıncı, hakem, editör vs.) etik ilkelere uyması önem taşımaktadır. Türler ve Habitatlar dergisi tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir.

• Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmalar özgün olmalıdır. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmalıdır.

• Çalışma içeriğine katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak yer almamalıdır.

• Çalışmalarda (varsa) çıkar çatışması teşkil edebilecek durumlar ve ilişkiler açıklanmalıdır.

• Dergi gerektiğinde yazar(lar)dan değerlendirme sürecinde çalışmaya ilişkin ham veri talep edilebilir. Yazar(lar) bu gibi durumlara hazırlıklı olmalıdır.

• Gerekli durumlarda yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırmalarla/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını gösteren belgeye sahip olmalıdır.

• Yazar(lar) yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlışı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, yanlışı düzeltme veya gerekirse yazıyı geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapmakla yükümlüdür.

• Yazar(lar) çalışmalarını aynı anda birden fazla dergiye göndermemelidir. Önceki başvuru süreci tamamlanmadan yeni bir başvuru yapmamalıdır. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma, hiçbir biçimde Türler ve Habitatlar dergisine gönderilemez.

• Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmada yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma vs. teklif edilemez. Kurum veya yer değişikliği durumunda adres, medeni hal değişikliği durumunda soyadı veya mahkeme kararı olması halinde gerekli isim değişiklikleri istenebilir.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Türler ve Habitatlar dergisi editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan “COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors” rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:


Genel görev ve sorumluluklar

Editörler, Türler ve Habitatlar dergisinde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu sorumluluk bağlamında editörler,

• Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf etmelidir.

• Sürekli olarak dergi gelişimine katkı sağlamalıdır.

• Dergide yayınlanan çalışmaların kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütmelidir.

• Düşünce özgürlüğünü desteklemelidir.

• Akademik açıdan bütünlüğü sağlamalıdır.

• Yayın süreçlerini, fikri mülkiyet hakları ve etik standartlardan taviz vermeden yürütmelidir.

• Düzeltme veya açıklama gerektiren konularda yayın açısından açıklık ve şeffaflık göstermelidir.

Okuyucu ile ilişkiler

Editörler tüm okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcıların ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve deneyim beklentilerini dikkate alarak karar vermelidir. Yayınlanan çalışmaların okuyucu, araştırmacı, uygulayıcı ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına ve özgün nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Ayrıca editörler okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak, açıklayıcı ve bilgilendirici geri bildirim vermekle yükümlüdür.

Yazarlar ile ilişkiler

Editörlerin yazarlara karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir,

• Editörler, çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine dayanarak olumlu ya da olumsuz karar vermelidir.

• Yayın kapsamına uygun olan çalışmaların ciddi problemi olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına almalıdır.

• Editörler, çalışma ile ilgili ciddi bir sorun olmadıkça, olumlu yöndeki hakem önerilerini göz ardı etmemelidir.

• Yeni editörler, çalışmalara yönelik olarak önceki editör(ler) tarafından verilen kararları ciddi bir sorun olmadıkça değiştirmemelidir.

• “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci” mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir. (Kör hakemlik ve değerlendirme süreci için aşağıya bkz. “Hakemler ile ilişkiler”, “Editoryal ve kör hakemlik süreçleri”, “Hakemlerin Etik Sorumlulukları”, “Yayın Politikası” ve “Yayın Koşulları”.

• Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.

Hakemler ile ilişkiler

Editörlerin hakemlere karşı görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekildedir,

• Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.

• Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamalıdır.

• Yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığını dikkate almalıdır.

• Kör hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.

• Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.

• Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.

• Hakem havuzunun dinamik şekilde güncellenmesi konusunda gerekli adımları atmalıdır.

• Nezaketsiz ve bilimsel olmayan dil ve değerlendirmeleri engellemelidir.

• Hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması için adımlar atmalıdır.

Yayın kurulu ile ilişkiler

Editörler, tüm yayın kurulu üyelerinin süreçleri yayın politikaları ve yönergelere uygun ilerletmesini sağlamalıdır. Yayın kurulu üyelerini yayın politikaları hakkında bilgilendirmeli ve gelişmelerden haberdar etmelidir. Ayrıca editörler,

• Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.

• Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.

• Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.

• Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.

• Yayın kurulu ile belirli aralıklarla yayın politikalarının ve derginin gelişimi için toplantılar düzenlemelidir.

Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörler ve yayıncı arasındaki ilişki editoryal bağımsızlık ilkesine dayanmaktadır. Editörler ile yayıncı arasında yapılan yazılı sözleşme gereği, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncı ve dergi sahibinden bağımsızdır.

