Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Thoughts on Higher Education System in Turkey

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 3, 132 - 138, 20.12.2018
https://doi.org/10.32329/uad.482681

Öz

The tendencies towards the information age in the world lead to changes in higher education institutions. It is not possible for the university institutions not to be affected from these technological changes in the world. These institutions have been searching for different solutions. It is a real problem for higher education institutions if they continue using the traditional education styles and not to present the expected values. These institutions should prepare individuals for future changes or to adapt their research potential to these developments. This paper discusses a conceptual map of the existing system in Turkey. Turkish Higher Education Institutions should purify from the inertia in its higher education system. There should more new studies to become the center of attraction that can affect young people. Higher Education Institutions should also be directed to programs and practices that develop the imagination and ideas. Online technologies surround individuals at every subject. It is also mentioned that the e-learning has this potential. MOOCS can be given as an important example. E-learning can provide both productivity and efficiency and bring capacity for higher education. Some of the wrong applications which causes some problems on e-learning applications has been also discussed.


Kaynakça

 • Barnett, R. (2011). The Idea of the University in the Twenty-First Century:Where’s the Imagination? Yükseköğretim Dergisi, 1(2), 88-94. 10 29, 2018 tarihinde http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_2011002/YOD_2011002004.pdf adresinden alındı
 • Broughton, P. D. (2009). Harvard Business School'da Size Neler Öğretirler? (P. Şiraz, & Ü. Şensoy, Çev.) İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Buzan, T., & Buzan, B. (2011). Zihin Haritaları. (G. Tercanlı, Çev.) İstanbul: Alfa yayıncılık.
 • Erdem, A. R. (2012). Atatürk'ün Liderliğinde Üniversite Reformu: Yükseköğreti ve Bilim Tarihimizde Dönüm Noktası. Belgi, 377-388. 11 13, 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/417283 adresinden alındı
 • Gölpek, F., & Uğurlugelen, K. (2013). Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye'de Yükseköğretime Giriş Sistemleri. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(5), 64-77. 8 11, 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/370683 adresinden alındı
 • Greenwood, D. J., & Levin, M. (2003). Üniversite-Toplum İlişkilerinin Yeniden Yaratılması: Eylem- araştırma/Akademik Taylorizm. O. N. Babüroğlu (Dü.) içinde, Eğitimin Geleceği Üniversitelerin ve Eğitimin Değişen Paradigması (Z. Dicleli, Çev., 1 b.). İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Günay, D., & Günay, A. (2017). Türkiye’de Yükseköğretimin Tarihsel Gelişimi ve. Yükseköğretim Dergisi. 10 29, 2018 tarihinde http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_2017003/YOD_2017003002.pdf adresinden alındı
 • http://www.yenimesaj.com.tr. (2001, 5 27). 10 29, 2018 tarihinde Türkiye'de en çok eleştirilen kurum: YÖK: http://www.yenimesaj.com.tr/turkiyede-en-cok-elestirilen-kurum-yok-H1049319.htm adresinden alındı
 • https://www.mindmapping.com. (tarih yok). Theory Behind Mind Maps. 10 29, 2018 tarihinde https://www.mindmapping.com/theory-behind-mind-maps.php adresinden alındı
 • https://www.theverge.com. (2018, 10 22). YouTube is investing $20M in educational content, creators. 11 12, 2018 tarihinde https://www.theverge.com/2018/10/22/18009908/youtube-learning-educational-investment-john-green-asapscience adresinden alındı
