Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kurum Bakımı Hizmetlerinden Yararlanmış Bireylerin Kurum Bakımı Sonrası Yaşam Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 60 - 78, 31.12.2019

Öz

Gerek kurum bakımı hizmetlerinden yararlanma gerekse kurum bakımı hizmetlerinden ayrıldıktan sonra yeni yaşama uyum sağlama çeşitli güçlükleri beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede kurum bakımı hizmetlerinden yararlanan çocuklara ve bireylere yönelik çeşitli psiko-sosyal müdahaleler gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar kurum bakımı hizmetlerinden yararlanmış bireylere yönelik çeşitli psiko-sosyal müdahaleler gerçekleşse de kurum bakımından yararlanmış bireyler çeşitli psiko-sosyal sorunlarla karşı karşıya kalabilmekte, sosyal hayata uyuma dair zorluklar yaşayabilmektedir. Bu doğrultuda, kurum bakımı hizmetlerinden yararlanmış bireylerin kurum bakımı sonrası yaşam deneyimlerinin neler olduğunun ortaya konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma, kurum bakımı hizmetlerinden yararlanmış bireylerin kurum bakımı sonrası yaşam deneyimlerini ortaya koymak üzere gerçekleştirilmiş nitel bir araştırmadır. Durum çalışması desenine göre gerçekleştirilen araştırma kapsamında Burdur İlinde ikamet eden maksimum çeşitlilik örneklemine göre belirlenmiş 14 bireyle yarı yapılandırılmış görüşme formu çerçevesinde derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler analize tutulmuş olup analiz sonucunda yurtta yaşam, yurttan ayrıldıktan sonra yeni yaşama uyum ve yurttan ayrıldıktan sonra iş ve sosyal hayata dair kategoriler ortaya çıkmıştır. 

Kaynakça

 • Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2019). 2018 Yılı Sonu Verileri. Retrieved May 3, 2019, from https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm/istatistikler/
 • Anghel, R., & Ruskin, A. (2008). Romania. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 158–173). Jessica Kingsley Publishers.
 • Atak, H., & Çok, F. (2010). İnsan yaşamında yeni bir dönem : Beliren Yetişkinlik. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi.
 • Benbenishty, R. (2008). Israel. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 102–115). London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Boduroğlu, G. (2016). Kurum Bakımından Ayrılan Bireylerin Yaşamın Düzenlenmesi ve Uyum Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Sosyal Destek Kaynakları. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
 • Cashmore, J. (2008). Australia. In M. Stein & Emily R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood. Jessica Kingsley Publishers.
 • Çavuşoğlu, T. (2005). Sosyal Hizmetlerin Yakın Tarihinden Sayfalar: Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 1917-1983. Ankara: Sabev Yayınları.
 • Çetin, H., & Çavuşoğlu, H. (2009). Yetiştirme yurdunda ve aileleri ile yaşayan adölesanların benlik saygıları ve psikolojik belirtilerinin karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(4). Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.12397/4534
