Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Parsons Sistem Teorisi Açısından Kuşaklar Arası İlişkilerde Çatışma ve Dayanışma

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 100 - 135, 31.12.2019

Öz

Bu makalede Talcott
Parsons Sistem Teorisi açısından ailede kuşaklar arası ilişkiler ele alınmakta;
hem aile üyeleri arasındaki karşılıklı ilişki, iletişim ve etkileşimin hem
çatışma ve dayanışmanın sürekliliğine, dinamik ve değişken yapısına
değinilmektedir. Bu nitel çalışmada bütünsel, eklektik ve açıklayıcı yaklaşım
tercih edilmekte ve dökümantasyon yönteminden yararlanılmaktadır. Aile sistemi
bütün olarak görülmekte ve kuşaklar arası ilişkiler bu sistem içinde
değerlendirilmektedir. Ayrıca değerler, iletişim sorunları ve ekonomik sorunlar
seçici yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu makalede öncelik verilen toplumsal
kültürel değerlerin genel olarak insan davranışlarını yönlendirdiği, iletişimin
tüm kuşakları ilgilendirdiği ve ekonomik sorunların da aile üyelerini doğrudan
etkilediği görülmektedir. Amacımız aile kurumunun işleyişinde ve kuşaklar arası
ilişkilerde karşılaşılan güncel sorunların sosyolojik açıdan gündeme
getirilmesi ve Parsons Sistem Teorisi açısından yeniden değerlendirilmesidir.
Özellikle genç kuşak ile yetişkin ve yaşlı kuşak arasındaki karşılıklı iletişim
ve etkileşimin, dayanışma ve desteğin geliştirilmesine yönelik çalışmaların
öneminin vurgulanması hedeflenmektedir. Ayrıca bu konudaki son gelişmeler
detaylı bir şekilde analiz edilmekte ve yorumlanmaktadır. 