Editoryal ve kör hakemlik süreçleri

Editörler; bu bölümde, “Yayın Politikaları”nda ve “Yayın Koşulları”nda yer alan “Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci” politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler, her çalışmanın değerlendirme sürecinin adil, tarafsız ve zamanında tamamlanmasını sağlar.

Kalite güvencesi

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Kişisel verilerin korunması

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan deneklere veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları

Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.

Olası kötüye kullanmaya karşı önlem

Editörler, olası kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik şikâyetlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yapmanın yanı sıra, konuyla ilgili bulguların paylaşılması editörün sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Akademik yayın bütünlüğünü sağlamak

Editörler çalışmalarda yer alan hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirme içeren yargıların hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlamalıdır.

Fikri mülkiyet haklarının korunması

Editörler yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Yapıcılık ve tartışmaya açıklık

Editörler,

• Dergide yayınlanan eserlere ilişkin ikna edici eleştirileri dikkate almalı ve bu eleştirilere yönelik yapıcı bir tutum sergilemelidir.

• Eleştirilen çalışmaların yazar(lar)ına cevap hakkı tanımalıdır.

• Olumsuz sonuçlar içeren çalışmaları göz ardı etmemeli ya da dışlamamalıdır.

Şikayetler

Editörler yazar, hakem veya okuyuculardan gelen şikayetleri dikkatlice inceleyerek aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde yanıt vermekle yükümlüdür.

Politik ve Ticari kaygılar

Dergi sahibi, yayıncı ve diğer hiçbir politik ve ticari unsur, editörlerin bağımsız karar almalarını etkilemez.

Çıkar çatışmaları

Editörler yazar(lar), hakemler ve diğer editörler arasındaki çıkar çatışmalarını göz önünde bulundurarak, çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını garanti eder.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tüm çalışmaların “Kör Hakemlik” ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. Türler ve Habitatlar dergisi değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Bu bağlamda Türler ve Habitatlar dergisi için çalışma değerlendiren hakemlerin aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olması beklenmektedir,

• Sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışma değerlendirmeyi kabul etmelidir.

• Tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirme yapmalıdır.

• Değerlendirme sürecinde çıkar çatışması ile karşı karşıya olduğunu düşünürse, çalışmayı incelemeyi reddederek, dergi editörünü bilgilendirmelidir.

• Gizlilik ilkesi gereği inceledikleri çalışmaları değerlendirme sürecinden sonra imha etmelidir. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.

• Değerlendirmeyi nesnel bir şekilde sadece çalışmanın içeriği ile ilgili olarak yapmalıdır. Milliyet, cinsiyet, dini inançlar, siyasal inançlar ve ticari kaygıların değerlendirmeye etki etmesine izin vermemelidir.

• Değerlendirmeyi yapıcı ve nazik bir dille yapmalıdır. Düşmanlık, iftira, alay ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlar yapmamalıdır.

• Değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmayı zamanında ve yukarıdaki etik sorumluluklarda gerçekleştirmelidir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

Türler ve Habitatlar dergisi Editörleri ve Yayın Kurulu aşağıdaki etik sorumlulukların bilinciyle hareket etmektedir,

• Editörler, Türler ve Habitatlar dergisine gönderilen çalışmaların tüm süreçlerinden sorumludur. Bu çerçevede ekonomik ya da politik kazançlar göz önüne alınmaksızın karar verici kişiler editörlerdir.

• Bağımsız editör kararı oluşturulmasını taahhüt eder.

• Türler ve Habitatlar dergisinde yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.

• Editörlere ilişkin her türlü bilimsel suistimal, atıf çeteciliği ve intihalle ilgili önlemleri alma sorumluluğuna sahiptir.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız

Türler ve Habitatlar dergisinde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen erginhamzaoglu@yahoo.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

YAYIN POLİTİKASI

• Türler ve Habitatlar ücretsiz ve açık erişimli bir dergidir. Ayrıca dergiye gönderilen makalelerde, yazarlardan gönderim ücreti veya makale değerlendirme ücreti alınmaz.

• Dergide sadece kapsama giren çalışmalar değerlendirmeye alınır.

• Dergiye gönderilen çalışmaların dergi yayın ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekir.

• Gönderilen yazıların, değerlendirme ve hakem süreçleri olağan koşullarda üç ay içinde tamamlanır.

• Türler ve Habitatlar dergisine gönderilen makalelerin yayımlanıp yayımlanmamasına, Editor/Yayın Kurulu nihai olarak karar verir.

• Yazarlara çalışmaya ait değerlendirme sonucu e-posta yoluyla iletilir.

• Hakemler ve/veya editör tarafından istenen düzeltmelerin yapılmadığı çalışmalar, yayım sürecine alınmaz.

Dergi ücretsizdir.