Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamasında Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 1, 32 - 45, 30.06.2021

Öz

Müracaatçı yararını ve tatminini odağına alan, kurum ilkelerine bağlılığı esas alan, hizmetin en etkin ve verimli şekilde verilmesini amaç edinen ve uygulama ile bilimin birbirini beslemesini ilke edinen tıbbi sosyal hizmet uygulaması için kaliteli hizmet son derece önemlidir. Çalışmada tıbbi sosyal hizmet uygulamasında verilen hizmetin kalitesi ve sosyal hizmet uzmanı ile müracaatçı arasındaki ilişkinin kalitesinin sağlanması için kalitenin özellikleri olan etkenlik, hakkaniyet, yasallık, kabul edilebilirlik, optimallik, verimlilik ve etkililik anlatılmıştır. Ayrıca günümüzde organizasyonlarda yaygın kullanılan toplam kalite yönetim anlayışının ilkeleri olan müşteri odaklılık, liderlik, sürekli gelişme, ölçülebilirlik, çalışanların katılımı ve işbirliği, çalışanların eğitimi, korunmaya odaklanma ve sıfır hata ilkelerinin tıbbi sosyal hizmet uygulamasında kullanımına odaklanılmıştır. Çalışma, tıbbi sosyal hizmet alanında çalışan sosyal hizmet uzmanlarına kaliteli hizmet vermeleri ve toplam kalite yönetim anlayışını uygulamaya yansıtmaları hususunda yol gösterici olacaktır.