 • Çiftçi-Gökçeaslan, E., Kardeş, T., Zubaroğlu-Yanardağ, M., & Akgün, R. (2016). Türkiye’de Kurum Bakımı Deneyimi Olan Bireylerin İş ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Ankara İli Örneği. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 37, 9–31. Retrieved from https://doi.org/10.21560/spcd.59129
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosin Among Five Traditions. ABD: Sage
 • Dewar, L., & Goodman, D. (2004). Best Practices in Transitioning Youth Out of Care ~Successful Transitions, Success as Adults. Toronto: Child Welfare Institute,Children’s Aid Society of Toronto.
 • Flynn, R. J., & David Vincent. (2008). Canada. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 36–49). London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Gabriel, T., & Stohler, R. (2008). Switzerland. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 197–209). Jessica Kingsley Publishers.
 • Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği. (2014). Kurum Bakımından Topluma Geçişte Gençer Çalıştayı. Ankara.
 • Herczog, M. (2008). Hungary. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 79–90). Jessica Kingsley Publishers.
 • Wade, & Munro, E. R. (2008). United Kingdom. In M. Stein & Emily R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 2009–2025). London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Knorth, E. J., Knot-Dickscheit, J., & Strijker, J. (2008). The Netherlands. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 132–147). London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Köngeter, S., Schröer, W., & Zeller, M. (2008). No Title. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 64–79). London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Koşar, N. (1992). Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı. Ankara: MN Ofset.
 • Li, D., Chng, G. S., & Chu, C. M. (2017). Comparing long-term placement outcomes of residential and family foster care: A meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 20(5), 653–664.
 • Öntaş, Ö. (1998). Kurum Bakımı Deneyimi Olan Genç Yetişkinlerin Sosyal Destek Sistemleri ve Ruh Sağlığı Durumları. Hacettepe Üniversitesi.
 • Robbie Gilligan, T. C. (2008). Ireland. (E. R. M. Mike Stein, Ed.). London: Jessica Kingsley Publisherss.
 • Storø, J. (2008). Norway. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 147–158). London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Tambağ, H., & Öz, F. (2005). AİLELERİ İLE BİRLİKTE VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAŞAYAN ERGENLERİN ÖFKE İFADE ETME BİÇİMLERİ. Kriz Dergisi. https://doi.org/10.1501/kriz_0000000216
 • Turgut, A. Ş. (2018). Türkiye’deki Kurum Bakımında Büyümüş Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık (Yılmazlık) Düzeylerinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yazgan İnanç, B., Bilgin, M., & Kılıç Atıcı, M. (2012). Gelişim psikolojisi: Çocuk ve ergen gelişimi [Developmental psychology: Child and adolescent development]. Ankara: Pegem Academy.
 • Yıldırım, Ş. (2017). 2000’Lİ YILLARDA ÇOCUK KORUMA SİSTEMİ İÇİNDE BAKIM HİZMETLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.297856