 • https://www.yenisafak.com. (2003, 1 20). 10 29, 2018 tarihinde YOK üniversiteyi 'ocak' gibi görüyor: https://www.yenisafak.com/gundem/yok-universiteyi-ocak-gibi-goruyor-2673485 adresinden alındı
 • İldem, M. (2014). Vakıf Üniversitelerinde Maliyet Yönetimi ve Bir Bütçe Uygulaması Örneği. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 11 13, 2018 tarihinde http://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/59142.pdf adresinden alındı
 • Kaptan, F. (1998). Fen Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 95-99. 10 29, 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/88113 adresinden alındı
 • Kurtoğlu, M. (2018). Kitap Değerlendirmesi: The Dream is Over. The Crisis of Clark Kerr's California Idea of Higher Education. Yükseköğretim Dergisi. 10 29, 2018 tarihinde http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_2018002/YOD_2018002011.pdf adresinden alındı
 • Marginson , S. (2016). The Dream is Over. The Crisis of Clark Kerr's California Idea of Higher Education. University of California Press .
 • Mc Kinsey Global Institute. (2017). Jobs Lost, Jobs Gained:Workforce Transitions in a Time of Automation. Mc Kinsey Global Institute. 11 12, 2018 tarihinde https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/future%20of%20organizations/what%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/mgi-jobs-lost-jobs-gained-report-december-6-2017.ashx adresinden alındı
 • McLuhan, M. (2011). Gutenberg Galaxy: The making of Typographic Man (15 b.). Toronto: Toronto University Press.
 • Shah, D. (2018, 1 18). By The Numbers: MOOCS in 2017. 11 13, 2018 tarihinde https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2017/: https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2017/ adresinden alındı
 • Şen, Z. (2012). Türkiye’de Yükseköğretim Sistemi Eleştirileri ve Öneriler. Yükseköğretim Dergisi, 2(1), 1-9.
 • Telli Yamamoto, G. (2009). M-Öğrenme. 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı. Ankara : mGCI.
 • Telli Yamamoto, G. (2018, 4 4). Eğitimde Dijital Değişim ve Lojistiğe Etkileri. (İ. M. Komutanlığı, Dü.) İstanbul.
 • Telli Yamamoto, G., Demiray, U., & Kesim, M. (2010). Giriş. G. Telli Yamamoto, U. Demiray, & M. Kesim (Dü) içinde, Türkiye'de E-Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar (s. xii). Ankara.
 • Telli Yamamoto, G., Telli, A., Featherstone, M., & Borstoff, P. (2006). Virtual Environments, virtual works, virtual lives? Picmet 2006 Proceedings, (s. 203-206). İstanbul.
 • Uysal, D., & Ersun Aydemir, E. (2016). Türkiye’de Yükseköğretim Kavramı ve Yükseköğretimin İstihdam ve Ekonomiye Etkisinin Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 275-284. 11 8, 2018 tarihinde http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/1251 adresinden alındı
 • van den Bosch, H. (2003). Yükseköğretim ve Öğrenim Konusuna İdealize Edilmiş Beş Görüş. O. N. Babüroğlu (Dü.) içinde, Eğitimin Geleceği Üniversitelerin ve Eğitimin Değişen Paradigması (Z. Dicleli, Çev., 1 b., s. 155-165). İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • YÖK. (2014). 2. Açık ve Uzaktan Eğitim Ulusal Vizyon Çalıştayı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • YÖK. (tarih yok). Türkiye'de Yükseköğretim Sistemi. 10 10, 2018 tarihinde http://www.yok.gov.tr/tr/web/uluslararasi-iliskiler/turkiye-de-yuksekogretim-sistemi adresinden alındı
 • YÖK. (tarih yok). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Türlerine Göre Mevcut Üniversite Sayısı. 11 3, 2018 tarihinde https://istatistik.yok.gov.tr/ adresinden alındı
 • Zhang, V. (2017, 11 15). The Real Value of Higher Education. 11 12, 2018 tarihinde https://edsurgeindependent.com: https://edsurgeindependent.com/the-real-value-of-higher-education-5be66c92364a adresinden alındı

Türkiye’de Yükseköğretim Sistemi Üzerine Düşünceler

Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 3, 132 - 138, 20.12.2018
https://doi.org/10.32329/uad.482681