Kaynakça

 • Açıkel, C. (2011). Eğitim Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı ve Karaman Milli Eğitim Müdürlüğünde Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Akgül, A. (1999). Toplam Kaite Yönetim Sistemi. Yeni Türkiye Dergisi(26).
 • Akyüz, B. (2015). Sosyal Hizmet Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 21-36.
 • American Society for Quality . (2020). Quality Resources. https://asq.org/quality-resources adresinden alınmıştır
 • Ardıç, K., & Baş, T. (2016). Toplam Kalitede Liderlik Adımları ve Liderlik. http://www.bilgiyonetimi.org/cm/mkl_gos ?nt=493 adresinden alınmıştır
 • Avcı, M. (2016). Kamu Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetimi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulama Örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ayanian, J., & Markel, H. (2016). Donabedian's Lasting Framework for Health Care Quality. N Engl J Med, 205(7), 205-207.
 • Barker, R. (1999). Social Work Dictionary. Nasw Press.
 • Başaran, B., & Aydemir, M. (2004). Toplam Kalite Yönetimi Çalışmalarının Gerçekleştirilebilirliği Açısından, Sektörlerin Elverişlik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(23), 97-113.
 • Beckmann, C., Schaarschuch, A., Otto, H.-U., & Mark, S. (2007). Quality Management and Formalization in Social Service Organizations - A Survey on Home-Based Family Intervention Services. Social Work & Society.
 • Bol, P. (2009). Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon, Kalite Yönetiminin Tarihi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Brown, A. (1992). Industrial Experience With Total Quality Management. Total Quality Management, 3(2), 147-157.
 • Chandrupatla, T. (2009). Quality and Reliability in Engineering. Cambridge University Press.
 • Crosby, P. B. (1979). Quality is free: The art of making quality certain (Cilt 94). New York: McGraw-hill.
 • Demirci, H. (2008). Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: Kum Saati.
 • DEÜ İnovasyon Kurulu. (2010). Toplam Kalite Yönetimi. Mart 2020 tarihinde http://webb.deu.edu.tr/inoviz/index.php/kalite adresinden alındı
 • Dilber, M., Bayyurt, N., Zaim, S., & Tarim, M. (2005). Critical factors of total quality management and its effect on performance in health care industry: a Turkish experience. Problems and Perspectives in Management, 4(1), 220-234.
 • Donabedian, A. (1990). The Seven Pillars of Quality. Archives of Pathology & Laboratory Medicine, 114(11), 1115-1118.
 • Donabedian, A. (2003). An Introduction to Quality Assurance in Health Care. (R. Bashshur, Dü.) Oxford University Press.
 • Ecevit, M. (2009). Toplam Kalite Yönetimi ve Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayi A.Ş’de Toplam Kalite Yönetim Uygulaması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Erturgut, R. (2012). Toplam Kalite Yönetimi ve Liderlik. Ankara: Gelişim Yayıncılık.
 • Frazier, K. (2009). Development of ISO/TS 16949 Compliant Automotive Quality Management System. Master Degree, California State University.
 • Gencel, U. (2001). Yükseköğretim Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi ve Akreditasyon. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(3).
 • Gitlow, H., & Gitlow, S. (1994). Total Quality Management in Action. Prentice Hall Direct.
 • Goetsch, D. L., & Davis, S. (2014). Quality Management for Organizational Excellence:Introduction to Total Quality. Pearson Education.
 • Gürüz, D., & Gürel, E. (2009). Yönetim ve Organizasyon: Bireyden Örgüte, Fikirden Eyleme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Halis, M. (2000). Toplam Kalite Yönetimi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Harvey, L., & Green, D. (2006). Defining Quality. Assessment & Evaluation in Higher Education, 9-34.
 • Juran, J. M. (1992). Juran on quality by design: The new steps for planning. New York: The Free Press.
 • Kaya, S., Tengilimoğlu, D., Işık, O., Akbolat, M., & Yılmaz, A. (2013). Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Koçak, O., & Taşçı, A. (2018). Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Sosyal Hizmet Kurumlarına Etkisi. Beyder, 13(1), 79-89.
 • Köseoğlu, M., & Harrison, K. (1994). Kalite Yönetim Sistemi Uygulamasının Arkasındaki İnsan Faktörü. Verimlilik Dergisi(22).
 • Küçük, O. (2010). Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemleri. Seçkin Yayınları.
 • Moghaddam, G., & Moballeghi, M. (2008). Total Quality Managemen in Library and Informatiın Sectors. Electronic Library, 912-922.
 • Naktiyok, A., & Küçük, O. (2003). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (KOBİ) Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kritik Faktörlerinin Örgütsel Performans Üzerine Etkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 43-65.
 • Özbesler, C., & İçağasıoğlu Çoban, A. (2010). Hastane Ortamında Sosyal Hizmet Uygulamarı: Ankara Örneği. Toplum ve Sosyal Hizmet, 21(2), 31-46.
 • Pekar, J. (1996). Total Quality Management: Guiding Principles for Application. American Society for Testing and Materials.
 • Petersen, P. (1999). Total quality management and the Deming approach to quality management. Journal of Management History, 5(8), 468-488.
 • Reid, R., & Sanders, N. (2015). Operations Management: An Integrated Approach, (Cilt 6). Wiley.
 • Rosander, A. (1999). The Quest for Quality in Services. Milwaukee: Quality Resources.
 • Samson, D., & Terziovski, M. (1999). The Relationship Between Total Quality Management Practices and Operational Performance. Journal of Operations Management, 17, 393-409.
 • Selçuk, O. (2016). Sosyal Hizmet Mesleğinin Çalışma Alanı ve Sosyal Hizmet Uygulamasının Türkiye Ölçeğinde Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(46).
 • Siddiquah, A., & Kirmani, N. S. (2014). Application and Limitations of Total Quality Management in Higher Education. Journal of Arts and Social Sciences, 6(1).
 • Soylu, K., Soylu, A., Suer, A., & Suer, E. (1998). Toplam Kalite Yönetimi Sözlüğü. Beyaz Yayınları.
 • Tekin, M. (2004). Toplam Kalite Yönetimi (Cilt 3). Ankara: Kişisel Yayın.
 • Uryan, B. (2002). Toplam Kalite Yönetimi. Mevzuat Dergisi(55).
 • Weinstein, J., & Whittington, C. (2003). Collaboration in Social Work Practice. London: Jessica Kingsley Publishers.
 • Yıldırım, Ş. (2016). Sosyal Hizmette Krize Müdahale Yaklaşımının Kullanımı Krize Müdahale. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(4), 481-486.
 • Yılgör, A. G. (1999). Kamu Yönetiminde Kalite. 2.Ulusal Kongresi Bildirileri.
 • Zastrow, C. (2010). Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People. CA: Cengage Learning.
 • Zengin, E., & Erdal, A. (2000). Hizmet Sektöründe Toplam Kalite Yönetimi. Journal of Qafqaz University, 3(1), 43-56.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyoloji (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Cihangir KARAKAYA
KARABÜK T.C. SB. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0000-0002-1104-379X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Gönderilme Tarihi 27 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 25 Ağustos 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
KARAKAYA, C. (2021). Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamasında Kalite ve Toplam Kalite Yönetimi. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 5(1), 32-45.