Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Different Vetch Types and Barley Mixing Ratios on Mineral Nutritional Contents

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 36 - 41, 30.05.2022

Öz

This study was carried out in Malatya ecological conditions in the winter production period of 2020-2021 to determine the effects of mixture ratios of Hungarian vetch, hairy vetch and common vetch with barley on mineral nutrients. In the study, a mixture form (Hungarian vetch + barley, hairy vetch + barley and common vetch + barley) and different mixing ratios (100:0, 75:25, 50:50, 25:75, 0:100) were used. The study was carried out in three replications according to the random blocks trial design. In the study, the effects of mixing ratios on Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Potassium (K), Phosphorus (P), CaP and K/(Ca+Mg) contents were investigated. According to the results of the research, it has been determined that it varies between 0.45-1.75% of Ca content, 0.15-0.34% of Mg content, 1.80-3.17% of K content, 0.31-0.38% of P content, 1.31-5.16 of CaP ratio and 1.47-3.31 of K/(Ca+Mg) content. 

Kaynakça

 • Acar, Z., Önal Aşçı, Ö., Ayan, İ., Mut, H., Başaran, Ü., 2006. Yem bitkilerinde karışık ekim sistemleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 21(3):379-386.
 • Açıkgöz, E., 1991. Yem Bitkileri Ders Kitabı. U.Ü. Yayınları, No:7, Bursa
 • Açıkgöz, E., 2001. Yem Bitkileri. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 182, Bursa, 584 s.
 • Albu, A., Pop, I. M., Radu-Rusu, C., 2012. Calcium (Ca) and phosphorus (P) concentration in dairy cow feeds. Lucrări Ştiinţifice-Seria Zootehnie, 57(17): 70-74.
 • Anonim, 1971. Nutrient requirements of beef cattle. N.A.S. Washinton D.C. pp: 55.
 • Anonim, 2021. http://www.sekanslab.com/Beslenme-Saglik-Biyokimya/kalsiyum--ca-/4 (Erişim Tarihi: 17.02.2022)
 • Ayan, I., Mut, H., Önal-Ascı, Ö., Basaran, U., Acar, Z., 2010. Effects of manure application on the chemical composition of rangeland hay. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(13): 1852-185.
 • Bakır, Ö., Elçi, Ş., Eraç, A., 1986. Yem Bitkileri, Çayır Mer’a Tarımının Geliştirilmesi. GAP Tarımsal Kalkınma Sempozyumu, A.Ü. Basımevi, 170-188, Ankara
 • Başbağ, M., Çaçan, E., Aydın, A., Sayar, M.S., 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde doğal alanlarından toplanan bazı fiğ türlerinin ot kalite özelliklerinin belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan, 143-151, Eskişehir,
 • Eğritaş, Ö., Önal Aşçı, Ö., 2015. Yaygın-fiğ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi, 4: 13-18.
 • Erol, A., Kaplan, M., Kızılşimşek, M., 2009. Oats (Avena sativa)-common vetch (Vicia sativa) mixtures grown on a low-input basis for a sustainable agriculture. Tropical Grasslands, 43: 191-196.
 • Gürsoy, E., Macit, M., 2017. Erzurum ili çayır ve meralarında doğal olarak yetişen bazı buğdaygil yem bitkilerinin nispi yem değerleri bakımından karşılaştırılması. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 27(3): 309-317.
 • Harmanşah, F., 2018. Türkiye’de kaliteli kaba yem üretimi sorunlar ve öneriler. TÜRKTOB Dergisi, 25: 9-13.
 • Kidambi, S.P., Matches, A.G., Griggs, T.C., 1989. Variability for Ca, Mg, K, Cu, Zn and K/(Ca+Mg) ratio among 3 wheat grassess and sainfoin on the southern high plains. Journal of Range Management, 42: 316-322.
 • Kuşvuran, A., Nazlı, R.İ., Tansı, V., 2011. Türkiye’de ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde çayır‐mera alanları, hayvan varlığı ve yem bitkileri tarımının bugünkü durumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2): 21-32.
 • Lithourgidis, A.S., Dordas, C.A., Damalas, C.A., Vlachostergios, D.N., 2011. Annual intercrops: An alternative pathway for sustainable agriculture. Australian Journal of Crop Science, 5(4): 396-410.
 • Muller, L. D., 2009. Dietary Minerals for Dairy Cows on Pasture. (www.das.psu.edu/ researchextension/dairy/.../pdf/mineralsforpasture.pdf.), (Erişim tarihi: 25.10.2018).
 • NRC, 2001. In: Nutrients requirement of dairy cattle, 7th rev. ed. The National Academies Press, Washington D.C.
 • Orak, A., Ateş, E., Varol, F., 2004. Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.)'nin farklı gelişme dönemlerindeki bazı morfolojik ve tarımsal özellikleri ile besin içeriği ilişkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (4): 410-415.
 • Özkan, U., Şahin Demirbağ, N., 2016. Türkiye’de kaliteli kaba yem kaynaklarının mevcut durumu. Türkiye Bilimsel Derlemeler Dergisi, 9(1): 23-27.
 • Ross, S.M., King, J.R., O’Donovan, J.T., Spaner, D., 2004. Intercropping berseem clover with barley and oat cultivars for forage. Agronomy J., 96: 1719-1729.
 • Tuna, C., Orak, A., 2007. The role of intercropping on yield potential of common vetch (Vicia sativa L.)/oat (Avena sativa L.) cultivated in pure stand and mixtures. Journal of Agricultural and Bioloical Science, 2(2): 14-19.
 • Underwood, E.J., 1981. The mineral nutrition of livestock. Commonwealth Agricultural Bureau, London.
 • Yücel, C., Yücel, D., Akkaya, M.R., Anlarsal, A.E., 2014. Bazı ümitvar yaygın fiğ (Vicia sativa L.) genotiplerinde kalite özellikleri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 17(1): 8-14.