Öz


Dünyada bilgi çağına yönelimler bazen isteyerek bazen de zorlayarak yükseköğretim kurumlarında değişimlere ve farklı çözüm arayışlarına yol açmaktadır. Eski ve klasik tarzda eğitim veren ve güncel anlamda beklenen değerleri sunamayan, gelecekteki değişime bireyleri hazırlayamayan ya da araştırma potansiyelini bu gelişmelere uyarlayamayan yükseköğretim kurumlarının da ayakta kalmasının zor olduğu düşünülmektedir. Dünyada yaşanan bu teknolojik değişimden üniversiter kurumların kendini uzakta tutmasına ve etkilenmemesine imkân bulunmamaktadır. Çevrimiçi teknolojiler her noktada bireyleri kuşatmaktadır. Türkiye’nin de kendi yükseköğretim sistemi içerisinde mevcut yapıların getirmiş olduğu ataletten arınması, gençleri etkileyebilecek şekilde bir cazibe merkezi haline gelebilmek için daha atak, hayal gücü ve fikir geliştiren program ve uygulamalara yönelmesi gerekmektedir. Dünya’daki ve Türkiye’deki var olan sistemleri ana hatlarıyla ele alarak bir kavram haritası çerçevesinde değerlendirdiğimiz unsurların detaylandırılmasıyla özgün bir çalışma ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Burada en hızlı gelişme sağlayabilecek e-öğrenme potansiyeline de değinilmiş ve ülkemizde gerçekleşen bazı zoraki hatalı uygulamaların uzaktan öğretimle geniş kitlelere hizmet sunabilecek sistemleri güdük bırakması gibi sorunlara yol açtığı ve bu boşlukları doldurabilen yapıların yakın gelecekte üniversitelerle dahi yarışabileceği öne sürülmüştür.