A Qualitative Research on Life Experiences after Institution Care of Individuals Who Benefited from Institution Care Services

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 60 - 78, 31.12.2019

Öz

Both the use of institutional care services and adaptation to a new life after leaving institutional care services bring various difficulties. Within this framework, various psychosocial interventions are carried out for children who benefit from institutional care services and individuals who used to benefit from institutional care services. Although there are many psychosocial interventions for individuals who have benefited from institutional care services, they may face several psychosocial problems and may have difficulties in adapting to social life. Therefore, there is a need to reveal the experiences of individuals who have benefited from institutional care services after institutional care. This study is a qualitative research conducted to explore the experiences of individuals who have benefited from institutional care services after institutional care. Within the scope of the study conducted according to the case study design, in-depth interviews were conducted with 14 individuals determined according to the maximum variation sample living in Burdur within the framework of a semi-structured interview form. As a result of the analysis, the categories of living in the institution, adaptation to a new life after leaving the institution, and work and social life after leaving the institution found. 

Kaynakça

 • Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. (2019). 2018 Yılı Sonu Verileri. Retrieved May 3, 2019, from https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm/istatistikler/
 • Anghel, R., & Ruskin, A. (2008). Romania. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 158–173). Jessica Kingsley Publishers.
 • Atak, H., & Çok, F. (2010). İnsan yaşamında yeni bir dönem : Beliren Yetişkinlik. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi.
 • Benbenishty, R. (2008). Israel. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 102–115). London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Boduroğlu, G. (2016). Kurum Bakımından Ayrılan Bireylerin Yaşamın Düzenlenmesi ve Uyum Sürecinde Karşılaştığı Sorunlar ve Sosyal Destek Kaynakları. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
 • Cashmore, J. (2008). Australia. In M. Stein & Emily R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood. Jessica Kingsley Publishers.
 • Çavuşoğlu, T. (2005). Sosyal Hizmetlerin Yakın Tarihinden Sayfalar: Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu 1917-1983. Ankara: Sabev Yayınları.
 • Çetin, H., & Çavuşoğlu, H. (2009). Yetiştirme yurdunda ve aileleri ile yaşayan adölesanların benlik saygıları ve psikolojik belirtilerinin karşılaştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2(4). Retrieved from http://hdl.handle.net/20.500.12397/4534
 • Çiftçi-Gökçeaslan, E., Kardeş, T., Zubaroğlu-Yanardağ, M., & Akgün, R. (2016). Türkiye’de Kurum Bakımı Deneyimi Olan Bireylerin İş ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Ankara İli Örneği. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 37, 9–31. Retrieved from https://doi.org/10.21560/spcd.59129
 • Creswell, J. W. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosin Among Five Traditions. ABD: Sage
 • Dewar, L., & Goodman, D. (2004). Best Practices in Transitioning Youth Out of Care ~Successful Transitions, Success as Adults. Toronto: Child Welfare Institute,Children’s Aid Society of Toronto.
 • Flynn, R. J., & David Vincent. (2008). Canada. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 36–49). London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Gabriel, T., & Stohler, R. (2008). Switzerland. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 197–209). Jessica Kingsley Publishers.
 • Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği. (2014). Kurum Bakımından Topluma Geçişte Gençer Çalıştayı. Ankara.
 • Herczog, M. (2008). Hungary. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 79–90). Jessica Kingsley Publishers.
 • Wade, & Munro, E. R. (2008). United Kingdom. In M. Stein & Emily R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 2009–2025). London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Knorth, E. J., Knot-Dickscheit, J., & Strijker, J. (2008). The Netherlands. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 132–147). London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Köngeter, S., Schröer, W., & Zeller, M. (2008). No Title. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 64–79). London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Koşar, N. (1992). Sosyal Hizmetlerde Aile ve Çocuk Refahı Alanı. Ankara: MN Ofset.
 • Li, D., Chng, G. S., & Chu, C. M. (2017). Comparing long-term placement outcomes of residential and family foster care: A meta-analysis. Trauma, Violence, & Abuse, 20(5), 653–664.
 • Öntaş, Ö. (1998). Kurum Bakımı Deneyimi Olan Genç Yetişkinlerin Sosyal Destek Sistemleri ve Ruh Sağlığı Durumları. Hacettepe Üniversitesi.
 • Robbie Gilligan, T. C. (2008). Ireland. (E. R. M. Mike Stein, Ed.). London: Jessica Kingsley Publisherss.
 • Storø, J. (2008). Norway. In M. Stein & E. R. Munro (Eds.), Young People’s Transitions from Care to Adulthood (pp. 147–158). London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Tambağ, H., & Öz, F. (2005). AİLELERİ İLE BİRLİKTE VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAŞAYAN ERGENLERİN ÖFKE İFADE ETME BİÇİMLERİ. Kriz Dergisi. https://doi.org/10.1501/kriz_0000000216
 • Turgut, A. Ş. (2018). Türkiye’deki Kurum Bakımında Büyümüş Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık (Yılmazlık) Düzeylerinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yazgan İnanç, B., Bilgin, M., & Kılıç Atıcı, M. (2012). Gelişim psikolojisi: Çocuk ve ergen gelişimi [Developmental psychology: Child and adolescent development]. Ankara: Pegem Academy.
 • Yıldırım, Ş. (2017). 2000’Lİ YILLARDA ÇOCUK KORUMA SİSTEMİ İÇİNDE BAKIM HİZMETLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.297856

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Umut YANARDAĞ 0000-0001-6854-1987

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 6 Kasım 2019
Kabul Tarihi 6 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA YANARDAĞ, U. (2019). Kurum Bakımı Hizmetlerinden Yararlanmış Bireylerin Kurum Bakımı Sonrası Yaşam Deneyimleri Üzerine Nitel Bir Araştırma. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 3(2), 60-78.