Farklı Fiğ Türleri ile Arpa Karışım Oranlarının Mineral Besin Elementi İçeriklerine Etkisi

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 36 - 41, 30.05.2022

Öz

Bu çalışma fiğ türleri ile (Vicia pannocia Crantz., Vicia villosa Roth., Vicia sativa L.) arpa karışım oranlarının mineral besin elementi üzerine etkilerini belirlemek üzere 2020-2021 kışlık üretim döneminde Malatya ekolojik koşullarında yürütülmüştür. Çalışmada bir karışım şekli (Macar fiği + arpa, tüylü fiğ + arpa ve adi fiğ + arpa) ve farklı karışım oranları (100:0, 75:25, 50:50, 25:75, 0:100) kullanılmıştır. Çalışma tesadüf bloklar deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada, saf ekimlerin ve fiğ+arpa karışım oranlarının Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Potasyum (K), Fosfor (P), CaP ve K/(Ca+Mg) içeriklerine etkisi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Ca içeriklerinin %0.45-1.75, Mg içeriklerinin %0.15-0.34, K içeriklerinin %1.80-3.17, P içeriklerinin %0.31-0.38, CaP oranının 1.31-5.16 ve K/(Ca+Mg) içeriğinin 1.47-3.31 arasında değiştiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Acar, Z., Önal Aşçı, Ö., Ayan, İ., Mut, H., Başaran, Ü., 2006. Yem bitkilerinde karışık ekim sistemleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 21(3):379-386.
 • Açıkgöz, E., 1991. Yem Bitkileri Ders Kitabı. U.Ü. Yayınları, No:7, Bursa
 • Açıkgöz, E., 2001. Yem Bitkileri. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayın No: 182, Bursa, 584 s.
 • Albu, A., Pop, I. M., Radu-Rusu, C., 2012. Calcium (Ca) and phosphorus (P) concentration in dairy cow feeds. Lucrări Ştiinţifice-Seria Zootehnie, 57(17): 70-74.
 • Anonim, 1971. Nutrient requirements of beef cattle. N.A.S. Washinton D.C. pp: 55.
 • Anonim, 2021. http://www.sekanslab.com/Beslenme-Saglik-Biyokimya/kalsiyum--ca-/4 (Erişim Tarihi: 17.02.2022)
 • Ayan, I., Mut, H., Önal-Ascı, Ö., Basaran, U., Acar, Z., 2010. Effects of manure application on the chemical composition of rangeland hay. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(13): 1852-185.
 • Bakır, Ö., Elçi, Ş., Eraç, A., 1986. Yem Bitkileri, Çayır Mer’a Tarımının Geliştirilmesi. GAP Tarımsal Kalkınma Sempozyumu, A.Ü. Basımevi, 170-188, Ankara
 • Başbağ, M., Çaçan, E., Aydın, A., Sayar, M.S., 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde doğal alanlarından toplanan bazı fiğ türlerinin ot kalite özelliklerinin belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan, 143-151, Eskişehir,
 • Eğritaş, Ö., Önal Aşçı, Ö., 2015. Yaygın-fiğ tahıl karışımlarının bazı mineral madde içeriğinin belirlenmesi. Ordu Üniversitesi Akademik Ziraat Dergisi, 4: 13-18.
 • Erol, A., Kaplan, M., Kızılşimşek, M., 2009. Oats (Avena sativa)-common vetch (Vicia sativa) mixtures grown on a low-input basis for a sustainable agriculture. Tropical Grasslands, 43: 191-196.
 • Gürsoy, E., Macit, M., 2017. Erzurum ili çayır ve meralarında doğal olarak yetişen bazı buğdaygil yem bitkilerinin nispi yem değerleri bakımından karşılaştırılması. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 27(3): 309-317.