Kaynakça

 • Barnett, R. (2011). The Idea of the University in the Twenty-First Century:Where’s the Imagination? Yükseköğretim Dergisi, 1(2), 88-94. 10 29, 2018 tarihinde http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_2011002/YOD_2011002004.pdf adresinden alındı
 • Broughton, P. D. (2009). Harvard Business School'da Size Neler Öğretirler? (P. Şiraz, & Ü. Şensoy, Çev.) İstanbul: Optimist Yayınları.
 • Buzan, T., & Buzan, B. (2011). Zihin Haritaları. (G. Tercanlı, Çev.) İstanbul: Alfa yayıncılık.
 • Erdem, A. R. (2012). Atatürk'ün Liderliğinde Üniversite Reformu: Yükseköğreti ve Bilim Tarihimizde Dönüm Noktası. Belgi, 377-388. 11 13, 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/417283 adresinden alındı
 • Gölpek, F., & Uğurlugelen, K. (2013). Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye'de Yükseköğretime Giriş Sistemleri. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(5), 64-77. 8 11, 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/370683 adresinden alındı
 • Greenwood, D. J., & Levin, M. (2003). Üniversite-Toplum İlişkilerinin Yeniden Yaratılması: Eylem- araştırma/Akademik Taylorizm. O. N. Babüroğlu (Dü.) içinde, Eğitimin Geleceği Üniversitelerin ve Eğitimin Değişen Paradigması (Z. Dicleli, Çev., 1 b.). İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • Günay, D., & Günay, A. (2017). Türkiye’de Yükseköğretimin Tarihsel Gelişimi ve. Yükseköğretim Dergisi. 10 29, 2018 tarihinde http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_2017003/YOD_2017003002.pdf adresinden alındı
 • http://www.yenimesaj.com.tr. (2001, 5 27). 10 29, 2018 tarihinde Türkiye'de en çok eleştirilen kurum: YÖK: http://www.yenimesaj.com.tr/turkiyede-en-cok-elestirilen-kurum-yok-H1049319.htm adresinden alındı
 • https://www.mindmapping.com. (tarih yok). Theory Behind Mind Maps. 10 29, 2018 tarihinde https://www.mindmapping.com/theory-behind-mind-maps.php adresinden alındı
 • https://www.theverge.com. (2018, 10 22). YouTube is investing $20M in educational content, creators. 11 12, 2018 tarihinde https://www.theverge.com/2018/10/22/18009908/youtube-learning-educational-investment-john-green-asapscience adresinden alındı
 • https://www.yenisafak.com. (2003, 1 20). 10 29, 2018 tarihinde YOK üniversiteyi 'ocak' gibi görüyor: https://www.yenisafak.com/gundem/yok-universiteyi-ocak-gibi-goruyor-2673485 adresinden alındı
 • İldem, M. (2014). Vakıf Üniversitelerinde Maliyet Yönetimi ve Bir Bütçe Uygulaması Örneği. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 11 13, 2018 tarihinde http://library.ticaret.edu.tr/e-kaynak/tez/59142.pdf adresinden alındı
 • Kaptan, F. (1998). Fen Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 95-99. 10 29, 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/88113 adresinden alındı
 • Kurtoğlu, M. (2018). Kitap Değerlendirmesi: The Dream is Over. The Crisis of Clark Kerr's California Idea of Higher Education. Yükseköğretim Dergisi. 10 29, 2018 tarihinde http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_2018002/YOD_2018002011.pdf adresinden alındı
 • Marginson , S. (2016). The Dream is Over. The Crisis of Clark Kerr's California Idea of Higher Education. University of California Press .
 • Mc Kinsey Global Institute. (2017). Jobs Lost, Jobs Gained:Workforce Transitions in a Time of Automation. Mc Kinsey Global Institute. 11 12, 2018 tarihinde https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/future%20of%20organizations/what%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/mgi-jobs-lost-jobs-gained-report-december-6-2017.ashx adresinden alındı
 • McLuhan, M. (2011). Gutenberg Galaxy: The making of Typographic Man (15 b.). Toronto: Toronto University Press.
 • Shah, D. (2018, 1 18). By The Numbers: MOOCS in 2017. 11 13, 2018 tarihinde https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2017/: https://www.class-central.com/report/mooc-stats-2017/ adresinden alındı
 • Şen, Z. (2012). Türkiye’de Yükseköğretim Sistemi Eleştirileri ve Öneriler. Yükseköğretim Dergisi, 2(1), 1-9.
 • Telli Yamamoto, G. (2009). M-Öğrenme. 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı. Ankara : mGCI.
 • Telli Yamamoto, G. (2018, 4 4). Eğitimde Dijital Değişim ve Lojistiğe Etkileri. (İ. M. Komutanlığı, Dü.) İstanbul.
 • Telli Yamamoto, G., Demiray, U., & Kesim, M. (2010). Giriş. G. Telli Yamamoto, U. Demiray, & M. Kesim (Dü) içinde, Türkiye'de E-Öğrenme Gelişmeler ve Uygulamalar (s. xii). Ankara.
 • Telli Yamamoto, G., Telli, A., Featherstone, M., & Borstoff, P. (2006). Virtual Environments, virtual works, virtual lives? Picmet 2006 Proceedings, (s. 203-206). İstanbul.
 • Uysal, D., & Ersun Aydemir, E. (2016). Türkiye’de Yükseköğretim Kavramı ve Yükseköğretimin İstihdam ve Ekonomiye Etkisinin Analizi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 275-284. 11 8, 2018 tarihinde http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/1251 adresinden alındı
 • van den Bosch, H. (2003). Yükseköğretim ve Öğrenim Konusuna İdealize Edilmiş Beş Görüş. O. N. Babüroğlu (Dü.) içinde, Eğitimin Geleceği Üniversitelerin ve Eğitimin Değişen Paradigması (Z. Dicleli, Çev., 1 b., s. 155-165). İstanbul: Sabancı Üniversitesi.
 • YÖK. (2014). 2. Açık ve Uzaktan Eğitim Ulusal Vizyon Çalıştayı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • YÖK. (tarih yok). Türkiye'de Yükseköğretim Sistemi. 10 10, 2018 tarihinde http://www.yok.gov.tr/tr/web/uluslararasi-iliskiler/turkiye-de-yuksekogretim-sistemi adresinden alındı
 • YÖK. (tarih yok). Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi. Türlerine Göre Mevcut Üniversite Sayısı. 11 3, 2018 tarihinde https://istatistik.yok.gov.tr/ adresinden alındı
 • Zhang, V. (2017, 11 15). The Real Value of Higher Education. 11 12, 2018 tarihinde https://edsurgeindependent.com: https://edsurgeindependent.com/the-real-value-of-higher-education-5be66c92364a adresinden alındı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Derleme Makale
Yazarlar

Sahure Gonca TELLİ> (Sorumlu Yazar)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0002-8238-3185
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Telli, S. G. (2018). Türkiye’de Yükseköğretim Sistemi Üzerine Düşünceler . Üniversite Araştırmaları Dergisi , 1 (3) , 132-138 . DOI: 10.32329/uad.482681