Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MERKEZİ ORTAK SINAV UYGULAMASININ ETKİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 4, 53 - 73, 15.06.2014

Öz

Bu araştırmanın amacı, ortaokullarda uygulanmaya başlanan merkezi ortak sınav uygulamasının etkilerine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın sonuçları merkezi sınavların oluşturacağı etkileri ortaya koyabilmesi, okul paydaşlarını bilinçlendirmesi ve uygulamadaki eksiklikleri gösterebilmesi yönüyle önemlidir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasıdır. Bu amaçla tipik durum örneklemesi yöntemine göre seçilmiş 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Gaziantep ilinde iki ortaöğretim kurumunda görev yapan 26 öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizi tekniği ve içerik analizi türlerinden frekans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin çoğunluğu merkezi sınavın gerekli olduğunu belirtmiş, merkezi ortak sınavların yılda birden çok yapılması, yerel sınavlara göre daha adil ve ölçücü olması gibi olumlu yanlarının olduğu, buna karşın sınavın ilk uygulamasının ölçme, güvenlik, öğrencilerde motivasyon kaybına yol açma gibi eksiklerinin olduğu görülmüştür. Sınavda çoktan seçmeli soru türünden vazgeçilemeyeceği ama kodlamayla cevaplanmak üzere eşleştirme, doğru-yanlış ve boşluk doldurma türleri de önerilmiştir. Sınav nedeniyle ders müfredatını yetiştirmek isteyen öğretmenlerin zaman planlamasını sürekli güncellediği, sınava yönelik ders işlendiği ve en çok soru çözümü, ödevi arttırma, öğretmen merkezli anlatım yapma gibi uygulamalara başvurulduğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen bu sonuçlara göre sınavların yılda iki defa dönem sonlarında yapılması, kopyaya karşı güvenlik önlemlerinin arttırılması önerilebilir.

Kaynakça

  • Ayaz, N. (1994). TBMM 1995 Yılı Bütçe Raporu. Ankara. Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Siyasal Kitapevi. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün,Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3. baskı). Ankara: Pegem Akademi. Can, N. (1998). Öğretmen Ve Yöneticinin Etkililiğinin Öğretimdeki Rolü. ( Erişim: 03.02.2014) (http://kuey.net/index.php/kuey/article/view/628/441) Çelikkaya, T. ve Kuş, Z. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XXII (2), 2009, 741-758 Ekiz, D. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Eraslan, A. (2009). Finlandiya’nın PISA’ daki Başarısının Nedenleri: Türkiye için Alınacak Dersler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 238-248. Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik Mesleğine Girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (Kpss) Yönteminin Değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 (www.InsanBilimleri.com) Genç, N. (2007). Yönetim Ve Organizasyon. Seçkin Yayıncılık, Ankara, s. 316-325 Gül, H. (2006). Çevresel Baskı Gruplarının Okulun Genel İşleyişine Etkileri (Kocaeli-İzmit Örneği). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (11) / 1: 71-84 Koç, E., Yıldırım, H. ve Bal, Ş. (2008). İlköğretim İkinci Kademe Fen Bilgisi Müfredatı ile Liselere Giriş Sınavları Fen Bilgisi Sorularının Öğrencilerin Kişisel Bilgileri de Dikkate Alınarak Karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 3, (35-48) Küçükcan, T. ve Gür, B. S. (2009). Türkiye'de Yükseköğretim Karşılaştırmalı Bir Analiz. SETA Yayınları, Ankara Paul, j. (2000), “ThepotentialforSocialContextualandGroupbiases in Team Decision-making: Biases, conditionsandPsychologicalMechanism”, Ergonomics, Aug200, Vol. 43 Issue 8, p1129-1152. Merkezi Ortak Sinav Uygulamasinin Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri | 73 Pym, B. (2006). “Themaking of a SuccessfulPressureGroup”, British Journal of Socioloj; Dec73, Vol. 24 Issue 4, p448-461. Sakallı, M., Hürsen, Ç. ve Özçınar, Z. (2006). Öğretmen Adaylarının Gözlemine Göre Öğretmenlerin Öğretim Yöntemlerini Kullanma Sıklıkları. ( Erişim: 03.02.2014) (http://world-educationcenter.org/index.php/cjes/article/viewFile/13/10) Sarıer, Y. ( 2010). Ortaöğretime Giriş Sınavları (OKS-SBS) ve PISA Sonuçları Işığında Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 11, Sayı 3 Stanislav, R., Coster, İ. D., Norani, S. ve Paolini, G. (2012). Avrupa’da Eğitime İlişkin Önemli Veriler. EACEA P9 Eurydice (www.eurydice.org) Tan, Ş., Kayabaşı, Y. ve Erdoğan, A. (2002). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık. Uludağ, A. M. (2013). ÖSS’nin Lise Ve Üniversite Eğitimine Verdiği Hasarı Gidermek Ve Üniversite Giriş Sistemini Geleceğe Taşımak İçin Bir Plan ( Erişim: 15.12.2013) (http://math.gsu.edu.tr/uludag/uludagOSS.pdf) Üstüner, A. ve Şengül, M. (2004). Çoktan Seçmeli Test Tekniğinin Türkçe Öğretimine Olumsuz Etkileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, Elazığ, S. 197-208, Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi. Yıldırım, C. (1983). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara, ÖSYM Eğitim Yayınları

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

İsmail KAHRAMAN>

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2014
Başvuru Tarihi 12 Şubat 2014
Kabul Tarihi 24 Mart 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Kahraman, İ. (2014). MERKEZİ ORTAK SINAV UYGULAMASININ ETKİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ . Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2 (4) , 53-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tusbd/issue/42133/506878

200912009220093  20090 2008920088200872008620085200842008220083