 • Harmanşah, F., 2018. Türkiye’de kaliteli kaba yem üretimi sorunlar ve öneriler. TÜRKTOB Dergisi, 25: 9-13.
 • Kidambi, S.P., Matches, A.G., Griggs, T.C., 1989. Variability for Ca, Mg, K, Cu, Zn and K/(Ca+Mg) ratio among 3 wheat grassess and sainfoin on the southern high plains. Journal of Range Management, 42: 316-322.
 • Kuşvuran, A., Nazlı, R.İ., Tansı, V., 2011. Türkiye’de ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde çayır‐mera alanları, hayvan varlığı ve yem bitkileri tarımının bugünkü durumu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2): 21-32.
 • Lithourgidis, A.S., Dordas, C.A., Damalas, C.A., Vlachostergios, D.N., 2011. Annual intercrops: An alternative pathway for sustainable agriculture. Australian Journal of Crop Science, 5(4): 396-410.
 • Muller, L. D., 2009. Dietary Minerals for Dairy Cows on Pasture. (www.das.psu.edu/ researchextension/dairy/.../pdf/mineralsforpasture.pdf.), (Erişim tarihi: 25.10.2018).
 • NRC, 2001. In: Nutrients requirement of dairy cattle, 7th rev. ed. The National Academies Press, Washington D.C.
 • Orak, A., Ateş, E., Varol, F., 2004. Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.)'nin farklı gelişme dönemlerindeki bazı morfolojik ve tarımsal özellikleri ile besin içeriği ilişkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 10 (4): 410-415.
 • Özkan, U., Şahin Demirbağ, N., 2016. Türkiye’de kaliteli kaba yem kaynaklarının mevcut durumu. Türkiye Bilimsel Derlemeler Dergisi, 9(1): 23-27.
 • Ross, S.M., King, J.R., O’Donovan, J.T., Spaner, D., 2004. Intercropping berseem clover with barley and oat cultivars for forage. Agronomy J., 96: 1719-1729.
 • Tuna, C., Orak, A., 2007. The role of intercropping on yield potential of common vetch (Vicia sativa L.)/oat (Avena sativa L.) cultivated in pure stand and mixtures. Journal of Agricultural and Bioloical Science, 2(2): 14-19.
 • Underwood, E.J., 1981. The mineral nutrition of livestock. Commonwealth Agricultural Bureau, London.
 • Yücel, C., Yücel, D., Akkaya, M.R., Anlarsal, A.E., 2014. Bazı ümitvar yaygın fiğ (Vicia sativa L.) genotiplerinde kalite özellikleri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 17(1): 8-14.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ercan GÜL>
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
0000-0003-3196-1018
Türkiye


Fatma AKBAY> (Sorumlu Yazar)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ, TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
0000-0002-0156-9974
Türkiye


Adem EROL>
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-3381-8402
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mayıs 2022
Başvuru Tarihi 23 Ocak 2022
Kabul Tarihi 20 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Gül, E. , Akbay, F. & Erol, A. (2022). Farklı Fiğ Türleri ile Arpa Karışım Oranlarının Mineral Besin Elementi İçeriklerine Etkisi . Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi , 4 (2) , 36-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/uazimder/issue/70074/1061075