Kaynakça

 • Abrams, D. & Swift, H. J. (2012). Experiences and expressions of ageism: Topline results for the UK from round 4 of the European social survey, 1-13 (ESS Country Specific Topline Results-2, Center for Comparative Social Surveys, London).
 • Açıkgöz, R. & Yusufoğlu, Ö. Ş. (2012). Türkiye’de yoksulluk olgusu ve toplumsal yansımaları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2012, 1(1), 76-117.
 • Altuntuğ, N. (2009). Sürdürülebilir müşteri değerinin psikolojik ve sosyolojik boyutu: Bireysel ve toplumsal karakter. C. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2009, 10(2), 1-17.
 • Anıl, H. A. (2011). Kültürel değişme açısından kuşaklar arası çatışma: Aşkan ve Dumlupınar örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi SBE, Sosyoloji ABD, 1-175, Isparta.
 • Arapgirlioğlu, K. (2012). Kent mekanlarının kullanımında katılımcı kamu politikaları: Gençler ve engelliler. 105-118 (12-13 Nisan 2012, Sosyal Dönüşüm, Biyoetik ve Kamu Politikaları Konferansı, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu Türkiye MK), Ankara.
 • Başer, V. (2006). Ailenin korunması ve desteklenmesinde ve aile ile ilgili sosyal hizmetlerde uygulamalı sosyolojinin katkı ve işlevleri. 74-75 (Nisan 2006, Sizsiz Olmaz Var Mısınız? Daha Hızlı Değişiyoruz; Küreselleşen Dünyada Sosyal Hizmetlerin Konumu: Hedef¬leri ve Geleceği, Sempozyum Sunum Kitabı, Sözel Bildiriler, Antalya, SHÇEK).
 • Bengtson, V. L. & Oyama, P. S. (2015). Kuşaklar arası dayanışma: Ekonomik ve toplumsal bağların güçlendirilmesi. Toplum Bilimleri Dergisi, Ocak-Haziran 2015, 9(17), 577-594.
 • Bozkurt, V. (2019). Küreselleşen dünyada toplumsal meseleler. B.11-12. (E.T.13.03.2019). İstanbul Üniversitesi AUZEF.
 • Canatan, A. (2008). Toplumsal değerler ve yaşlılar. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2008(1), 62-71.
 • Caroll, B. (2005). Conference conclusions and priorities for the future. 69-72 (Ed. McGivern, Y. 2005, From Ageism to Age Equality: Addressing The Challenges, Conference Proceedings, Report No.86, The Equality Authority, Health Service Executive, National Council on Ageing and Older People, Dublin).
 • Çalışır, G. & Kılıç, T. A. (2018). Yaşlıların gözünden kişiler arası iletişimin değişen yüzü. 850-867 (23-25 Kasım 2018, Cemil Meriç 10. Uluslar Arası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Tam Metin Kitabı, Hatay: Saybilder Yayıncılık).
 • Çiftyıldız, S. S. (2010). Tüketici ilgisinin marka bağlılığı ve öncelleri arasındaki ilişkiye etkisi: İstanbul ili örneği. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Aralık 2010, 2(2), 49-69.
 • Demir, R. & Doğru, M. S. (2018). Günümüz gençliğinin temel sorunları ve gençlere sunulan din hizmetlerine dair bir araştırma: Belen örneği. 144-152 (23-25 Kasım 2018, Cemil Meriç 10. Uluslar Arası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Tam Metin Kitabı, Hatay: Saybilder Yayıncılık).
 • Dilmen, N. E. & Öğüt, S. (2010). Sosyalleşmenin yeni yüzü: Sosyal paylaşım ağları. 237-242 (Marmara Üniversitesi Yeni Medya ve Etkileşim Konferansı Bildiri Kitapçığı. İstanbul).
 • Donma, M. & Donma, O. (2006). Evlilik problemleri, sosyal ve fiziksel çevre ile çocuk sağlığı etkileşiminde sosyal hizmetlerin önemi. 67-73 (Nisan 2006, Sizsiz Olmaz Var Mısınız? Daha Hızlı Değişiyoruz, Sözel Bildiriler, Antalya, SHÇEK).
 • Ergil, D. (1984). Toplumsal örgütlenmenin yapısı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1984, 39(1), 15-31.
 • Erol, P. Ö. (2016). Türkiye’de yaşlanma sosyolojisi alanında yapılan çalışmalara dair kısa bir değerlendirme. Sosyoloji Dergisi Armağan Sayısı, Yıl: 2016, ISSN: 1300-5642, 157-166.
 • Gillies, V. (2003). Family and intimate relationships: A review of the sociological research. 2-23 (June 2003, Families & Social Capital ESRC Research Group. Working Paper, No.2, London: South Bank University).
 • Göcen, G. (2013). İbn Haldun’un toplum ve insan yaklaşımının günümüze düşen izdüşümleri: Tüketim toplumu ve narsist insan. Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz-Aralık 2013, 7(14), 175-198.
 • Güllü, İ. (2010). Özürlü üniversite gençliğinin toplumsallaşma süreçleri üzerine bir araştırma: Erciyes üniversitesi örneği. Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz-Aralık 2010, 4(8), 193-213.
 • Güneş, S. (2006). Sosyal politikalarda temel çözüm ünitesi olarak aile. 268-277 (Nisan 2006, Sizsiz Olmaz Var Mısınız? Daha Hızlı Değişiyoruz, Poster Bildiriler, Antalya, SHÇEK).
