Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

PANDEMİ SÜRECİNDE ATIK TOPLAMA PERSONELLERİNİN COVİD 19 KORKUSUNUN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 2, 100 - 107, 30.08.2023
https://doi.org/10.54537/tusebdergisi.1332846

Öz

Pandeminin etkilerini ön saflarda yoğun biçimde yaşayan sağlık mensupları, doktorlar ve hemşireler olup, sağlık çalışanlarımızın yanısıra hastane destek hizmet personelleri de bu etkiyi oldukça fazla olarak yaşamaktadır. Bu durum destek hizmetleri çalışanlarının Covid-19’a yakalanmaktan korkmalarına ve bu korkuya bağlı olarak işten ayrılmalarına dahi neden olabilmektedir.
Amaç: Pandemi süresince atık hizmetleri kapsamında çalışan 145 beyaz ve mavi yaka personel çalışmanın örneklemi olup, Covid-19’a yakalanma korkusunun işten ayrılma niyeti ile olan ilişkisi incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı hastane içerisinde çalışan atık hizmetleri personellerinin Covid-19 hastalığına maruz kalma korkularının işten ayrılmaya niyetlerine etkisini görebilmektir.
Yöntem: Tanımlayıcı olmakla birlikte kesitsel bir tipte olan çalışma için çalışan anketleri 01.07.2021-01.08.2021 tarihleri arasında tamamlanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde SPSS analiz programı kullanılmıştır. Araştırma kapsamında daha önceden geçerliliği ve güvenilirliği yapılan ölçeklerden hazırlanan anket kullanılmış olup, katılımcılardan veriler yüz yüze toplanmıştır.
Bulgular: Anket sonucu katılım sağlayanların %96,5’inin erkek, %60’ının evli, %85,5’i lise ve altı eğitim durumuna sahiptir. %46,2’sinin ise eşi ve çocukları ile yaşamakta olduğunu göstermiştir. Çalışmada ölçeklerin Cronbach Alpha katsayıları Covid-19 korkusu için 0,90, işten ayrılma niyeti için 0,91 olarak tespit edilmiştir. Verilerin analizi için SPSS programı kullanılmış olup ölçeklerin güvenilirliği için Cronbach Alpha yöntemine başvurulmuştur. Sosyodemografik değişkenler için farklılık testlerinden Mann Whitney-U ve t-testi kullanılmıştır.
Sonuç: Covid-19 korkusu ve işten ayrılma niyeti ölçek ortalamaları sosyodemografik özelliklere göre farklılık göstermezken, Covid-19 korkusunun işten ayrılma niyeti ile anlamlı yüksek düzey bir ilişkisi olduğu görülmüştür. Araştırma sonucunda Covid-19 korkusunun çalışanların işten ayrılmalarına niyetlerini etkilediği görülmüştür. İşten ayrılma niyetlerinin yanısıra Covid-19 korkusunun psikolojik boyutu ayrıca incelenebilir olup çalışma performanslarına etkisi de ayrıca değerlendirilmelidir.

Kaynakça

  • KAYNAKLAR Referans 1. Arpacıoğlu S, Baltalı Z, Ünübol B. COVID-19 Pandemisinde sağlık çalışanlarında tükenmişlik, COVID korkusu, depresyon, mesleki doyum düzeyleri ve ilişkili faktörler. Çukurova Med J 2021;46(1).
  • Referans 2. Ayyıldız F, Çam Dİ, Kuş Y. Koronavirüs (COVID-19) salgın sürecinde evden çalışma ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkide iş yaşamı kalitesinin aracı rolü. İşletme Araştırmaları Derg 2021;13(1). https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1125
  • Referans 3. Yıldırım MH, Erul EE, Kelebek P. Tükenmişlik ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki banka çalışanları üzerine bir araştırma. Organizasyon Yönetim Bil Derg 2014;6(1).
  • Referans 4. Seyfullahogulları ÇA. İşten ayrılma niyeti, 1. Basım, İstanbul: Türkmen Kitapevi, 2018.
  • Referans 5. Bakioğlu F, Korkmaz O, Ercan H. Fear of COVID-19 and positivity: Mediating role of intolerance of uncertainty, depression, anxiety, and stress. Int J Ment Health Addict 2021;19(6):2369-82. https://doi.org/10.1007/s11469-020- 00331-y
  • Referans 6. Kaya A. Kariyer gelişim sürecinin örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisinin yapısal eşitlik modellemesi ile test edilmesi (Doktora tezi). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Çorum; 2018.
  • Referans 7. Cohen L, Lawrence M, Keith M. Research methods in education, 6th Edition. New York: Routledge/Taylor and Francis Group 2007.
  • Referans 8. Yiğitol B, Büyükmumcu S. COVID-19 korkusu, kişilik özellikleri, iş performansı ve işten ayrılma niyeti arasındaki yordayıcı ilişkilerin incelenmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Derg 2021; Pandemi Özel Sayısı, 3414-47. https://doi. org/10.26466/opus.890502
  • referans 9. Khattak SR, Saeed I, Rehman SU, Fayaz M. Impact of fear of COVID-19 pandemic on the mental health of nurses in pakistan. J Loss Trauma 2020;1(15). https://doi.org/10.1080/15325024.2 020.1814580
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Arzu Türkakın

Ali Arslanoglu

Yayımlanma Tarihi 30 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Türkakın, A., & Arslanoglu, A. (2023). PANDEMİ SÜRECİNDE ATIK TOPLAMA PERSONELLERİNİN COVİD 19 KORKUSUNUN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Dergisi, 6(2), 100-107. https://doi.org/10.54537/tusebdergisi.1332846