 • Hammond, R. J. (2010). Sociology of the family. Smashwords Edition, Ch.3, 6, 11 (Hammond R. J. & Cheney, P., Eds. 2010, Creative Commons Licence of Attribution, Smashwords., freebooks.uvu.edu, Acc.25.08.2018).
 • Healy, K. (2007). Sociology. 90-122 (Goodin, R. E., Pettit, P. & Pogge, T. Eds. 2007, A companion to contemporary political philosophy. Second Edition, New York: Blackwell).
 • İçli, G. (1997). Aile araştırmalarında yöntem ve yaklaşım. PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 1997(3), 59-67.
 • Jacobsen, V., Fursman, L., Bryant, J., Claridge, M. & Jensen, B. (2004). Sociology. 25-34 (Jacobsen, V., Ed., March 2004, Theories of The Family and Policy. New Zeland Treasury Working Paper 04/02,Ch.4, Wellington: New Zeland Treasury).
 • Karaca, M. (2006). Aileyi tehdit eden yeni bir tehlike: Sanal ilişkiler. 322-342 (Nisan 2006, Sizsiz Olmaz Var Mısınız? Daha Hızlı Değişiyoruz, Poster Bildiriler, Antalya, SHÇEK).
 • Kargı, E. & Akman, B. (2006). Üniversiteli gençlerin bakış açısıyla “Aile içi sorunlar’’. 140-145 (Nisan 2006, Sizsiz Olmaz Var Mısınız? Daha Hızlı Değişiyoruz, Sözel Bildiriler, Antalya, SHÇEK).
 • Kılıç, N. P. (2018). Kuşaklar arası iletişim: Üniversite öğrencilerinin yaşlılarla iletişim biçimleri. Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Şubat 2018, 11(55), 849-860.
 • Koç, M. (2004). Gelişim psikolojisi açısından ergenlik dönemi ve genel özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004, 2(17), 231-256.
 • Korkmaz, A. (2013). Değerler sosyolojisi. Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz-Aralık 2013, 7(14), 51-78.
 • Köroğlu, M. A. (2014). Yaşlılık dönemi tüketim davranışı üzerine uygulamalı bir araştırma. Turkish Studies International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Winter 2014, 9(2), 1021-1033).
 • Levenson, R. (2005). Auditing age discrimination in health and social care. 47-54 (McGivern, Y., Ed., 2005, From Ageism to Age Equality: Addressing The Challenges, Conference Proceedings, Report No.86,National Council on Ageing and Older People, Dublin).
 • Marshall, G. (2005). Sosyoloji sözlüğü. (O. Akınhay ve D. Kömürcü, çev.).2. Baskı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Mavi, Ö.; Çeri, A. & Çabuk, G. T. (2006). Aile mahkemelerinin işleyişinde uzmanların rolü. 247-254 (Nisan 2006, Sizsiz Olmaz Var Mısınız? Daha Hızlı Değişiyoruz, Poster Bildiriler, Antalya, SHÇEK).
 • Müftüler, H. G. (2012). Amitai Etzioni sosyolojisi. İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • Müftüler, H. G. (2019). Yaşlılık sosyolojisi kurumsal yaklaşım. Ankara: Pegem Akademi.
 • Özbakır, M. & Velioğlu, M. N. (2010). Pazarlamaya sürdürülebilirlik çerçevesinden bakış ve bir örnek olay analizi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, Aralık 2010, 2(2), 71-101.
 • Özdoğan, F. (2006). Türkiye’de uygulanan anne baba eğitim programları. 29-35 (Nisan 2006, Sizsiz Olmaz Var Mısınız? Daha Hızlı Değişiyoruz, Sözel Bildiriler, Antalya, SHÇEK).
 • Öztop, H., Şener, A., Güven, S. & Doğan, N. (2009). Influences of intergenerational support on life satisfaction of the elderly: A Turkish sample. Social Behaviour and Personality, 2009, 37(7),957-970.
 • Slattery, M. (2007). Sosyolojide temel fikirler. (Çev. Ü. Tatlıcan & G. Demiriz). Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Stevens, N. (2006). Ageism: You are never too old or too young. 1-3 (6th December 2006, City Women’s Network Panel, Lehman Brothers, London).Şentuna, B. (2019). Boş zamanlar sosyolojisi. B.6. (E.T.15.03.2019). İstanbul Üniversitesi AUZEF.
 • Tufan, İ. & Yazıcı. S. (2009). Yaşlılıkta kuşaklar arası ilişkiler. Toplum ve Sosyal Hizmet, 2009, 20(1), 47-52.
 • Turan, A. H. & Çolakoğlu, B. E. (2009). Yaşlı tüketicilerde algılanan marka değeri ve satın alma niyeti. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ. İ. B. F. Dergisi, 2009, 11(1), 277-296.
 • Yılmaz, Z. A. (2006). Aile içi iletişimde televizyonun rolü. 228-238 (Nisan 2006, Sizsiz Olmaz Var Mısınız? Daha Hızlı Değişiyoruz, Sözel Bildiriler, Antalya, SHÇEK).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Habibe Gülsüm MÜFTÜLER

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 12 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 6 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA MÜFTÜLER, H. G. (2019). Parsons Sistem Teorisi Açısından Kuşaklar Arası İlişkilerde Çatışma ve Dayanışma. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 3(2), 100-135.